15,599/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- จองแล้วไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ (ไม่สามารถคืนเงินได้)
- จองแล้วไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้
- ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามกฏ และเงื่อนไขของทัวร์เที่ยวไทย มิเช่นนั้นทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐบาลช่วยออก (สูงสุด 40%)
- ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริง (ผู้เดินทางต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)
- หากผู้เดินทางต้องการเพิ่มเติมในส่วนของโปรแกรมทัวร์, สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ หรือ/และร้านอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าใช้จ่ายนั้นผู้เดินทางต้องรับผิดชอบเอง
อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
• โหลดน้ำหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่องคนล่ะ 15 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม
• ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• รวมค่าทิปไกด์
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าบริการเพักเดี่ยว 2500 บาทต่อท่าน
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
468/14-15 ลาดพร้าว130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม
เบอร์โทร
0958261999
อีเมล
meetawee@hotmail.com
หมายเหตุ

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ สามารถเรียกคืนส่วนลดที่ทางรัฐช่วยสนับสนุนจากท่านคืนได้
วันเดินทาง วันหยุดปีใหม่ 31-2 มกราคม 2565 ราคา 15,599 บาทต่อท่าน

หนาวนี้เที่ยว น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย บริษัท มีทวี ทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ปีใหม่นี้ นี้เที่ยว น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ 3วัน2คืนบินสนามบินสุวรรณภูมิ กับโครงการทัวร์เที่ยวไทย ลดทันทีที่จอง 40%
วัดภูมินทร์/วัดมิ่งเมือง/พระธาตุแช่แห้ง/พิพิภัณฑ์แห่งชาติ / วัดภูเก็ต / หมู่บ้านสะปัน / น้ำตกสะปัน
ของเราบนบ่อเกลือ 1 คืน ปัว 1 คืน อาหารครบ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

พักบนบ่อเกลือวิว ได้มาตราฐาน มีคุณภาพ รวมค่าทิปไกด์ รวมค่าทีชิปคนขับรถ รวมค่าน้ำน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 15 กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าจ้างมัคคุเทศก์ 3วัน 1,500= 4,500 บาท
2.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 7000 บาท
3.ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 1500 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 13000 เฉลี่ยลูกค้า 8 คน = 1,625

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1.ค่าประกันเดินทางคนละ 35บาท
2.ค่าขนม น้ำดื่ม ของบริการบนรถ คนละ 100 บาท
ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์+เบ็ดเตล็ด = 1,760

ค่า VAT 7% = 1,091

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์และค่าVAT
1625+135 +1091 = 2,851 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.30 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

10.00 บริษัทแอร์เอเซียมาหาชนจำกัด

ออดเดินทาง สู่จังหวัด จ.น่าน โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FDFD 4312
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่งโมง 10 นาที )
* รวมค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ท้องเครื่องท่านละ 15 กก.

11.20 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย

11.40 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง น่าน-ปัว-สะปัน บ่อเกลือ " นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

12.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทาง ไปยังวัดพระธาตุเขาน้อย สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่บนดอยเบาน้อย สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค303 ขั้นจากวัดพระธาตุเขาน้อย สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน ปัจจุบันลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร

12.30 ร้านอาหารเฮือนภูคา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนภูคา ในเมืองจังหวัดน่าน

13.20 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่เด่นชัด และสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่เดิมทีนั้น วัดมิ่งเมืองเป็นวัดร้าง แต่มีเสาหลักเมืองขนาดใหญ่ ต่อมาจึงมีการสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และได้มีการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่มีความเป็นล้านนาแบบร่วมสมัย

14.20 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง วัดภูมินทร์ ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้ สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ "วัดพรหมมินทร์" ซึ่ง เป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็น วัดภูมินทร์ ชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ใช้เวลาซ่อม นานถึง 7 ปี จิตรกรรมฝาผนังในวิหาร หลวงเขียนขึ้นในช่วงนี้ภาพจิตรกรรมหรือในวัดภูมินทร์เป็นชาดกในพุทธศาสนาแต่ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีชีวิตของคนเมืองในสมัยนั้น มีภาพที่น่าสนใจอยู่หลายภาพ ภาพเด่น คือ ภาพปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณกระซิบสนทนากัน ผู้ชายสักหมึก ผู้หญิงแต่งกายไทลื้ออย่างเต็มยศ ภาพวาดของหนุ่มสาวคู่นี้มีความประณีตมาก ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์

15.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นำท่านถ่ายรูป ซุ้มต้นลีลาวดี หรือ ต้นลั่นทม บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติน่าน ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากัน ราวกับอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

16.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

จากนั้นเดินทางสู่ "วัดศรีมงคล" เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ พ.ศ.2395 และมี “หลวงปู่ครูบาก๋ง” หรือพระครูมงคลรังสี เป็นพระสงฆ์ที่ชาวบ้านในแถบนี้ต่างให้ความเคารพนับถือ โดยเมื่อ พ.ศ.2474 คณะศรัทธาชาวบ้านก๋งได้นิมนต์หลวงปู่มาอยู่ประจำที่วัดบ้านก๋ง ซึ่งขณะนั้นเป็นวัดร้าง
ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาเมื่อหลวงปู่ครูบาก๋งรับนิมนต์มาอยู่วัดบ้านก๋ง ก็ได้เริ่มพัฒนาวัดโดยชักชวนชาวบ้านบูรณะซ่อมแซมและสร้างกุฏิ วิหาร อุโบสถ ฯลฯ รวมถึงอบรมสั่งสอนชาวบ้านให้หมั่นเข้าวัด รักษาศีล ฟังธรรม มีความสามัคคี จนชาวบ้านต่างเคารพศรัทธา และวัดบ้านก๋งก็มีความเจริญรุ่งเรืองสืบมา โดยหลวงปู่ได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2532 สิริรวมอายุ 88 ปี พรรษา 67

