12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน ไม่เกิน 18 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
2. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
4. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
5. การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
6. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
7. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
8. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
9. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
10. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
11. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
12. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
14. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน


อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วรถไฟขบวนหมายเลข 9 ด่วนพิเศษ กรุงเทพ-เชียงใหม่ ชั้น 2 และ ขบวนหมายเลข 10 รถด่วนพิเศษ เชียงใหม่-กรุงเทพ ชั้น 2
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 8 มื้อ
5. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

โทรศัพท์ ไม่ติดรบกวน ติดต่อผ่าน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ออกทัวร์อยู่ต่างประเทศ
LINE ID : fafatravel
หรือ 02-5125568
เข้าชมโปรแกรมทัวร์ https://www.fafatravel.com

"(001-CNX)"เชียงใหม่ แม่แตง ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 5วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์กรุงเทพฯ เชียงใหม่ | ม่อนแจ่ม | แม่แตง | แม่กำปอง ❤
✅ไฮไลท์ โปรแกรม ไหว้พระ อิ่มใจ และชมความสวยงามของ ศิลปะล้านนา
✅วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
✅พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” ดอยม่อนแจ่ม ทะเลหมอกยามเช้า เมื่อมองจากจุดชมวิวม่อนแจ่ม ผ่อนคลายและพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา วิวภูเขา นาข้าว พร้อมอากาศที่เย็นสบายๆ สัมผัสอากาศหนาวเย็น พร้อมที่พักที่มีแฟกซิลิตี้ พร้อมแม้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ในกลิ่นอาย มีกลิ่นอายสไตล์ม้ง อย่างชัดเจน เสมือนท่านได้พักกาย ณ บ้านชาวม้ง
พาท่านสัมผัส และ กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง
✅ชิลล์ หนึ่งวันกับหมู่บ้านในป่าใหญ่ “แม่กำปอง”
✅อาหาร 8 มื้อ
✅นอนชิว ไปเชียงใหม่ ไปและกับ ด้วยรถไฟนอนพิเศษ ชั้น2 สบายๆ
✅ที่พัก รีสอร์ทกลางขุนเขา ม่อนแจ่ม อากาศเย็นตลอดปี ใกล้ม่อนแจ่ม พร้อมกลิ่นอายสไตล์ม้ง คืนสู่ธรรมชาติ HMONG HILLTRIBE LODGE 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ห้อง standard room
✅พัก 4ดาวกลางใจเมืองเชียงใหม่ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท หรือ Stay with Nimman 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ห้อง standard room
✅เที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*5 = 5000 บาท
2.ค่าตั๋วรถไฟ ไกด์ (1100*2=2200)
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 3650+2000=5650
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าบำรุงสถานที่ สวนดอกไม้ม่อนแจ่ม 40+น้ำพุร้อนสันกำแพง=40+ค่าบำรุงการเข้าชมพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 40 =
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 15765 บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 876 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 100 บาท
- ค่าเหมารถ 4WD เพื่อเดินทางขึ้นจุดชมวิว กิ่วฝิ่น คันละ6ท่าน 800X6 ใช้3คัน =4800 / 18 =270 บาท
- ค่าบำรุงสถานที่ สวนดอกไม้ม่อนแจ่ม 40+น้ำพุร้อนสันกำแพง=40+ค่าบำรุงการเข้าชมพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 40 = 120 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1501 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 874 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2375 บาท

*ที่พักวันแรก HILLTRIBE LODGE พร้อมอาหารเย็น และเช้า ราคา 3,650 บาท/ห้อง ระดับ 4 ดาว
*ที่พักวันทีสอง Wintree City Resort Chiang Mai(โรงแรม4ดาวใจกลางเมืองเชียงใหม่) หรือ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่(ในกรณีโรงแรมแรกเต็ม) หรือ Stay with Nimman Chiang Mai

*ค่าอาหารต่อคน เนื่องจากไปกรุ๊ปเล็ก จัดอาหารตามรายการอาหารที่เหมาะสมและร้านอาหารมีคุณภาพ และ จัดโต๊ะละ 6 ที่นั่ง พร้อมใช้ภัตคาคารอาหารจีนท่านละ 400 บาท เครื่องดื่มรีฟิว 100 บาท(แบบบุฟเฟต์ ในกรณีที่จำนวนคนไม่มากอาจปรับเป็นแบบสั่งตามจำนวนผู้เดินทาง)

