15,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน **
อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
• ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 400 บาท
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินท่านละ 15,900 บาท/ท่าน ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 7-9 ท่าน / รถตู้ 1 คัน
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
10/15
เบอร์โทร
0883821692
อีเมล
oceanholidaytravel@hotmail.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต-เชียงใหม่ ดอยสุเทพ เเม่กำปอง ม่อนแจ่ม

location_on ภูเก็ต - เชียงใหม่
โดย บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง ม่อนเเจ่ม 4วัน3คืน
✈️บินตรงภูเก็ต-เชียงใหม่
✈️สายการบินเเอร์เอชีย(FD)
➡️ชมทุ่งดอกไม้ฤดูหนาวเมืองเชียงใหม่
➡️เที่ยวบ้านแม่กำปอง
➡️แวะร้านกาแฟระเบียงวิว
➡️สัมผัสธรรมชาติสวยงามที่ม่อนแจ่ม
➡️สักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ วัดพระธาตุดอยคำ วัดอุโมงค์ วัดพระสิงห์ และวัดเจดีย์หลวง
➡️ช้อปปิ้งถนนวัวลาย กาดวโรรส
➡️พิเศษ หมูกระทะในบรรยากาศสุดฟิน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

“เชียงใหม่” ถือว่าเป็นจังหวัดท็อป ๆ ในไทย ที่ทั้งคนไทยและคนต่างชาติชอบมาเที่ยว ด้วยความที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ชอปปิ้ง คาเฟ่ ที่ถ่ายรูป ชิค ๆ เพียบ!!
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับโปรเเกรมเที่ยวเชียงใหม่ ดอยสุเทพ แม่กำปอง ม่อนเเจ่ม 4วัน3คืน
1.ราคารวมตั๋วเครื่องบินในประเทศไปกลับ ภูเก็ต-เชียงใหม่
2.อาหารครบทุกมื้อ
3.โรงเเรม 3 คืน
4.รวมค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามรายการทัวร์
4.โปรเเกรมเที่ยวเเต่ละวันไม่เเน่น ลูกค้าเที่ยวเเบบสบายๆ มีเวลาให้ลูกค้าได้อิสระในเเต่ละสถานที่อย่างเหมาะ
5.มีมัคคุเทศน์เเละคนขับรถดูเเลตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด /คน :
1.ประกันอุบัติเหตุ 40.-
2.ค่าน้ำดื่มบนรถระหว่างเดินทาง 4วัน = 80.-
3.ของทานเล่นระหว่างเดินทาง 4วัน = 200.-
4.ค่าเจล เเอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ตลอดทริป = 60.-
5.ค่าเล่มคู่มือการท่องเที่ยว ซองใส่คู้ช่มือ ปากกา = 50.-
6.เเท็กสำหรับติดกระเป๋าเดินทางลูกค้า =35.-
7.ค่าเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปสนามบินภูเก็ต = 150.-
รวม 615.-
ค่ามัคคุเทศน์ :
1.ค่าจ้างมัคคุเทศ์ 760.-
2.ค่าห้องพักไกด์ คืนละ 900.- จำนวน 3 คืน = 2,700.-
รวม 3,460.-

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

08.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.45 Thai Airasia Co.,Ltd

ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3161

12.30 รถตู้ทัศนาทัวร์

เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ ดอยสุเทพ

14.00 ร้านอาหารแกงร้อนบ้านสวน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แกงร้อนบ้านสวน

15.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ เพื่อพาท่านขึ้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะแม (รวมค่าบริการรถราง)

17.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินสู่ ถนนคนเดินวัวลาย 1 ใน 2 ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชียงใหม่ โดยจะมีบรรยากาศที่มีความท้องถิ่น เคล้าไปกับบ้านเรือนที่สวยงามของเชียงใหม่
พีเรียดที่เดินทางไม่ตรงกับวันเสาร์ จะพาท่านเดิน Walking Street Nimman Six แทน *เนื่องจากถนนวัวลายเปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น*

18.30 ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเจี่ยท้งเฮง

19.30 โรงเเรมฟูราม่า เชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงเเรมฟูราม่า เชียงใหม่

07.00 ห้องอาหารโรงเเรมฟูราม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 รถตู้ทัศนาทัวร์

จากนั้นมุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ทำเมี่ยง กาแฟ และชา เป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะชาที่ชาวบ้านเอาใบมาทำเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอย่างหมอนใบชาสำหรับจำหน่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่กันอย่างเรียบง่าย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาไม่ขาดสาย

