12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก ขอคืนเงินหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
191/2 ซอย ศึกษาวิทยา ถนน สาทรเหนือ แขวง สีลม เขต บางรัก
เบอร์โทร
0817521013
อีเมล
nok@tpsl.co.th
หมายเหตุ

004 กรุงเทพฯ - พิษณุโลก-แพร่-น่าน 4 วัน 3 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย บริษัท ไทยภูมิ สกายไลท์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

บินไปแอ่วเหนือ เที่ยวพิษณุโลก แพร่ น่าน กันเต๊ะเจ้า
มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา สัมผัสวิถีสุดสโลว์ไลฟ์ 4 วัน 3 คืน เดินทาง 8-11 ธันวาคม 2564
กราบมนัสการพระพุทธชินราช ณ วัดมหาธาตุฯ พิษณุโลก - สวนบัวอมรรัตน์ - วัดพระธาตุช่อแฮ แพร่ - ดอยเสมอดาว-พระธาตุแช่แห้ง-นั่งรถรางชมเมือง-ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน-วัดภูมินทร์-วัดมิ่งเมือง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2000+2000 = 4000 บาท
2. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*4 = 4000 บาท
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1200+1400+1400 = 4000 บาท
4. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 115 x 8 มื้อ = 920 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12945 บาท
ลูกค้า 8 คน เฉลี่ยคนละ 1618บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 151*4 = 604 บาท

รวมค่าใช้จ่าย
ภาษี 7% = 903 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 3150 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

07.05 Thai Air Asia

ออกเดินทางบินลัดฟ้าสู่จังหวัดพิษณุโลก โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD3308 ใช้เวลาบินประมาณ 55 นาที (รวมค่าโหลดสัมภาระ 20 กก ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน)
ที่อยู่ อาคารส่วนกลาง ท่าอากาศยานดอนเมือง ห้องเลขที่ 3200 ชั้นที่ 3 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง สนามบิน อำเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ถึงท่าอากาศยานพิษณุโลก หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

08.30 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านเดินทาง กราบนมัสการ “พระพุทธชินราซ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร” พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

09.30 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

เดินทางต่อไปเข้าชม “สวนบัวอมรรัตน์” จุดเช็คอินสุดชิค

12.00 ร้านอาหารต้นตาล หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านระเบียงไม้ )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารต้นตาล จังหวัดพิษณุโลก
ที่อยู่59 ถนน พระร่วง ตำบล ในเมือง เมือง พิษณุโลก 65000

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ นำท่านสักการะ “พระธาตุช่อแฮ” เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมเฮือนนานา จังหวัดแพร่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแพร่นครา )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เฮือนนานา
ที่อยู่ 7/9 ศศิบุตร ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000

07.00 โรงแรมเฮือนนานา หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแพร่นครา )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเข้าชม “คุ้มวงศ์บุรี” บ้านไม้สักสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี

10.00 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดน่าน

12.00 ร้านอาหารต้นตาลเลิศรส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารต้นตาลเลิศรส
ที่อยู่ 348 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านแวะถ่ายรูป “กาแฟบ้านไทลื้อ” แลนด์มาร์คของเมืองปัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดศรีมงคล” หรือ วัดบ้านก๋ง วัดสวยเก่าแก่ประจำจังหวัดน่าน

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ
ที่อยู่ 354 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

07.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ดอยเสมอดาว

09.30 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านชมความงามของทัศนียภาพ ณ จุดชมวิว “ดอยเสมอดาว” ในส่วนของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน

12.00 ร้านเฮือนฝ้ายแม่จำปี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเฮือนฝ้ายแม่จำปี
ที่อยู่ 35 อำเภอนาน้อย น่าน 55150

13.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ “พระธาตุแช่แห้ง”

15.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

“นั่งรถชมประวัติศาสตร์เมืองน่าน"

16.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ก่อนมื้อค่ำ นำท่านไปเดินเล่นที่ “ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน” ซึ่งจะมีเฉพาะวันศุกร์ ถึง วันอาทิตย์เท่านั้น

17.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ
ที่อยู่ 354 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000

07.00 โรงแรมน่านตรึงใจ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมน้ำทองน่าน )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

08.00 หจก ซี พี เอ็น ทราเวล

นำท่านเดินทางสู่วัดภูมินทร์

08.15 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเยี่ยมชม “วัดภูมินทร์” เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันแบบจตุรมุข ประตูไม้ทั้งสี่ด้านแกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก แล้วนำท่านเดินทางต่อไปยัง “วัดมิ่งเมือง” เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองน่าน

13.00 ร้านอาหารเฮือนฮอม หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเฮือนภูคา )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม
ที่อยู่ 11 12 ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000

15.00 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานน่านนคร

18.35 Nok Air

นำท่านเหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD177 ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง 05 นาที (รวมค่าโหลดสัมภาระ 15 กก ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน)
ที่อยู่ สำนักงานใหญ่ ห้องเลขที่ 4235 ชั้น 4 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดี ตำบล/แขวง สนามบิน อำเภอ/เขต ดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

19.40 บริษัท ไทยภูมิสกายไลท์ จำกัด

ถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