8,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
*** ไม่สามารถจองในช่วง 24.12.2021 - 05.01.2021 ***
1. กรุ๊ปเหมาเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป 6 ท่านรถตู้ 1 คัน , 8 ท่านรถตู้ 1 คัน , 12 ท่านรถตู้ 2 คัน,16ท่าน รถตู้ 2คัน ,18 ท่านรถตู้ 2 คัน
2. ราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่าน และชำระเงินผ่านระบบ เป๋าตัง
3. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
5. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
6. การยกเลิกการเดินทางไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
7. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
9. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
10. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
11. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
12. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
13. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
15. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน
16. โปรแกรมทัวร์ในรายการท่องเที่ยว ในกรณีสถานที่ท่องเที่ยวไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การนำเที่ยวในรายการนั้น (แหล่งท่องเที่ยวปิด)

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พักตามรายการท่องเที่ยว จำนวน 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง
2.1. The Lapa Hotel Hua Hin (ห้อง Cocoon) หรือ Blu Marine Hua Hin Resort หรือเทียบเท่า พัก 2 ท่าน/ห้อง 1 คืน
2.2. Ace of Hua Hin Resort (Deluxe room) หรือ The Rock Hua Hin (Gala Deluxe) หรือเทียบเท่า พัก 2 ท่าน/ห้อง 1 คืน
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยว จำนวน 4 มื้อ
4. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
7. ไม่รวมบริการ รับ-ส่งถึงบ้าน นอกเหนือจุดนัดหมาย คิดค่าบริการ จุดละ 700 บาท(ภายในกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

⭐️⭐️⭐️⭐️ The Lapa Hotel Hua Hin (ห้อง Cocoon) หรือ Blu Marine Hua Hin Resort หรือเทียบเท่า พัก 2 ท่าน/ห้อง 1 คืน
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️โรงแรมที่พัก Ace of Hua Hin Resort (Deluxe room) หรือ The Rock Hua Hin (Gala Deluxe) หรือเทียบเท่า พัก 2 ท่าน/ห้อง 1 คืน
✔️ โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมกรุ๊ปส่วนตัวแบบเหมาเท่านั้น เริ่มตั้งแต่ 6 - 18 ท่าน ใช้รถตู้ 1-2 คันต่อรอบ
✔️ ไม่สามารถเดินทางระหว่าง 24.12.21-05.01.22
✔️ ต้องตรวจสอบจำนวนห้องพักก่อนการจอง
(ท่านที่มาจากต่างจังหวัด สนใจโปรแกรมนี้ เรามีบริการพักคอย-ก่อนหลัง เดินทาง พร้อมบริการรถรับส่ง ในราคาพิเศษ) สนใจโปรแกรม และสอบถามข้อมูล ฟาฟา ทราเวล โทร 02-512-5568 มือถือ. 089-109-4455 , 063 4469887 หรือ ดูโปรแกรมทัวร์ ได้ที่ https://fafatravel.com

""(001-HH)""เที่ยวหัวหิน เพชรบุรี ปราณบุรี ทริปครอบครัว 6 ท่าน ก็ไปได้ 3วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ประจวบคีรีขันธ์
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์หัวหิน | เที่ยวปราณบุรี | เที่ยวเพชรบุรี 3 วัน 2 คืนสุดคุ้ม กรุ๊ปเหมาตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
โปรแกรมพิเศษ ❤ 3วัน 2 คืน รับลูกค้าแบบครอบครัว เดินทางที่ 6 ท่านขึ้นไป
✅ จากราคา 8,900บาท/ท่าน เหลือเพียง 5,340 บาท /ท่าน
✅ เที่ยว เพชรบุรี หัวหิน ปราณบุรี
✅รถตู้ พร้อมคนขับและน้ำมัน
✅ไกด์นำเที่ยว
ที่พัก 2 คืน
➡️ Ace of Hua Hin Resort หรือ The Rock Hua Hin Resort 1คืน
➡️ The lapa Hua Hin Resort 1 คืน
✅ มื้ออาหาร
วันที่1(-/อิสระจุดพักรถ/อิสระถนนคนเดินหัวหิน)
วันที่2(เช้าโรงแรม/ กลางวัน (ร้าน อุดมโภชนา ปราณบุรี ) / เย็น(ร้านอาหารเกศรินซีฟู้ด Ketsarin seafood Hua Hin)Set อาหารทะเล )
วันที่3(เช้าโรงแรม / อิสระจุดซื้อของฝาก/-)

