9,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุสำคัญ: เงื่อนไขการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ เป็นไปตามมาตรการจังหวัดกำหนด

อัตราบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
- ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
- ค่าที่พัก ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้

อัตราบริการนี้ไม่รวม
- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
- ค่าใช้จ่ายห้องพักเดี่ยวสำหรับพักท่านเดียว
-ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
-ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
-ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
-ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

เงื่อนไขการจอง
- การจองทัวร์ที่สมบูรณ์ ท่านต้องชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์"
หมายเหตุ :เมื่อจองทัวร์แล้วไม่สามารถยกเลิก เลื่อน เปลี่ยนวันเดินทางหรือขอเงินคืนได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เลขที่ 411 ซอยอ่อนนุช 40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
เบอร์โทร
0619266611
อีเมล
nidnoitravel@gmail.com
หมายเหตุ

กำหนดเดินทาง 5 พีเรียด
3 - 5 ธันวาคม 2564 (วันพ่อ)
10 - 12 ธันวาคม 2564 (วันรัฐธรรมนูญ)
25 - 27 ธันวาคม 2564
31 ธันวาคม 2564 - 2 มกราคม 2565 (ปีใหม่)
21 - 23 มกราคม 2565

เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง อ่างขาง ซากุระ 3 วัน 2 คืน (เครื่องบิน) หยุดวันพ่อ/รัฐธรรมนูญ/ปีใหม่

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
โดย บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย เชียงใหม่ แม่สลอง อ่างขาง ซากุระ 3 วัน 2 คืน
- ชมไร่ชาฉุยฟง พร้อมจิบชาชั้นดี
- ดอยแม่สลอง ชมดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูสีสันสวยงาม
-ดอยอ่างขาง แวะสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สวนซากุระ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และทีมงานส่งกรุ๊ป
1.1 ค่ารถ, ค่าเดินทาง สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 500บาท x 1คน = 500 บาท
1.2 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสาร สำหรับทีมงานมัคคุเทศก์ : 1,950บาท x 1คน x 2เที่ยว = 3,900 บาท
1.3 ค่าโทรศัพท์มัคคุเทศก์ : 100บาท x 3วัน = 300 บาท
1.4 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ (Guide) : 1,500บาท x 1คน x 3วัน = 4,500 บาท
1.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานส่งกรุ๊ปทัวร์ ณ สนามบิน = 1,000 บาท
1.6 ค่าห้องพัก มัคคุเทศก์และคนขับรถ สำหรับ 3 ท่าน (TRP) : 1,000บาท x 1ห้อง x 2คืน = 2,000 บาท
1.7 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ : 30บาท x 1ท่าน = 30 บาท

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และทีมงาน = 12,230 บาท/คณะ (เฉลี่ย 764.37 บาท/ท่าน)

-----

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รายละเอียด ดังนี้
2.1 ค่าดำเนินการเอกสารบริษัทฯ = 40 บาท/ท่าน
2.2 ค่าประกันการเดินทาง และประกันอุบัติเหตุ = 30 บาท/ท่าน
2.3 ค่าน้ำดื่ม ขนม สำหรับบริการลูกค้าตลอดทริป = 50 บาท/ท่าน
2.4 ค่าบำรุงสถานที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน = 20 บาท/ท่าน
2.5 ค่าเข้าชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง = 60บาท/ท่าน
2.6 ค่าเข้าชม สวนดอกไม้ปางฮวา ม่อนแจ่ม = 50 บาท/ท่าน
2.7 ค่าเครื่องเล่น Coaster = 150 บาท/ท่าน

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด = 400 บาท/ท่าน

-----

สรุปรายการ ค่าใช้จ่าย ดังนี้
- ค่าใช้จ่ายสำหรับมัคคุเทศก์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 734.37 + 400 = 1,164.37 บาท
- ภาษี 7% = 654.08 บาท

รวม 1,818.45 บาท/ท่าน (คำนวน ขั้นต่ำ 16ท่าน/คณะ)

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นัดหมายคณะ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง (DMK) เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ตั้งป้ายยินดีต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวก

06.55 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายโดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 20นาที) หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

08.45 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (CEI) พร้อมรับสัมภาระส่วนตัวเรียบร้อย เตรียมพร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

08.45 ฅนเมืองกรุ๊ป (โดย นางฐิติมา ไชยวงศ์)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย - แม่สลอง ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

09.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะ ชมทัศนียภาพความงดงาม ณ ไร่ชาฉุยฟง เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของ บริษัท ฉุยฟงที จำกัด ผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายมากว่า 40 ปี ให้ท่านได้ถ่ายรูปวิวไร่ชาสวยๆท่ามกลางภูเขา และท้องฟ้าสีครามที่สวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีคาเฟ่เล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้อร่อยกับเค้ก พร้อมนั่งจิบชา หรือกาแฟชมวิวในบรรยากาศดีๆ สวยงาม

11.30 สวนอาหารล้านนา เฮือนฮิมดอย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนอาหารล้านนา เฮือนฮิมดอย

13.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชม วนอุทยานขุนน้ำนางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซ้อน จุดเที่ยวมี 2 โซน โซนที่ 1 ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูน ให้ท่านชมบริเวณปากถ้ำที่มีศาลเจ้าแม่นางนอน ชมอนุสาวรีย์จ่าแซม ผู้เสียสละในปฏิบัติการ โซนที่ 2 ขุนน้ำนางนอน หรือสระขุนน้ำมรกต อิสระให้ท่านถ่ายภาพสวยงาม

14.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ดอยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลองจำนวนมาก โดยเฉพาะต้นพญาเสือโคร่งที่ขึ้นอยู่ริมถนนจะพร้อมใจกันเบ่งบาน ออกดอกสวยงาม ให้ท่านได้ชมบรรยากาศบริเวณทางผ่านที่มีดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูสีสันสวยงาม (ดอกซากุระ/ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเพียงปีละครั้ง การบานขึ้นอยู่กับธรรมชาติและสภาพอากาศ ทางบริษัทฯไม่สามารถกำหนดได้)

15.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะชม ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน มีมุมนั่งเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ

16.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ แบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นที่ 1 ประดิษฐานพระรูปของสมเด็จย่าที่ทำจากสัมฤทธิ์ ชั้นที่ 2 บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จย่า ชั้นที่ 3 บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวยามเย็นที่สวยจุดหนึ่งของดอยแม่สลอง

18.00 Maesalong Villa (แม่สลอง วิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ)

คณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ แม่สลอง วิลล่า
หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

19.00 Maesalong Villa (แม่สลอง วิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ)

รับประทานอาหารค่ำ ณ แม่สลอง วิลล่า ร้านอาหารสไตล์จีนยูนนานแท้ๆ

06.30 Maesalong Villa (แม่สลอง วิลล่า โดยนายจำเริญ ชีวินเฉลิมโชติ)

รับประทานอาหารเช้า ณ แม่สลอง วิลล่า

07.30 ฅนเมืองกรุ๊ป (โดย นางฐิติมา ไชยวงศ์)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

10.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมดอยอ่างขาง - สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง-สวนดอกไม้เมืองหนาว80-แปลงบ๊วย-สวนซากุระ) ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่บนทิวเขาแดนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ชมสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง หรือเรียกว่าโครงการหลวงดอยอ่างขาง ภายในมีแปลงปลูกพืชเมืองหนาว มีทั้งไม้ดอกและไม้ผล และพืช ผัก ชนิดต่างๆ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อที่สุดจะเป็นสตอเบอร์รี่พันธุ์ 80 ที่มีรสชาติดี รสหวาน ชมสวน 80 เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวเป็นแหล่งรวบรวมไม้ดอกเมืองหนาวปลูกลงบนแปลงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม และยังมีต้นซากุระจากญี่ปุ่นให้ชื่นชมอีกด้วยซึ่งซึ่งออกดอกสวยงาม สวนไม้ดอกเมืองหนาวที่ปลูกลงบนแปลงชนิดอื่นมีการปลูกสับเปลี่ยนกันตลอด เพื่อให้มีดอกสวยงามตลอดทั้งปี แปลงไม้ผล เป็นไม้ผลเขตหนาวได้แก่ สตรอเบอร์รี่ กีวี่ บ๊วย พีช พลัม บลูเบอร์รี่ สาลี่ พลับ ชมความงดงามของ ต้นบ๊วย สวนบอนไซนานาชนิดและให้ท่านเลือกซื้อของฝากผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง ชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเบ่งบานอย่างสวยงาม

13.00 ร้านอาหาร ครัวข้าวหอม ไชยปราการ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวข้าวหอม ไชยปราการ

15.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเข้าชม สวนผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (ป่าสนแม่แตง) มีต้นสนปลูกเรียงกันอย่างสวยงาม เป็นสวนที่มีอากาศร่มรื่นเย็นสบายตลอดทั้งวัน ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆ

17.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร กาแล )

นำคณะเที่ยวชม แอร์ไดมอนด์คาเฟ่ ร้านกาแฟบนเครื่องบินแห่งแรกในเชียงใหม่บนเครื่อง AIRBUS A330-300 นำเครื่องบินมาดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเกร๋ๆ จำลองบรรยากาศได้นั่งจิบกาแฟบนเครื่องบินและถ่ายรูปที่ห้องเครื่องกัปตัน (รวมค่าเข้า 120 บาท/ท่าน หางตั๋วนำไปแลกเครื่องดื่ม Black Canyon ได้ท่านละ 1 แก้ว)

18.30 ร้านอาหาร บ้านสวนชมจันทร์

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร บ้านสวนชมจันทร์

20.30 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

นำคณะเข้าสู่ที่พัก เช็คอิน ณ โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel
หมายเหตุ: ห้องพักสำหรับ 2-3 ท่าน, กรณีต้องการพักท่านเดียว (พักเดี่ยว) มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

07.00 Peppery Hills Chiang Mai Hotel

รับประทาน อาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม Peppery Hills Chiang Mai Hotel

08.00 ฅนเมืองกรุ๊ป (โดย นางฐิติมา ไชยวงศ์)

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เส้นทางท่องเที่ยว เชียงใหม่ - ดอยม่อนแจ่ม ** ไม่สามารถเลือก/ระบุที่นั่งบนรถได้ **

09.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเที่ยวชมดอยม่อนแจ่มและสวนดอกไม้ปางฮวา สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางขุนเขา ทุ่งดอกไม้ตามฤดูกาลบนดอยม่อนแจ่ม และให้ท่านถ่ายรูปสวนดอกไม้ปางฮวา แลนด์มาร์คใหม่ของม่อนแจ่ม ชมวิวภูเขาได้ 360องศา พร้อมชมสวนดอกไม้ สวนส้ม เคล้ากับสายหมอก มุมถ่ายรูปสวยๆ เพียบ

10.30 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะเพลิดเพลินกับกิจกรรม ณ โป่งแยงจังเกิลโคสเตอร์และซิปไลน์ (Pongyang Zipline & Jungle Coaster) อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมสุดตื่นเต้นท้าทายท่ามกลางธรรมชาติกับซิปไลน์สุดเร้าใจ และจังเกิ้ลโคสเตอร์แห่งแรกในประเทศไทย (ฟรีเครื่องเล่น Jungle Coaster 1 รอบ กรณีลูกค้าไม่เล่นเครื่องเล่นรับฟรีเครื่องดื่ม1แก้ว)

13.30 ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหาร อิ่มปลาเผา เชียงราย )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน

15.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

นำคณะแวะซื้อของฝากเมืองเชียงใหม่ ณ ร้านของฝากเชียงใหม่วนัสนันท์ สาขาสำนักงานใหญ่

16.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ (CNX) เตรียมทำการเช็คอิน ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

18.45 สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย (FD) THAI AIRASIA COMPANY LIMITED

บินลัดฟ้า สู่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ใช้เวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชั่วโมง 15นาที) หมายเหตุ: ที่นั่งบนเครื่องบิน เป็นไปตามที่สายการบินจัดสรรไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้ อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม400บาท/เที่ยว) โปรดติดต่อบริษัททัวร์

20.00 บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