12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ห้องพัก สำหรับ 2 ท่านต่อห้องรีสอร์ทห้องละ 4 ท่าน
- อาหาร ตามที่ระบุในโปรแกรม
- น้ำดื่มและอาหารว่าง
- รถตู้ปรับอากาศ
- มัคคุเทศก์อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เสียชีวิต) วงเงิน 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานคนขับรถตามสินน้ำใจของลูกค้า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่ม/อาหาร ที่เพิ่มเติมจากรายการที่บริษัทได้จัดไว้ หรือminibar ที่โรงแรม,ค่าซักรีด ฯลฯ
- ไม่รวมค่าอาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน
1. รายการเดินทางนี้ได้สนับสนุนจากภาครัฐบาล ผู้เดินทางจะต้องชำระเงินส่วนเกินจากที่รัฐสนับสนุน 40 เปอร์เซ็นต์ (แต่ไม่เกินวงเงิน 5000 บาท) จากรายการเดินทาง ด้วยการสแกนผ่านแอพเป๋าตังค์ทันทีเมื่อดำเนินการจอง
2. ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี หลังจากดำเนินการจองและกดจ่ายชำระเงินแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ท่านที่แพ้อาหาร/มีโรคประจำตัว/อาหารตามหลักศาสนา กรุณาแจ้งทัวร์ล่วงหน้า
3. คณะที่ร่วมการเดินทางในโครงการ " ทัวร์เที่ยวไทย" จะต้องสแกนใบหน้าทั้งขาไปและขากลับ และถ่ายรูปหมู่คณะทุกสถานที่ท่องเที่ยว ระหว่างการเดินทาง ตามที่ทางภาครัฐกำหนด
4. สมาชิกผู่ร่วมเดินทางต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว และไม่ต่ำกว่า14วันเท่านั้น
5. รายการท่องเที่ยวและกำหนดการเดินทางนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา การจราจร ความล่าช้าของสายการบิน และสภาพภูมิอากาศขณะนั้น ทั้งนี้ถือเอาความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
159​ ม.7​ ต.นาท่ามเหนือ​ อ.เมือง
เบอร์โทร
0843080910
อีเมล
ramrong_n123@hotmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย ในฝัน เที่ยวกันจุใจ

location_on สมุทรปราการ - เชียงราย
โดย คุณจูน ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงรายในฝัน เที่ยวกันจุใจ 4 วัน 3 คืน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์
1.ค่ามัคคุเทศก์ 1,200x4 = 4800 บาท
2.ค่าประกันอุบัติเหตุไกด์ = 25 บาท
รวม 4825 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยท่านละ 603 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1. ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ท่านละ 125 บาท
2.ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ ท่านละ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์ทั้งหมด 753 บาท

07.30 คุณจูนทราเวล

คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบิน เจ้าหน้าที่จากคุณจูนทราเวลคอยให้ความสะดวก

09.40 ไทยเวียตเจ็ท

สู่ท่าอากาศยานเชียงรายโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ-138

11.05 คุณจูนทราเวล

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย สู่วัดร้องเสือเต้น ชมความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงิน สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าตัดกับสีทอง ลวดลายต่างๆ ที่พริ้วไหว โดยเฉพาะประติมากรรมบันไดพญานาคที่ใช้เฉดสีเดียวกันนั้นมีความชดช้อยและลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด

12.00 ร้านอาหารเอกโอชา หรือเทียบเท่า ( เรือนนลิน 9909 )

รับประทานอาหารเที่ยง ท่ามกลางธรรมชาติและดอกไม้ที่สวยงาม

13.00 คุณจูนทราเวล

เดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ในอำเภอแม่จัน เชียงราย ก่อนถึงบ้านเทอดไทย ซึ่งเป็นไร่ชาแห่งที่ 2 เปิดได้ประมาณ 2 ปีกว่า มีพื้นที่กว้างและได้บรรยากาศ ของไร่ชาที่ กว้างใหญ่ ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะถ่ายภาพและชมความงามได้หลายจุด ให้ท่านลิ้มลองความอร่อยของเค้กชาเขียวพร้อมเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
พร้อมออกเดินทางสู่ดอยแม่สลอง
เป็นชื่อเรียกรวมๆ ของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานานกว่า 40 ปี ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ ความสูงจาก ระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. อากาศเย็นสบายตลอดปี รายได้หลัก มาจากการปลูกชาอู่หลง บ้านสันติคีรี เป็นชุมชน ขนาดใหญ่ มีประชากร ประมาณ 800 หลังคาเรือน มีทั้งวัด โบสถ์คริสต์ มัสยิด ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ และธนาคาร ทหารไทย ที่ให้บริการอย่างสมบูรณ์แบบ
ชมไร่ชาที่มีพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชามากกว่า 2 ล้านต้น ที่นี่จึงมีไร่ชา โรงอบชาและ ร้าน จำหน่ายชาหลายสิบร้าน เรียงรายบนถนนสายหลัก ที่ผ่านกลางหมู่บ้าน ชาที่มีชื่อเสียงคือ ชาอู่หลง ซึ่งมีกลิ่นหอม พิเศษ ต้องมีวิธีการดื่มเฉพาะแบบชาวไต้หวัน ร้านจำหน่ายชา ทุกร้าน เช่น ไร่ชา 101 วังพุดตาน ร้านชานายพลต้วน เชิญชวนให้ผู้มาเยือนได้ทดลองชิมชา พูดคุยสอบถามถึงวิธีการชงชา เลือกซื้อหาชา อุปกรณ์ชงชาแบบต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถไปชมไร่ชา การเก็บชาได้อีกด้วย

18.00 แม่สลองเมาท์เท่นรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แม่สลองวิลล่า )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก แม่สลองเมาท์เท่นรีสอร์ท

19.00 แม่สลองเมาท์เท่นรีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( แม่สลองวิลล่า )

รับประทานอาหารเย็น บริการ

06.00 แม่สลองเมาท์เท่นรีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า บริการ

07.00 คุณจูนทราเวล

จากนั้นนำท่านสู่ดอยตุง เก็บภาพความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีสันสดใส นั่นคือ สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับ ให้ออกดอกไม่ซ้ำกันตลอดสามฤดู ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลางสวน สู่ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำปีเกิดของท่านที่เกิดปีกุน เป็นสถานที่ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระรากขวัญเบื้องซ้าย หรือกระดูกไหปลาร้าซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย ดังมีตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อ 1,000 กว่าปีล่วงมาแล้ว ประมาณ พ.ศ. 1454 พระมหากัสสปะเถระพร้อมด้วยพระเข้าอชุตราช กษัตริย์ผู้ครองเมืองโยนกนาคพันธ์ ร่วมกับข้าราชบริพารได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสถิตไว้ ณ ดอยแห่งนี้ และได้ปักตุงหรือธงบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เป็นตุงตะขาบมีความยาวถึงพันวาปักไว้บนยอดดอยปล่อยชายตุงปลิวสะบัดถึงที่ใดให้หมายเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์ดอยนี้จึงได้ชื่อว่าดอยตุงมาจนถึงปัจจุบันนี้

12.00 ปุณยมันตรา รีสอร์ท

รับประทานอาหารเที่ยง บริการ

13.00 คุณจูนทราเวล

สู่ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน ร่วมระลึกถึงจ่าแซม วีรบุรุษถ้ำหลวงผู้เสียสละชีวิตช่วยเหลือ 13 หมู่ป่า จากนั้นเดินทางสู่ บ้านผาฮี้ แหล่งปลูกกาแฟที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ คือ ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า มูเซอร์แดง มูเซอร์ดำ ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีถางป่าจนหัวโล้นแล้วปลูกฝิ่น ข้าวโพด จนกระทั่งในปี 2531 เมื่อโครงการพัฒนาดอยตุง ได้เข้ามาในหมู่บ้าน ส่งเสริมให้ชาวบ้านเลิกทำไร่เลื่อนลอย และสอนให้ชาวบ้านเรียนรู้ที่จะอาศัยร่วมกับป่า ห้ามไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่า และสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกาแฟกันมากขึ้น จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชาวอาข่าผาฮี้ ที่หันมาปลูกกาแฟเป็นอาชีพหลักทั้งหมู่บ้าน

18.00 ร้านอาหารท่าน้ำภูแล

รับประทานอาหารเย็น บริการ

19.00 โรงแรมเอ็ม บูติค หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสิริมันตา )

เข้าสู่ที่พัก โรงแรมเอ็มบูติค พักผ่อนตามอัธยาศัย

04.00 คุณจูนทราเวล

พร้อมออกเดินทางสู่ยอดภูชี้ฟ้า ให้ท่านเดินสู่จุดชมวิวยอดนิยมของบริเวณภูชี้ฟ้า ระยะทางประมาณ 700 เมตร ระหว่างทางจะมีของขายและเด็กชาวเขารอถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยวตลอดสองข้างทาง

07.00 คุณจูนทราเวล

รับประทานอาหารเช้า ตามอัธยาศัย

08.00 คุณจูนทราเวล

สู่ภูชี้ดาว เป็นจุดชมวิวธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ระหว่างภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง ใกล้กับภูชี้เดือน สูงประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งสูงกว่าภูชี้ฟ้าและดอยผาตั้ง วิวทิวทัศน์ของภูชี้ดาวนั้นสามารถมองเห็นวิวได้แบบ 360 องศา และเห็นแม่น้ำโขงอยู่ด้านหลังอย่างสวยงาม พร้อมกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของป่าด้านล่าง ชมโครงการหลวงผาตั้ง

12.00 คุณจูนทราเวล

รับประทานอาหารเที่ยง ตามอัธยาศัย

13.00 คุณจูนทราเวล

เดินทางสู่ โรงเรียนบรรพตวิทยา ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือดอกซากุระเมืองไทย ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่บนภูเขาสูงเห็นวิวสวยงาม หากนักท่องเที่ยวไปในช่วงที่ดอกบานเต็มที่ ก็จะได้เต็มอิ่มกับความสวยงามและบรรยากาศที่แสนโรแมนติก

18.00 ร้านอาหารหอมจันทร์ หรือเทียบเท่า ( ท่าน้ำภูแล )

รับประทานอาหารเย็น บริการ

19.00 โรงแรม เอ็มบูติค หรือเทียบเท่า ( โรงแรมสิริมันตา )

เข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรม เอ็มบูติค

รับประทานอาหารเช้า บริการ

08.00 คุณจูนทราเวล

นำท่านชมงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้บานที่จัดขึ้นบริเวณสวนตุงและโคม ในงานท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณที่จัดแต่งได้อย่างลงตัวกับพื้นที่
สู่ วัดร่องขุ่น ออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่ง มั่น รังสรรค์ งานศิลปะ ที่งดงามแปลกตาผสานวัฒนะธรรมล้านนาอย่างกลมกลืน ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับ กระจก และจิตรกรรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ ลักษณะเด่นของวัดคือ พระอุโบสถถูกแต่งด้วยลวดลายกระจกสีเงินแวววาวเป็น เชิงชั้นลดหลั่นกันไป หน้าบันประดับ ด้วยพญานาคมีงวงงาดูแปลกตาน่าสนใจมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในพระอุโบสถเป็นฝีมือภาพเขียนของอาจารย์เอง

12.00 ร้านอาหารภูภิรมย์ หรือเทียบเท่า ( เอกโอชา )

รับประทานอาหารเที่ยง บริการ

13.00 คุณจูนทราเวล

จากนั้นนำท่านสู่ไร่บุญรอด หรือสิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นไร่ของบริษัท บุญรอด ผู้ผลิตเบียร์สิงห์ เส้นทางเดียวกับวัดร่องขุน อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม ภายในไร่บุญรอดมีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่ เกษตรกรรมและไร่ชากว่า 600 ไร่ โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม ไร่บุญรอด ปลูกพืชหลายชนิด ตามความเหมาะสมกับสภาพดิน มีชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้ท่านได้มาสัมผัส
จากนั้นนำท่านสู่วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์” รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปปั้นมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่ รวมทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ

18.00 ไทยเวียตเจ็ท

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินไทยเวียตเจ็ท