กรุ๊ป สำหรับครอบครัว 6 ท่านขึ้นไป
✅เที่ยวสนุก พร้อมช้อปปิ้งเมืองหัวหิน พักผ่อน สบาย คืนแรก โรงแรมใกล้จุดท่องเที่ยว ใจกลางเมือง พร้อมสระว่ายน้ำ ใกล้แหล่งของกินและช้อปปิ้ง
✅เที่ยวปากน้ำปราณ ชิมอาหารทะเล สุดอร่อย พร้อมพักผ่อน ณ รีสอร์ทหรู ระดับ 5 ดาว ริมทรายหาดหัวหิน พักผ่อนสบาย ก่อนเดินทางกลับ
✅ซื้อของฝากมากมาย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าอาหาร 2 มื้ออาหาร set อาหารทะเล ร้านอาหารทะเล ปราณบุรี และหัวหิน

ค่ารถตู้ นั่ง 6-8 ท่าน/คัน

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*3 = 3600 บาท
2.ค่าตั๋วรถไฟ/เครื่องบิน ไกด์ (0)
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์พักแยก จากลูกค้า 1200+1200=2400
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*3 คน =900บาท
7 ค่าบำรุงสถานที่เข้า คลองเขาแดง 40 บาท พระนครคีรี และค่ารถรางไฟฟ้า 60 บาท ค่ารถรับส่งถ้ำหลวง 25 บาท = 125
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ =500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 8060 บาท
ลูกค้า 16 คนเฉลี่ย = 504 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 120 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 120 บาท
ค่าเหมาล่องเรือคลองเขาแดง6คน/ลำ ใช้ 3 ลำ = 150
7 ค่าบำรุงสถานที่เข้า คลองเขาแดง 40 บาท พระนครคีรี และค่ารถรางไฟฟ้า 60 บาท ค่ารถรับส่งถ้ำหลวง 25 บาท = 125
รวมค่าใช้จ่าย = 1054 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 623 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1677 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ฟาฟา ทราเวล โดย บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด 06.00 คณะพร้อมกันที่ นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พักรถ ณ ปั้มน้ำมัน จุดพักรถ ท่านที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้าสามารถรับประทานอาหารเช้า ได้ตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางต่อ ด้วย รถตู้ไปยัง วัดถ้ำเขาย้อย

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ในกรณีที่แหล่งท่องเที่ยวปิด(เช่นเหตุ Covid) ทางบริษัทฯจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง
✅ถ้ำเขาย้อย ถ้ำสวย และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมืองเพชรบุรี  ถ้ำเขาย้อย หรือ วัดถ้ำเขาย้อย นั้น ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ ภายในถ้ำจะมี พระพุทธไสยาสน์ และพระพุทธรูปองค์ปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ และยังมีพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าอู่ทอง ให้สักการะ จากนั้นเดินทางต่อ ด้วยรถตู้ไปยัง
✅“ถ้ำเขาหลวง” ถ้ำงามเมืองเพชรบุรี อยู่บนเขาหลวง มีหินงอกหินย้อยสวยงาม ภายในมีปล่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้ทำให้สวยงามยิ่งขึ้น ถ้ำเขาหลวงถือเป็นถ้ำใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชร

11.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้พาไปยัง ร้านอาหาร รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
❌กลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ (ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้)

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย พาทุกท่านเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี เขาวัง เป็นโบราณสถานเก่าแก่คู่เมืองเพชรบุรี ตั้งอยู่บนยอดเขาใหญ่ 3 ยอด ยอดที่สูงที่สุดสูง 95 เมตร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
คณะทัวร์ สามารถโดยสารรถรางไฟฟา (ตั๋วไป-กลับ) เมื่อถึงเวลาอันสมควร ออกเดินทางต่อด้วยรถตู้ มุ่งสู่ อ.หัวหิน

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅“หัวหิน”รถตู้นำพาทุกท่านมาถึง อ.หัวหิน พาทุกท่านถ่ายรูปที่ระลึก ณ สถานีรถไฟหัวหิน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในอำเภอหัวหิน เอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้ คือ พลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ เป็นพลับพลาจัตุรมุข สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยพลับพลานี้มีไว้ในการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จประทับทอดพระเนตร กองเสือป่า และลูกเสือทั่วประเทศทำการฝึกซ้อมยุทธวิธีเป็นประจำทุกปี
✅วัดเขาตะเกียบ ตั้งอยู่บนเขาตะเกียบ เป็นวัดที่สวยงาม ทั้งยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้สักการะบูชา วัดเขาตะเกียบยังมีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นชายหาดหัวหิน และตัวเมืองหัวหิน อีกทั้งภายในบริเวณยังมี “เจ้าลิงจ๋อ” อยู่ทั่วบริเวณ(อย่าเผลอให้อาหารเชียว เพราะมันจะมารุมคุณทั้งฝูง)

16.00 The Lapa Hotel Hua Hin หรือเทียบเท่า ( Blu Marine Hua Hin Resort )

✅ เข้าสู่โรงแรมที่พัก The Lapa Hotel Hua Hin (ห้อง Cocoon) หรือเทียบเท่า พัก 2 ท่าน/ห้อง 1 คืน

