6,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ในการเดินทาง
2. ราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ถ้าท่านมาเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่มขึ้น 1500 บาท
3. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
5. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
6. การยกเลิกการเดินทางไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
7. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
9. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
10. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
11. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
12. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
13. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
15. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน
16. โปรแกรมทัวร์ในรายการท่องเที่ยว ในกรณีสถานที่ท่องเที่ยวไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การนำเที่ยวในรายการนั้น (แหล่งท่องเที่ยวปิด)

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พักตามรายการท่องเที่ยว จำนวน 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 4 มื้อ
4. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT) อัตรานี้ไม่รวม
9. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
10. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
11. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
12. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
13. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
14. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
15. ไม่รวมบริการ รับ-ส่งถึงบ้าน นอกเหนือจุดนัดหมาย คิดค่าบริการ จุดละ 700 บาท(ภายในกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
7. ไม่รวมบริการ รับ-ส่งถึงบ้าน นอกเหนือจุดนัดหมาย คิดค่าบริการ จุดละ 700 บาท(ภายในกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

✅✅✅✅ โปรแกรมสามารถปรับ ให้ขึ้นถ้ำนาคา ได้ ✅✅✅✅
สอบถามข้อมูล ฝ่ายขาย
✅✅✅✅ ✅✅✅✅ ✅✅✅✅ ✅✅✅✅ ✅✅✅✅
✅✅✅✅ ✅✅✅✅ ✅✅✅✅ ✅✅✅✅ ✅✅✅✅

"(002-UDON)"ทัวร์อุดร บึงโขงหลง สกลนคร คำชะโนด รถตู้ 3วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - อุดรธานี
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ อุดร บึงโขงหลง สกลนคร คำชะโนด
สักการะพระธาตุเชิงชุม ชมทะเลบัวแดง ไหว้ปู่อือลือ ช้อปปิ้ง UD Town
✅ เดินทางด้วยรถตู้ VIP นั่งคันละ 8 ท่าน
✅ อาหาร 4 มื้อ ตามโปรแกรมการเดินทาง
✅ พักโรงแรม2คืน ที่สกลนคร และ อุดรธานี
เริ่มต้นเดินทาง ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*3 = 3600 บาท
2.ค่าตั๋วรถไฟ ไกด์ (0)
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์1200+1400=2600 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*3 คน =1200บาท
7 ค่าบำรุและเข้าสถานที่.=0 บาท
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = มื้อละ 100 บาท 5 มื้อ = 500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 8135 บาท
ลูกค้า 16 คนเฉลี่ย = 509 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 120 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 100 บาท
"ค่าเรือเข้าดอนโพธิ์ บึงโขงหลง 800/10 ท่าน ใช้ 2 ลำ =1600
ค่าเรือ เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6 คน ราคาลำละ 600 บาท ทะเลบัวแดง ใช้ 3 ลำ = 700 X3 = 2,100 บาท
รวม = 3700/16 = 231 บาท/คน"
ค่าเข้าสถานที่
รวมค่าใช้จ่าย = 994 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 455 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1450บาท

ค่ารถต่อวันรวมน้ำมัน 800 บาท/คน ประกอบไปด้วย
- รถตู้ VIP จำนวน 2 คัน เช่า 3 วัน/วัน พร้อมคนขับ ราคา 2,500 บาท/วัน นั่งคันละ 6-8 คนต่อคัน (ขั้นต่ำ 8 คนเดินทาง)
- ค่าน้ำมันรถตามระยะทางจริง ใช้ระยะทางประมาณ 1500 กิโลเมตร
- ค่าที่พักคนขับรถ แยกที่พัก 2 คืน 2000 บาท
ค่าอาหารตามสั่งและน้ำสำหรับ พขร จำนวน 5 มื้อ 2 คน =1000บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยงโอทีวันกลับ คันละ500บาท= 1000 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ฟาฟา ทราเวล โดย บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด 06.00 คณะพร้อมกันที่ นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก ** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

07.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

11.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำพาทุกท่านมาถึง ถึงจุดพักรถ นครราชสีมา พักรถ 45 นาที ท่านสามารถเลือกซื้ออาหาร ตามอัธยาศัย
❌กลางวันตามอัธยาศัย ณ จุดพักรถ (ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้)

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางต่อไปยัง จังหวัด สกลนคร ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ระหว่างทาง จะพักทุกๆ 2 ชั่วโมง

18.30 ร้าน จานเปลละเบ๋อ หรือเทียบเท่า ( ห้องอาหาร เดอะมาเจสติค สกลนคร )

ถึงจังหวัดสกลนคร รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน จานเปลละเบ๋อ หรือเทียบเท่า

19.00 เดอะมาเจสติค สกลนคร

เข้าสู่โรงแรมที่พัก เดอะมาเจสติค สกลนคร

07.00 เดอะมาเจสติค สกลนคร

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
✅ ช่วงเช้าท่านสามารถทำบุญ ตักบาตร พระได้ที่หน้าโรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง นำท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว

08.10 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยวพาทุกท่านไปยัง วัดพระพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร พระธาตุเชิงชุม ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสกลนครแห่งนี้อยู่ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร องค์พระธาตุสร้างขึ้นเพื่อครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพระองค์แสน พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนที่งดงาม
✔️หน้าบริเวณวัดมีร้านของฝาก OTOP สกลนคร ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำพาทุกท่านเดินทาง สู่ อ.บึงโขงหลง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

10.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยวพาทุกท่านไปยัง ศาลปู่อือลือ เข้ากราบขอพร ตำนาน “ปู่อือลือนาคราช" พญานาคผู้ถูกสาป แห่งบึงโขงหลง
“ ตำนาน ปู่อือลือนาคราช” จากนั้น พาทุกท่านล่องเรือ ข้ามไปยัง เกาะกลางน้ำดอนโพธิ์ ในบึงโขงหลง
✔️โดยส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยว และ ผู้ศรัทธาจะข้ามไปยังเกาะกลางน้ำ ดอนโพธิ์ ในบึงโขงหลง เนื่องจากมีความเชื่อว่า เป็นจุดตั้งศาล ของปู่อือลือ โดยผู้ศรัทธาจะทำบายศรี ไปถวาย และขอให้การงาน การค้าเจริญรุ่งเรือง

12.00 ร้านหลบมุมซอย8 บึงโขงหลง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านหลบมุมซอย 8 บรรยากาศสบายๆ ริมทะเลสาปบึงโขงหลง

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✔️หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน รถตู้นำเที่ยวนำพาทุกท่าน มุ่งตรงสู่ “คำชะโนด” เพื่อเข้าสักการะ ขอพร พ่อปู่ศรีสุทโธ และ แม่ย่าศรีปทุมมา ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

16.00 น. “คำชะโนด” หรือ “วังนาคินทร์” แห่ง “วัดศิริสุทโธ” ต.วังทอง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีลักษณะเป็นเกาะน้ำจืด ที่เต็มไปด้วย “ต้นชะโนด” ซึ่งเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับเมืองบาดาลของพญานาค

✔️บนเกาะคำชะโนดมีไฮไลท์สำคัญ คือ “ศาลของเจ้าปู่ศรีสุทโธและเจ้าย่าศรีปทุมมา” (พ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมา) สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของที่นี่ ซึ่ง แต่ละวันจะมีคนเดินทางมากราบไหว้เจ้าปู่และเจ้าย่ากันเป็นจำนวนมาก

✔️นอกจากนี้ก็ยังมี “ต้นมะเดื่อยักษ์” อายุนับ 100 ปี ที่เชื่อกันว่าเป็นขุมทรัพย์ของเจ้าปู่-เจ้าย่า และ “บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์” หรือ “บ่อคำชะโนด” ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเข้า-ออก ระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ของเหล่าพญานาค

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำพาทุกท่าน มาเลือกซื้อสินค้าของฝาก และอาหาร UDTOWN ตลาดใจกลางเมือง พร้อมอาหารมากมาย
❌รับประทานอาหารตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้)

19.00 โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี

เข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี

07.00 โรงแรม เบลล์ แกรนด์ อุดรธานี

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง นำท่านเที่ยวตามโปรแกรมท่องเที่ยว
✔️ จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่แรก ทะเลบัวแดงบานหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถือได้ว่าเป็นสถานที่ Unseen Thailand ของจังหวัดอุดรธานี โดยเฉพาะ ช่วงเดือน พย-มค ของทุกปี ในช่วงเช้าดอกบัวสีชมพู จะบานเต็มหนองหาน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำทุกท่านไปยัง ทะเลบัวแดง เป็นสวรรค์อีกหนึ่งแห่งของบรรดานักถ่ายภาพ พื้นที่ชุ่มน้ำบึงหนองหาน แห่งนี้ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นบึงน้ำจืดที่นอกจากจะมีทะเลดอกบัวแดงแล้ว ยังอุดมไปด้วยพืชน้ำ พันธ์ุนกและสัตว์น้ำ นานาๆพันธ์ุ คณะทัวร์ พาทุกท่านขึ้นเรือ ทุกท่านโปรดสวมร่มชูชีพ โดยใช้เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน ต่อลำ ใช้ระยะเวลาล่องเรือ ประมาณ 1 ชั่วโมง ทะเลบัวแดง แห่งหนองหาน อ.กุมภวาปี บึงน้ำจืดขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 22,500 ไร่ ซึ่งทุก ๆ ปี ในช่วงฤดูหนาวราวเดือน ธ.ค.-ก.พ. ดอก “บัวสาย” หรือ “บัวแดง” ไม้น้ำประจำถิ่นของที่นี่ จะพร้อมใจกันผลิดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูสะพรั่งเต็มผืนน้ำ จนกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “ทะเลบัวแดง”

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำทุกท่านไปยัง จุดพักรถขอนแก่น ทุกท่านสามารถ ❌รับประทานอาหารตามอัธยาศัย(ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้)

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างทางจอดจุดพักรถ ปตท และ ตลาดผลไม้กลางดง ท่านสามารถซื้อผลไม้ของฝากได้

20.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ ณ จุดนัดหมายกรุงเทพฯ ปตท.วิภาวดี