13,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วบินชั้นประหยัด กทม. - หาดใหญ่ (ไป - กลับ) + ถือสัมภาระไม่เกิน 7 Kg
- ค่ารถปรับอากาศ VIP. หาดใหญ่ - เบตง
- พัก 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน ระดับ 4 ดาว )
- อาหารเช้า กลางวัน เย็น (อาหารทะเล , ไทย-จีน Chinese Set 8-10 คน/โต๊ะ) พร้อมผลไม้ ข้าวและน้ำดื่ม
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ และ/หรือรถท้องถิ่น
- ประกันภัยเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
- มีมัคคุเทศก์ตาน้่ำ ต้อนรับคณะเดินทางถึงหาดใหญ่

อัตรานี้ไม่รวม : ค่าใช้จ่าย นอกเหนือที่จัดให้
ค่าทิปไกด์และคนรถ ท่านละ 400 บาท/ท่าน (ไม่บังคับ)
ค่าสัมภาระกรณีโหลดใต้ท้องเครื่องบิน 15 กก. เพิ่ม 400 บาท/เที่ยว
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง โครงการทัวร์เที่ยวไทย
- จะต้องเป็นคนไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท กำหนดท่านละ 1 สิทธิ์เท่านั้น
- กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระเงินเต็มจำนวน 60 % ในระบบ เป๋าตังค์ เท่านั้น (กรณีวันหยุด ต้องสำรองก่อนเดินทางล่วงหน้า 1-2 เดือน จึงได้สถานที่พักชั้นนำดังใจหมาย)
- รายการดังกล่าว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงเวลาหรือเปลี่ยนแปลงผู้เดินทางได้ทั้งสิ้น และไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี เป็นต้น

หมายเหตุ
** ขอสงวนสิทธิเก็บอัตราดังกล่าว ระยะเวลา 15 ต.ค. 2564 – 31 มค. 2565 **
** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานะการณ์และความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีเหตุการณ์สุดวิสัย, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, ภัยธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
** บริษัทฯ จะไม่คืนส่วนต่าง กับรายการที่ท่านไม่ใช้บริการ อาทิ ไม่เดินทาง ไม่เที่ยวตามรายการ, ยกเลิกอาหาร เป็นต้น
** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
** เมื่อท่านชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ เราถือว่าท่านได้ตกลงตามเงื่อนไขบริษัท ฯ แล้ว
** ตั๋วกรุ๊ฟ สามารถออกเดินทางตั้งแต่ 10 ท่านขึ้นไป (ตามนโยบายสายการบิน)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
45 ซอยเสรีไทย 81 ถนนเสรีไทย แขวง/เขต คันนายาว
เบอร์โทร
0890066262
อีเมล
tanam_travel@hotmail.com
หมายเหตุ

วันเดินทาง 2564 - 2565
พฤศจิกายน 18-21, 25-28, 29-2
ธันวาคม 5-8, 11-14, 16-19, 22-25, 26-29
มกราคม 6-9, 10-13, 14-17, 20-23, 24-27, 28-31

01 ตาน้ำ ยะลา : Unseen สันกาลาคีรี@เบตง...ปัตตานี...หุบเขาลิวงค์

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย ตาน้ำ ท่องเที่ยว
คำโปรยรายการนำเที่ยว

Unseen Sankalakiri Mount @ Betong Pattani Liwong " เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม "
ฺเบตง : ทะเลหมอกยามเช้า บน สกายวอร์คอัยเยอร์เวง สวนผักน้ำ ไม้ดอกเมืองหนาว อุโมงค์ปิยะมิตร
บ่อน้ำพุร้อน ต้นไม้ยักษ์ หมู่บ้านจุฬาภรณ์ วัดหลวงปู่ทวด วัดกวนอิม หอนาฬิกา ตู้ไปรษณีย์โลก
ชายแดน ไทย-มาเลเซีย ป้านใต้สุดสยาม ไก่ยักษ์เบตง
ปัตตานี : เมืองเก่า แดนตำนานลิ้มกอเหนียว มัสยิดกลาง สกายวอร์คปัตตานี
จะนะ : ทะเลสาบลิวงศ์ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

ที่พัก : ระดับ 4 ดาว เบตง & ปัตตานี
อาหาร : ระดับ 4 - 5 ดาว ทั้งไทย จีน จัดโต๊ะ ๆ ละ 8 - 10 ท่าน พร้อมซีฟู๊ด ครัวอร่อยชายแดน
ประกันการเดินทาง ทุกท่าน วงเงินคนละ 1 ล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

สนใจติดต่อ......***** ตาน้ำ ท่องเที่ยว ........ 089 006 6262 .......... www.tanamtour.com........ IDLine "tanamtour"

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ทริป 4 วัน 3 คืน ส่งเสริมประเพณีวัฒนธธรรม ดังเดิมแบบมลายู บนแนวเทือกเขาสันกาลาคีรี ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่นชายแดนไทย-มาเลเซีย

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 สายการบินนกแอร์

Check in สนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ เคาเตอร์สายการบิน (นกแอร์/ไทยเวียดเจ็ต/ไทยสไมล์/แอร์เอเชีย/ไทยไลน์ออน) เที่ยวบินเช้าสุด xx:xx น. (ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที)

08.00 ตาน้ำ ท่องเที่ยว

ไกด์รอรับคณะสนามบินหาดใหญ่ เดินทางท่องเที่ยว บนเทือกเขาสันกาลาคีรี ตามเส้นทางริมทะเลขุนเขาธรรมชาติ ดินแดนในหมอก จุดแรกไปนมัสกาหลวงปู่ทวด วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี ณ. จังหวัดปัตตานี แล้วเดินทางสู่จังหวัดยะลา

12.00 ครัวธาราซีฟู๊ด

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซีฟู๊ด พร้อมผลไม้และเครื่องดื่ม (ตามฤดูกาล)

13.00 เขื่อนบางลาง

- ชมทัศนียภาพ เขื่อนบางลางบนสะพานโต๊ะกูแซ
- ชมน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ "อัยเยอร์เค็ม"
- ถ่ายรูปสวยๆกับสะพานแขวนไม้เก่าแก่ข้ามแม่น้ำปัตตานี นายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก เรียกว่า สะพานแตปูซู
- เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คแห่งเบตง

17.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค หรือเทียบเท่า ( แกรนด์วิว แลนด์มาร์ค )

Check in เข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ห้องอาหารโรงแรม/ครัวคุณชาย หรือเทียบเท่า ( โรงแรมแกรนด์วิว แลนด์มาร์ค )

รับประทานอาหารเย็น ณ. ห้องอาหารโรงแรม/ครัวคุณชาย อร่อยกับ เมนูเบตง. หลังอาหาร
นำคณะไปบันทึกภาพไก่ยักษ์ตัวใหญ่ของเบตง และชมแสงอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ แล้วกลับที่พัก ราตรีสวัสดิ์.

04.00 Sky Walk อัยเยอร์เวง

นำท่านไป จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง บนเขาไมโครเวฟ กม.ที่ 32 ระดับความสูง 2,038 ฟุต เชิญท่านเดิน Sky Walk กระจกแลนด์มาร์คเบตง เต็มอิ่มกับทะเลหมอก รุ่งอรุณ หลังจากนั้น หลังจากนั้น กลับสู่โรงแรม
******** รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหาร

08.30 สวนหมื่นบุปผา

- ไปชมสวนหมื่นบุปผา หรือ สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ชมสวนผักน้ำ (Water Gress) พืชพื้นเมืองเบตงมาช้านาน สมัยชาวจีนอพยพเข้าสู่ประเทศไทย
- เดินทางไปชมอุโมงค์ปิยะมิตร เป็นฐานการหลบซ่อนตัวในอดีตที่มีการขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา
- On sen บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยมีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส เชิญท่านอาบหรือแช่เท้าเล่นนำ ตามอัธยาศัย (เสียค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการ On sen)

12.00 ร้านอาหารหวายร้อยลี้ หรือเทียบเท่า ( ร้านบ่อปลานิลสายน้ำไหล )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ร้านอาหารหวายร้อยลี้ /บ่อปลานิลสายน้ำไหล หลังอาหาร
- เยี่ยมชมหมู่บ้านจุฬาภรณ์ฯ 10 “รำลึกประวัติศาสตร์ กลับคืนสู่ธรรมชาติ” ชมค่าย ศาลา ห้องแต่งงาน ห้องนอนของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาในอดีต และเส้นทางชมต้นสมพงษ์ไม้ยักษ์ 38 คนโอบ ต้นหลุมพอ อายุกว่า 500 ปี และสวนสมุนไพร “ต้าลี่หวัง” หรือ “จอมพลัง” สมุนไพรขึ้นชื่อของเบตง ที่มีสรรพคุณเด่นด้านการบำรุงกำลัง
- ไปบูชาและนมัสการ วัดพุทธาธิวาส มีองค์เจดีย์ตั้งอยู่บนเนินเขา มีทัศนียภาพที่สวยงดงาม
- สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม บนเนินเขาสุดสยามเจดีย์ 7 ชั้น

