12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 12,500 บาท
( ลูกค้าจ่ายเพียง 7,500 บาท รัฐร่วมจ่าย 40 % =5,000 บาท )

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่ารถรับส่ง จันทบุรี - สนามบินสุวรรณภูมิ- จันทบุรี
- ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดพิเศษเดินทางไป กลับตามเส้นทางและวันที่ระบุในรายการ
- ค่าน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน
- ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กิโลกรัม
- ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
- ค่าที่พักหรูมาตรฐานชั้นดีระดับ 4 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- ค่าอาหารอิ่มอร่อยตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
- ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าบริการโหลดกระเป๋าส่วนเกิน 20 กก.
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
- ค่าซักรีด มินิบาร์
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการบริการหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจแกผู้ให้บริการ

****เงื่อนไขเพิ่มเติม ****
1. ส่งสำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระเงินผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย
2. บัตรประชาชาตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
3. หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกัน COVID-19

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่ 639 ถ. ท่าแฉลบ ต. ตลาด อ. เมือง จ. จันทบุรี 22000
เบอร์โทร 098 263 9278
อีเมล chonladatour@yahoo.com

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
639 ถ. ท่าแฉลบ ต. ตลาด อ. เมือง
เบอร์โทร
098 2639278 , 081 3183013 , 081 3731038
อีเมล
chonladatour@yahoo.com
หมายเหตุ

1. เมื่อชำระเงินจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4. โปรแกรมอาจมีการสลับ ลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
5. ชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังค์เท่านั้น

*** รายการอาจมีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์นั้น ๆ เพื่อประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ ***

" หนาวนี้ที่เชียงใหม่" วัดหลวงขุนวิน - หลวงพ่อทันใจ- แดนเทวดา - คาเฟ่เครื่องบิน - แม่กำปอง - กิ่วฝิ่น - พระพุทธสิหิงค์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์

location_on จันทบุรี - เชียงใหม่
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลลดา แทรเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

วัดหลวงขุนวิน - หลวงพ่อทันใจ - แดนเทวดา - คาเฟ่เครื่องบิน - แม่กำปอง - กิ่วฝิ่น- พระพุทธสิหิงค์
*** พักโรงแรมมาตรฐานชั้นดีระดับ 4 ดาว โลตัสปางสวนแก้ว 2 คืน***

ไฮไลท์
- ชมวัดหลวงขุนวินวัดเก่าแก่กลางขุนเขา
- เที่ยวแดนเทวดา ผาสวรรค์ ค่าเฟ่เครื่องบินยอดฮิตแม่แตง
- สัมผัสธรรมชาติกิ่วฝิ่นจุดชมวิวที่ห้ามพลาด
- เยือนหมู่บ้านท่องเที่ยวแม่กำปองอันโด่งดัง
- ขอพรหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธิ์
- นั่งชมคาเฟ่ ค่าเฟ่หรูคู่เชียงใหม่ ทานอาหารภัตตาคารจีนเจี่ยท้งเฮง
งานเลี่ยงสังสรรค์ที่โรงแรม ชิมอาหารพื้นเมืองร้านจันทร์เพ็ญ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2500+2500 = 5000
2. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*3 = 3000
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1000+1000 = 2000
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 10025 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 334.17 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100.83 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 460 บาท

ภาษี 7 % = 875 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1335 บาท

04.00 บริษัทมิตรดีทรานสปอร์ต จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ บริษัทชลลดาทัวร์จันทบุรี หรือจุดนัดหมาย ออกเดินทางจาก จันทบุรีมุ่งสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

08.00 ร้านไก่หุบบอนบ้านบึง

บริการอาหารเช้าไก่หุบบอนบ้านบึง (มื้อที่ 1 ) *ซ. บ้านบึงพัฒนา ต.บ้านบึง อ. บ้านบึง จ. ชลบุรี *

11.00 สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

บินตรงสู่สนามบินเชียงใหม่ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน VZ 116

12.20 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่

12.30 นายสมพงษ์ อินทวงค์

เปลี่ยนรถตู้ท้องถิ่นเที่ยวเชียงใหม่

12.45 ห้องอาหารชมคาเฟ่

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารชมค่าเฟ่ ( มื้อที่ 2 )
* 213 ม.2 ถ. สมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ *

13.30 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

หลังอาหารมุ่งสู่ อ. แม่วาง นำชมวัดหลวงขุนวิน วัดเก่แก่อายุยาวนานมากว่า 700 ปี สวยงามใจกลางป่า จุดเช็คอินใหม่ล่าสุด

17.30 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

กราบนมัสการขอพรหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธิ์ สุดยอดแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอธิษฐาน ด้วยความที่อธิษฐานแล้วได้ผลลัพธ์ทันตาเห็นผลทันใจ ที่วัดพระธาตุดอยคำที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่ง

19.00 ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮ้ง

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮ้ง ( มื้อที่ 3 )
*193/2-3 ถ. ศรีดอนไชย ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ *

20.30 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

เข้าสู่ที่พักโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่ ค้างเชียงใหม่ 1 คืน
*21 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เเมือง จ. เชียงใหม่ *

07.00 ห้องอาหารโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4 )

08.30 นายสมพงษ์ อินทวงค์

รถตู้นำเที่ยวเส้นทาง สวนดอกไม้แดนเทวดา - ค่าเฟ่เครื่องบิน - แม่กำปอง-กิ่วฝิ่น

09.30 แดนเทวดา

เที่ยวชม " แดนเทวดา " เปิดใหม่เป็นที่เที่ยวสวยงามของเชียงใหม่ ชมสวนดอกไม้หลากสีสรรค์ หน้าผา น้ำตกจำลอง
งดงามดุจเนรมิต

10.45 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

ชมและชิมกาแฟบนเครื่องบิน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เนรมิตเครื่องบิน Airbus A330-300 ลำใหญ่มาก ที่ปลดระวางให้เป็นค่าเฟ่นั่งจิบกาแฟ โดยภายในเครื่องจะเป็นร้านกาแฟ "แบล็คแคนยอน" บรรยากาศคล้ายกับการขึ้นเครื่องบินจริงๆ ทั้งการซื้อตั๋ว, ห้องพักผู้โดยสาร, พร้อมมีแอร์โฮสเตสคอยต้อนรับบนเครื่อง
(ตามอัธยาศัย )

12.00 ห้องอาหารบ้านสวนเชียงใหม่

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบ้านสวนเชียงใหม่ (มื้อที่ 5 )
*261 หมู่ 2 ถ. เชียงใหม่-ฝาง ต. สันโป่ง อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ *

13.00 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

เที่ยวชมหมู่บ้านแม่กำปองอันขึ้นชื่อ ขึ้นชมจุดชมวิวกิ่วฝิ่น จะเห็นภาพของป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ เป็นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับลำปาง มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด

18.00 ห้องอาหารสันผักหวาน (โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว)

งานเลี้ยงสังสรรค์เคล้าเสียงเพลง ณ ห้องอาหารสันผักหวาน (มื้อที่ 6 )
* โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 21 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ *

20.00 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

เข้าสู่ที่พักโรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่
*21 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ *

07.00 ห้องอาหารโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 7 )
หลังอาหารเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

08.30 นายสมพงษ์ อินทวงค์

รถตู้นำเที่ยว วัดพระพุทธสิหิงค์ - วัดชัยมงคล - ตลาดวโรรส- สนามบิน

09.00 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

ขอพรพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นพระพุทธรูปที่งดงามมาก
ประดิษฐานในวิหารลายคำ วัดพระสิงห์ จากนั้นทำบุญปล่อยปลา สะเดาะเคราะห์วัดชัยมงคล อยู่ริมแม่น้ำปิง
สมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ ในสมัยที่เชียงใหม่ถูกพม่าปกครอง วัดนี้ถูกเรียกว่า วัดอุปาเพ็ง หรือ วัดอุปาพอก เจดีย์วัดชัยมงคลเป็นศิลปะพม่า-มอญ จากนีั้นช้อปปิ้งของฝากตลาดวโรรสนานาชนิด

11.30 ร้านอาหารเฮือนเพ็ญ

บริการอาหารกลางวัน "ชิมอาหารเหนือร้านเฮือนเพ็ญอันขึ้นชื่อ"
(มื้อที่ 8) *112 ต. พระสิงห์ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

14.10 สายการบินเวียดเจ็ทแอร์

เดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน VZ 105

15.30 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

16.00 บริษัทมิตรดีทรานสปอร์ต จำกัด

เดินทางกลับจันทบุรีโดยรถตู้

17.30 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

อาหารเย็น ( ตามอัธยาศัย )

20.30 หจก. ชลลดา แทรเวล เซอร์วิส

โดยประมาณกลับถึงจันทบุรี โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