14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขโครงการรัฐ
1. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
5. รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
6. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
7. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพ-ภูเก็ต-กรุงเทพ
- ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว 1 คัน
- ค่าทริปดำน้ำหมู่เกาะพีพี 1 วัน รวม เรือสปีดโบ๊ท, ไกด์ชำนาญการ, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อาหารกลางวัน, น้ำดื่ม น้ำอัดลม ผลไม้, ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพี
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวชำนาญการ 1 ท่าน คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด, มินิบาร์, ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายรถออกนอกเส้นทาง
- ค่า UPGRADE ห้องพัก ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ น้ำใจจากท่านคือกำลังใจของผู้ให้บริการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/29 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
เบอร์โทร
0827829444
อีเมล
bluewavetravel@outlook.com
หมายเหตุ

เที่ยวเกาะภูเก็ต ดำน้ำหมู่เกาะพีพี เกาะไข่ อ่าวปิเละ โละซามะ อ่าวมาหยา ถ้ำไวกิ้ง 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - ภูเก็ต
โดย บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเกาะภูเก็ต I สนุกสนานกับทริปดำน้ำหมู่เกาะพีพี เกาะไข่ อ่าวปิเละ อ่าวโละซามะ อ่าวมาหยา ถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพีดอน I ไหว้พระผุด วัดพระทอง หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี วัดพระใหญ่ I ขึ้นจุดชมวิวเขารัง ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ I เดินถ่ายรูปชิคๆ ตึกชิโน-โปรตุกีส เมืองเก่าภูเก็ต I ชิมเมนูร้านดัง ร้านตู้กับข้าว ร้านวันจันทร์ ทุ่งคากาแฟ กันเองซีฟู้ด

เดินทาง ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 ราคาท่านละ 14,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน 2500 + 2500 = 5,000 บาท
2. เบี้ยเลี้ยง 1500*3 = 4,500 บาท
3. ค่าห้องพัก 1000+1000 = 2,000 บาท
4. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
5. ภาษี ณ ที่จ่าย 3% 139.18 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11,664.18 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,458.02 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าชุดห่วงใยโควิด (แมส+แอลกอฮอล์) 50 บาท
3. ค่าน้ำ ขนม ของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 175 บาท

ค่าภาษี
1. ค่าภาษี 7% = 974.77 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,607.79 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และมัคคุเทศก์ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน โหลดสัมภาระ พร้อมออกเดินทาง

07.00 สายการบินไทยเวียดเจ็ท

ออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต โดยเที่ยวบินที่ VZXXX มีบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง โหลดสัมภาระท่านละ 20 กก.

08.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมมัคคุเทศก์ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว เกร็ดความรู้ต่างๆ และดูแลท่านตลอดทริปการเดินทาง

09.00 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี ออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

10.00 วัดพระทอง

นำท่านสู่ วัดพระทอง สักการะหลวงพ่อพระทอง หรือ “พระผุด” เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย พระผุด เป็นพระพุทธรูปผุดเพียงพระเกตุมาลา สูงประมาณ 1 ศอก คนจีนเรียกกว่า “ภู่ปุ๊ค” เพราะคนจีนเชื่อว่าพระผุดมาจากเมืองจีน คนจีนในภูเก็ต พังงา ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง และกระบี่ ต่างเคารพนับถือเป็นอย่างมาก เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีน จะพากันมานมัสการ เป็นประเพณีมาจนถึงทุกวันนี้

11.00 ย่านเมืองเก่าตึกโบราณ อาคารชิโน โปรตุกีส

นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าตึกโบราณ อาคารชิโน-โปรตุกีส อยู่ที่ถนนถลาง เป็นถนนสายประวัติศาสตร์คู่กับเมืองภูเก็ตมามากกว่า 150 ปี เป็นย่านการค้าตั้งแต่สมัยเหมืองแร่รุ่งเรือง เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรม ไทย จีน มุสลิม อินเดีย และยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินชม ชิม แชะ ตามจุดต่างๆ โดยถนนมีระยะประมาณ 450 เมตร จะได้สัมผัสกับสถาปัตยกรรมที่สวยงาม วิถึชีวิต อาหารอร่อย ร้านกาแฟชิลๆ ซอยรมณีย์ และสตรีทอาร์ทที่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่

12.00 ร้านวันจันทร์

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านวันจันทร์ ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองรสชาติดั่งเดิมใจกลางเมืองเก่า เมนูขึ้นชื่อแกงเนื้อปูใบชะพลู หมี่ลวก ผัดผักเหมียง ผัดไข่กุ้งเสียบ ขนมโอเอ๋ว

14.00 วัดไชยธาราราม

นำท่านสู่ วัดไชยธาราราม หรือเรียกว่า “วัดฉลอง” สักการะ หลวงพ่อแช่ม ใครมาเที่ยวภูเก็ตแล้วไม่ได้มาสักการะ ก็เหมือนกับมาไม่ถึง ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ คุณงามความดีของหลวงพ่อแช่ม ในครั้งที่ชาวบ้านได้รับกำลังใจจากหลวงพ่อ จนทำให้ชนะกบฏอั้งยี่ ทำให้วัดนี้เป็นวัดที่สำคัญของชาวภูเก็ต

