7,490/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ใช้รถตู้ VIP ในการเดินทาง
2. ราคาต่อท่าน พักห้องละ 2 ท่าน ถ้าท่านมาเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่มขึ้น 1500 บาท
3. ผู้ร่วมเดินทางควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
5. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
6. การยกเลิกการเดินทางไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
7. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
8. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
9. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
10. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
11. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
12. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
13. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
15. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน
16. โปรแกรมทัวร์ในรายการท่องเที่ยว ในกรณีสถานที่ท่องเที่ยวไม่สามารถให้บริการได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การนำเที่ยวในรายการนั้น (แหล่งท่องเที่ยวปิด)

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
2. ค่าที่พักตามรายการท่องเที่ยว จำนวน 2 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 4 มื้อ
4. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
5. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
6. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
8. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT) อัตรานี้ไม่รวม
9. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
10. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
11. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
12. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
13. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
14. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
15. ไม่รวมบริการ รับ-ส่งถึงบ้าน นอกเหนือจุดนัดหมาย คิดค่าบริการ จุดละ 700 บาท(ภายในกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้
7. ไม่รวมบริการ รับ-ส่งถึงบ้าน นอกเหนือจุดนัดหมาย คิดค่าบริการ จุดละ 700 บาท(ภายในกรุงเทพและปริมณฑล เท่านั้น)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

ติดต่อจองทัวร์ 0891094455 , 0958165225 หรือ https://fafatravel.com หรือ LINE ID. fafatravel

" (03A-NAN)" น่าน สะปัน บ่อเกลือ ปัว 3วัน2คืน รถตู้นั่ง(6-8ท่าน/คัน)

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์ น่าน ห่มไอหมอก บอกฮักน่าน เดินทางง่าย ง่าย ไม่ต้องกลัวโควิด
รถตู้ VIP 3 วัน 2 คืน
✅ ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
✅ ไหว้พระเมืองน่าน
✅ ทำบุญวันพระพุทธชินราช
✅ เที่ยวสะปัน บ่อเกลือ ชมจุดชมวิว 1715 และ ทางโค้งหมายเลข 3 และถนนลอยฟ้า
✅ เที่ยวเมืองปัว
✅ ชิมอาหารเหนือสุดอร่อย
✅ พร้อมช้อปปิ้ง สินค้าของฝากและอาหาร ถนนคนเดินเมืองน่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

- ค่ารถ ใช้รถตู้บริการ นั่ง 6-8 ท่าน/คัน วันสุดท้าย ถึงกรุงเทพ เกินเวลาทำงาน 22.00 ทางรถตู้คิดเพิ่มค่าล่วงเวลา ค่าเดินทางทั้งสิ้น 650+650+800 =2100 บาท/คน รวมน้ำมัน

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1400*3+1000(วันสุดท้ายเกินเวลาทำงาน) =5200 บาท
2 ค่าตั๋ว/รถไฟ/เครื่องบิน ไปกลับ มัคคุเทศก์ 0 บาท
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ =1600+1500= 3100 บาท
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์ = 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 350*3 คน =1050บาท
7 เบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ =1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ =10885 บาท
ลูกค้า 16 คนเฉลี่ย = 680.3 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 120 บาท
-Set Box เบอร์เกอรี่ น้ำผลไม้ ผลไม้ ให้ลูกค้า มื้อแรก =120 บาท
-Set อาหารกล่อง น้ำผลไม้ ขนม แจกบนรถ มื้อเย็น ตอนเดินทางกลับ กรุงเทพ = 120 บาท
- น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน +รับรองลูกค้าขนม กาแฟ = 120 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1195 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 490 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 1685.3 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

คณะพร้อมกันที่ นัดพบกันที่ปั๊ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับ พร้อมต้อนรับคอยอำนวยความสะดวก

06.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

** ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
✅ แจก SetBox เบอร์เกอรี่ น้ำผลไม้ ผลไม้ ท่านละ 1 ชุด
สำหรับมาตรการช่วง COVID-19 นักท่องเที่ยวทุกท่าน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด นักท่องเที่ยวทุกท่านที่เดินทาง ต้อง ฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

07.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 6-8 ท่าน โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง
* ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ทางทัวร์ จะมีให้จอดพักรถเป็นระยะๆ *

10.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถนำเที่ยวถึงจุดพักรถ ทุกท่านสามารถรับประทานอาหารกลางวัน ได้ตามอัธยาศัย
(ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้) จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดพิษณุโลก

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เข้ากราบนมัสการพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย หากคุณยังไม่เคยไปกราบไหว้ขอพรกับ “พระพุทธชินราช" หรือไม่ได้มากราบเป็นเวลานาน ทริปนี้ จะช่วยให้ท่านเดินทางก่อนท่องเที่ยวและช่วยเสริมดวงสู่ปีใหม่ 65 ได้เป็นอย่างดี ก่อนเดินทางต่อไปยังจังหวัด น่าน ขอแนะนำทุกท่านซื้อของฝากจากพิษณุโลก ณ ตลาดข้างวัด ช้อปปิ้งให้จุใจ แล้วขึ้นรถท่องเที่ยวกันต่อ อย่าลืมช้อปปิ้ง ของฝากมาพิษณุโลก อย่าลืมซื้อของดีเมืองพิษณุโลก กล้วยตากอันขึ้นชื่อ

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดน่านใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง
ระหว่างทางมีจุดพัก รถ และของฝาก ท่านสามารถรับประทานอาหาร และซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย

18.00 โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเทวราช (Dhevaraj Hotel) หรือ โรงแรมน้ำทองน่าน หรือ โรงแรมน่านนครา บูทิก )

ถึงโรงแรมที่พัก

18.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถนำเที่ยว พาทุกท่านมายัง ถนนคนเดินเมืองน่าน ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก และ รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
(ไม่มีบริการอาหารในมื้อนี้)

06.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

รถนำเที่ยว นำทุกท่านเที่ยวชมสถานที่ตามโปรแกรมการท่องเที่ยว

06.15 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ วัดพระธาตุเขาน้อย พร้อมวิว 360 องศา และทำบุญตักบาตรยามเช้า เสริมศิริมงคล
องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องจากตั้งอยู่บนยอดดอย บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบ 360 องศา บนฉากหลังที่เป็นภูเขาโอบล้อมเมือง หากไปเที่ยวน่าน ห้ามพลาดจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งนี้

06.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ พาทุกท่านถ่ายรูป ช่วงเช้าคนจะน้อย มุมสวยๆ ที่ซุ้มต้นลีลาวดี รับรองรูปออกมาสวยงามมาก

07.30 โรงแรมบ้านน่าน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเทวราช (Dhevaraj Hotel) หรือ โรงแรมน้ำทองน่าน หรือ โรงแรมน่านนครา บูทิก )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพัก

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ภูมินทร์ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก
ภูมินทร์ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ของเมืองน่าน อายุกว่า 400 ปี ที่หากมาถึงน่านแล้วไม่ได้แวะ จะเรียกว่ามาไม่ถึง วัดภูมินทร์ วัดชื่อดัง ที่มีความของภาพวาดฝาผนัง ปู่ม่าน ย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรักบรรลือโลก - พระอุโบสถทรงจตุรมุข พระประธานจตุรพักตร์ นาคสะดุ้งขนาดใหญ่แห่แหนพระอุโบสถเทินไว้กลางลำตัวนาค พระอุโบสถจตุรมุขนี้กรมศิลปกรได้สันนิษฐานว่า เป็นพระอุโบสถจตุรมุขหลังแรกของประเทศไทย พระอุโบสถตรงใจกลางประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์ หันพระพักตร์ออก ด้านประตูทั้งสี่ทิศ หนเบื้องพระปฤษฏางค์ชนกันประทับ นั่งบนฐานชุกชี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ผู้ที่ไปชมความงามของพระอุโบสถนี้ไม่ว่าจะเดินขึ้นบันไดทิศใด จะพบพระพักตร์ของพระพุทธรูปทุกด้าน
✅วัดมิ่งเมือง

10.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅“พระธาตุแช่แห้ง”
พาทุกท่าน เสริมมงคลชีวิตที่ “พระธาตุแช่แห้ง” พระธาตุประจำปีเถาะ เมื่อเข้ามาถึงบริเวณวัด ก่อนจะเข้าไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง ทุกท่านไหว้พระที่ประดิษฐานในวิหารพระพุทธไสยยาสน์ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ องค์พระธาตุเป็นที่ประดิษฐาน พระเกศาธาตุและ พระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

11.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ระหว่างทางที่เดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ แวะถ่ายรูป
✅จุดชมวิวถนนหมายเลข3

12.30 ร้านกลิ่นไอเกลือ

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เมื่อเดินทาถึงเมืองบ่อเกลือ ชมน้ำตกสะปัน ตั้งอยู่ที่ บ้านสะปัน ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่า คณะเช็คอิน ตัวน้ำตกสะปันจะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม่ใหญ่มาก หลังจากนั้น พาทุกท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อเกลือใต้ มาถึง อ.บ่อเกลือ โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี และบ่อน้ำเกลือกลางหมู่บ้านที่ใช้ผลิต “เกลือสินเธาว์” เกลือภูเขาที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เดินทางกลับ อ.ปัว ระหว่างเส้นทางเดินทางไปและกลับ ทุกท่านจะพบกับธรรมชาติอันสวยงาม บนเส้นทาง "ถนนลอยฟ้า" ขับรถเล่นกลางสายหมอกและขุนเขา และจุดชมวิว 1715

17.30 ร้านอาหารเรณู หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารปลาร้าหอม ณ ปัว )

รับประทานอาหารเย็น

19.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก

06.00 ปฐมพร พุ่มเพ็ชร รถตู้ VIP

✅พาทุกท่านมาชมทะเลหมอก ณ วัดภูเก็ต พร้อมวิวทุ้งข้าวยามพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก

07.00 โรงแรมฮักปัว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถนำเที่ยวพาทุกท่าน มายัง ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ ของ ร้านลำดวนผ้าทอ

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

จากนั้นออกเดินทางสู่ตัวอำเภอเมืองน่าน เพื่อแวะไหว้พระวัดต่างๆดังนี้
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , วัดศรีพันต้น , แวะชม โฮงเจ้าฟองคำ

11.00 ร้านอาหาร เฮือนเจ้านาง ริมน้ำน่าน หรือเทียบเท่า ( ณ เสน Kitchen x Cafe )

รับประทานอาหาร

12.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ใช้ระยะเวลาเดินทาง 8-10 ชั่วโมง ระหว่างทางพักรถ ทางทัวร์
✅Set อาหารกล่อง น้ำผลไม้ ขนม แจกบนรถ มื้อเย็น ตอนเดินทางกลับ กรุงเทพ

23.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