11,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ อุดรราชธานี ชั้นประหยัด โดยสายการบินนกแอร์ รวมน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กก และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 15 กก
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 7 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

อุดรธานี-หนองคาย 3 วัน 2 คืน - NOK AIR
รับสิทธิโครงการ 7,140 บ/ท่าน
วันที่เดินทาง:
⬜ 10- 12 ธันวาคม 2564
⬜ 17- 19 ธันวาคม 2564
⬜ 24- 26 ธันวาคม 2564
⬜ 30-1 มกราคม 2565
⬜ 7 - 9 มกราคม 2565
⬜ 14-16 มกราคม 2565
⬜ 21-23 มกราคม 2565
⬜ 28-30 มกราคม 2565
ติดต่อสอบถามเพื่อทำการจองวันและเวลาเดินทาง
โทร: 081 8453303 , 084 6763332, 020266525
​​- คณะออกเดินทางทุกวัน ศุกร์ กลับ วันอาทิตย์
- 8 ท่านขึ้นไป สามารถเลือกวันเดินทางได้
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

" 2คืน 3วัน อุดรธานี-หนองคาย 3 วัน 2 คืน-NOK AIR "

location_on กรุงเทพมหานคร - หนองคาย
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุดรธานี-หนองคาย 3 วัน 2 คืน - NOK AIR
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

วัดป่าภูก้อน | วัดป่าคำชะโนด | Skywalk วัดผาตากเสื้อ | เจดีย์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง | หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย | วัดโพนจิกเวียงงัว | ถ้ำพญานาค วัดไทย | พระธาตุกลางน้ำ | ตักบาตรริมโขง | วัดพระธาตุบังพวน | ช้อปปิ้งตลาดท่าเสด็จ | หมู่บ้านนาข่า

เดินทาง ตุลาคม 64 - มกราคม 65

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพ-อุดรธานี- หนองคาย (--/เที่ยง/เย็น)
03.30น. คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง สแกนใช้สิทธิ์ทัวร์เทียวไทย
05.55น. เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี เที่ยวบิน DD88
06.55น. ถึงสนามบินอุดรธานี ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ
10.00น. ชมวัดป่าภูก้อน
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.30น. วัดผาตากเสื้อ วัดหินหมากเป้ง วัดโพนจิกเวียงงัว
17.30น. บริการอาหารค่ำ
18.30น. เช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย หรือ เทียบเท่า

วันที่สอง : เที่ยวครบ หนองคาย (อาหารเช้า/เที่ยง/เย็น)
06.00น. ใส่บาตร
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย,ชมถ้ำพญานาค วัดไทย
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. พระธาตุกลางน้ำ องค์ซิ่ว, ลานพญานาคคู่ วัดลำดวน, ตลาดอินโดจีน" (ท่าเสด็จ)
17.30น. บริการอาหารค่ำ
18.30น. เช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย หรือ เทียบเท่า

วันที่สาม: หนองคาย-สนามบินอุดรฯ-กรุงเทพฯ (BF/LN/--)
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. วัดพระธาตุบังพวน
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. ขอพรวังนาคินทร์ วัดป่าคำชะโนด, หมู่บ้านนาข่า
15.30น. สนามบินอุดรธานี
17.30น. เหินฟ้ากลับสนามบินดอนเมือง เที่ยวบิน DD307

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000 x 3 = 3,000 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2000+2000=4,000 บาท
ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 500 x 1 = 500 บาท
ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1250+1250 = 2,500 บาท
ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 5 มื้อ x 200= 1000 บาท
ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11,035 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน = เฉลี่ย 1,379.37 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
ค่าน้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น 3วัน 100 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,514.37 บาท

ภาษี 7% 826 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 2,340.37 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

03.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบิน นกแอร์ อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 14-15 เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอินดูแลสัมภาระ >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

05.55 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหินฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD88 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง รวมบริการน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน

06.55 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเดินทางถึง สนามบิน จังหวัดอุดรธรานี รถตู้ปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้อนรับคณะ นำคณะเดินทางสู่ "วัดป่าภูก้อน" ระยะทาง 125 กม. คณะเดินทางถึง "วัดป่าภูก้อน" เพื่อขึ้นเขา สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนสีขาว จากประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร ยิ่งใหญ่และสวยงามอลังการ ประดิษฐานบนยอดเขา โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยบริเวณวัดมีพื้นที่กว่า 3,000 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูง และ ป่าน้ำโสม จึงเป็นวัดที่รักษาไว้ซึ่งธรรมชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์ไม้นานาชนิดเป็น โดยมีพื้นที่ครอบคลุมรอยต่อของ 3 จังหวัด อุดรธานี เลย และ หนองคาย

12.00 นางนงค์ แสงมณี หรือเทียบเท่า ( นายวิษณุกรณ์ แถวเพณี หรือ นางธาราพร สาทสุทธิ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวเจ๊นงค์ริมโขง

13.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "วัดผาตากเสื้อ" สักการะเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น พร้อมทำบุญไหว้พระขอพร ภายในวัดแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบแล้วยังเป็นที่จุดชมวิวทิวทัศน์สวยงามมาก นำคณะสัมผัส SKYWALK สกายวอล์ค แห่งแรกของประเทศไทย เป็นพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผามองจากด้านบนลงมาสามารถเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาวโดยมีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ ในบางช่วงเวลาของหน้าหนาวท่านอาจได้ชมทะเลหมอก // จากนั้นนำท่านสักการะหลวงปูเทสก์ ณ "วัดหินหมากเป้ง" ตั้งอยู่ที่บ้านไทยเจริญ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไหว้เจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธรังสรังสีฯ ( เทสก์ เทสรังสี ) บรรยากาศภายในวัดสงบร่มรื่น ชมวิวริมฝั่งแม่น้ำโขง และยังเป็นจุดสำคัญในการชมบั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษาของทุกปี // นำท่านเดินทางสู่ "วัดโพนจิกเวียงงัว" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 แห่ง ตามปรากฏในตำนานอุรังคธาตุเสริม อำนาจด้วยกราบไหว้ พระธาตุเขี้ยวฝาง (พระทนต์ ) ของพระพุทธเจ้า ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ สมบัติ บริวารสมบัติ ความมั่นคง ความมั่งคั่ง ด้วยสินทรัพย์ศฤงคารมีตำแหน่งยศถา บรรดาศักดิ์เปรียบดั่งการไหว้ “องค์ฮก” ของคนจีน

17.30 นายคุณภัทร อุสสิทธิ์ หรือเทียบเท่า ( นายสุวัชชัย วงษ์แสนชัย หรือ บริษัท ฐ ปรกชล จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัวแม่แป๊ด

18.30 บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทดี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

นำท่านเดินทางเข้าเช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย พักผ่อนตาม อัธยาศัย

06.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเดินทาง "ใส่บาตร ณ บริเวณตลาดท่าเสด็จ" ชมพระอาทิตย์ขึ้น ริมแม่น้ำโขง (ชุดใส่บาตรไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
จากนั้นเช็คเอ้าท์ กรุณาตรวจสอบสัมภาระและเก็บให้เรียบร้อย

07.00 บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทดี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมอมันตา หนองคาย AMANTA HOTEL NONGKAI จากนั้นเช็คเอ้าท์ กรุณาตรวจสอบสัมภาระและเก็บให้เรียบร้อย

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะนมัสการ "หลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย" พระพุทธรูปเก่าแก่ที่ได้อัญเชิญจากเมืองเวียงจันทน์ มาประดิษฐานที่วัดหอก่อง ก่อนย้ายมาประดิษฐานวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวของจังหวัด หนองคาย ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีพิธีแห่หลวงพ่อพระใส ให้ประชาชนชาว จ.หนองคาย และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างหวัดได้สรงน้ำขอพรเพื่อความเป็น ศิริมงคล // จากนั้นเดินทางสู่ "วัดไทย" นำท่านกราบ หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียร และสักการะพญาพิสัยสัตนาคราชพญานาคปางนาคปรก7เศียร ณ แลนด์มาร์ค ลานนาคาเบิกฟ้า จากนั้นชม "ถ้ำพญานาค" เมืองบาดาลจำลองอันสวยงามนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกแห่งหนึ่งของชาวหนองคาย

12.00 นางสาวสุรีพร ไชยจักร หรือเทียบเท่า ( นายคุณภัทร อุสสิทธิ์ หรือ นายสุวัชชัย วงษ์แสนชัย หรือ บริษัท ฐ ปรกชล จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านโขงวิว

