9,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต// ภูเก็ต- สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ราคาค่าบริการน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่าน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง และการชำระเงิน
1. กรุณาชำระเต็มจำนวน ภายใน 23.59 น. ของวันที่ทำการจอง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน (ที่สะกดชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ เพื่อใช้นำส่งประกันการเดินทาง) และหลักฐานโอนเงิน
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
33/47 ชั้น 11 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทร
0642899365
อีเมล
buranee_v@hotmail.com
หมายเหตุ

19-21 พย. 64
3-5/17-19/24-26 ธค. 64
7-9/14-16/21-23/28-30 มค. 65

ภูเก็ต ล่องเรือ Coral Island 9999

location_on สมุทรปราการ - ภูเก็ต
โดย บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต ล่องเรือ เกาะเฮ Coral Island 3วัน2คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 1 ท่าน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์วันละ 1,000 บาท จำนวน 3 วัน = 3,000 บาท
- ค่าเดินทางของมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท = 500 บาท
- ค่าอาหารระหว่างเดินทางมื้อละ 150 บาท จำนวน 7 มื้อ = 1,050 บาท
- ค่าที่พักระหว่างเดินทางคืนละ 750 บาท/ท่าน/คืน จำนวน 2 คืน = 1,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุเทพฯ ท่านละ = 2,500 บาท
- ค่าประกันการเดินทางท่านละ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ทั้งสิ้น 8,650 บาท ราคาทุนเดอะคีย์ 7,500
ลูกค้า 6 คน หารเฉลี่ยคนละ 1450 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดของลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทางของลูกค้าท่านละ 100 บาท
- ค่าน้ำ ค่าขนมระหว่าเดินทางท่านละ 100 บาท
- ภาษี 7% = 525 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ และลูกค้าทั้งสิ้น = 7,908 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ D ชั้น 4 ทางเข้าประตู 3 นำท่านเช็คอินรับตั๋วเครื่องบิน

06.15 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

เหินฟ้าบินตรงสู่ เมืองภูเก็ต โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ300 หมายเหตุ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะ เป็นระบบสุ่ม Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน

07.45 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

เดินทางถึง สนามบินจังหวัดภูเก็ต

08.30 บริษัท คลับ เอททีน จำกัด

นำคณะออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยรถตู้ปรับอากาศ

09.15 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำคณะชม วัดพระทอง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์อันเป็นที่มาของชื่อวัดพระทองหรือวัดพระผุด ตามตำนานเล่าว่าเมื่อสมัยพม่ายกทัพมาตีเมืองถลาง พยายามที่จะขุดองค์พระผุดขึ้นมาเพื่อนำกลับไปยังพม่าด้วย แต่ไม่ว่าจะพยายามขุดลงไปเมื่อไหร่ก็จะมีฝูงแตนออกมาไล่ต่อยจนต้องเลิกล้มไปในที่สุด

10.15 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำท่านชม ย่านตึกเก่าเมืองภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เราดื่มด่ำไปกับความสวยงามของอาคารสไตล์ชิโน โปรตุกีส ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าตลอดสองฝั่งถนน

11.30 ร้านอาหาร ทุ่งคากาแฟ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารทุ่งคากาแฟ ที่อยู่ 145/49 หมู่5 ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

13.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำคณะ ชมพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ภูเก็ต ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เลยจากวัดฉลองไป เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จังหวัดภูเก็ตในกลุ่มนักท่องเที่ยว ลักษณะเด่นของพระใหญ่ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต โดยมีนัยสำคัญใน การก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำ หนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วย การร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หากคุณมีโอกาสมาเยือนภูเก็ต ควรหาโอกาสไปกราบไหว้ เคารพสักการะที่วัดพระใหญ่บนเขานาคเกิดและชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง

14.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

THREE MONKEYS ทรีมังกี้ เป็นร้านสวยใจกลางเมืองภูเก็ตในตกแต่งแบบทรอปิคอล ใจกลางป่า รายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่ ได้ดื่มด่ำไปกับวิวสีเขียวที่สดชื่นกับการตกแต่งที่สุดบูติคออกแนวบาหลีนิดๆ ตัวร้านตั้งอยู่บนเขาทำให้สามารถมองเห็นวิวในมุมสูงของภูเก็ตได้อย่างสวยงาม ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปในมุมสูงวิวรอบเมืองภูเก็ต และให้ทุกท่าน ได้ร่วมกิจกรรม Sky Walk เดินบนมุมสูงในบรรยากาศธรรมชาติ จะเห็นถึงความร่มรื่น และธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดการเดินบน Sky Walk

17.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

อิสระอาหารค่ำ

18.30 โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์ ที่อยู่ ซอย วีระกิจ ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150

06.30 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ป่าตองเบย์ฮิลล์ ที่อยู่ ซอย วีระกิจ ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83150

07.30 บริษัท คลับ เอททีน จำกัด

นำคณะขึ้นรถตู้ เดินทางไปวัดฉลอง หรือวัดไชยธาราราม

08.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำคณะเข้าเยี่ยมชม วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสวยงามที่สุดในภูเก็ต วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง ไม่เฉพาะชาวภูเก็ตเท่านั้นที่เคารพ และ นับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม ชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มไกลออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ปีนัง