* "ค่ารถต่อวันรวมน้ำมัน 700 บาท/คน ประกอบไปด้วย
- รถตู้ VIP จำนวน 3 คัน เช่า 3 วัน/วัน พร้อมคนขับ ราคา 2,500 บาท/วัน นั่งคันละ 6 คนต่อคัน
- ค่าน้ำมันรถตามระยะทางจริง
- ค่าที่พักคนขับรถ แยกที่พัก พักที่แม่ริม 2ห้อง 1 คืน แยกจากลูกค้ารวม 1,000 บาท
ค่าอาหารตามสั่งและน้ำสำหรับ พขร จำนวน 5 มื้อ 3 คน =1000บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาท/คน จำนวน 3 คน"

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

16.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถไฟไทยใหม่ๆหรูๆก็มีนะ #เเนะนำรถไฟขบวนใหม่ของไทย " CNR "
สายเหนือขบวนที่ 9 /10 (อุตราวิถี) กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
➡️ภายในรถนั่งเเละนอนปรับอากาศชั้น 1 (บนอ.ป) จะเเบ่งเป็นเตียงบน 12 ที่ เเละเตียงล่าง 12 ที่ รวม 24 ที่
➡️ภายในรถนั่งเเละนอนปรับอากาศชั้น 2 (บนท.ป) จะเเบ่งเป็นเตียงบน 20 ที่ เเละเตียงล่าง 20 ที่ รวม 40 ที่
➡️ภายในรถนั่งเเละนอนปรับอากาศชั้น 2 (บนท.ป) สำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถวีลเเชร์ จะเเบ่งเป็นเตียงบน 16 ที่ เเละเตียงล่าง 18 ที่ รวม 34 ที่
➡️ภายในรถเสบียงปรับอากาศ (บกข.ป) หรือรถขายอาหารเเละนั่งกินอาหาร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 32 ที่นั่ง
➡️ภายในรถนั่งเเละนอนปรับอากาศชั้น 2 (บนท.ป) เบาะกำมะหยี่สีเเดง ตัวเบาะจะกว้างน่านั่ง สามารถนั่งได้ฝั่งละ 1 คน หันหน้าเข้าหากันในเวลากลางวัน
➡️มีช่องสำหรับใส่เเก้วน้ำเเละที่วางของ สามารถปรับขึ้นลงได้ บอกเลยว่าเเข็งเเรงมากสามารถรับน้ำหนักพวก Notebook ได้สบายๆ
➡️ทุกที่นั่งจะมีหลอดไฟ LED ที่สามารถปรับความสว่างได้2ระดับ สำหรับอ่านหนังสือระหว่างการเดินทาง
➡️เเละปลั๊กไฟ AC 220 V. ไว้บริการ สามารถเสียบได้ทั้งปลั๊ก2ขาเเละ3ขา ทำให้หมดห่วงเรื่องเเบตหมดระหว่างทางได้เป็นอย่างดี
➡️ภายในเเต่ละตู้จะมีจอ LCD สำหรับบอกรายละเอียดต่างๆ
➡️ในทุกๆตู้จะมีกล้องวงจรปิด ทำให้สบายใจเรื่องความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี
➡️เตียงบนเวลานอนส่วนตัวเรารู้สึกว่ากว้างมากกก ฝรั่งหรือชาวต่างชาตินอนได้สบายๆ แอร์เย็นสบายถึงขั้นหนาว
➡️เบาะนั่งเป็นกำมะหยี่อย่างดีนุ่มสบายๆรับรองนั่งไกลๆไม่เมื่อย
➡️เตียงนอนเราสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาว่าเราต้องการนอนตอนไหน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th.readme.me/p/27064

16.45 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

คณะพร้อมกันที่ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ บริเวณจุดนัดพบสถานีรถไฟ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ในการเช็คอินและรับตัวรถไฟ เพื่อเดินทางจาก
✅กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ** สำหรับขบวนรถไฟ ด่วนพิเศษ CNR ขบวนที่ 9 กรุงเทพ-เชียงใหม่ **
✔️ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11-12 ชั่วโมง
✔️ สำหรับตู้นอนบนรถขบวนพิเศษ ทางบริษัทฯได้ทำการสำรองที่นั่ง ต่อนักท่องเที่ยว 2 ท่าน ต่อเตียง แบบ 2 ชั้น ไม่สามารถเลือกได้
❌. ช่วงนี้ตู้เสบียงอาจไม่อาจไม่เปิดให้บริการ กรุณาเตรียมอาหารและรับประทานอาหารมาให้เรียบร้อย
✔️ ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล

เดินทางด้วยรถไฟ นอน ชั้น 2 ✩นอนหลับสบายๆ เก็บแรงไว้เที่ยวพรุ่งนี้
ออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง มัคคุเทศก์คอยให้บริการตลอดการเดินทางท่านตั้งแต่เริ่มเดินทาง ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง ท่านสามารถพักผ่อน บนขบวนรถนอนชั้น 1 ที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจองให้กับท่าน นำ้หนักสัมภาระ ได้ท่านละ 20 กิโลกรัม สำหรับตู้เสบียงเนื่องจากการระบาดของ COVID ทาง รฟม. จะยังไม่ให้บริการตู้เสบียงอาหาร โปรดเตรียมเสบียงอาหารของท่านนำขึ้นมาเอง และไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอร์ ขึ้นบนขบวนรถไฟและรับประทานบนขบวนรถไฟ

07.15 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ถึงสถานีรถไฟเมืองเชียงใหม่

07.30 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ถึงสถานีรถไฟเมืองเชียงใหม่ เมื่อถึงสถานีไกด์นำเที่ยวช่วยเหลือทุกท่านในการกรอกข้อมูล และ ลงทะเบียน QR Code สำหรับเข้าเมืองเชียงใหม่ CM-CHANA
✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง
✔️ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

08.00 ร้าน โกปี๊ นิมมาน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( Wintree City Resort Chiang Mai หรือ Stay with Nimman Chiang Mai )

พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเช้าโกปี๊ นิมมาน หรือ เทียบเท่า เสิร์ฟความอร่อยให้ทุกท่าน ด้วยอาหารเช้า แบบ All day breakfast ร้านอาหารเช้าโกปี๊ นิมมาน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ นมัสการพระธาตุประจำปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
▶️พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่
✔️ คณะทัวร์ เมื่อมาถึงยังวัดแล้วกรุณาสำรวมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางวัด ใช้เวลาในการถ่ายรูปและทำบุญตามกำลังศรัทธา ประมาณ 1 ชั่วโมง

10.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ดินทางสู่ พระธาตุดอยคำ กราบขอพรหลวงพ่อทันใจ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร
✔️ คณะทัวร์ เมื่อมาถึงยังวัดแล้วกรุณาสำรวมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางวัด ใช้เวลาในการถ่ายรูปและทำบุญตามกำลังศรัทธา ประมาณ 30-45 นาที

11.30 หมูทอดกาดหลวง by ดำรง หรือเทียบเท่า ( Wintree City Resort Chiang Mai )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หมูทอดกาดหลวง by ดำรงค์ หรือเทียบเท่า

12.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ อำเภอแม่แตง ใช้ระยะเวลาประมาณ 1.10 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

13.45 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านชมความงามของ “วัดเด่นสะหลีเมืองแกน” อ.แม่แตง วัดเด่นสะหลีเมืองแกน หรือที่ชาวบ้านเรียกันสั้นๆ ว่า “วัดบ้านเด่น” ตั้งอยู่ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
✔️ คณะทัวร์ เมื่อมาถึงยังวัดแล้วกรุณาสำรวมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางวัด ใช้เวลาในการถ่ายรูปและทำบุญตามกำลังศรัทธา ประมาณ 1 ชั่วโมง
✔️ท่านครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จากที่ ไม่เคยมีต้นโพธิ์เลยสักต้นเดียว ก็มีต้นโพธิ์ขึ้นมากมาย และด้วยความที่ชาวเมืองเหนือเรียกต้นโพธิ์ว่า “ต้นสะหลี” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นมงคลดี ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อวัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัด อีกทั้งวัดตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าในสมัยโบราณที่ชื่อว่าเมืองแกน ชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อวัดนี้เต็ม ๆ ว่า “วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน”
✔️ ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เกจิดังแห่งภาคเหนือที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จึงพัฒนาจากวัดเล็ก ๆ ให้มีความใหญ่โตสวยงาม ทรงคุณค่าในงานพุทธศิลป์ถิ่นล้านนา รูปแบบการก่อสร้างนั้น เป็นแบบล้านนาประยุกต์ ที่ผสมผสานกับแนวคิดของท่านครูบาเจ้าเทืองเอง ที่ครูบาเรียกว่า “แนวสถาปนึก” คือคิดจะใส่อะไร ก็ใส่ จะทำอะไร ก็ทำ และต้องมีความมั่นคง ท่านครูบาเจ้าเทืองต้องการให้เป็นการผสมผสานระหว่าง วัดบ้านกับวัดป่า เพราะมีความเชื่อที่ว่าศาสนาอยู่ได้เพราะปฏิบัติ การแบ่งแยกไม่ใช่เรื่องสำคัญ โดยยึดหลักการสร้างตามบุญ คงเพราะการสร้างตามบุญนี่เอง ที่ทำให้จนกระทั่งทุกวันนี้ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จึงมีขนาดสิ่งปลูกสร้างใหญ่และยังคงสร้างไม่แล้วเสร็จในหลาย ๆ ส่วน

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เมื่อได้เวลาอันสมควร คณะทัวร์เดินทางสู่ อำเภอแม่ริม เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิวชื่อว่า แดนเทวดา
❌(ค่าบัตรเข้าชม ลูกค้าชำระเอง80บาท)
▶️ ท่านใดไม่เข้าสามารถรอได้ที่ร้านกาแฟ ใช้เวลาในการถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ประมาณ 30 นาที

16.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ✩✩✩ ”ม่อนแจ่ม”✩✩✩
ถึงรีสอร์ทที่พัก อ.แม่ริม อยู่ในโซนหุบเขา และ ท้องนา
✅ รีสอร์ทที่ออกแบบมาให้เน้นธรรมชาติบำบัด พาทุกท่านสูดกลิ่นอายการพักผ่อน สไตส์ ชาวม้ง
✅ รีสอร์ทกลางขุนเขา ใกล้ม่อนแจ่ม พร้อมกลิ่นอายสไตล์ม้ง คืนสู่ธรรมชาติ
✅ ภายในรีสอร์ท จะมีสระว่ายน้ำ มุมถ่ายรูป และจุดพักผ่อน ในอากาศที่เย็นสบาย ตลอดทั้งปี สำหรับรีสอร์ทนี้ จะมีเครื่องทำความอุ่น เตียงนุ่ม ผ้าหุ่มอุ่น น้ำร้อน ตู้เย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกครบ แต่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอากาศเย็นตลอดปี และไม่มีทีวี

16.32 HMONG HILLTRIBE LODGE

เข้าสู่ที่พัก ผ่อนคลายและพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา วิวภูเขา นาข้าว พร้อมอากาศที่เย็นสบายๆ สัมผัสอากาศหนาวเย็น พร้อมที่พักที่มีแฟกซิลิตี้ พร้อมแม้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ในกลิ่นอาย มีกลิ่นอายสไตล์ม้ง อย่างชัดเจน เสมือนท่านได้พักกาย ณ บ้านชาวม้ง
พาท่านสัมผัส และ กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

อิสระ ในการพักผ่อน ของท่าน ณ รีสอร์ทที่พัก ท่านสามารถว่ายน้ำ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วย) หรือถ่ายรูป เก็บบรรยากาศ
❌รีสอร์ทอยู่กลางหุบเขา ห่างจากตัวเมือง และรถตู้ของบริษัทไม่ได้พักที่นี่ กรุณาเตรียมสิ่งของท่านลงจากรถให้เรียบร้อย เนื่องจากรถไม่สามารถนำมาส่งให้ท่านได้
❌สัญญาณโทรศัพท์และInternet อาจไม่ค่อยดี ส่วน WIFI มีให้บริการที่บริเวณ Lobbyรีสอร์ท
❌กรุณาเตรียม ขนม เครื่องดื่ม อาหารว่าง ยา ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ให้เรียบร้อยก่อนเข้าพักในรีสอร์ท

18.30 HMONG HILLTRIBE LODGE

รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก (BBQ / อาหารไทย)
หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 HMONG HILLTRIBE LODGE

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
▶️ ช่วงเช้าอากาศจะดีมาก ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น สามารถออกจากห้องพักมาชมพระอาทิตย์ขึ้น กระทบกับทุ้งนาข้าว มีภาพภูเขาเป็นฉากหลังสวยงามมาก ในบางวันอาจมีทะเลหมอกจางๆ

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน

08.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม
✔️ ช่วงเช้าพาทุกท่าน พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” สัมผัสลมหนาว ชมทะเลหมอก ท่านสามารถ จิบกาแฟอุ่นๆ ท่ามกลางวิวสวยๆ พาทุกท่าน ชมวิวและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสันเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร จากนั้นพาทุกท่านแวะถ่ายรูป สวนดอกไม้ที่สวยงาม ชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย พาทุกท่านชม และไร่สตอร์เบอรี่สด

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อจัดปลูกขยายพันธุ์และศึกษาวิจัย
✅ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติ
▶️สมควรแก่เวลา ออกเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
✩✩✩✩✩ ปิดความทรงจำดีดี พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” ในครั้งนี้ ช่วงบ่ายของวันนี้จะเป็นการช๊อปปิ้ง ในตัวเมือง และไหว้พระเสริมบารมี

12.00 TULOU Restaurant ภัตตาคารตูลู่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนตูลู่ ทางคณะทัวร์ได้จัดเตรียม Set อาหารจีนให้กับทุกท่านได้ชิม และลองความอร่อย

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย วันสบายๆ ที่เชียงใหม่ คณะทัวร์พาทุกท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าของฝาก ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เชียงใหม่ ซื้อของฝาก (ซื้อสินค้าของฝากในวันนี้ ลูกค้ามีเวลาแพ็คสินค้าได้สะดวก)
✅ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย ทางทัวร์ให้ระยะเวลาทุกท่านได้เลือกชมสินค้าและจับจ่ายซื้อสินค้า 1.30 ชั่วโมง

14.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน เที่ยว ชมเมืองเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ไหว้พระตัวเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

16.30 Wintree City Resort Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Stay with Nimman Chiang Mai หรือ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Wintree City Resort Chiang Mai หรือ Stay with Nimman Chiang Mai หรือ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ห้อง standard room

18.00 ร้าน คำดารา หรือเทียบเท่า ( Wintree City Resort Chiang Mai )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน คำดารา หรือเทียบเท่า

07.00 Wintree City Resort Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Stay with Nimman Chiang Mai หรือ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6 ท่าน แถวละ 2 ท่านแบบเว้นระยะห่าง
✅หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ คณะทัวร์เดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน ระยะทางประมาณ 1 ชั่วโมง

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

 “บ้านแม่กำปอง” หมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ เมื่อถึงหมู่บ้าน พาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง
✅จุดชมวิวกิ่วฝิ่น “กิ่วฝิ่น” 1,517 เมตร ยอดดอยที่สวยที่สุดในลำปาง รอยต่อระหว่าง เชียงใหม่-ลำปาง ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ จซ.7 ในเขตพื้นที่ “อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน” ห่างจาก “แม่กำปอง” เพียง 4 กิโลเมตร ระยะเดินเท้าประมาณ 300 เมตร ชมความสวยงาม ทิวเขาและทะเลหมอก
✅ Unseen ทัวร์แม่กำปอง ไหว้พระที่ “วัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง)” เป็นวัดที่คู่หมู่บ้านแม่กำปองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ล้านนาโบราณ ชมความงดงามของโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง มีลายแกะสลักที่สวยงาม รายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว ชมวิวทิวทัศน์สวยงาม วัดแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
สัมผัสกับ "#โบสถ์กลางสายน้ำธรรมชาติ" อันเป็นความร่มรื่น สงบเย็น เป็นเอกลักษณ์ เสมือนตัดขาดจากโลกภายนอก
✅ ชมความงามของ น้ำตกแม่กำปอง
เลือกซื้อของฝาก และถ่ายรูป ชิมกาแฟ ร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านแม่กำปอง

12.00 iGarden แม่กำปอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น iGarden แม่กำปอง หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่าน เดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

น้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ กิจกรรม ภายใน น้ำพุร้อนสันกําแพง
✔️ใช้เวลา ณ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง 30 นาที
✅ โซนสำหรับแช่เท้า ฟรี
สำหรับโซนอื่นๆ ** ลูกค้าชำระเอง**
❌❌❌❌❌❌
อัตราค่าบริการน้ำแร่
1. อาบน้ำแร่แบบตักอาบ 20 บาท
2. อาบน้ำแร่แบบแช่ตัว 65 บาท
3. อาบน้ำแร่แบบแช่รวม กลุ่มหรือคณะของท่านเอง (ชั่วโมงละ) 500 บาท
4. สระว่ายน้ำแร่ a. เด็ก 35 ต่างชาติ 50 b. ผู้ใหญ่ 55 ต่างชาติ 100 บาท
5. ห้องพักพร้อมอ่างแช่ออนเซน 2 ท่าน ชม.ละ 300 บาท

14.45 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางพาทุกท่าน One Nimman ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

อิสระในการเลือกซื้อสินค้า และรับประทานอาหาร
❌❌❌❌❌ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้

17.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เช็คอิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับสู่กทม

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟ ด่วนพิเศษ CNR ขบวนที่ 10 เชียงใหม่-กรุงเทพ เป็นขบวนรถนอนปรับอากาศ มี 2 เตียง ชั้นบนและล่าง ทุกท่านพักผ่อน บนรถไฟใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง
* ทางบริษัทฯ สำรองตั๋วรถไฟนอน ปรับอากาศ ชั้น2 ให้กับท่าน

06.00 ถึงกรุงเทพฯ ในเช้าวันใหม่