8,800/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- ค่ารถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง
- ค่ารถตู้บริการนำเที่ยว สังขละบุรี 2 วัน
- ค่าโรงแรมที่พัก 4 คืนตามรายการระบุ พักห้อง 2 – 3 ท่าน
- ค่าอาหาร 6 มื้อ ตามระบุในรายการ
- ค่าตั๋วเข้าชมเมืองมัลลิการ ร.ศ.124
- ค่าล่องแพแม่น้ำแควอุทยานไทรโยค
- ค่ามัคคุเทศก์ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าบริการของว่าง (นม/น้ำผลไม้ วันละ 1 ครั้ง) น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
231/3 หมู่ที่ 7 ซอย ไสหยี ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์
เบอร์โทร
081-8967866
อีเมล
Khaimuktour_2019@hotmail.com
หมายเหตุ

เยือนดินแดนสองวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำและขุนเขา "สังขละบุรี - ไทรโยค"

location_on สุราษฎร์ธานี - ประจวบคีรีขันธ์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่มุกทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เยือนดินแดนสองวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำและขุนเขา "สังขละบุรี & ไทรโยค"
วัดถ้ำเสือ / ต้นจามจุรียักษ์ / เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 / ไทรโยค / กิจกรรมล่องแพ The River Kwai Paradise /
เขื่อนวชิราลงกรณ์ / น้ำตกเกริงกระเวีย / วัดวังค์วิเวการาม / สะพานมอญ / ตักบาตรเช้า / ด่านเจดีย์สามองค์ / สะพานข้ามแม่น้ำแคว / หัวหิน / พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ
5 วัน 4 คืน เดินทางวันที่ 8 - 12 มกราคม 2565

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200 * 5 = 6,000 บาท
- ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 900 + 1,400 + 1,200 + 1,000 + = 4,500 บาท
- ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 10,535 บาท
ลูกค้า 30 ท่าน เฉลี่ย ท่านละ 351 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
- ค่าน้ำ ค่าขนม และค่าบริการบนรถ 250 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 636 บาท
ภาษี 7% 576 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,212 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย จ.สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ หจก.ไข่มุกทัวร์ให้การต้อนรับ ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย.เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ก่อนขึ้นรถผ่านมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ความปลอดภัยเพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด – 19

07.00 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง จ.สุราษฎร์ธานี - จ.เพชรบุรี

07.05 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี ระหว่างการเดินทางแวะให้ท่านพักเปลี่ยนอิริยาบถและรับประทานอาหารเที่ยงและเย็น (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม กาแฟ โอวัลติน ตามความเหมาะสม

19.00 โรงแรมรอยัลไดมอน

เดินทางถึง จ.เพชรบุรี นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมรอยัลไดมอน เลขที่ 555 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

06.30 โรงแรมรอยัลไดมอน

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง จ.เพชรบุรี - จ.กาญจนบุรี

07.35 หจก.ไข่มุกทัวร์

นำท่านออกเดินทางสู่ จ.กาญจนบุรี เดินทางถึง วัดถ้ำเสือ นำท่านนมัสการพระธาตุและพระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีความสวยงามประดับด้วยโมเสคสีทองทั้งองค์ ด้านบนวัดอากาศสดชื่น ลมพัดเย็นสบายมองด้านล่างเห็นทุ่งนาเขียวขจี จากนั้นนำชม ต้นจามจุรียักษ์ อีก หนึ่งแลนด์มาร์คของ จ.กาญจนบุรี เมื่อท่านมาถึงจะตื่นเต้นและตะลึงในความใหญ่โตของต้นไม้และกิ่งก้านสาขาสวยงามร่มรื่นของต้นจามจุรียักษ์ ที่มีอายุกว่า 100 ปี ขนาด 10 คนโอบ รัศมีทรงพุ่ม เฉลี่ย 25.87 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางร่มเงาประมาณ 51.75 เมตร สูง 20 เมตร มีพื้นที่ของพุ่ม 1 ไร่ 2 งาน 4 วา จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมัลลิการร.ศ.124 ระหว่างการเดินทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ร้านอาหารตามเส้นทางผ่าน

13.00 เมืองมัลลิกา ร.ศ.124

เดินทางถึง เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เลขที่ 168 หมู่ 5 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจบุรี 71150 ให้ท่านได้สัมผัสเมืองย้อนยุคจำลองวิถีชีวิตของชาวสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังการประกาศเลิกทาส โดยถ่ายทอดผ่านเมืองจำลองในเนื้อที่กว่า 60 ไร่ รวบรวมเรือนไทยตามแบบโบราณไว้อย่างครบถ้วนแบ่งออกเป็นส่วนจำลองวิถีชีวิตแบบชาวบ้านความเป็นอยู่ส่วนการแสดงศิลปนาฏศิลป์และส่วนจำลองร้านค้าต่างๆ โดยประชากรประมาณ 400 กว่าคนในเมืองมัลลิการจะมีหลากหลายวัย จำลองสถานภาพครอบครัวในอดีต ท่านสามารถร่วมแต่งกายชุดไทยย้อนยุค (ค่าแต่งชุดไทยไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์) และเพลิดเพลิดไปกับบรรยากาศของเมืองมัลลิการได้ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

