11,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ เชียงใหม่ – กระบี่ - เชียงใหม่
2. ค่ารถ พร้อมบริการนำเที่ยวตลอดรายการ
3. ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาหารเย็น 1 มื้อ,อาหารเช้า 2 มื้อ, อาหารกลางวันแบบปินโต 1 มื้อ
4. ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
5. ค่าที่พักห้องละ 2 – 3 ท่าน โรงแรม 2 คืน
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
7. ค่าประกันภัยวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการนำเที่ยว
2. ค่าใช้จ่ายผู้ที่เดินทางสั่งมาเอง นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิ อาหาร-เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. ค่าใช้จ่ายในการชื้อกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
2. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
3. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
4. รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
5. ไม่สามารถคืนเงินได้กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. ในกรณีทำการจองแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการได้ทุกกรณี * ยกเว้นมีประกาศห้ามเดินทางจากรัฐบาล *
7. ทำการจองทัวร์ก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน
8. เมื่อตกลงจองทัวร์แล้ว แจ้งชื่อ- สกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่ผูกกับแอปเป๋าตัง พร้อมสำเนาบัตรประชาชน
เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินและส่งประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
172/8 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง
เบอร์โทร
0882527652
อีเมล
Inbound-op@standardtour.com
หมายเหตุ

เที่ยวกระบี่ แฮปปี้สุดสุด

location_on เชียงใหม่ - กระบี่
โดย บริษัท ทอปส์ ฮอลิเดย์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวกระบี่ แฮปปี้สุดสุด 3 วัน 2 คืน
6 ท่านขึ้นไป ออกเดินทางได้ทุกวัน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศน์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 1000x3 วัน = 3000 บาท
2. ค่าตั๋วเครื่องบิน= 4800 บาท
3. ค่าประกันการเดินทาง = 50

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์ 7850 บาท
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1308.33 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. กิ๊ฟเซ็ตห่วงใย ห่างไกลโควิด ชุดละ 100 บาท
2. ค่าประกัน 50 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 150 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1458.33 บาท
ค่าภาษี 7 % = 751.14 บาท

รวมเบ็ดเตล็ด ทั้งหมด 2209.47 บาท

**หมายเหตุ : ใช้บริการ Land Operater บริษัท Sc Princess Tour

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.00 สายการบินแอร์เอเชีย

คณะท่านพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทแอร์ , แอร์เอเชีย, ไทยสมายล์โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนำท่านเช็คอินเอกสารและสัมภาระเพื่อออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่
09.00 น. ออกเดินทางสู่กระบี่ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3072
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินกระบี่

11.30 บริษัท เอสซี พรินเซส ทัวร์ จำกัด

รถรับคณะท่านจากสนามบิน

12.00 Top Holiday

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

13.00 Top Holiday

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยังสระมรกต สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้หากได้มาที่จังหวัดกระบี่ เป็นสระที่กำเนิดมาจากธารน้ำอุ่นในพื้นป่าที่ราบต่ำ น้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง เป็นน้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และสระน้ำผุดโดยรอบเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้ม มี พรรณไม้ที่น่าสนใจหลากหลายพันธุ์


โรงแรมที่พักเพื่อ Check in เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยโดยมีเจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

13.00 Top Holiday

คณะท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก (โปรแกรมสำรอง) อิสระตามอัธยาศัย

14.00 The Elements Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท หรือ Krabi Tipa Resort Ao Nang Beach )

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 Top Holiday

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

07.00 The Elements Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท หรือ Krabi Tipa Resort Ao Nang Beach )

รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)

08.00 บริษัท เอสซี พรินเซส ทัวร์ จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ เพื่อลงเรือดำน้ำ

08.30 บริษัท เอสซี พรินเซส ทัวร์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( Top Holiday )

ทริปล่องเรือ 4 เกาะ ทะเลแหวก + อาหารกลางวันบนเรือ
เดินทางโดยเรือหางยาว (จอยทริป)มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่าง 3 เกาะ เกาะไก่ เกาะทับ แลเกาะหม้อเข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งสามเกาะนี้เป็น3 เกาะเด่นที่อยู่ใน หมู่เกาะปอดะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกัน มีสันนิฐาน ติดกันเมื่อคลื่นพัดทรายมาพบกันที่จุดนี้จึงทำให้เกิดเป็น แนวสันทราย เชื่อมเกาะทั้งสามเกาะนี้ให้ถึงกัน สันทรายนี้จะจม หายไปเมื่อน้ำขึ้นสูง เมื่อน้ำลดแนวสันทรายก็จะค่อยๆ โผล่ขึ้นมา เหมือนกับว่าแบ่งทะเลให้แยกออกกันเป็นสามส่วน สัน ทรายจะโผล่ในช่วงที่น้ำทะเลลดต่ำสุด แต่ถึงแม้ว่าสันทราย จะไม่โผล่เราก็สามารถเดินเล่น ได้ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์”จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลา ที่เกาะไก่
จากนั้นออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง"อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไป
อยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่ง ในเมืองไทย บรรยากาศในช่วง
เวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศชมนักท่องเที่ยวปีนผา พักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 บริษัท เอสซี พรินเซส ทัวร์ จำกัด

อาหารกลางวัน บนเรือ อาหารปิ่นโต (มื้อที่ 2)

16.00 บริษัท เอสซี พรินเซส ทัวร์ จำกัด

จากนั้นรับคณะเข้าสู่โรงแรมที่พัก

18.00 ร้านอาหารเรือนทิพย์ คลองสน หรือเทียบเท่า ( วังทราย ซีฟู๊ด )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)

20.00 The Elements Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท หรือ Krabi Tipa Resort Ao Nang Beach )

นำท่านกลับที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 The Elements Krabi Resort หรือเทียบเท่า ( อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท หรือ Krabi Tipa Resort Ao Nang Beach )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

08.00 บริษัท เอสซี พรินเซส ทัวร์ จำกัด

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินกระบี่

08.00 บริษัท เอสซี พรินเซส ทัวร์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่สระมรกต (โปรแกรมสำรอง)

09.00 สระมรกต

สระมรกต สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้หากได้มาที่จังหวัดกระบี่ เป็นสระที่กำเนิดมาจากธาร น้ำอุ่นในพื้นป่าที่ราบต่ำ น้ำสวยใสกลางใจป่าที่มีน้ำใส เป็นสีเขียวอมฟ้า เปลี่ยนสีไปได้ตามวันเวลาและสภาพแสง เป็น น้ำพุร้อนลักษณะเป็นสระ น้ำร้อน 3 สระ ได้แก่ สระแก้ว สระมรกต และสระน้ำผุดโดยรอบเป็นป่าร่มรื่นเขียวครึ้ม มี พรรณไม้ที่น่าสนใจหลากหลายพันธุ์ (โปรแกรมสำรอง)

09.00 สายการบินแอร์เอเชีย

เดินทางถึงสนามบินกระบี่
10.00 น. นำคณะท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบิน ณ เคาท์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
11.40 น. ออกเดินทางสู่เชียงใหม่ โดยเที่ยวบินที่ 3073
13.40 น. เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