17.00 ร้านอาหารชมพูภูคา

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ชมพูภูคา

18.45 โรงแรมฮักปัว โฮเทล (ปัว)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮักปัว โฮเทล (ปัว ) ประเภทห้องพัก :ซูพรีเรีย หรือเทียบเท่า (ห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง) สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก : Free! Wi-Fi / เครื่องทำน้ำอุ่น / น้ำดื่มห้องละ 2 ขวด,

07.00 ห้องอาหารโรงแรมฮักปัว

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง น่าน-ปัว-น่าน" นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว

08.30 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

นำท่านเที่ยวชม ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ เป็นอีกหนึ่งร้าน เก๋ ไก๋ ติดริมนาข้าวแฝงไป ด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม เมื่อได้เห็นต้องร้องว้าวน่าซื้อเครื่องดื่มซักแก้ว ไปนั่งนอนเล่น รับลมเย็นมองดูวิวนาข้าวและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมถ่ายภาพ เช็คอินเก๋ เก๋ ยังกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใครและพาเที่ยวชมวัดภูเก็ต ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อ ว่า หมูบ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา

09.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทาง สู่ อ.บ่อเกลือ ด้วยถนนลอยฟ้า จากปัว-บ่อเกลือ เหนือเทือกดอย ขุนเขาที่สลับซับซ้อนทางฝั่งทิศตะวันออกของทางภาคเหนือ (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาชั่วโมงกว่า )

11.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

จากนั้นเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ ผ่านเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1715 เป็นอีกเส้นทางสู่บ่อเกลือ ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ ทำให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้ง คล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยบริเวณ 2 ข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจีสวยสบายตา

12.00 ร้านเตาเกลือ

รับประทาน อาหารกลางวัน ณ. ร้านอาหารเตาเกลือ

13.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

เดินทางสู่ หมู่บ้านสะปัน หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขามีเพียงถนนเส้นเล็กๆตีขนาน เทียบ กับลำธาร น้ำไหล ที่ฉากหลังเป็นภูเขาลูกใหญ่และมีไอหมอกปกคุลม มุมเด็ดของหมู่บ้านก็คือสะพานมีกันอยู่สองจุด คือ สะพานปูนกลางหมู่บ้าน และ สะพานแขวนท้าย หมู่บ้าน ที่รอบๆ เป็นทุ่งนาสีเขียวรับรองว่าถ่ายมุมไหนก็สวยและพาเยี่ยมชมน้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้นใหญ่ ความสูงของน้ำตกชั้นที่ 1, 2, และ3 สูงประมาณ 3, 5, 6, เมตร ตามลำดับ มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี

15.30 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 3 ชั้นใหญ่ ความสูงของน้ำตกชั้นที่ 1, 2, และ3 สูงประมาณ 3, 5, 6, เมตร ตามลำดับ มีน้ำไหลตกตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกที่มีความ สวยงามตามธรรมชาติ สภาพป่าไม้บริเวณน้ำตกมีความร่มรื่นร่มเย็น สมบูรณ์สวยงาม มาก อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

17.00 ร้านอาหาร บ่อเกลือวิว

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ่อเกลือวิว

18.40 โรงแรม บ่อเกลือวิว รีสอร์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก บ่อเกลือวิว รีสอร์ท (ห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน/ห้อง) สิ่งอำนวยความสะดวกภายในที่พัก : Free! Wi-Fi / ไดร์เป่าผม / เครื่องทำน้ำอุ่น / น้ำดื่มห้องละ 2 ขวด

09.00 โรงแรมบ่อเกลือวิว

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.50 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

ภูฟ้าพัฒนา และพระตำหนักภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ห่างจากตัวอำเภอบ่อเกลือ ราว 16 กิโลเมตร ได้ชมความงดงามของพระตำหนัก อุดหนุนสินค้าชาวบ้าน ชมสวนดอกไม้ในหุบเขานำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน โดยผ่านถนนหมายเลข 3 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง2 ชั่วโมง) ถึงอ.เมืองน่าน

12.00 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

ระหว่างทางแวะร้านกาแฟเดอะวิว@กิ่วม่วงอิสระกับการถ่ายรูปตามอัธยาศัย

13.00 ร้านอาหารเฮือนภูคา

รับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารเฮือนภูคา

14.40 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเถาะ(กระต่าย) ทางขึ้นสู่ องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาค เกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ศิลปกรรมน่าน

15.50 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

นำคณะเดินทางสู่สนามบินน่านนคร

18.55 บริษัทแอร์เอเซียมาหาชนจำกัด

ออกเดินทางจากสนามบินน่านนคร ด้วยสายการบินแอร์เอเซียจำกัด เพื่อเดินทางกลับสนามสนามบินดอนเมือง (เที่ยวบิน และสายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

20.15 บริษัทมีทวีทัวร์ จำกัด

เดินทางกลับมาถึง ท่าอากาศยานสุวรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