15.00 โรงแรม The River Kwai Paradise

เดินทางถึง อ.ไทรโยค นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม The River Kwai Paradise เลขที่ 49/1 หมู่ 2 ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 หลังจากนำสัมภาระเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วให้คณะได้ทำกิจกรรมล่องแพธรรมชาติ สนุกกับการเล่นน้ำ กระโดดน้ำ ลอยคอในแม่น้ำหรือจะเล่นน้ำสระว่ายน้ำของรีสอร์ทได้ตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรม The River Kwai Paradise

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

06.30 โรงแรม The River Kwai Paradise

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

08.30 พรภิรมย์ เอกพร

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง อ.ไทรโยค - อ.สังขละบุรี

09.30 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี นำท่านขึ้นชม เขื่อนวชิราลงกรณ์ หรือเขื่อนเขาแหลม เขื่อนเอนกประสงค์ขนาดใหญ่อันดับ 4 ของประเทศไทย ชมบรรยากาศเหนือสันเขื่อนที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและถ่ายรูปกับสวนรุกชาติบริเวณเขื่อนที่จัดได้อย่างสวยงาม จากนั้นแวะหยุดให้ท่านได้พักผ่อน ณ น้ำตกเกริงกระเวีย จิบกาแฟ ถ่ายรูปมุมสวยๆ ของน้ำตกระหว่างการเดินทาง ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบทะเลสาบเหนือ ระหว่างการเดินทางแวะรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ร้านอาหารท้องถิ่นตามเส้นทางผ่าน จากนั้นนำท่านท่องเที่ยว สังขละบุรี “เมืองสามหมอกดินแดนสามวัฒนธรรม” มีชาวมอญอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากตัวอำเภอตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า “สามประสบ” ลำน้ำสามสายที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแควน้อย นำคณะชม วัดวังก์วิเวกการาม ชมความงามของวัดและนมัสการพระศพของ “หลวงพ่ออุตตมะ” จากนั้นนำคณะสู่ เจดีย์พุทธคะยา ซึ่งจำลองแบบมาจากประเทศอินเดีย เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง นมัสการไหว้พระพุทธรูปหินอ่อนและชม ตลาดชาวมอญ จากนั้นนำคณะชม สะพานมอญ ท่านสามารถเดินเที่ยวชม สะพานมอญอนุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก ชมและสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญ

17.00 พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

เดินทางถึง อ.สังขละ นำท่านเข้าที่พัก พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท พักผ่อนเดินเล่นชมวิว เลขที่ 60/3 หมู่ 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 71240

18.00 พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ณ หัองอาหารรีสอร์ท

06.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

อรุณสวัสดิ์..นำท่านร่วมตักบาตร ณ สะพานมอญอนุสรณ์

07.00 พรไพลินริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

08.00 พรภิรมย์ เอกพร

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ เส้นทาง อ.สังขละบุรี - ตัวเมืองกาญจนบุรี

08.30 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง ด่านเจดีย์สามองค์ “สุดแดนตะวันตก” เป็นช่องเขาในทิวตะนาวศรีติดชายแดนไทย – พม่า ชม เจดีย์สามองค์ และช้อปปิ้งสินค้าตลาดชายแดน เช่น เครื่องประดับสวยๆ กล้วยไม้ป่า เฟอร์นิเจอร์ไม้ ฯลฯ จากนั้นเดินทางสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี เดินทางถึง สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกพันธมิตรได้ทหารอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และฮอลลันดา จำนวนมากสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง เครื่องอัญมณี เมืองกาญจนบุรี พร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

13.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง จ.กาญจนบุรี - อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

16.30 Hua Hin Grand Hotel And Plaza

เดินทางถึง อ.หัวหิน นำท่านเข้าที่พัก หัวหินแกรนด์ โฮเทลแอนด์พลาซ่า เลขที่ 222/2 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 พักผ่อนเล่นน้ำสระว่ายน้ำโรงแรมหรือจะเที่ยวชายทะลหัวหิน รับประทานอาหารเย็น (อิสระ)

06.30 Hua Hin Grand Hotel And Plaza

บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 บจก.ท่องไทยทั่วทิศ

ออกเดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศชั้นหนึ่ง เส้นทาง จ.ประจวบคีรีขันธ์ - จ.สุราษฎร์ธานี

09.30 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง พระมหาเจดีย์ภักดีประกาศ หรือ พระมหาเจดีย์เก้ายอด เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ศาสนาและนิเวศวิทยา เป็นพระปรางค์จตุรมุข สูงสามชั้น สามารถมองเห็นได้แต่ไกลเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสามารถมองเห็นชายหาดบ้านกรูด เวิ้งอ่าวและทิวมะพร้าวสุดลูกหูลูกตา จากนั้นนำท่านเดินทางกลับระหว่างการเดินทางแวะซื้อของฝากพร้อมรับประทานอาหารเที่ยง (อิสระ) ณ ศูนย์อาหารตามเส้นทางผ่าน บนรถบริการของว่าง น้ำดื่ม ตามความเหมาะสม

18.00 หจก.ไข่มุกทัวร์

เดินทางถึง จ.สุราษฎร์ธานี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