14.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะสักการบูชา "พระธาตุกลางน้ำ" (พระธาตุหล้าหนอง) เสริมบารมี ด้วยการกราบ ไหว้พระบรมธาตุ พระบาท เบื้องขวา ของพระพุทธเจ้า จะนำพาสู่การเดินทางเพื่อสร้างบุญ สร้างบารมี มีอายุยืนยาว มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เงินทองไม่รั่ว ไหล เปรียบดั่งการไหว้ “องค์ซิ่ว” ของคนจีน // จากนั้นแวะถ่ายรูปแลนด์มาร์คหนองคายที่ "ลานพญานาคคู่" เป็นจุดชมวิวที่สวยงามและนำคณะนมัสการ "หลวงพ่อพระบุญคุ้ม วัดลำดวน" ซึ่งอยู่ตรงข้ามลานพญานาคคู่และชมวิวสวยๆของแม่น้ำโขงจากด้านบน // เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของฝาก ที่ "ตลาดอินโดจีน" (ท่าเสด็จ) เป็นแหล่งรวมสินค้าที่ในแถบอินโดจีน เช่น ไทยลาว เวียดนาม จีน และยุโรปตะวันออก สินค้าที่มีจำหน่ายอยู่ในตลาดท่าเสด็จนี้ก็หลากหลายไม่แพ้ที่ไหน ๆ เริ่มกันตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ธรรมดา ๆ เครื่องไฟฟ้า ของเด็กเล่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับผ้าทอมือเครื่องครัว เครื่องกระเบื้อง ของแต่งบ้าน เครื่องมือช่าง ขนมขบเคี้ยว ของแห้ง ผลไม้สดผลไม้แห้งแม้กระทั่งอาหารปรุงสำเร็จ ของฝากสินค้า OTOP จากเมืองหนองคาย

17.30 นายสุวัชชัย วงษ์แสนชัย หรือเทียบเท่า ( บริษัท ฐ ปรกชล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นายคุณภัทร อุสสิทธิ์ )

บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชายโขง

18.30 บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทดี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

นำท่านเข้าเช็คอินที่ โรงแรมอมันตา หนองคาย หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 บริษัทอมันตรา ริเวอร์วิว จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท พันล้านบูติค รีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทดี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมอมันตา จ.หนองคาย จากนั้นเช็คเอาท์ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระของทุกท่านให้เรียบร้อย

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำคณะเดินทางสู่ "วัดพระธาตุบังพวน" เสริมวาสนา ด้วยการกราบไหว้พระธาตุหัวเหน่าของพระพุทธเจ้า ถือเป็นผู้มีความเจริญ มีโชคลาภ มีวาสนา ฐานะมั่นคง การงาน ก้าวหน้ามีกินมีใช้ตลอดกาล เปรียบดั่งการไหว้ “องค์ลก” ของคนจีน และภายใน บริเวณวัดพระธาตุบังพวนยังมีกลุ่มสัตตมหาสถาน 1 ใน 4 ของโลกเป็นที่เคารพบูชา ของชาวหนองคาย และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

12.00 บริษัท วาสนา ปาร์ค จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( ยุบล บำรุงกิจ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านวาสนาปาร์ค

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเดินทางถึง "วัดป่าคำชะโนด" ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ เกาะตั้งโดดเดี่ยวมีน้ำล้อมรอบภายในเกาะชะโนด มี ศาลพ่อปู่ศรีสุทโธนาคาและแม่ย่าศรีปทุมมานาคี ให้กราบไหว้ขอพรและมีบ่อน้ำศักด์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองมนุษย์และเมืองบาดาล หรือ“วังนาคินทร์” // จากนั้นเดินทางสู่ "หมู่บ้านนาข่า" จ.อุดรธานี ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ของฝากของที่ ระลึก ผ้าถุง ผ้าไหม ผ้าฝ้าย และผ้าหมี่ขิดและงานผ้าสวยงามต่างๆ มากมาย

15.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี เคาเตอร์สายการบินนกแอร์ เช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง และโหลดสัมภาระ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.30 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้ากลับกรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง เที่ยวบิน DD307 โดยสายการบินนกแอร์ ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน