9,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

คณะเดินทางสำหรับ 25 ท่าน เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
-รายการทัวร์เมื่อชำระเงินและจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
-ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระมัดจำ
-ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
-รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น
-ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปบางวันได้
-รายการท่องเที่ยวอาจสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม

อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่ารถบัสปรับอากาศ ชั้นเดียว รวมน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
-ค่ารถตู้ปรับอากาศขึ้นดอยแม่สลองและดอยตุง
-ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน
แม่สลองวิลล่า ดอยแม่สลอง 1 คืน / โรงแรมเดอฮัก เชียงราย 1 คืน
-อาหารตลอดการเดินทางตามรายการ ระหว่างวันมีบริการเครื่องดื่ม น้ำอัดลม ขนม ผลไม้ ของว่าง ทุกวัน
-ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและค่าธรรมเนียมของอุทยานต่าง ๆ
-มัคคุเทศก์ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางทุกที่นั่ง ๆ ที่นั่งละ 1,000,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000.-บาท
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการ มินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
269/109 ซอยพระยาสุเรนทร์ 30 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เบอร์โทร
0816559898
อีเมล
wetripstravel@gmail.com
หมายเหตุ

หมายเหตุ รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศเปลี่ยนแปลงในช่วงสถานการณ์โควิดในแต่ละจังหวัดและสถานที่ แต่จะถือประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง กรณีผู้เดินทางไม่ถึงตามที่กำหนด

วีทริป แทรเวล ผ่านการรับรองมาตรฐาน Safety and Health Administration : SHA ของสถานประกอบการหมายเลข E0270 ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/
**ตามมาตรการด้านสาธารณสุขและการป้องกันด้านความปลอดภัยต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19
คณะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยในระหว่างการเดินทางอย่างเคร่งครัด กรุณาสวมหน้ากากอนามัย
หรือ Face Shield ตลอดเวลา เตรียมเจลแอลกอฮอล์ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลให้เพียงพอ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ**
***ผู้เดินทางจำเป็นต้องฉีดวัคซีนและมีใบรับรองยืนยันก่อนการเดินทาง เพื่อป้องกันการปฏิเสธการเข้าพื้นที่นั้น ๆ***

ดอยแม่สลอง-เชียงราย 4 วัน 3 คืน

location_on สมุทรสาคร - เชียงราย
โดย วีทริป แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เก๋ายกก๊วน...ชวนเที่ยวดอย...แม่สลอง
สู่ “เชียงราย” สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติบนดอยแม่สลอง
เมืองในหุบเขา วิวไร่ชาขั้นบันได วัฒนธรรมชาวจีน อาหารถิ่นตำรับยูนนาน
ชมพระตำหนักดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง สักการะพระธาตุดอยตุง ช้อปปิ้งสินค้าตลาดแม่สาย
เดินทางเดือนธันวาคม 2564-มกราคม 2565
4 วัน 2 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1 คนและผู้ช่วย 2 คน 1500+800+800*4 = 12400 บาท
2.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 1,00+1200 = 2200 บาท
3.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35*3 = 105 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14705 บาท

ลูกค้า 25 ท่าน เฉลี่ยคนละ 588.20 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าอาหารว่าง (ขนม) เครื่องดื่ม น้ำ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ น้ำแข็ง และของบริการบนรถ 600 บาท
2.ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 635 บาท

ภาษี 7% 621.49 บาท

16.00 วีทริป แทรเวล

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
วีทริป แทรเวล ผ่านการรับรองมาตรฐาน Safety and Health Administration : SHA ของสถานประกอบการ
หมายเลข E0270 ตรวจสอบและประเมินผลงานได้ที่ https://www.thailandsha.com/shalists/
**ตามมาตรการด้านสาธารณสุขและการป้องกันด้านความปลอดภัยต่อสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19
คณะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขอนามัยในระหว่างการเดินทางอย่างเคร่งครัด กรุณาสวมหน้ากากอนามัย
หรือ Face Shield ตลอดเวลา เตรียมเจลแอลกอฮอล์ ดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลให้เพียงพอ หมั่นล้างมือให้
สะอาดอยู่เสมอ
คณะผู้เดินทางจำเป็นต้องฉีดวัคซีนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

16.30 วีทริป แทรเวล

รับประทานอาหารเย็น (กล่อง) บนรถ พร้อมเครื่องดื่ม หลังอาหารมัคคุเทศก์แนะนำการเดินทาง
(มัคคุเทศก์ที่ปฏิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ Face Shield ตลอดเวลา และได้รับการฉีดวัคซีนและมีใบรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
นำคณะเดินทางสู่ จ.เชียงราย โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างทางแวะพักเข้าห้องน้ำตามสถานีบริการน้ำมันระหว่างทาง (ค้างคืนบนรถ 1 คืน)

06.00 ร้านอาหารแสงจันทร์ กว๊านพะเยา

วันรุ่งขึ้น รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร พร้อมปฏิบัติภารกิจส่วนตัว สัมผัสกับบรรยากาศสดชื่นริมกว๊านพะเยา ให้ท่านชมความสวยงามของกว๊านพะเยา นมัสการพระเจ้าตนหลวง วัดศรีโคมคำ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา จากนั้นนำท่านสู่ จ.เชียงราย

08.00 รถตู้ท้องถิ่น นายอุเทน ดาสา

นำท่านเปลี่ยนรถเป็นรถตู้ท้องถิ่นสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่ตั้งของ หมู่บ้านสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง เดิมชื่อ บ้านแม่สลองนอก เป็นชุมชนผู้อพยพจากกองพล 93 จากสหภาพพม่าเข้ามาในเขตไทย เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศและมีต้นนางพญาเสือโคร่ง มีดอกช่วงต้นเดือนมกราคม ดอยแม่สลอง เดิมเป็นชาวอาข่าอีก้อ ที่สวมชุดประจำเผ่าสีดำประดับเครื่องเงิน นำท่านสักการะ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี สร้างเมื่อปี 2539 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

12.00 ดอยแม่สลองวิลล่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 วีทริป แทรเวล

นำท่านสู่ สุสานนายพลต้วน อดีตผู้นำทหารจีนฮ่อแห่งกองพันที่ 5 กองพล 93 สร้างด้วยหินอ่อนภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่สีขาว ให้ท่านเคารพศพนายพลต้วน ซี เหวิน ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของดอยแม่สลองและหมู่บ้านสันติคีรีได้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของไร่ชา 101 เรียงรายเป็นขั้นบันได ชิมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชา ได้เวลาพอสมควรนำท่านเข้าสู่ที่พัก

17.00 แม่สลองวิลล่า เชียงราย

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม แม่สลองวิลล่า

18.30 แม่สลองวิลล่า เชียงราย

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแม่สลองวิลล่า หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พักอิสระ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 แม่สลองวิลล่า เชียงราย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 วีทริป แทรเวล

หลังรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านขึ้นสู่ดอยตุง (รถตู้) สักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิด (ปีกุน) จากนั้นนำท่านชม พระตำหนักดอยตุง เคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐาน เพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเลย์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็นลวดลายต่าง ๆ โดยฝีมือช่างชาวเหนือ รอบ ๆ พระตำหนักมีสวนดอกไม้หลากหลายพันธุ์ จากนั้นชม สวนแม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้เมืองหนาว อาทิ ดอกซัลเวีย พิทูเนีย บีโกเนีย กุหลาบ ดอกลำโพง ไม้มงคลต่าง ๆ ไม้ยืนต้น และซุ้มไม้เลี้อยอีกมากกว่า 70 ชนิด รูปปั้นต่อเนื่อง ฝีมือของคุณมีเซียม ยิบอินซอย เป็นต้น

12.00 ร้านอาหารโรงแรมเดอฮัก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโรงแรมเดอฮัก

13.00 วีทริป แทรเวล

นำท่านสู่ อ.แม่สาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกมากมาย บริเวณด่านแม่สาย พรมแดนกั้นระหว่างไทย-พม่า ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง จ.เชียงราย นำท่านชมความงดงามของพระอุโบสถ วัดร่องขุ่น ออกแบบและก่อสร้างโดยศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เมื่อปี พ.ศ. 2540 จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระแก้วเชียงราย พระอารามหลวง วัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปสำคัญอยู่คู่กับเชียงรายมายาวนาน เมื่อ พ.ศ.1977 เกิดฟ้าผ่าองค์พระเจดีย์พบพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง และนำมาประดิษฐานไว้ในวิหาร ต่อมาปูนบางแห่งหลุดกะเทาะออก จึงกะเทาะปูนออกพบพระแก้วมรกต มีพุทธลักษณะงดงาม จึงได้รับการขนานนามใหม่ว่า วัดพระแก้ว พระแก้วมรกตประดิษฐานยังสถานที่ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ เชียงราย ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี จนในที่สุดได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร เป็นพระแก้วมรกรต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร คู่บ้านคู่เมืองแผ่นดินสยามมาจนถึงปัจจุบัน ได้เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม หรือเทียบเท่า

17.00 โรงแรมเดอฮัก เชียงราย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเดอฮัก เชียงราย

18.30 ร้านสลุงคำ เชียงราย

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านสู่ถนนคนเดินกาดเจียงฮายรำลึก ถนนคนเดินเชียงรายรำลึก (ถนนคนเดินมีทุกวันเสาร์) ชมสินค้าพื้นเมือง เมืองเหนือ วิถีชุมชนล้านนา ได้เวลากลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมเดอฮัก เชียงราย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 วีทริป แทรเวล

หลังอาหารนำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช กษัตริย์แห่งล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงราย เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่

12.00 ร้านร่มไม้ใหญ่ จ.แพร่

รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารร่มไม้ใหญ่ จ.แพร่ หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ จ.สมุทรสาคร ระหว่างทางช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อ.เด่นชัย ฝากคนทางบ้าน

18.30 ภัตตาคารเล่งหงษ์ นครสวรรค์

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่สมุทรสาคร