9,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุสำคัญ: เงื่อนไขการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย เป็นไปตามมาตรการจังหวัดกำหนด

อัตราบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
- ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้

อัตราบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
- ค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยวสำหรับพักท่านเดียว
-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
-ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

เงื่อนไขการจอง
- การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์"
หมายเหตุ :เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 411 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เบอร์โทร
0619266611
อีเมล
nidnoitravel@gmail.com
หมายเหตุ

กำหนดเดินทาง 3 พีเรียด
4 - 6 ธันวาคม 2564 (ตรงวันหยุด วันพ่อแห่งชาติ)
10 - 12 ธันวาคม 2564 (ตรงวันหยุด วันรัฐธรรมนูญ)
1 - 3 มกราคม 2565 (ตรงวันหยุด วันขึ้นปีใหม่)

เชียงราย แม่สลอง 3วัน2คืน (ฺเครื่องบิน)หยุดวันพ่อ/รัฐธรรมนูญ/ปีใหม่

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย แม่สลอง 3 วัน 2 คืน
- ถ่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา ณ ไร่ชาฉุยฟง
- แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
- แวะชิมชา ที่ ไร่ชาวังพุตตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลอง
- ชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขาที่สวยงาม ร้านกาแฟภูผาฮี้

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และทีมงานส่งกรุ๊ป
1.1 ค่ารถ, ค่าเดินทาง สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 500บาท x 1คน = 500 บาท
1.2 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 2,000บาท x 1คน x 2เที่ยว = 4,000 บาท
1.3 ค่าโทรศัพท์มัคคุเทศก์ : 100บาท x 3วัน = 300 บาท
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (Guide) : 1,500บาท x 1คน x 3วัน = 4,500 บาท
1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งกรุ๊ปทัวร์ ณ สนามบิน = 1,000 บาท
1.6 ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์และคนขับรถ สำหรับ 3 ท่าน (TRP) : 1,000บาท x 1ห้อง x 2คืน = 2,000 บาท
1.7 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ : 30บาท x 1ท่าน = 30 บาท
หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และทีมงาน = 12,330 บาท/คณะ (เฉลี่ย 770.62 บาท/ท่าน)
-----
2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
2.1 ค่าดำเนินการเอกสารบริษัทฯ = 40 บาท/ท่าน
2.2 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ = 30 บาท/ท่าน
2.3 ค่าน้ำดื่ม ขนม สำหรับบริการลูกค้าตลอดทริป = 50 บาท/ท่าน
2.4 ค่าบำรุงสถานที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน = 20 บาท/ท่าน
2.5 ค่าเข้าชมสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง ณ ดอยตุง = 90 บาท/ท่าน
หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 230 บาท/ท่าน

-----
สรุปรายการ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 770.62 + 230 = 1,000.62 บาท
- ภาษี 7% = 653.87 บาท
รวม 1,604.49 บาท/ท่าน (คำนวน ขั้นต่ำ 16ท่าน/คณะ)

04.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นัดหมายคณะ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK)
เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตั้งป้ายยินดีต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

06.55 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 20นาที)
หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15 กิโลกรัม เพิ่ม 400 บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

08.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (CEI)
พร้อมรับสัมภาระส่วนตัวเรียบร้อยเตรียมพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวเชียงราย

08.45 ฅนเมืองกรุ๊ป (โดย นางฐิติมา ไชยวงศ์)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย - แม่สลอง
** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

09.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชมความงดงามของอุโบสถสีน้ำเงิน ณ วันร่องเสือเต้น มีความงดงามด้วยพุทธศิลปร่วมสมัยที่มีความสวยงาม โดดเด่นในแบบเฉพาะตัว ชมพระวิหารหลังใหม่มีเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า ผลงานดังกล่าวเป็นฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ภายในวัดยังเป็นที่ประดิษฐาน "พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีห้าพระองค์" ซึ่งมีความสูง 20 เมตร โดยยอดขององค์พระธาตุได้บรรจุพระบรมสาริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด

10.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ เชียงราย ปัจจุบันประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ (หรือพระสิงห์) จำลองศิลปะเชียงแสน ปางมารวิชัย ชนิดสำริดปิดทอง มีพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธปฏิมาศิลปะล้านนาไทย มีพระเจดีย์ เป็นพุทธศิลป์แบบล้านนาไทย

11.30 ร้านอาหาร อิ่มปลาเผา เชียงราย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร อิ่มปลาเผา เชียงราย

13.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะ ชมทัศนียภาพความงดงาม ณ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40 ปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสีครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคาเฟ่เล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้อร่อยกับเค้ก พร้อมนั่งจิบชา หรือกาแฟชมวิวในบรรยากาศดีๆสวยงาม

16.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ดอยแม่สลอง แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระรูปของสมเด็จย่าที่ทำจากสัมฤทธิ์ ชั้นที่ 2 บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จย่า ชั้นที่ 3 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวยามเย็นที่สวยจุดหนึ่งของดอยแม่สลอง

17.30 Maesalong Villa (แม่สลอง วิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ)

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ แม่สลอง วิลล่า
หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

18.30 Maesalong Villa (แม่สลอง วิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ)

รับประทานอาหารค่ำ ณ แม่สลอง วิลล่า ลิ้มรสความอร่อยสไตล์จีนยูนนานระดับเชลชวนชิม

07.00 Maesalong Villa (แม่สลอง วิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ)

รับประทานอาหารเช้า ณ แม่สลอง วิลล่า

08.00 ฅนเมืองกรุ๊ป (โดย นางฐิติมา ไชยวงศ์)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย - แม่สลอง - ดอยตุง - ผาฮี้
** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