09.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางไปยังเกาะเฮ หรือ Coral Island

09.30 บริษัท เดอะคอรัลรีฟ คาบาน่า จำกัด (สำนักงานใหญ่)

นำท่านสู่ เกาะเฮ โดยสปีดโบ๊ท เกาะเฮ หรือที่ชาวต่างชาติจะเรียกันว่า Coral Island เป็นเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ใน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของภูเก็ต เพราะเป็นเกาะสวย งามมากน้ำใส ท่านสามารถเล่นน้ำหน้าหาด, ว่ายน้ำ, ดำน้ำดูแนวปะการัง หรือเลือกทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆ เช่น เรือกล้วย เจ็ทสกี เรือลากร่ม และพายแคนู (กิจกรรมดังกล่าว ไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์) รวมเครื่องดื่มแบบไม่มีแอลกอฮอล์ 1 แก้ว / ท่าน ที่อยู่ 44/1 ม.5 ถ.วิเศษ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

12.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

อิสระอาหารกลางวัน

17.30 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำท่านกลับสู่ฝั่ง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรม ป่าตอง เบย์ฮิลล์

นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์

18.30 โรงแรมป่าตองเบย์ฮิลล์

รับประทานอาหารเย็น แบบเซ็ทหมูกระทะ (ไม่รวมเครื่องดื่ม)

07.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บริษัท คลับ เอททีน จำกัด

นำคณะขึ้นรถตู้ เดินทางท่องเที่ยว

08.30 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำทุกท่าน เดินทางไปยัง จุดชมวิวเขาสามหาด(View Point) เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่่บรรจงสร้างอย่างตั้งใจ โดยสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าว 3 อ่าว ได้แก่ อ่าวกะตะน้อย อ่าวกะตะ และอ่าวกะรน ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก จนมักมีคนพูดกันว่าหากใครามาภูเก็ตแล้ว ไม่ได้มาถ่ายภาพที่จุดชมวิวแห่งนี้ ถือว่ามาไม่ถึงภูเก็ต จุดชมวิวสามอ่าวตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางถนนรอบเกาะ จากหาดในหานไปหาดกะตะน้อย

10.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ KING POWER PHUKET ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี (เฉพาะกลุ่มสินค้าที่ทางลูกค้า สามารถซื้อได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ)

12.30 ร้านอาหาร ต้นโอ๊ค

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารต้นโอ๊ค

13.45 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำท่านชมความงามของ ร้านเครื่องประดับไข่มุกอันดามัน อัญมณีแห่งทะเลภูเก็ต ที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหน ภูเก็ตเป็นแหล่งผลิตไข่มุกน้ำเค็มที่มีเพียงไม่กี่แห่งในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงทำให้อัญมณีเม็ดกลมแวววาวนี้กลายเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต

14.45 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำทุกท่านเลือกซื้อของฝากกลับกรุงเทพฯ ณ.ร้านของฝากแม่จู้ ปัจจุบัน ตำรับความอร่อยของคุณแม่จู้ ได้ตกทอดต่อกันมาในลูกหลาน จากรุ่นสู่รุ่น ในที่สุด…ก็ถือกำเนิดร้านขายของฝากที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตขึ้นร้านคุณแม่จู้ สาขาใหญ่ หรือที่คนภูเก็ตรู้จักกันในนาม คุณแม่จู้เมืองใหม่ เป็นศูนย์จำหน่ายอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ได้แก่น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส้อ เกลือเคย (น้ำปลาหวานสูตรภูเก็ต) ผัดหมี่ฮกเกี้ยน ฯลฯ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกจากจังหวัดภูเก็ตด้วย อาทิ ไข่มุก จากฟาร์มทะเลอันดามัน และสินค้าหัตถกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ ร้านคุณแม่จู้ ยังได้รับการการันตีคุณภาพ ด้วยประกาศนียบัตรมากมาย ได้แก่ การรับรอง ISO 9001, มาตรฐาน GMP, ฮาลาล และผลิตภัณฑ์ยังได้รับการรับรองเป็น OTOP 5 ดาว อีกด้วย

16.00 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำทุกท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเครื่องบิน หาดไม้ขาว นับว่าจุดถ่ายรูปบริเวณหาดไม้ขาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดที่จะถ่ายรูปบนชายหาดสวยๆ คู่กับเครื่องบิน ที่บางลำอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเท่านั้นเอง เนื่องจากจุดนี้ เป็นจุดเครื่องบินแลนดิ้งเพื่อที่จะลงจอดที่สนามบินภูเก็ตซึ่งอยู่ใกล้กับชายหาด เพราะฉะนั้นถ้าต้องการที่จะได้รูปคู่กับเครื่องบินในขณะที่กำลังบินอยู่บนท้องฟ้าต้องมาที่นี่เท่านั้น รับรองมาแล้วไม่ผิดหวัง

17.30 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

นำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต

22.00 สายการบิน ไทยเวียดเจ็ท

นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ313

23.30 บริษัท ยูนิไทยทริป จำกัด

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