12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

น่าน บ่อเกลือ สปัน ปัว 2คืน 3วัน - NOK AIR

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ น่าน ชั้นประหยัด โดยสายการบินนกแอร์
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 7 มื้อ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dhakulchan
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
710, 716 ถนนประชาอุทิศ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร
022744216, 020266525
อีเมล
support@dhakulchan.com
หมายเหตุ

เที่ยว น่าน บ่อเกลือ สปัน ปัว 2คืน 3วัน - NOK AIR
รับสิทธิโครงการ 7,500 บ/ท่าน
วันที่เดินทาง:
⬜ 11-13 ธันวาคม 2564
⬜ 23-25 ธันวาคม 2564
⬜ 28-30 ธันวาคม 2564
⬜ 6 - 8 มกราคม 2565
⬜ 13-15 มกราคม 2565
⬜ 14-16 มกราคม 2565
⬜ 20-22 มกราคม 2565
⬜ 27-29 มกราคม 2565
⬜ 28-30 มกราคม 2565
ติดต่อสอบถามเพื่อทำการจองวันและเวลาเดินทาง
โทร: 081 8453303 , 084 6763332, 020266525
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง

" 2วัน 3คืน น่าน บ่อเกลือ สะปัน ปัว-Nok Air "

location_on กรุงเทพมหานคร - น่าน
โดย บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยว น่าน บ่อเกลือ สปัน ปัว 2คืน 3วัน - NOK AIR
รับสิทธิโครงการ 7,500 บ/ท่าน
หมู่บ้านสะปัน | บ่อเกลือ | ปัว | จุดชมวิว 1715 | โค้งเลข 3 | กิ่วม่วงฮิลล์คาเฟ่ | หยุดเวลาคาเฟ่ | วัดพระธาตุเบ็งสกัด | วัดภูเก็ต | วัดศรีมงคล | วัดพระธาตุเขาน้อย | วัดพระบรมธาตุแช่แห้ง | วัดหัวข่วง | วัดช้างค้ำ | วัดศรีพันต้น | กระซิบรักบันลือโลก วัดภูมินทร์

บินตรงน่าน โดยสายการบิน นก แอร์

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก:กรุงเทพฯ-น่าน (--/LN/DN)
05.30น. คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง เช็คอินพร้อมสแกนใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย
07.30น. เหินฟ้าสู่สนามบินน่าน เที่ยวบิน DD170
08.30น. ถึงสนามบินจังหวัดน่าน
09.30น. พระธาตุแช่แห้ง
11.00น. กิวม่วงคาเฟ่ สโลว์ไลฟ์ ชมวิวทิวทัศน์
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. ชมบ่อเกลือสินเธาว์
14.00น. หมู่บ้านสะปัน
14.30น. หยุดเวลาคาเฟ่
15.30น. เดินทางสู่ อ.ปัว แวะจุดชมวิว 1715
17.00น. ชมพระอาทิตย์ตก วิว ทุ่งนา ณ. วัดภูเก็ต
18.00น. บริการอาหารเย็น
โรงแรมที่พัก
- ปัว เดอ วิว บูติค รีสอร์ท - ฮัก ปัว โฮเทล
- ไร่ต้นรัก รีสอร์ท - Homu Villas

วันที่สอง: เมืองปัว - น่าน (BF/LN/DN)
07.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. พระธาตุเบ็งสกัด
จิบกาแฟชมดอกไม้ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ
ไหว้พระขอพร วัดศรีมงคล
12.00น. บริการอาหารกลางวัน
13.00น. เดินทางสู่ อ.เมืองน่าน ชมหอศิลป์ริมน่าน
วัดพระธาตุเขาน้อย
18.00น. บริการอาหารเย็น
19.30น. Shopping ถนนคนเดินน่าน
โรงแรมที่พัก
- โรงแรมน่านตรึงใจ -โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน - โรงแรมน้ำทองน่าน