10.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่กำปองต้องไม่พลาดร้านนี้ เพราะร้านนี้จะมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆ ที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านแม่กำปองได้ด้วย

11.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

เข้าชม วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง ที่วัดแห่งนี้ที่โบสถ์กลางน้ำ เป็นวัดเก่าแก่และเงียบสงบ
มีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตร และเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่กำปองอีกด้วย

12.30 ร้านอาหารธารทองลอดจ์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ธารทองลอดจ์

13.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

เดินทางสู่ อ.แม่ริม ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่ง สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่(เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)

16.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ม่อนแจ่ม ที่เที่ยวเชียงใหม่ยอดฮิต มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งก็ยังมีหมอกในตอนเช้านับเป็นการต้อนรับเช้าวันใหม่ที่สดใส และที่นี่ก็ยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็น วิวทิวทัศน์ได้อย่างชัดเจนอีกด้วยโดยเฉพาะทิวเขาที่สลับกันไกลจนสุดลูกหูลูกตา ซึ่งเมื่อมองลงไปที่ด้านล่างทางทิศใต้ก็จะพบกับหมู่บ้านม้งหนองหอย และ พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยโดยรอบ เป็นแปลงปลูกผักและวิจัยพืชเมืองหนาว

17.30 ม่อนอิงดาว

นำท่านเข้าพักที่ม่อนแจ่ม พักเต๊นท์โดมสีขาวติดแอร์

19.00 หมูกระทะม่อนเเจ่ม

บริการอาหารเย็นแบบหมูกระทะ ชุดละ 2 ท่าน

07.00 ห้องอาหารม่อนอิงดาว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ม่อนอิงดาว

08.00 รถตู้ทัศนาทัวร์

พาท่านชมความงามของธรรมชาติ สายลม แสงแดด บนความสูงราว 1,350 เมตร ณ ม่อนแจ่ม จากดอยที่
เสื่อมโทรมจากการทำเกษตรเลื่อนลอย เป็นเขาหัวโล้นเตียน จนได้รับการฟื้นฟูมในช่วงปี พ.ศ. 2527 ตามแนวพระราชดำริ จนกลายเป็น หนึ่งในดอยใกล้ตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่ง พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สุดอากาศกันอย่างเต็มปอด นำท่านชมทุ่งดอกไม้ไร่ดอกลมหนาว ชมสวนดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาลที่ตั้งอยู่บนม่อนแจ่ม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

10.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

จากนั้น ให้ท่านได้นั่งชิลๆ ที่ร้าน Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการ โดยที่ร้านมีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะวิวริมน้ำตกสุดอลังการที่อยู่กลางร้าน ให้ท่านได้ถ่ายรูปพร้อมลิ้มรสเครื่องดื่มกันอย่างชิล ไม่ต้องรีบเร่ง

12.00 ร้านอาหารเฮือนใจ๋ยอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เฮือนใจ๋ยอง

13.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดซึ่งอยู่เคียงคู่เมืองเชียงใหม่มาร่วม 1,300 ปี ตามประวัติ ถูกสร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประดิษฐานพระเกศาธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากพระธาตุแล้วยังมีหลวงพ่อทันใจ ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัย พญากือนา

14.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ชมความงดงามที่หาได้ยากที่ไหนในประเทศไทย ที่ วัดอุโมงค์ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้ามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งล้านนา และพระราชทานนามว่าวัดเวฬุกัฏฐาราม จุดเด่นของวัดนี้คืออุโมงค์ที่อยู่ถัดจากฐานพระเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่เจริญภาวนาของพระมหาจันทร์ ที่พระเจ้ากือนาธรรมิกราช

15.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะโรง

17.00 ร้านอาหารกู๊ดวิว

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารกู๊ดวิว

18.30 โรงเเรมฟูราม่า เชียงใหม่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงเเรมฟูราม่า เชียงใหม่

07.00 ห้องอาหารโรงเเรมฟูราม่า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงเเรม

08.30 รถตู้ทัศนาทัวร์

พาท่านไปยังวัดที่มีความสำคัญของเชียงใหม่ที่ วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ของเชียงใหม่ ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต พระพุทธรูปองค์สำคัญที่สุดของประเทศ นอกจากนั้นยังมี เสาอินทขิล ซึ่งหรือเสาหลักเมือง เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง

09.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

แวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่

11.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

สมควรแก่เวลาออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เช็คอินและโหลดสัมภาระ

13.00 Thai Airasia Co.,Ltd

ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3162


เวลา 15.05 ถึงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