08.20 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชม ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน มีมุมนั่งเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ

10.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชม วนอุทยานขุนน้ำนางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซ้อน จุดเที่ยวมี 2 โซน โซนที่ 1 ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูน ให้ท่านชมบริเวณปากถ้ำที่มีศาลเจ้าแม่นางนอน ชมอนุสาวรีย์จ่าแซม ผู้เสียสละในปฏิบัติการ โซนที่ 2 ขุนน้ำนางนอน หรือสระขุนน้ำมรกต อิสระให้ท่านถ่ายภาพสวยงาม

11.30 สวนอาหารล้านนา เฮือนฮิมดอย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารล้านนา เฮือนฮิมดอย

13.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะสัมผัสทัศนียภาพความงดงามบนดอยผาฮี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขา ติดเขตชายแดนไทย-พม่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดำ โครงการพัฒนาดอยตุง ได้สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนเป็นอาชีพหลักทั้งหมู่บ้าน เป็นกาแฟพันธุ์อาราบิก้าซึ่งให้ผลดีในพื้นที่สูงจนโด่งดังไปทั่วโลก โดยชูสโลแกน “ปลูกกาแฟดีกว่าปลูกฝิ่น” ท่านสามารถเดินชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขา เดินเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง ความพิเศษของร้านกาแฟภูผาฮี้ คือ วิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน้า มีมุมนั่งเล่นเก๋ๆ ชมวิวห้อยขา จิบกาแฟ อิสระให้ท่านจิบเครื่องดื่ม ลองซื้อกาแฟดริป กาแฟรสชาติเยี่ยม มาถ่ายรุปเช็คอินสวยๆได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ากาแฟ)

15.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

ระหว่างทางนำท่านชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิวดอยช้างมูบซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ

16.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเข้าชม ชมสวนแม่ฟ้าหลวง หรือสวนดอยตุง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวบนพื้นที่ 25 ไร่ อยู่ในแอ่งที่ราบด้านทิศเหนือของพระตำหนักดอยตุง สำหรับสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวสร้าง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตามพระราชดำริของสมเด็จย่า เพื่อให้คนไทยที่ไม่มีโอกาสไปต่างประเทศได้เห็นไม้ดอกเมืองหนาวที่สวนแห่งนี้ ซึ่งได้รับการดูแลให้สวยงามตลอดทุกวันทั้งปี โดยดอกไม้จะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาล ภายในสวนถูกตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนออกดอกตลอดปี กลางสวนมีประติมากรรมเด็กยืนต่อตัวของ มิเซียม ยิบอินซอย โดย สมเด็จย่า พระราชทานชื่อว่าความต่อเนื่อง (continuity) สื่อถึงการทำงานจะสำเร็จได้ ต้องทำอย่างต่อเนื่อง นอกจากแปลงไม้ประดับกลางแจ้งแล้วยังมีโรงเรือนไม้ในร่มด้วย จุดเด่นคือกล้วยไม้จำพวกรองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ที่ออกดอกสวยงาม (ไม่เข้าพระตำหนักดอยตุง)

18.30 ร้านอาหารลีลาวดี เชียงราย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารลีลาวดี เชียงราย

20.00 โรงแรมเดอ ฮัก โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (De Hug Hotel & Residence) หรือเทียบเท่า ( Work Den Hotel )

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน เดอ ฮัก โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (De Hug Hotel & Residence)
หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

07.00 เดอ ฮัก โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (De Hug Hotel & Residence) หรือเทียบเท่า ( Work Den Hotel )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดอ ฮัก โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (De Hug Hotel & Residence)

08.00 ฅนเมืองกรุ๊ป (โดย นางฐิติมา ไชยวงศ์)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

08.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเดินทางสู่วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขาและรายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ ธรรมเจดีย์มีทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนาสง่างามด้วยทันได้ที่มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ รวมถึงเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่

09.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไม้ประดับปลูกเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งปี เนินเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม มีบริการรถราง shutter bus (ไม่รวมในค่าทัวร์) ที่พาเที่ยวชมจุดต่างๆในสวน นอกจากนี้ ภายในยังมีร้านขายของที่ระลึก ของฝาก และมีบริเวณที่นั่งพักผ่อนหรือถ่ายรูปในหลายจุด อิสระถ่ายรูปบรรยากาศตามอัธยาศัย

11.30 ร้านอาหาร ลานไม้หอม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ลานไม้หอม

12.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชมสถาปัตยกรรม ความงดงาม ที่วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์จิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต อุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตรอลังการตามด้วยลวดลายอ่อนช้อยอื่น ๆ อีกมากมายเป็นเชิงชั้นลดหลั่นกันลงมาหน้าบันประดับด้วยพญานาคและติดกระจกระยิบระยับ ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่จดจำของนักท่องเที่ยว โดยความตั้งใจของผู้สร้างนั้นต้องการสื่อสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในพุทธศาสนา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงาม

14.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะสู่ เรียวกังคาเฟ่ (Ryokan Cafe) คาเฟ่ชิคๆสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านอิสระเลือกซื้อเครื่องดื่ม ถ่ายภาพสวยงามตามอัธยาศัย

15.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

ให้ท่านแวะซื้อของฝากเชียงราย ณ ร้านก๋องคำ ของฝาก เชียงราย

15.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง (CEI) เตรียมทำการเช็คอิน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.25 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย
(ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 20นาที)
หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

19.45 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