วันที่สาม: เที่ยวรอบเมืองน่าน กรุงเทพ (BF/LN/- -)
08.00น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00น. ชมภาพกระซิบรักบรรลือโลก วัดภูมินทร์,
10.00น. เชคอิน ซุ้มต้นลีลาวดี,
10.30น. ชมหอไตร วัดหัวข่วง,
11.00น. วัดช้างค้ำ,
11.30น วิหารสีทอง วัดศรีพันต้น,
12.00น. บริการอาหารกลางวัน เมนูเด็ด ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี๊ยว
13.00น. ชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต โฮงเจ้าฟองคำ, ซื้อของฝาก
15.30น. สนามบินน่าน เช็คอินสายการบินนกแอร์
17.40น. เหินฟ้ากลับสนามบินดอนเมือง เที่ยวบิน DD 177
18.50น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

- ค่าใช้จ่ายค่ามัคคุเทศก์
ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1500 x 3 = 4,500 บาท
ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2000+2000=4000 บาท
ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 500 x 1 = 500 บาท
ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1250 + 1250 = 2,500 บาท
ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 5 มื้อ x 200= 1000 บาท
ค่าประกันภัยมัคคุเทศก์ 35 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 12,535 บาท
จำนวนผู้เดินทาง 8 ท่าน = เฉลี่ย 1,566.87 บาท

- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดผู้เดินทาง
ค่าประกันภัยผู้เดินทาง 35 บาท
ค่าน้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น อื่นๆ 100บx3วัน = 300 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,901.87 บาท

ภาษี 7% 875 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ 2,776.87 บาท

06.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง สายการบิน นกแอร์ อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 14-15 เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอินดูแลสัมภาระ >> หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วชั้นประหยัดพิเศษที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินในคณะได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ *ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

08.35 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหิรฟ้าสู่จังหวัดน่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD170 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 5นาที รวมบริการน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน

09.40 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางถึงท่าอากาศยานน่านนคร พร้อมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยเจ้าหน้าของบริษัทฯ
นำท่าขอพร "พระบรมธาตุแช่แห้ง" พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ การก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามอีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือ โดย ชาวล้านนาเชื่อว่าการชูธาตุ หรือการได้มาบูชากราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้งจะได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ปราศจากโรคภัย ชีวิตอยู่ดี มีสุข หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า ว่ากันว่าหากมาถึงเมืองน่านไม่ได้มานมัสการพระธาตุแช่แห้งถือว่ามาไม่ถึงเมืองน่าน

จากนั้นเดินทางสู่ "อ.บ่อเกลือ" ระหว่างทางแวะ "ม่อนกิ่วม่วง" เชิญท่านชิมกาแฟ ณ "ร้านกิ่วม่วงฮิลล์คาเฟ่" พร้อมชมวิวภูเขาแบบพาโนราม่า ชมถนนลอยฟ้า "โค้งเลข 3" จ.น่าน อยู่เส้นทางถนนหมายเลข 1081 เดินทางมาจาก อ.สันติสุข ไป อ.บ่อเกลือ จุดเช็คอินใหม่ จอดแวะให้ท่านได้เก็บภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

12.00 นางณัฏฐ์รดา ดาววีระกุล หรือเทียบเท่า ( นางเรณู ศรีนทีทันดร หรือ นายยุทธการ ฝีปากเพราะ หรือ นางรัตนา อุปจักร์ )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านกลิ่นไอเกลือ (มื้อที่ 1)

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านชมความมหัศจรรย์ "บ่อเกลือสินเธาว์" เกลือภูเขาแห่งเดียวในภาคเหนือ บ่อเกลือนี้มีมาแต่โบราณแต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้น โดยการทำเกลือจะหยุดทำในช่วงเช้าพรรษาและจะทำอีกครั้งในช่วงออกพรรษา ที่บ้านบ่อหลวงมีบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือ และบ่อใต้ บ่อเหนืออยู่ริมแม่น้ำ ส่วนบ่อใต้ห่างออก ไปราว 500 เมตรติดเชิงเขาท้ายหมู่บ้าน และด้วยอำเภอบ่อเกลือ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วย ขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาตและตำนานการทำเกลือบนที่สูง

