15,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการจ่ายเงิน **
อัตราบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
• ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กิโลกรัม และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง
• ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
• ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
• ทีมงานและมัคคุเทศน์ดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
• ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
อัตรานี้ไม่รวม
• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
• ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
• ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
• ค่าทิปพนักงานขับรถหรือทีมงานไกด์ 350 บาท
• ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขการจอง
ชำระเงินท่านละ 15,900 บาท/ท่าน ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”
หากไม่ชำระเงินภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ
หากระบบดำเนินการชำระเงินสำเร็จ จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้
ตามเงื่อนไขโครงการทัวร์เที่ยวไทย

หมายเหตุ
• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 7-9 ท่าน / รถตู้ 1 คัน
• บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
• ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
10/15
เบอร์โทร
0883821692
อีเมล
oceanholidaytravel@hotmail.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต-เชียงราย ดอยตุง ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า 4วัน3คืน

location_on ภูเก็ต - เชียงราย
โดย บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเชียงราย 4วัน3คืน "ดอยตุง ดอยผาตั้ง ไร่บุญรอด ไร่ชาฉุยฟง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น บ้านดำ ถ้ำหลวง"
บินตรงภูเก็ต สายการบินเวียตเจ็ทเเอร์ (VZ)
.................................................................:..................:...
เดินทาง : พฤศจิกายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
ราคาเพียง 15,900.-
⛳สถานที่น่าสนใจ :
- ไร่ชาฉุยฟง
- ไร่บุญรอด
- ไร่เชิญตะวัน
- วัดถ้ำปลา
- ถ้ำเปลวป่องฟ้า
- ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
- พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
- ดอยตุง พระธาตุดอยตุง
- ดอยผาตั้ง
- ผาบ่องประตูสยาม
- ภูชี้ฟ้า
- ช้อปปิ้งไนท์บาซ่า
- วัดร่องเสือเต้น
- วัดห้วยปลากั้ง
- วัดร่องขุ่น
- ซื้อของฝากร้านนันทวรรณ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับโปรเเกรม ภูเก็ต-เชียงราย ดอยตุง ดอยผาตั้ง ภูชี้ฟ้า 4วัน3คืน
1.ราคารวมตั๋วเครื่องบินในประเทศไปกลับ ภูเก็ต-เชียงราย
2.อาหารครบทุกมื้อ
3.โรงเเรม 3 คืน
4.รวมค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามรายการทัวร์
4.โปรเเกรมเที่ยวเเต่ละวันไม่เเน่น ลูกค้าเที่ยวเเบบสบายๆ มีเวลาให้ลูกค้าได้อิสระในเเต่ละสถานที่อย่างเหมาะ
5.มีมัคคุเทศน์เเละคนขับรถดูเเลตลอดการเดินทาง

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด /คน :
1.ประกันอุบัติเหตุ 40.-
2.ค่าน้ำดื่มบนรถระหว่างเดินทาง 4วัน = 80.-
3.ของทานเล่นระหว่างเดินทาง 4วัน = 160.-
4.ค่าเจล เเอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ตลอดทริป = 60.-
5.ค่าเล่มคู่มือการท่องเที่ยว ซองใส่คู้ช่มือ ปากกา = 50.-
6.เเท็กสำหรับติดกระเป๋าเดินทางลูกค้า =35.-
7.ค่าเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปสนามบินภูเก็ต = 150.-
รวม 575.-
ค่ามัคคุเทศน์ :
1.ค่าจ้างมัคคุเทศ์ 760.-
2.ค่าห้องพักไกด์ คืนละ 865.- จำนวน 3 คืน = 2,625.-
รวม 3,355.-

06.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

คณะพร้อมกันสนามบินนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแล บริเวณเคาน์เตอร์ สายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน VZ400

08.15 ไทยเวียตเจ็ทแอร์

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน VZ400

10.25 รถตู้ทัศนาทัวร์

เดินทางถึงสนามบินเชียงราย ไกด์รับท่านที่สนามบิน หลังจากรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศขนาด 9 ที่นั่ง เพื่อเดินทางท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่

11.25 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

น.เดินทางสู่ ไร่ชาฉุยฟง ด้วยเสน่ห์ของต้นชาสีเขียวที่ทอดยาวจนสุดสายตา ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าสว่างสดใส สวยงามจนถึงขั้นว่าหลายคนบอกว่านี่แหละคือ O'sulloc แห่งเมืองไทยเลยทีเดียว

12.30 ร้านอาหารครัวตำหนัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวตำหนัก

13.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

นำท่านขึ้น ดอยตุง ชม หอแห่งแรงบันดาลใจ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวงที่งดงามไม่แพ้ที่ใดๆ และนำท่านชมพระตำหนักดอยตุง ซึ่งเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย-สวิสซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์งดงามน่าประทับใจให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจ (ในกรณีที่ จ .เชียงรายจัดงาน)

15.30 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

นำท่านชม วัดถ้ำปลา นำท่านกราบสักการะ พระเจดีย์เกศาธาตุ เพื่อความเป็นสิริมงคล
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมาก ภายในถ้ำจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย และมีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี

17.00 ร้านอาหารลีลาวดี

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารลีลาวดี

18.30 ลาลูน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

พักค้างแรม ณ ลาลูน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

07.00 ห้องอาหาร ลาลูน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 รถตู้ทัศนาทัวร์

นำเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น (วัดฟ้า) พระวิหารหลังใหม่สีฟ้า ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา เป็นศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้า รูปแบบของศิลปะส่วนหนึ่งมีความคล้ายกับผลงานของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และ อ.ถวัลย์ ดัชนีย์

10.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ชม วัดห้วยปลากั้ง ภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย

11.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ หรือบ้านดำสร้างขึ้นโดยอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม

12.00 ร้านอาหารมุมไม้

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมุมไม้

13.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

เดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในผาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย

15.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ชม ไร่บุญรอด นำท่านถ่ายภาพกับสิงห์ตัวใหญ่สัญลักษณ์ประจำ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินสนามหญ้าสีเขียวขจี จะเรียกจุดนี้ว่าเป็น Land Mark ของที่นี่ก็ไม่ผิดนัก เพราะใครไปใครมาอยากจะเช็คอิน ต้องมาที่มุมมหาชนแห่งนี้กันทุกราย

17.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ดอยผาตั้ง ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศระหว่างการเดินทาง (ประมาน 2.30 ชม.)

19.00 ห้องอาหารผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ท

20.00 ผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ท

พักค้างแรม ณ ผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ท

07.00 ห้องอาหารผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ท

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารผาตั้งฮิลล์ รีสอร์ท

08.00 รถตู้ทัศนาทัวร์

นำท่านขึ้น ดอยผาตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดอยผาหม่น ซึ่งเป็นเทือกเขาแนวพรมแดนไทย-ลาว สูง 1,800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ดอยผาตั้งถือเป็นเป็นจุดชมวิวไทย-ลาว และทะเลหมอกที่ สวยงามไม่แพ้ภูชี้ฟ้า บนจุดชมวิวจะเป็นแนวเขาซึ่งชมวิวได้ตลอดแนว นอกจากนั้นบนดอยยังมีจุดที่น่าสนใจ คือ ผาบ่องประตูสยาม ซึ่งเป็นประตูที่สร้างขึ้นในช่องเขาเพื่อกั้นพรมแดนไทย-ลาว ไม่ให้คนข้ามผ่านไปมาได้ เมื่อขึ้นถึงยอดภูแล้ว ส่งที่จะได้เห็นคือ ช่องเขาขาด เป็นช่องเขาที่หินขาดจากกันมองเห็นแม่น้ำโขงพาดผ่านตรงช่องเขาขาดพอดี และมักเกิดทะเลหมอกที่มาปรากฎในบริเวณช่องเขาขาดนี้อยู่เสมอ โดยเฉพาะช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมจะมีความสวยงามเป็นพิเศษ เนื่องจาก ดอกนางพญาเสือโคร่งสีชมพูและดอกเสี้ยวสีขาวจะบานสะพรั่งงดงาม

10.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

จากนั้นนำท่านสู่ ภูชี้ฟ้า ภูชี้ฟ้าเป็นยอดเขาสูงที่สุดในเทือกเขาดอยผาหม่นสูงจากระดับน้ำทะเล 1,628 เมตร ด้านที่ติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าผาสูงชัน เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด ในฤดูหนาวจะมี ทิวทัศน์สวยงามเป็น

12.00 ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงสุบรรณ

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ่อกุ้งลุงสุบรรณ

14.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ชม ไร่เชิญตะวัน สถานที่อันสงบ เป็นธรรมชาติ และเป็นศูนย์ปฎิบัติธรรมที่ท่าน ว.วิชรเมธี ได้พัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนได้มาศึกษาธรรมะและปฎิบัติธรรม ไฮไลท์ คืออุโมงค์ดอกไม้โค้ง

16.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

ได้เวลาเดินทางกลับเข้าเมืองเชียงราย

18.00 ร้านอาหารอิ่มปลาเผา

บริการอาหารมื้อเย็น ณ ร้านอาหารอิ่มปลาเผา

19.00 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ไนท์บาซ่าเชียงราย

20.00 ลาลูน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

พักค้างแรม ณ ลาลูน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

07.00 ห้องอาหาร ลาลูน่า โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 รถตู้ทัศนาทัวร์

อำลาที่พักนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ก่อนถึงสนามบินแวะซื้อ
ของฝาก ณ ร้านนันทวรรณ

10.50 ไทยเวียตเจ็ทแอร์

นำท่านบินลัดฟ้ากลับสู่ ภูเก็ต สายการบิน เวียตเจ็ทแอร์ เที่ยวบิน VZ401

12.55 บริษัท โอเชี่ยน ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด

คณะเดินทางถึงภูเก็ตโดยสวัสดิภาพและประทับใจ