12,300/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยวโครงการ “ทัวร์ เที่ยว ไทย”
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ใช้รถตู้ VIP 6-8 ท่าน/ คัน ขอสงวนสิทธิ์ลูกค้าครบ 6 ท่านถึงออกเดินทางได้
2. ผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงราย จะต้องแสดงเอกสาร อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้ (ไม่น้อยกว่า 14 วัน) : Sinovac 2 เข็ม / Sinopharm 2 เข็ม / AstraZeneca 1 เข็ม / Moderna 2 เข็ม / Pfizer 2 เข็ม / J&J 1 เข็ม / วัคซีนไขว้อื่นๆ 2 เข็ม
2.2 ผู้เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์
2.3 มีเอกสารแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test kit
3. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากอายุต่ำกว่ากำหนด ต้องชำระเงินด้วยตัวเองตามราคาขายปกติ
3.1. ผู้ได้รับสิทธิ์ สามารถไปเที่ยวได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้นและไม่สามารถใช้สิทธิ์ในวันเดียวกันร่วมกับโครงการอื่นๆได้ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน
3.2. ผู้ได้รับสิทธิ์ และยืนยันการเดินทางกับทางบริษัทฯ เมื่อถึงวันเดินทาง จะไม่สามารถให้บุคคลอื่นมาใช้สิทธิ์แทนได้ทุกกรณี
3.3. ผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่สามารถเลือกโปรแกรมการเดินทางที่เป็นจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ได้ ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดเท่านั้น
4. เงื่อนไขการจองและการเดินทาง
4. 1. เมื่อผู้ได้รับสิทธิ์ ได้เลือกเส้นทางเที่ยว ของ สบายใจทราเวล แล้ว บริษัทฯ จะทำการยืนยันรับสิทธิ์อีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมล โดยบริษัทฯจะกำหนดวัน เวลา ในการจัดการเดินทางให้ลูกค้าได้รับทราบของในแต่ละโปรแกรม รวมถึงจัดส่งโปรแกรมและการเตรียมตัวในการเดินทางให้ลูกค้าได้รับทราบโดยละเอียด
4.2. ลูกค้าจะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนกำหนดวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เพื่อทางบริษัทฯจะได้ทำการจองห้องพักและกิจกรรมตามที่ระบุในโปรแกรมที่ลูกค้าเลือก รวมถึงการส่งรายชื่อเพื่อทำประกันอุบัติเหตุท่องเที่ยว และชำระที่ได้รับส่วนลด 40% สูงสุด 5,000 บาท/ท่าน แล้ว ผ่านแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
4.3. ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอรับชำระเงินสดเต็มจำนวน ไม่มีการลด 40% และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4.4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้เมื่อได้รับการยืนยันแล้ว เนื่องจากมีการสแกนผู้เดินทาง วันที่เดินทางทุกๆ วันตลอดการเดินทางตามเงื่อนไขของโครงการณ์ ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวันหรือบางรายการเนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายแล้ว
4.5. โปรแกรมทัวร์สามารถสลับดำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสมหรือตามความพอใจของลูกค้าส่วนใหญ่ได้ แต่ไม่มีการคืนเงินในรายการที่ไม่ใช้หรือไปไม่ทัน

การให้บริการ
- ผู้เดินทางทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทางร่วมกัน ทางทัวร์มีบริการแจกหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการใช้บริการ
- การท่องเที่ยวเว้นระยะห่างให้เหมาะสม พร้อมล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล บ่อยๆ ทางทัวร์มีบริการให้
- การรับประทานอาหาร รบกวนไม่สนทนาและใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม ทางทัวร์จัดอาหารตามความเหมาะสมและลดความเสี่ยง
- สำหรับรถที่ใช้เดินทาง ทางบริษัทฯ จัดรถนำเที่ยวประเภทรถตู้ VIP 10 ที่นั่ง โดยแบ่งนักท่องเที่ยว คันละ 6 ถึง 8 ท่านเพื่อเว้นระยะห่าง ให้เหมาะสม
- งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางบนรถนำเที่ยว

ราคานี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
• ที่พัก ตามรายการที่ระบุ : พักภูชี้ฟ้าฮิลล์ 1 คืน, โรงแรมระดับ 4 ดาวในเชียงราย 1 คืน,
เชียงรายพักห้องละ 2 ท่าน , ภูชี้ฟ้า พักห้องละ 2 - 4 ท่าน พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 1,600 บาท
• การเดินทางและเที่ยวในเชียงราย : รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
• อาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ : อาหาร 7 มื้อ และบนเครื่อง 2 มื้อ
• ทัวร์ ค่าเข้าชม และค่าพาหนะท้องถิ่นตามรายการ
• ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ไทยประกันภัย
• อุปกรณ์ป้องกัน/ทำความสะอาด : Face shield + หน้ากากอนามัย + สเปร์แอลกอฮอลล้างมือ
• อื่น ๆ : หมวกเท่ ๆ กันแดดกันลม ท่านละ 1 ใบ (มีหลายแบบให้เลือก)
• มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ที่ได้รับวัคซีนครบโดสและผ่านการตรวจคัดกรอง ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
• เดินทางโดยสารการบิน นกแอร์หรือแอร์เอเชีย อัตราค่าบริการรวมค่าน้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วโดยบริษัทซื้อน้ำหนักโหลดเพิ่มให้/เที่ยว/15 กิโลกรัม กรณีถ้าไม่ใช้สิทธิ์นี้แจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าจะได้รับเงินคืน 300 บาท/เที่ยว ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม

ราคานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
108 ถ.โกสุมรวมใจซอย 3 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
เบอร์โทร
0813154366
อีเมล
sineekij@gmail.com
หมายเหตุ

- เป็นการเดินทางแบบ Private , NEW Normal , Health Safety and Happy
- เป็นการเดินทางที่ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้เอง และสามารถสลับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
- การกำหนดวันเดินทาง โดยการเช็ควันเดินทางที่ลูกค้าต้องการ ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก บริษัทฯไม่ได้ทำการจองไว้ล่วงหน้า
- การจองตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ว่างและราคาตั๋วเครื่องบิน ณ ขณะนั้น

เชียงราย ภูชี้ฟ้า 3 วัน 2 คืน Private VIP by plan

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สบายใจทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวแบบซิวๆ PRIVATE VIP , NEW Normal , Health Safety and Happy
เที่ยวแบบสบาย ๆ ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้เอง
พักภูชี้ฟ้าฮิลล์ 1 คืน และ โรงแรมระดับ 4 ดาวในเชียงราย 1 คืน, อาหาร 7 มื้อ และบนเครื่อง 2 มื้อ
ราคา : 12,300 บาท เที่ยวทั่วไทยชำระผ่านแอปเป๋าตังเพียง 7,380 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

- เป็นการเดินทางแบบ Private , NEW Normal , Health Safety and Happy
- เป็นการเดินทางที่ลูกค้ากำหนดวันเดินทางได้เอง และสามารถสลับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม
- การกำหนดวันเดินทาง โดยการเช็ควันเดินทางที่ลูกค้าต้องการ ตั๋วเครื่องบิน และที่พัก ที่สามารถจองได้ในราคาที่บริษัทฯ สามารถทำได้ ไม่เกินราคาขายที่กำหนด 12,300 บาท
- การจองตั๋วเครื่องบินได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับที่ว่างและราคาตั๋วเครื่องบิน

04.30 หจก.สบายใจทราเวล

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย หรือ สายการบินนกแอร์ อาคารผู้โดยสาร 2 ผู้โดยสารขาออก (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้บริการทำการ CHECK IN โดยการสแกน QR CODE ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง (ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับชำระเงินสดกรณีผู้เดินทางไม่สามารถใช้สิทธิ์ตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้ เป็นจำนวนเงิน 40%หรือสูงสุด 5,000 บาท/ท่าน ไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงิน)
เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์ ดูแลช่วยเหลือในการเช็คอินและโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง

07.00 สายการบินนกแอร์ / นกสมายเอเย่นต์

เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD100 เวลา 7.30-8.45
มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 1 )

07.00 ไทยแอร์เอเชีย (สำรอง)

เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3199 06.55-08.50 ระยะเวลาเดินทาง1 ชั่วโมง 35นาที มีบริการอาหารและน้ำดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 1 )

09.00 หจก. พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

เดินทางถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน สถานที่ที่เด็กๆทีมฟุตบอลหมูป่าอะแคเดมี่ เข้าไปติดอยู่ภายในถ้ำ ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีแบบถ้ำจำลองให้เห็นถึงลักษณะภายในของถ้ำ อีกทั้งยังมีรูปปั้นวีรบุรุษของเหตุการณ์นี้คือจ่าแซม เพื่อให้เกียรติกับความเสียสละในครั้งนี้ (อาจแวะถ้ำปลา อำเภอแม่จันทร์ ถ้าเวลาเหลือ)
สถานที่ท่องเที่ยวอาจเพิ่มลดได้ตามความเหมาะสมและความพอใจของนักท่องเที่ยว

12.00 บ.ทวีคูณ 1972 จำกัด (ร้านอาหาร คาเฟ่ ในไร่ชาฉุยฟง) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเฮื่อนจั่นคำ หรือ ร้านอิ่มปลาเผา เชียงราย )

อาหารเที่ยง (มื้อที่ 2) ในไร่ชาฉุยฟง บ.ทวีคูณ 1972 จำกัด (ร้านอาหาร คาเฟ่) หรือ ร้านหลู้ลำ ติดแม่น้ำกก อาหารเหนือ 0573562002012 หรือ ร้านอาหารเฮื่อนจั่นคำ แม่จัน 3569900234553

14.00 พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

ไร่ชาฉุยฟง เป็นไร่ชาเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงราย กว่า 500 ไร่ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกับวิวไร่ขาแบบพาโนรามาชิคๆ เป็นไร่ชาที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันไดบนภูเขาสูง

17.00 ภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( เฮอริเทจ เชียงราย หรือ โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย )

เดินทางไปยังโรงแรมที่พัก

18.30 ร้านอาหารในที่พักภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือ the heritage chaingrai หรือ อิ่มปลาเผา เชียงราย หรือ ร้านหลู้ลำ )

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก (มื้อที่ 3) ภูชี้ฟ้าฮิลล์ อาหารไทยเช็ต + หมูกะทะ

04.30 หจก.สบายใจทราเวล

รถตู้มารับจากที่พัก เพื่อเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยภูชี้ฟ้า

07.00 อาหารเช้าบนที่พักภูชี้ฟ้าฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือ the heritage chaingrai )

อาหารเช้า จัดโดยที่พัก (มื้อที่4)

08.00 หจก. พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

หจก. พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

09.00 หจก. พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุน ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิม ชัยโฆษิตพิพัฒน์ เมื่อพ.ศ.2540 โดยจิตรกรชาวเชียงราย ผู้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) จากวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี อุโบสถของวัดร่องขุ่นมีสีขาวบริสุทธิ์สะอาดซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์เป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งพากันเรียกวัดร่องขุ่นว่าวัดขาว (Thailand White Temple)
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดห้วยปลากั้ง อีกวัดหนี่งของจังหวัดเชียงรายที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสวยงาม มีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก วัดห้วยปลากั้งนี้ มีความสวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆในจังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่บนเขาและรายล้อมด้วยเนินเขาและวิวที่งดงาม จุดเด่นของวัดนี้คือ "พบโชคธรรมเจดีย์" เจดีย์สูง 9 ชั้น ทรงแหลมศิลปะจีนผสมล้านนาสง่างามด้วยทันได้ที่มีมังกรทอดยาวทั้งสองข้างบันได ล้อมรอบด้วยเจดีย์จำลองขนาด 12 ราศี ภายในเจดีย์ ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ รวมถึงเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

12.00 ร้านหลู้ลำ หรือเทียบเท่า ( เฮื่อนจั่นคำ หรือ อิ่มปลาเผา เชียงราย )

รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
อาหารไทย / อาหารพื้นเมือง (มื้อที่5)

14.00 หจก. พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

ออกเดินทางไปเชียงแสน เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี (เก่ากว่าสุโขทัย) เที่ยวชมพระธาตุเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ซึ่งสูงใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดในเชียงรายที่วัดเจดีย์หลวง สามเหลี่ยมทองคำหรือสบรวก เป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกมาบรรจบกัน ใช้เป็นพรมแดนแดนกั้นระหว่างไทย-ลาว-พม่า พาท่านไหว้ พระพุทธนวล้านตื้อ บริเวณริมแม่น้ำโขง หลังจากนั้นพาท่านขึ้นจุดชมวิว 3 ประเทศ

17.30 the heritage chaingrai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือ ภูชี้ฟ้าฮิลล์ )

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
the heritage chaingrai

18.00 the heritage chaingrai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือ ร้านหลู้ลำ หรือ เฮื่อนจั่นคำ หรือ ภูชี้ฟ้าฮิลล์ )

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6)
อาหารเย็นในโรงแรมที่พัก / หรือร้านอหาร

07.00 the heritage chaingrai หรือเทียบเท่า ( โรงแรมดิอิมพีเรียลโกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท เชียงราย หรือ ภูชี้ฟ้าฮิลล์ )

อาหารเช้าในโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 7)

09.00 หจก. พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

คืนห้องพัก พร้อมออกเดินทาง โดยเลือกรายการเที่ยวตามนี้รายการที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 2 - 3 แห่ง
1. ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ ไร่ชาอู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน แปลงดอกไม้ประดับปลูกเปลี่ยนหมุนเวียนทั้งปี เนินเขาที่เต็มไปด้วยดอกไม้และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม
2. วัดพระแก้ว เชียงราย ให้ท่านสักการะองค์พระแก้วมรกตจำลอง สถานที่แห่งนี้คือสถานที่พบ พระแก้วมรกตตามประวัติศาสตร์
3. วัดร่องเสือเต้น

12.00 อิ่มปลาเผา เชียงราย หรือเทียบเท่า ( ร้านหลู้ลำ หรือ เฮื่อนจั่นคำ )

บริการอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหาร (มื้อที่8)

15.30 หจก. พันธ์จินดาบริการ (พีดีทัวร์) หรือ หจก.สบายใจทราเวล

แวะซื้อของฝากให้ท่านได้ซื้อสินค้าไปฝากคนทางบ้าน ทั้งน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง แคปหมู ไส้อั่ว ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่สนามบินเชียงราย ด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ

18.00 สายการบินนกแอร์ / นกสมายเอเย่นต์

พาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3210 เวลา 18.00-19.45 น. / สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD113 เวลา 18.25 - 19.40 น. บริการอาหารบนเครื่อง (มื้อที่ 9)

18.00 ไทยแอร์เอเชีย (สำรอง)

พาท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD3210 เวลา 18.00-19.45 น. / สายการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD113 เวลา 18.25 - 19.40 น. บริการอาหารบนเครื่อง (มื้อที่ 9)

19.45 หจก. สบายใจทราเวล

เดินทางกลับถึงดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