เดินทางมาเหนื่อยๆให้ท่านได้อิสระทำสปาเกลือแช่เท้ากันที่ "ร้านรฤกบ่อเกลือ" และให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากเกลือภูเขา

จากนั้นนำท่านชม "หมู่บ้านสะปัน" ห่างจากบ่อเกลือภูเขาประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจีได้อีกด้วย

นำท่านแวะ "หยุดเวลา คาเฟ่" ตั้งอยู่ที่บ้านสะปัน เป็นคาเฟ่ชื่อเท่ๆ ที่มีเอกลักษณ์มาพร้อมกับวิวหลักล้านของภูเขาสวยๆ ล้อรอบด้วยสายหมอกและขุนเขาสลับซับซ้อนที่สวยงามราวกับภาพวาด เชิญจิบชา ถ่ายรูป และชมวิวสวยๆ ของทุ่งนาตามอัธยาศัย

15.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่อำเภอปัว ระหว่างทางท่านจะได้พบกับเส้นทางธรรมชาติ ที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา และต้นไม้ และพรรณไม้นานาชนิด ท่านจะได้พบกับจุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนั่นคือ "จุดชมวิว1715" เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1715 เมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา ถ้าโชคดีเราอาจจะได้พบเห็นทะเลหมอกอีกด้วย หนึ่งสิ่งที่ท่านจะพบเป็นพรรณไม้หายาก ต้นชมพูภูคา ข้างๆกันนั้นจะมี ศาลเจ้าหลวงภูคา ให้ท่านที่ผ่านไปผ่านมาได้กราบไหว้ขอพร ซึ่งเจ้าหลวงภูคาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดน่านนับถือกัน ห่างกันไม่ไกลมากนัก

เชิญท่านไหว้พระ และชมบรรยากาศสดชื่นริมทุ่งที่ "วัดภูเก็ต" ถือว่าเป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัด คือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัดติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา ในยามเย็นวัดภูเก็ตเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่งดงามอีกแห่งหนึ่ง

18.00 นางเรณู ศรีนทีทันดร หรือเทียบเท่า ( นายยุทธการ ฝีปากเพราะ )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านสวนอาหารเรณู ปัว (มื้อที่ 2)

19.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่ต้นรัก (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทปัว เดอ วิว กรุ๊ป จำกัด (สาขา 0001) หรือ บริษัทฮักปัวโฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นายฐิติวัชร์ วรกมลวิวัฒน์ )

นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ไร่ต้นรัก ออร์แกนิคฟาร์ม (Raithonruk Organic Farm Pua Nan) พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไร่ต้นรัก (สำนักงานใหญ่) หรือเทียบเท่า ( บริษัทปัว เดอ วิว กรุ๊ป จำกัด (สาขา 0001) หรือ บริษัทฮักปัวโฮเทล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ นายฐิติวัชร์ วรกมลวิวัฒน์ )

บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก ไร่ต้นรัก ออร์แกนิคฟาร์ม (Raithonruk Organic Farm Pua Nan)

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ "วัดพระธาตุเบ็งสกัด" ตั้งอยู่ในเขตบ้านแก้ม ตำบลวรนคร เป็นวัดที่เก่าแก่มาก สร้างขึ้นในสมัยพญาภูคา ราวปีพุทธศตวรรษที่ 18 พระธาตุเบ็งสกัด บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่มีอายุกว่า 700 ปี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอปัวมาช้านาน คำว่า “เบ็งสกัด” นั้น หมายถึง สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากบ่อดินที่ใช้ไม้แหย่ลงไปแล้วขาดเป็นท่อน ๆ เหมือนมีอะไรมากัดให้ขาด และมีแสงเกิดขึ้นในคราวเฉลิมฉลอง จึงเป็นที่มาของชื่อพระธาตุแห่งนี้ วิหารทรงตะคุ่มแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ หรือที่เรียกว่า “ทรงเตี้ยแจ้” มีหลังคา 2 ชั้น 2 ตับ มุงด้วยแป้นเกล็ด (ทำจากไม้สักทอง) มีซุ้มประตูเป็นศิลปะล้านช้าง

จากนั้นเชิญท่านชิมกาแฟ "ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ" ชมวิวทุ่งนาเขียวขจี พร้อมกับจิบกาแฟดี ๆ สักแก้วที่ ร้านกาแฟไทลื้อ ที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของร้าน ลำดวนผ้าทอ ร้านขายผ้าพื้นบ้าน บรรยากาศสุดฟินริมทุ่งนา ท่านสามารถช้อปปิ้งผ้าทอ และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ เพื่อนำเป็นของฝากได้

นำท่านไหว้พระขอพรกันที่ "วัดศรีมงคล" ภายในวัดจะเจอวิหารหลวง มีองค์พระธาตุประดิษฐานอยู่ด้านหน้า บรรยากาศโดยรอบของวัด เน้นตกแต่งแบบไทยล้านนา อนุรักษ์ของเก่าแก่ในอดีต ด้านหน้ายังเป็นที่ตั้งของกระท่อมไม้ไผ่ ภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้โบราณ สามารถเข้าไปชมและถ่ายภาพได้ เดินเข้ามาด้านในจะเจอลานชมวิว เป็นระเบียงกว้างหากมาเที่ยวในช่วงฤดูทำนานจะได้เห็นวิวของนาข้าวเขียวขจี มีต้นหมากคู่ 2 ต้น โดดเด่นอยู่ริมระเบียง โดยด้านหลังนาข้าวเป็นวิวของดอยภูคา และสะพานไม้ไผ่ฮักนาน่าน มองแล้วสดชื่นสบายตา มีจุดชมวิวแบบสกายวอลค ที่สามารถเดินไปชมวิวถ่ายภาพได้

12.00 นายยุทธการ ฝีปากเพราะ หรือเทียบเท่า ( นางเรณู ศรีนทีทันดร )

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านปลาร้าหอม ณ ปัว (มื้อที่ 4)

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางสู่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นำท่านเดินถ่ายรูปชม "หอศิลป์ริมน่าน" จัดตั้งโดยคุณวินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่าน ที่สร้างสรรค์งานศิลปะและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแวดวงศิลปะ หลังจากสั่งสมประสบการณ์ทำงานด้านศิลปะมาหลายสิบปีจึงกลับมาสร้างหอศิลป์ขึ้นที่บ้านเกิดของตนเอง เพื่อที่จะถ่ายทอดความงามของศิลปะให้แก่ผู้คนและเยาวชนในจังหวัดน่าน มีการจัดแสดง ภาพเขียนฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการจัดแสดงผลงานศิลปะของเจ้าของ ผลงานของศิลปินมืออาชีพและนิทรรศการสำคัญๆที่สัญจรมาจัดแสดง

นำท่านไหว้พระชมวิวเมืองน่านกันที่ "วัดพระธาตุเขาน้อย" ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หน้าวัดมีทางขึ้นเป็นบันไดนาค 303 ขั้น สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน

17.30 นายสงกรานต์ เขื่อนธนะ หรือเทียบเท่า ( นายยลลดา สวนยศ )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเฮือนฮอม (มื้อที่ 5)

18.30 นางตรึงใจ ทศพลเดช หรือเทียบเท่า ( บริษัทน่านคีรีธารา โฮเต็ล จำกัด (สำนักงานใหญ่) หรือ บริษัทโรงแรมน้ำทองน่าน จำกัด )

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมน่านตรึงใจ

19.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เชิญอิสระเดินเล่น Shopping ถนนคนเดินน่าน หรือกาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกวันศุกร์, วันเสาร์ และวันอาทิตย์ โดยจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ ไปจนถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ เยื้องๆวัดภูมินทร์ ระยะทางประมาณ 500 เมตร

07.00 นางตรึงใจ ทศพลเดช หรือเทียบเท่า ( บริษัทโรงแรมน้ำทองน่าน จำกัด หรือ บริษัทน่านคีรีธารา โฮเต็ล จำกัด (สำนักงานใหญ่) )

บริการอาหารเช้า ห้องอาหารโรงแรมน่านตรึงใจ (มื้อที่ 6)

08.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

นำท่านชม "วัดภูมินทร์" วัดหลวงมีอายุกว่า 400 ปี สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะ พระอุโบสถและพระวิหารที่เป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรงจัตุรมุข ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต ปู่ม่านย่าม่าน หรือ หนุ่มกระซิบ เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดภูมินทร์ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีต มีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก"

นำท่านถ่ายรูปกับ “ซุ้มต้นลีลาวดี” ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายโค้งโน้มเอียงเข้าหากันเป็นอุโมงค์ต้นไม้ เป็นซิกเนอเจอร์อีกจุดของจังหวัดน่านที่เมื่อมาถึงแล้วต้องมาถ่ายภาพ ซึ่งตั้งอยู่หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ติดกับวัดภูมินทร์ เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ” ซึ่งไม่ทราบประวัติความเป็นมา ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน

10.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้นชม "วัดหัวข่วง" เป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามอีกวัดหนึ่งของน่าน ทั้งวิหารและเจดีย์มีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงาม นอกจากนี้ยังมีหอไตรเก่าแก่ตั้งโดดเด่นอยู่บริเวณกลางวัด ลักษณะคล้ายวิหารแต่มีขนาดเล็ก และทรงสูงหน้าบันและฝาชั้นบน ประดับลายแกะสลักสวยงาม

นำท่านชม "วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร" เดิมเรียก "วัดหลวง" หรือ "วัดหลวงกลางเวียง" สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัดกล่าวว่า พญาพลเทพฤาชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารหลวงเมื่อ พ.ศ. 2091 อายุมากกว่า 600 ปี ประกอบด้วยวิหารขนาดใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาไทย ลักษณะภายในโอ่โถง ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่ มีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงเหนือระดับพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัดภูมินทร์ ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได

จากนั้นชม "วัดศรีพันต้น" ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่าน ที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา

12.00 นายยลลดา สวนยศ

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านน่านนิมิต เมนูเด็ด ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี๊ยว (มื้อที่ 7)

13.00 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้นนำท่านชม "โฮงเจ้าฟองคำ" เป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62 คำว่า โฮง เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไท โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านไม้สักยกใต้ถุนสูงรูปแบบล้านนาโบราณ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องดิน ประกอบด้วยเรือน 4 หลัง แบ่งเป็นห้องต่างๆ ทั้งนอน ห้องรับแขก ห้องครัว ทั้งหมดเชื่อมต่อกันด้วยชานและทางเดิน บันไดทางขึ้นบ้านอยู่ด้านหน้ามีหลังคาคลุม สำหรับไม้สักที่ใช้สร้างบ้านนั้น ใช้วิธีการผ่าและซ้อมถากด้วยขวานและมีด การประกอบตัวบ้านจึงไม่ได้ใช้ตะปู แต่จะใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้โดยใช้สลักไม้ บริเวณหน้าบ้านมีบ่อน้ำ โดยรอบบ้านร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิด

ได้เวลาสมควรเชิญทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากภาคเหนือ

15.30 บริษัท ตระกูลเฉิน ทราเวิล เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร นำท่านเช็คอินเคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

17.40 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (สํานักงานใหญ่)

เหินฟ้ากลับกรุงเทพมหานคร-ดอนเมือง เที่ยวบิน DD177 โดยสายการบินนกแอร์ ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10นาที รวมน้ำหนักโหลดสัมภาระ 15 ก.ก. ต่อท่าน