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงเย็น รถตู้พาทุกท่าน ไปยัง ตลาดโต้รุ่งเมืองหัวหิน ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
❌อาหารเย็นตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้)

07.00 The Lapa Hotel Hua Hin หรือเทียบเท่า ( Blu Marine Hua Hin Resort )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองปราณบุรี ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายๆจุด ก่อนออกเดินทางพาทุกท่านชมวิว 360 องศา เมืองหัวหิน ณ จุดชมวิว หินเหล็กไฟ

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยวพาทุกท่านมายัง ปากน้ำปราณบุรี เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่มากๆ แห่งหนึ่งใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลย ทำให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ และอาหารแปรรูปต่างๆ มากมาย ที่สำคัญราคาย่อมเยา เมนูอร่อยที่ขึ้นชื่อของที่นี่ และห้ามพลาด ก็คือ ปลาหมึกแดดเดียว ใครมาเที่ยวปราณบุรีแล้วไม่ได้ชิมปลาหมึกแดดเดียวของปากน้ำปราณ เรียกได้ว่ามาไม่ถึงปราณบุรี ปลาหมึกแดดเดียว, กุ้งแห้ง, สังขยาหน้าปลาป่น
✅ มาปราณบุรีต้องไม่พลาดของฝากประเภทอาหารทะเล ปลาหมึกแดดเดียว ปลาหมึกแห้งทุกชนิด กุ้งแห้ง อาหารทะเล สดใหม่ ปลอดสารฟอมาลีน

09.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยวพาทุกท่าน มาที่ วนอุทยานปราณบุรี พาทุกท่านเยี่ยมชม เที่ยวชิล เดินเล่น กลางป่าชายเลน ที่ วนอุทยานปราณบุรี จุดชมวิวบนหอคอย ที่สามารถมองเห็นวิวของป่าชายเลนสีเขียว ได้รอบ 360 องศา

12.00 ร้าน อุดมโภชนา ปราณบุรี

รับประทานอาหารกลางวัน set อาหารทะเล จาก ร้าน อุดมโภชนา ปราณบุรี

13.30 ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยวนำพาทุกท่าน คลองเขาแดง และพาทุกท่านล่องเรือบรรยากาศชิวๆ ล่องเรือ ที่คลองเขาแดง ในพื้นที่ของอุทยานเขาสามร้อยยอด โดยคลองเขาแดงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ วัดถ้ำเขาแดง ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง

16.00 Ace of Hua Hin Resort หรือเทียบเท่า ( The Rock Hua Hin (Gala Deluxe) )

ปิดท้ายของวันนี้ ด้วยที่พักสุดพิเศษ รถตู้นำเที่ยวนำพาทุกท่าน เข้าสู่ที่พัก ริมหาดหัวหิน รีสอร์ท Ace of Hua Hin Resort (Deluxe room) หรือ The Rock Hua Hin (Gala Deluxe) หรือเทียบเท่า พัก 2 ท่าน/ห้อง 1 คืน
ทุกท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 ร้านอาหารเกศรินซีฟู้ด Ketsarin seafood Hua Hin หรือเทียบเท่า ( ร้านโกหมาก หัวหิน )

รับประทานอาหารเย็น Set อาหารทะเล

07.00 Ace of HuaHin หรือเทียบเท่า ( Blu Marine Hua Hin Resort )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้าพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ รีสอร์ทโรงแรมที่พัก

10.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP เพื่อพาทุกท่านเที่ยวในวันสุดท้าย

10.10 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ รถตู้นำพาทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางพาทุกท่านเยี่ยมชม อุทยานราชภักดิ์ และ วัดห้วยมงคล

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงจุดพักรถเมืองเพชรบุรี ทุกท่านสามารถเลือกซื้อของฝาก และรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
❌กลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ (ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้)

อย่าลืมแวะชิมและเลือกซื้อ ขนมหวานเมืองเพชร ก่อนกลับกรุงเทพ

ขนมหวานหลากหลายชนิดของคนเมืองเพชรที่ทำสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทั้งที่ทานกันเองหรือออกมาจำหน่าย จนกลายเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาปรุงแต่งรสชาติทั้งอาหารคาว ขนมหวาน และของทานเล่น ความโดดเด่นต้องยกให้ “ตาลโตนด” วัตถุดิบชั้นยอดของชาวเพชรบุรี ที่มีแม่น้ำเพชรบุรี สายน้ำที่มีรสหวานไหลผ่านตลอดทั้งเมือง นอกจากนี้ ยังเน้นพัฒนาที่ความสะอาดและขนาดของสินค้าหลากหลายชวนให้ลองชิมมากยิ่งขึ้น สามารถหาชื้อได้ทั่วไปในจังหวัดเพชรบุรี

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ ณ จุดนัดหมายกรุงเทพฯ ปตท.วิภาวดี