12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

ออกเดินทางโดยเครื่องบิน จาก สนามบินภูเก็ต สู่จังหวัดเชียงราย/และกลับ เชียงใหม่ภูเก็ต
อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ ภูเก็ต กรุงเทพ เชียงราย ชั้นประหยัด โดยสายการบิน น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กก ที่นังโดยสารเครื่องบิน มีจำกัด อาจสำรอง ไม่ได้ ในบางวัน
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์-รถรางสิงห์ปารค/สวนแม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง สวนดอกไม้ ที่ แม่ริม
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ อาหารเช้า 3 มื้อ และ มื้อเย็นรวม 2 มื้อ
อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ
5.ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่ หรือ ห้อง ครอบครัว 4 คน
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @phuketdestination
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
บริษัท ภูเก็ต เดสติเนชั่น จำกัด 43/40 หมู่ 6 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทร
0897291552
อีเมล
phuketdestination@gmail.com
หมายเหตุ

เชียงราย เชียงใหม่ แอ่วเหนือ บินม่วนใจ๋

location_on ภูเก็ต - เชียงใหม่
โดย บริษัท ภูเก็ต เดสติเนชั่น จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

แอ่วเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เดินชิลรับลมหนาว ดอยแม่สลอง ไร่ชา สิงห์ปาร์ค สวนส้ม ฮิโนกิแลนด์ วัดร่องขุน ท่าแพ สวนดอกไม้ แม่ริม และเก็บสตอเบอรี่

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ความคุ้มค่า รวมค่าเดินทางโดยเครื่องบินจากภูเก็ต รวมที่พัก3คืน เที่ยว 2 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย รวมอาหารเช้า 3 มื้อ อาหาร กลางวันเย็น 5มื้อ รวม 8มื้อ
การเดินทาง ไกล จาก เชียงราย ไป เชียงใหม่ ใช้ รถ ตู้ส่วนตัว ทั้ง 4 วัน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นค่ารถราง สิงห์ปารค นำ้ดื่มผ้าเย็นตลอดทาง และ ค่าใช้จ่าย สำหรับเหมาจ่าย มัคคุเทศก์ 1 คน

08.15 สายการบินเวียดเจ็ท

จุดนัดพบสานมบินภูเก็ต เดินทาง เที่ยวบิน VZ400 สายการบินเวียดเจ็ท 08:15/10:25 บินตรงภูเก็ต เชียงราย

10.25 นายมนตรี ใจธนะ

ถึงสนามบินเชียงราย รถตู้ รอ รับ ที่ สนามบิน แม่ฟ้าหลวง ออกเดินทาง ไป พุทธศาสนสถานของจังหวัดเชียงราย ที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามในเรื่องสถาปัตยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ณ วัด ร่องเสือเต้น

ไร่บุญรอด เชียงราย สิงค์ปาร์ค นั่งรถราง หรือปั่นจักรยาน(ไม่รวมค่าเช่าจักรยาน) ชมไร่ชา แปลงดอกไม้

12.30 ร้านอาหาร ภูภิรมย์

ร้านอาหารในไร่บุญรอด วิวสวยบรรยากาศดีมองเห็นไร่ชา อาหารอร่อย รายการอาหาร ขาหมูทอด พล่าทูน่าใบชาสด ไก่ย่างภูภิรมย์ เห็ดหอมทอดซีอิ๊ว

15.00 มนตรี ใจชนะ

เดินทาง ต่อ ไป ยัง วัดร่องขุน พุทธบูชา พุทธศิลป์ สร้างสรรค์ให้วัดงดงามดังสวรรค์ มนุษย์ สัมผัสได้บนพื้นพิภพ เป็นสิ่งกระตุ้น ให้คนเราใฝ่ปฏิบัติธรรม และประกอบแต่กรรมดีในการดำเนินชีวิต

เข้าที่พัก เพื่อ เชคอิน

17.00 Nai suan Bed and Breakfast หรือเทียบเท่า ( โรงแรมรสาบูทิค เชียงราย )

ในสวน เบด แอนด์ เบรคฟาสต์ Nai Suan Bed and Breakfast ที่พักสไตล์ยุโรปในตัวเมืองเชียงราย บรรยากาศโรแมนติกพร้อมสวนสวยแบบอังกฤษ เงียบสงบเป็นส่วนตัว ห้องพัก แบบ Superior

