17,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน **
อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
• ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 15 กิโลกรัม
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนักโหลด 15 กิโลกรัม ราคา 400 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนื่อยจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 400 บาท
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินท่านละ 12,999 บาท/ท่าน ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 6-7 ท่าน / รถตู้ 1 คัน กรณีรถแบบ 9 ที่นั่ง
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8-9 ท่าน / รถตู้ 1 คัน กรณีรถแบบ 12 ที่นั่ง
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
เบอร์โทร
0819042548
อีเมล
Augkana698@gmail.com
หมายเหตุ

กรุ๊ปท่องเที่ยวออกเดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน แต่ไม่เกิน 24 ท่าน

เชียงราย ภูเก็ต พังงา สิมิลัน

location_on เชียงราย - ภูเก็ต
โดย ด้วยรัก ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงราย ภูเก็ต ตะกั่วป่า สิมิลัน เสม็ดนางซี
✅ ชมตึกเก่าชิโน-โปรตุกีส “ถนนสายวัฒนธรรมเมืองตะกั่วป่า
✅ หมู่เกาะสิมิลัน” อุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สวยงามติดอันดับโลก
✅ จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา “จุดชมวิวเสม็ดนางชี”
✅ ชมอาคาร สไตล์ชิโน-โปรตุกีส ย่านเมืองเก่าใจกลางเมืองภูเก็ต

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศน์ 5,350 บาท
2.ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 4,000 บาท
3.ค่าเจ้าหน้าที่ทีมงานส่งสนามบิน 1,000 บาท
4.ค่าห้องพักทีมงาน 2,200+2,200+1,500 = 5,900 บาท
5.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 16,285 บาท หารด้วยจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 12 ท่าน
เฉลี่ย ท่านละ 1,357 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2.ค่าน้ำดื่ม ขนม ของว่างบนรถ 200 บาท
3.ค่าอุปกรณ์ชุด Kit โควิค(หน้ากากอนามัย+เจลล้างมือ)ท่านละ 1 ชุด 50 บาท
รวม 285 บาท
ค่าภาษี 7% ท่านละ 1,177.50 บาท
(1,357+285+1,177.50=2,819.5)
การบริการจัดการตามมาตราการโควิค
1.จัดนั่งรถของนักท่องเที่ยวผู้เดินทาง นั่ง 6-7 ท่าน ต่อคัน
2.โต๊ะอาหารจัดที่นั่งตามตู้ 6-7 ท่าน ต่อโต๊ะ

08.30 สายการบินเวียดเจ็ท

คณะพร้อมเพรียงกัน ณ สนามบินนานาชาติเชียงราย เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท เช็คอินท์รับบอร์ดดิ้ง และโหลดสัมภาระ

10.50 สายการบินเวียดเจ็ท

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชียงราย สู่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต

12.50 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ ออกเดินทางสู่ อ.ตะกั่วป่า

13.00 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองตะกั่วป่า (ตะโกลา) เมืองประวัติศาสตร์ที่แฝงไว้ด้วยความ คลาสสิค ในอดีตเป็นเมืองท่าที่สำคัญของชายฝั่งอันดามัน ตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ มีการแลกเปลี่ยนและผสมผสานวัฒนธรรมทั้งของจีน อินเดีย และอาหรับ นำคณะเที่ยวชมตึกเก่าชิโน-โปรตุกีส Street Art เมืองเก่าตะกั่วป่า ที่บริเวณถนนศรีตะกั่วป่า กับความเก่าแก่บวกกับความงามแล้วลงตัวจริงๆ ถนนเส้นนี้ยังมีงานศิลปะที่เรียกว่าสตรีทอาร์ต (Street Art)โดยผีมือชาวตะกั่วป่า อยู่ตามผนังกำแพงตลอดถนน ประมาณ 13 จุด และยังจะทำเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆ คนชอบเซลฟี่รับรองว่าได้สนุกสนานกับสตรีทอาร์ทตลอดทาง

17.00 ครัวใบเตย

บริการอาหารค่ำ(1) ณ ร้านอาหาร

19.00 เขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( Ayara Villas Khao-Lak )

นำท่านเช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 เขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( Ayara Villas Khao-Lak )

บริการอาหารเช้า(2) ณ ห้องอาหาร

08.00 SEASTAR ANDAMAN

นำท่านลงเรือ มุ่งหน้าสู่ อุทยานหมู่เกาะสิมิลัน (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ
1.30 ชั่วโมง) เดินทางมาถึง เกาะ 8 หรือ เกาะสิมิลัน เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน มีธรรมชาติบนชายฝั่งทั้งหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และความงามใต้ท้องทะเลสมบูรณ์ทั้งปะการัง กัลปังหา และปลาหลากสีลัน ด้านทิศเหนือของเกาะมีหินใบเรือ จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อบนเนินเขาริมหาด ที่สามารถเดินไปชมวิวได้ นับเป็นสัญลักษณ์ของเกาะสิมิลันหรือเกาะแปด สามารถมองเห็นวิว อ่าวเกือก(Donald Duck Bay) ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่ สวยงามแปลกตา อิสระให้ท่าน เล่นน้ำ ถ่ายรูป บนหาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ จากนั้นนำทุกท่าน ดำน้ำจุดแรก ที่ เกาะ9 หรือ เกาะบางู ชมพันธุ์ปลาหายาก และฝูงปลาขนาดใหญ่ เป็นจุดยอดฮิตในการถ่ายภาพน้ำสีครามเข้มตัดกับกองหินสวยงามตระการตา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน(3) ณ ที่ทำการอุทยานหมู่เกาะสิมิลัน
บ่าย นำทุกท่านออกมา ดำน้ำจุดที่สอง ที่ เกาะ7 หรือ เกาะบายู จุดดำน้ำตื้นที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน เป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเลที่พบเห็นได้บ่อยครั้งและชอบแวะเวียนมาทักทายกับนักท่องเที่ยวเสมอๆ จากนั้นนำทุกท่าน ดำน้ำจุดที่สาม ซีงเป็นจุดสุดท้าย ที่ เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง เกาะที่มีชายหาดอันงดงามถึงสองชายหาด สามารถเดินทะลุถึงกันได้ ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆบนชายหาด เช่น เดินเล่น ถ่ายรูป หรือดำน้ำตื้นชมความงามของโลกใต้ท้องทะเลอันสวยงาม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือทับละมุ

18.00 เขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( Ayara Villas Khao-Lak )

นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

18.30 เขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( Ayara Villas Khao-Lak )

บริการอาหารค่ำ(4) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 เขาหลัก ออร์คิด บีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( Ayara Villas Khao-Lak )

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหาร

08.00 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานสึนามิ และเรือ ต.813 ร่วมรำลึกกับเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของดินแดนแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยมีมาก่อนและจะเป็นประวัติศาสตร์ที่จะต้องจาลึกไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาและเรียนรู้ถึงความศูนย์เสียในครั้งนั้นอีกนานแสนนาน กำแพงคอนครีตโค้งที่เปรียบเป็นคลื่นยักษ์ ด้านหนึ่งมีเรือประมงเก่าตั้งอยู่ ซึ่งเรือลำนี้คือเรือที่ได้รับความเสียหายจากการถูกคลื่นสึนามิซัดเข้ามาเกยอยู่บนชายหาดบ้านน้ำเค็ม ซึ่งมีรายชื่อของผู้เสียชีวิตสลักอยู่บนแผ่นป้ายทองเหลืองติดไว้เป็นแนว เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตที่บ้านน้ำเค็มกว่า 1,400 คน บางป้ายชื่อยังคงมีพวงมาลัยดอกไม้แขวนติดให้เราได้เห็น เป็นสัญลักษณ์แทนความคิดถึงคนที่จากไปในที่แสนไกล

08.45 ด้วยรักทัวร์

ชมหาดทรายสีดำ ณ หาดนางทอง และ ประภาคารเขาหลัก

10.00 ด้วยรักทัวร์

จากนั้นแวะชม วัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) เป็นวัดที่โดดเด่นด้วยอุโบสถ ไม้สักหลังงาม ริมทะเลบริเวณหาดชายทะเลท่าไทรท่ามกลางป่าสนชายฝั่งทะเลในบรรยากาศร่มรื่น โบสถ์ไม้สักวัดท่าไทรเป็นอาคารทรงไทย โดยเฉพาะที่บานหน้าต่างนั้นโดดเด่นไปด้วยงานแกะสลักอันอ่อนช้อย

11.00 เสม็ดนางซี

นำคณะเดินทางสู่ จุดชมวิว “เสม็ดนางชี” เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen อีกแห่งของจังหวัดพังงา กับความสวยงามที่ถูกกล่าวขานกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดพังงา ซึ่งยังมีนักท่องเที่ยวอีกจำนวนมากที่หวังจะมาชื่นชม และซึมซับกับบรรยากาศภาพความสวยงามมุมสูงของอ่าวพังงา ให้คณะถ่ายรูปเซลฟี่กันตามอัธยาศัย

12.45 กรูส์ ชวนกิน By ครกไม้ไทย

บริการอาหารกลางวัน(6) ณ ร้านอาหาร

14.30 ด้วยรักทัวร์

นำท่านเดินทางไปถ่ายรูป เช็คอินสวยๆที่ Phuket old town ย่านเมืองเก่าภูเก็ต สุดคลาสสิค ชมตึกชิโนโปตุกีส หลากหลายสีสัน ชมอาคารบ้านเรือน ตึกสวยๆ ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทำเหมืองแร่ทำให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัวอาคารสวยๆที่ควรไปก็มีมากมายเมืองเก่าเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนาน โดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ต คือ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสตลอดสองฝั่งถนนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ตชมถนนถลาง ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ถนนเส้นนี้ คือ ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวย่านเก่าภูเก็ตซอยรมณีย์ ซอยเล็กๆอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเทียวนิยมมาถ่ายภาพ เนื่องจาก มีอาคารสีสันสดใสหลากสี ทั้งชมพู เหลือง น้ำเงิน

18.30 BUKITO by ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ

บริการอาหารค่ำ(7) ณ ร้านอาหาร

19.30 Sunset Beach Resort

นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

05.30 ธนวัฒน์ หอรัตนประเสริฐ

นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เช็คอินท์เค้าร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท พร้อมโหลดสัมภาระ

08.15 สายการบินเวียดเจ็ท

ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สู่สนามบินเชียงราย โดยเที่ยวบินที่ VZ400

10.20 สายการบินเวียดเจ็ท

คณะเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติเชียงรายโดยสวัสดิภาพ

06.00 ชาตรี บุตรแก้ว

นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เช็คอินท์เค้าร์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท พร้อมโหลดสัมภาระ

08.15 สายการบินเวียดเจ็ท

ออกเดินทางจากสนามบินภูเก็ต สู่สนามบินเชียงราย โดยเที่ยวบินที่ VZ400