17.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน

- เข้าที่พัก ณ. โรงแรมแกรนด์แมนดาริน 4 ดาว

18.00 ภัตตาคารอาหารต้าเหยิน

รับประทานอาหารเย็น ณ. ภัตตาคารอาหารต้าเหยิน เซ็ตเมนู พื้นเมืองจีนเบตง ไก่เบตง พร้อมกับข้าวรสโอชา

หลังอาหาร แวะถ่ายรูปเก็บภาพ หอนาฬิกา สัญลักษณ์ของเมืองเบตง แล้วพักผ่อนอิสระที่โรงแรมเดิม นอนหลับฝันดี

06.00 ห้องอาหารโรงแรม

รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม และ Check Out ออกจากที่พักเตรียมเดินทางไปหาดใหญ่

08.30 ป้ายใต้สุดสยาม

- เดินทางไปซื้อสินค้าของฝากจากชายแดนไทย - มาเลเซีย Duty Free ระหว่างประเทศ
- และไปถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
- ล่ำล่าเบตง กับถ่ายภาพคู่ ตู้ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในโลก
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ยะลา

12.00 ครัวธาราซีฟู๊ด

รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ครัวธาราซีฟู๊ด ยะลา หลังจากนั้น เดินทางสู่ปัตตานี ระยะทาง 43 กม. ใช้เวลา เกือบ 40 นาที

13.00 ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

- ไปเยี่ยมชม ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ
- นำคณะไปชมอาทิตย์อัสดง ณ. สกายวอลค์ปัตตานี สวนแม่สมเด็จพระศรีนครินทร์ เส้นทางลอยฟ้าเหนือป่าชายเลนมีความสูง 12 เมตร(เท่าตึก 5 ชั้น)

17.00 โรงแรมซีเอส ปัตตานี

Check in ณ. โรงแรมซีเอส ปัตตานี เทียบเท่า 4 ดาว

17.30 ภัตตาคารลอนดอน

รับประทานอาหารเย็น ณ. ภัตตาคารอาหารลอนดอน การันตี…อร่อยด้วยเมนูจีนซีฟู๊ด

หลังอาหาร หากตรงกับเทศกาลของเมือง หรือมีถนนคนเดิน จะนำท่านไป Shopping แล้วกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี ./.

06.30 ห้องอาหารเช้าโรงแรม

พร้อมจิมชา กาแฟ พร้อม รับประทานอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารโรงแรม
แล้ว Check Out ออกจากที่พักเตรียมเดินทางไปหาดใหญ่

08.30 กรือแซะ / ลิวงศ์ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย

- นำคณะชม มัสยิดกรือแซะ มีอายุกว่า 200 ปี ในพุทธศตวรรษที่ 22 สมัยกรุงศรีอยุธยา (สร้างเท่าไรก็ไม่เสร็จ) มี
- ชมฮวงซุ้ย หรือสุสานที่ฝังศพของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
- ชมมัสยิดกลางปัตตานี เป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของผู้นับถือศาสนาอิสลาม
- เดินทางไปยัง ***** เหมืองลิวงศ์(สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย) ***** จุดเช็คอินแห่งใหม่ มีบึงน้ำขนาดใหญ่ รายล้อมภูเขาและทิวสน ท่ามกลางธรรมชาติน้ำใส่สะอาด ร่มรื่น เชิญท่านพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์

12.00 เชฟยู ยำยั่วน้ำลายแตก หรือเทียบเท่า ( Goodday 21 Cafe )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ. เชฟยู ยำยั่วน้ำลายแตก ประเภทตำ แกงใต้ ไก่ย่าง ปลาปิ้ง ตำแซบ ลาบ เป็นต้น

13.30 ตลาดกิมหยง

เดินทางสู่หาดใหญ่ แวะ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่บนอาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
************ ส่งคณะสนามบินหาดใหญ่******************

17.00 สายการบินนกแอร์

สายการบินไทยสไมล์ แอร์เอเชีย ไทยไลน์อ้อน ไทยเวียดเจ็ด นกแอร์ เป็นต้น เที่ยวบินดึก : 17.00 น. – 21:00
(ตารางการบิน จะแจ้งให้รับทราบก่อนการเดินทาง 5 - 7 วัน)
ถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิ์ภาพ ...พร้อมกับความประทับใจในการบริการ และขอขอบคุณพระทุกท่าน