15.00 วัดพระใหญ่

นำท่านสู่ วัดพระใหญ่ หรือเรียกว่า “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” ตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีขาว ที่สร้างตั้งอยู่อย่างโดดเด่นสวยงดงาม มีความกว้าง 25 เมตร สูง 45 เมตร สร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ประดับด้วยหินอ่อนสีขาวหยกพม่า น้ำหนักของหินอ่อนหยกสีขาวประมาณ 135 ตัน ต่อ 2,500 ตารางเมตร เป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

17.00 จุดชมวิวแหลมพรหมเทพ

นำท่านสู่ แหลมพรหมเทพ จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม อยู่ตอนใต้ของเกาะ มีปลายแหลมยื่นไปในทะเล ด้านล่างจะเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต มีต้นตาลเป็นจำนวนมาก สวยงามยิ่ง

18.00 ร้านกันเองซีฟู้ด2

บริการอาหารเย็น ณ ร้านกันเองซีฟู้ด2 อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารทะเล

20.00 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ป่าตอง หรือเทียบเท่า ( บียอนด์ รีสอร์ท กะตะ หรือ บียอนด์ รีสอร์ท กะรน )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ป่าตอง ที่พักริมหาดป่าตอง โลเคชั่นดีเยี่ยม สะดวกสบาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

06.30 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ป่าตอง หรือเทียบเท่า ( บียอนด์ รีสอร์ท กะตะ หรือ บียอนด์ รีสอร์ท กะรน )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี ออกเดินทางสู่ท่าเรือเจียรวานิช

08.00 บริษัท ทิป-ทอป เดสติเนชั่น จำกัด

เดินทางถึง ท่าเรือเจียรวานิช ภูเก็ต ทำการเช็คอิน ฟังบรรยายจากไกด์ ทริปดำน้ำเต็มวัน เกาะพีพี 09.00-16.00 น. นำท่านลง เรือสปีดโบ๊ทคาตามารัน ออกเดินทางสู่ เกาะพีพี เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน และวิวเกาะภูเก็ต นำท่านสู่จุดแรก เกาะไข่ ดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม และฝูงปลาหลากสีสัน พักผ่อนบนชายหาดที่สวยงาม เดินทางสู่เกาะพีพีดอน เกาะใหญ่เป็นศูนย์กลางของเกาะพีพี มีร้านอาหาร ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน (บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะพีพีดอน) จากนั้นออกเดินทางสู่อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลก “เดอะบีช” ถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณหาดทราย และโดยรอบ อ่าวโละซามะ และอ่าวปิเละ เรือพาเที่ยวชมอ่าวที่สวยงาม ให้ทุกท่านได้ว่ายน้ำท่ามกลางลากูนขนาดใหญ่ เหมือนสระว่ายน้ำกลางทะเล **สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือคายัคท้องกระจกใส และแพดเดิล บอร์ด** ถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำกลางทะเลที่ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือโบราณ แวะจุดดำน้ำตื้น ชมความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง และฝูงปลาหลากหลายชนิด ชมดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน จากนั้นนำท่านสู่จุดชมฝูงลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะที่ออกมาทักทายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตร

12.00 บริษัท ทิป-ทอป เดสติเนชั่น จำกัด

บริการอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน (ทริปดำน้ำรวมอาหารกลางวัน)

16.00 บริษัท ทิป-ทอป เดสติเนชั่น จำกัด

ได้เวลาออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

18.00 ร้านอาหารทุ่งคา-กาแฟ

บริการอาหารเย็น ณ ร้านทุ่งคา-กาแฟ ร้านตั้งอยู่ยอดเขารังเป็นจุดชมวิวยามค่ำคืนที่สวยที่สุดของเกาะภูเก็ต สามารถมองเห็นเมืองภูเก็ตได้ 270 องศา เกือบทั้งเมือง ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่ ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศยามเย็น ทานอาหารชมวิวในช่วงเวลาพระอาทิตย์กำลังตก มีแสงไฟวิบวับจากเมือง สวยงามน่าประทับใจ

20.00 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ป่าตอง หรือเทียบเท่า ( บียอนด์ รีสอร์ท กะตะ หรือ บียอนด์ รีสอร์ท กะรน )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ป่าตอง

07.00 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส ป่าตอง หรือเทียบเท่า ( บียอนด์ รีสอร์ท กะตะ หรือ บียอนด์ รีสอร์ท กะรน )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้เวลาอำลาที่พัก นำท่านเช็คเอาท์ ตรวจสัมภาระ พร้อมออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต

11.15 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี เดินทางสู่ร้านอาหารกลางวัน

12.00 ร้านตู้กับข้าว

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านตู้กับข้าว ก่อนกลับแวะร้านดังห้ามพลาด ลิ้มลองอาหารโบราณรสชาติดั่งเดิมแบบภูเก็ต

13.00 อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร

นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร วีรสตรีชาวถลางผู้ต่อสู้เยี่ยงชายชาตรี เพื่อปกป้องบ้านเมืองจากพม่าในสงครามเก้าทัพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญและความเสียสละของวีรสตรีไทย

15.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านเช็คอิน โหลดสัมภาระ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยเวียดเจ็ท (VZ)

17.25 สายการบินไทยเวียดเจ็ท

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน VZXXX มีบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่องบิน โหลดสัมภาระ ท่านละ 20 กก.

18.55 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม