6,161/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ราคาแพคเก็จทัวร์ที่จ่ายจริงคือ 3,699 บาท หลังจากหักส่วนที่รัฐสนับสนุน 40% แล้ว
ชำระเงินและจองสิทธิ์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" เท่านั้น

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว สามารถทำได้ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP คันละ 8 ที่นั่ง(ตามเงื่อนไขโครงการ) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารซีฟู๊ด 6 มื้อ
• ค่าเข้าชมทุกสถานที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าที่พักห้องละ 4 ท่าน 2 คืน
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
• น้ำเปล่าบริการบนรถ วันละ 1 ขวด แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถท้องถิ่น 300 บาท/ท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการใช้บริการ)

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์รับแต่ท่านที่เข้าเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
• ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
• สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวกครบแล้วทั้ง 2 เข็ม หรือ แอสต้า 1 เข็ม
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• การจัดที่นั่งบนรถขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องดำเนินการจองตามขั้นตอนและวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
47/3 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์โทร
0918589521
อีเมล
bemyselftravel@gmail.com
หมายเหตุ

"(01Be-02) กินปู ดูเหยี่ยว ซีฟู๊ดพุงแตก จันทรบุรี ระยอง 4 วัน 2 คืน" ตาก-จันทบุรี-ระยอง

location_on ตาก - ระยอง
โดย บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล | น้ำตกพลิ้ว | วรรณาโฮมสเตย์ | ล่องแพเปียก | ตึกแดง คุกขี้ไก่ | โบสถ์เซรามิก | จุดชมวิวเนินพญา | ทุ่งโปรงทอง | อนุสรณ์เรือรบประแสร์ | ชายตารีสอร์ท2 | ตลาดของฝากบ้านเพ แกลง | วัดน้ำตกธรรมรส | พุทธอุทยานหลวงปู่ทวด

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อธิบายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริษัททำกรุ๊ปลูกค้า 16 คนต่อกรุ๊ป
ทางเจ้าของที่พักขายบริการเป็นแพคเกจรวมทุกอย่างในราคาเดียว ดังนี้
1. ค่าบริการของวรรณาโฮมสเตย์ 1,700 บาท ต่อคืน/ท่าน(กรุ๊ปเล็ก16-32 คน) รวมค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดดังนี้
1.1 ค่าที่พัก
1.2 มื้ออาหาร 3 มื้อ กลางวัน เย็น เช้า
1.3 ค่ากิจกรรมแพเปียก พร้อมเครื่องเล่นต่างๆในโฮมสเตย์

2. ค่าบริการของชายตารีสอร์ท2 ราคา 650 บาท ต่อคืน/ท่าน(กรุ๊ปเล็ก16-32 คน) รวมค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดดังนี้
2.1 ค่าที่พัก
2.2 มื้ออาหาร 2 มื้อ เย็น เช้า

3.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำหรับมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์และคนขับรถ
3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
3.2 ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท
3.3 ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับ 2,000 บาท
3.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 2,500 บาท
3.5 ค่าทางด่วน 440 บาท

4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆของลูกค้า
4.1 ค่าประกันาการเดินทาง คนละ 30 บาท 30*16 = 480 บาท
4.2 ค่าน้ำดื่ม ขนม อุปกรณ์ป้องกัน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตลอดรายการ 600 บาท

Vat 7 % คนละ 403 บาท

รวมค่าใช้จ่ายในหมวดนี้
3,000+30+2,000+2,500+440+480+600+6448 = 15,498 บาท
หารด้วยจำนวนลูกค้า 16 คน/กรุ๊ป 15,498/16 = 969 บาท

20.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

พบกัน ณ จุดนัดพบ..............................................................................
เพื่อลงทะเบียนและรับแจกของว่าง พร้อมออกเดินทางสู่จ.จันทบุรี

07.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

แวะทำภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร จันทบุรี (มื้ออิสระ)

08.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านชม
- โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี หรือ อาสนวิหารพระแม่ปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง 275 ปีโดยมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก แบบโกธิค ภายในตกแต่งด้วยกระจกสี นับได้ว่าโบสถ์คาทอลิกแห่งนี้เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่ที่มีความเก่าแก่ และกล่าวกันว่ามีความงดงามมากที่สุดในประเทศ
- แวะเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ที่เที่ยวจันทบุรี ชมปลาพลวงนับพันๆตัว เย็นสดชื่นชุ่มฉ่ำใจกับสายน้ำและอนุสรณ์สถานแห่งรักที่ต้องมาเยือน

11.30 วรรณาโฮมสเตย์

เดินทางสู่วรรณาโฮมสเตย์ เช็คอินเก็บสัมภาระเตรียมตัวสู่กิจกรรมภาคบ่าย

12.00 วรรณาโฮมสเตย์

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) พร้อมสนุกกับการล่องแพเปียก ชมเหยี่ยวแดง และเครื่องเล่นทางน้ำภายในรีสอร์ท

18.00 วรรณาโฮมสเตย์

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) แบบบุฟเฟต์อาหารซีฟู๊ดเติมได้ไม่อั้น อาทิ ปูต้ม ปลาทอดสามรส กุ้ง เป็นต้น รวมทั้ง น้ำอัดลม น้ำเปล่า น้ำแข็ง พิเศษ!!!!เบียร์สดแบบบุฟเฟต์ไม่อั้น ตั้งแต่ 18.00-22.00น. (ยกเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นและโซดา) พร้อมร่วมร้องเพลงคาราโอเกะ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 วรรณาโฮมสเตย์

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโฮมสเตย์

08.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

นำทุกท่านชม
- ถ่ายรูปกับสถานที่ประวัติศาสตร์ ตึกแดง และคุกขี้ไก่
- ชมโบสถ์เซรามิกสีน้ำเงิน สีสันโดดเด่น ที่ วัดปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ แลนด์มาร์คถ่ายภาพสุดคูลของจันทบุรี ที่งดงามวิจิตรตระการตาด้วยลวดลายพื้นโบสถ์สีน้ำเงินตัดกับพื้นสีขาว คล้ายกับภาชนะลายครามที่ทำจากเซรามิกในสมัยโบราณ
- นำชมจุดชมวิวเนินพญา จุดชมวิวที่ถือว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก ณ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

12.00 ครัวมารวย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

13.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

แวะชมทุ่งโปรงทองโดยรถสามล้อพ่วงของชุมชน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน จุดเด่น คือต้นโปรงที่ขึ้นหนาแน่นอยู่เต็มพื้นที่สะท้อนสีเขียวอ่อน จนกลายเป็นทุ่งโปรงทองที่สวยงามแปลกตา ไม่ไกลกันแวะชมอนุสรณ์เรือรบประแสร์ ตั้งอยู่ในบริเวณปากน้ำประแสร์

15.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

แวะชมสัตว์ใต้ทะเล ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง

16.00 ชายตารีสอร์ท2

เข้าสู่ที่พักติดชาดหาดแม่รำพึง จ.ระยอง ชายตารีสอร์ท (พักห้องละ4-6 ท่าน) รีสอร์ทติดทะเล หลังจากเข้าที่พักเรียบร้อยแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัยเล่นน้ำทะเล กิจกรรมริมหาด สระว่ายน้ำ

18.00 ชายตารีสอร์ท2

รับประทานอาหารเย็น ภายในรีสอร์ท (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ชายตารีสอร์ท2

รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) แวะซื้อของฝากตลาดบ้านเพและตลาดผลไม้เมืองแกลง

10.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

แวะเที่ยวชมวัดน้ำตกธรรมรส ภายในวัดมีศาลากลางน้ำสีสันสวยงามมาก มีบริเวณกว้างขว้าง มีงานรูปปั้นหลากหลายยาวไปถึงบริเวณน้ำตก

12.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดพักรถมอเตอร์เวย์ (มื้ออิสระ)

15.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

แวะนมัสการหลวงปู่ทวด ณ วัดวชิรธรรมาราม พุทธอุทยานมหาราช พร้อมซื้อของฝากภายในตลาดหลวงปู่ทวด

18.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้ออิสระ) พร้อมเดินทางกลับ จ.ตากโดยสวัสดิภาพ