11,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเรือข้าม ชุมพร-เกาะเต่า ไป-กลับ
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้อง Standard room ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่าคอร์ส Open Water พร้อมที่พัก 11,500 บาท เป็นราคาต่อท่าน
• ค่ารถรับส่งไป-กลับ ระหว่างคอร์สเรียน
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารกลางวันตลอดคอร์สเรียน ที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าอาหารว่างในระหว่างการดำน้ำ
• ค่าเรือออกทะเล ไปตามจุดดำน้ำ
• ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำภายในคอร์ส
• ค่ากิจกรรมเล่น Paddle board หรือ พาย Kayak
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินท่านละ 6,900 บาท/ท่าน ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

หมายเหตุ
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด
• ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทย ในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 ได้
• กรุณามาตรงตามเวลานัดหมาย หากมาช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้
• รายการท่องเที่ยวและอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมของหน้างาน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
8/21 แม่หาด หมู่ 2 อ. เกาะเต่า ต.เกาะพะงัน
เบอร์โทร
0873624563
อีเมล
kohtaoscubaclub@gmail.com
หมายเหตุ

เที่ยวเกาะเต่า 4 วัน 3 คืน พร้อมที่พักริมหาด รวมดำน้ำสคูบ้า Open Water

location_on ชุมพร - สุราษฎร์ธานี
โดย เกาะเต่า สคูบ้าคลับ
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเกาะเต่า 4 วัน 3 คืน รวมที่พักริมหาด เปิดประสบการณ์ใต้ทะเลด้วยการดำน้ำลึกสคูบ้าคอร์ส Open Water สุดคูล! พร้อม Certification รับรองการดำน้ำทั่วโลก สนุกกับการเล่นแพดเดิ้ลบอร์ด พายคายัค ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น และกิจกรรมอีกมากมาย

** บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด ได้รับการรับรองตามแผนมาตรฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยของโครงการ SHA Plus+ **

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

07.00 บริษัท เดอะ แพชชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ลูกค้าเดินทางมา Check-in ที่เคาท์เตอร์เรือ Marine Passion บริษัท เดอะ แพชชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับตั๋วเดินทางโดยเรือสปีดโบ้ท จากท่าเรือปากน้ำชุมพร สู่ท่าเรือแม่หาด (เกาะเต่า)

09.30 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับที่ท่าเรือแม่หาด เพื่อเดินทางมายังบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ

10.00 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

มัคคุเทศก์ชี้แจงรายละเอียดโปรแกรม และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการดำน้ำลึก และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมกับการลงทะเล

12.00 ร้านพี่ป้อม ส้มตำ

บริการอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

ออกเดินทางเพื่อไปยังจุดดำน้ำโดยเรือของบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ

13.30 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

เยี่ยมชมจุดดำน้ำ 2 จุด มัคคุเทศก์ดูแลแนะนำการใช้อุปกรณ์ดำน้ำลึกอย่างใกล้ชิด ชื่นชมปลาต่างๆและแนวปะการังหลากสี (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

17.00 บริษัท เกาะเต่า รีเกิ้ล รีสอร์ท จำกัด

เดินทางกลับจากจุดดำน้ำมายังบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ เพื่อบริการรถรับส่งไปยังที่พัก Koh Tao Regal Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย

09.30 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

บริการรับลูกค้าจากที่พักมาที่บริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ

10.00 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำการใช้อุปกรณ์ ขั้นตอน และเทคนิคการดำน้ำลึกอย่างถูกวิธี

12.00 ร้านพี่ป้อม ส้มตำ

บริการอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

ออกเดินทางเพื่อไปยังจุดดำน้ำโดยเรือของบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ

13.30 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

เยี่ยมชมจุดดำน้ำ 2 จุดที่เป็นไฮไลต์ของเกาะเต่า ลุ้นเจอฉลามวาฬ และแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

17.00 บริษัท เกาะเต่า รีเกิ้ล รีสอร์ท จำกัด

เดินทางกลับจากจุดดำน้ำมายังบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ เพื่อบริการรถรับส่งไปยังที่พัก Koh Tao Regal Resort พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.45 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

บริการรับส่งจากที่พัก เพื่อออกเดินทางไปยังจุดดำน้ำโดยเรือของบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ

08.00 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

เยี่ยมชมจุดดำน้ำ 2 จุด เที่ยวชมสิ่งมีชีวิตและสัตว์น้ำหายากในระดับความลึก 18 เมตร (จุดดำน้ำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ)

11.30 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

เดินทางกลับจากจุดดำน้ำมายังบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ เพื่อรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญดำน้ำลึกเพิ่มเติม พร้อมรับใบรับรองหลักสูตรการดำน้ำมาตรฐาน Open Water (ใช้งานได้ทั่วโลก) และรับของที่ระลึกจากทางบริษัท เกาะเต่า สคูบ้าคลับ

12.00 ร้านพี่ป้อม ส้มตำ

บริการอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท เกาะเต่า รีเกิ้ล รีสอร์ท จำกัด

บริการรถรับส่งไปยังที่พัก Koh Tao Regal Resort เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.30 บริษัท เกาะเต่าสคูบ้าคลับ จำกัด

ลูกค้าเดินทางมายังร้าน เกาะเต่า สคูบ้าคลับ เพื่อเล่นแพดเดิ้ลบอร์ด และรอชมความงามของพระอาทิตย์ตกยามเย็น

13.00 บริษัท เดอะ แพชชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

Check out ออกจากที่พัก เวลา 11.30 น. และเดินทางกลับไปยังชุมพร โดยเรือ Marine Passion