18.30 บริษัทภูเก็ตเดสติเนชั่นจำกัด

เข้า สู่ที่พัก ตามอัธยาศัย หลังจากเชํคอิน นำท่านไป เดิน ถนนคนเดินเชียงราย อาหารเย็น ตามอัธยาศัน ณ ถนนคนเดินเชียงราย
หลังจากนั้น กลับที่พัก

08.00 Nai Suan Bed and Breakfast หรือเทียบเท่า ( รสาบูทีค เชียงราย )

อาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 นายมนตรี ใจธนะ

ออกเดินทางไป ชม สวนแม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง

11.30 บจก.ภูเก็ตเดสติเนชั่น

สวนแม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง (ลูกค้าชำระค่าบัตรเข้าเอง โดย สามารถเลือกซื้อบัตรเข้า อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือ ซื้อบัตรแบบเหมาจ่าย ค่าบัตรรวมกันไม่เกิน 150 บาท
อาหารกลางวันอิสระ ณ ศูนยอาหารแม่ฟ้าหลวง

14.00 มนตรี ใจชนะ

บ่ายออกเดินทางไป ดอยแม่สลอง ใช้เวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมง

16.30 บานหอมหมื่นลี้

บ้านหอมหมื่ลี้ ตกแต่งสไตลจีนประยุต์ผสมผสานวัฒนธรรมเรียบง่ายของจีนยูนาน บน ดอยแม่สลอง ห้อมล้อมไป ด้วย ขุนเขา ไร่ชา ดื่มด่ำปรรยากาศอากาศเย็น ช่วงหน้าหนาว

18.30 บ้านหอมหมื่นลี้

อาหารเย็น ปิ้งย่าง หมูกระทะ

07.00 บ้านหอมหมื่นลี้

อาหารเช้า ข้าวต้ม ณ ที่พัก ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธ์ ชมหมอก และ พระอาทิตย์ ขึ้น เดินเล่น ตลาดเช้า

10.00 นายมนตรี ใจธนะ

พัก - เช็คเอาท์ และ ออกเดินทาง สู่ จังหวัดเชียงใหม่
แวะ ถ่ายรูป ณ ร้อยใจรักษ์ ทานอาหารจานเดียวที่ สวนส้ม ร้านกาแฟ ระหว่างทาง
แวะชม ฮิโนกิแลนด์ (ไม่รวมค่าเข้า)
16.00 ถึงตัวเมืองเชียงใหม่

12.00 บจก. ภูเก็ตเดสติเนชั่น

แวะชม ชิม สวนส้มระหว่างทาง รับประทานอาหารกล่อง

14.00 บจก. ภูเก็ตเดสติเนชั่น

HINOKILAND สถานที่ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมของญี่ปุ่น แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวชำระค่าเข้าเอง

17.00 Imm Hotel ท่าแพ เชียงใหม่

เข้าที่พัก เมื่อเช็คอิน

18.00 ห้องอาหารกาแล

ร้านอาหารที่จัดตกแต่งดอกไม้ด้วยดอกไม้จริง เพิ่มบรรยากาศแห่งความสุข เพิ่มความเย็นสดชื่นด้วยละอองน้ำ ความร่มรื่นด้วยต้นไม้ และสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาว
อาหาร ประเภท พื้นเมืองทางเหนือ

กลับที่พัก พัก ผ่อน อัธยาศัย

09.00 IMM HOTEL

อาหารเช้า ณ ที่พัก

11.00 นายมนตรี ใจธนะ

เช็คเอาท์ ตลาดวโรรส ซื้อ ของฝาก อาหาร พื้นเมือง
ถ่ายภาพ ประตูเมือง ท่าแพ

ออกเดินทาง ไปชมสวนดอกไม้ บ้านนาเฟาวเวอร์ หรือ
และ แวะเก็บสตอเบอรรี่(ไม่รวมค่าเก็บ)
รับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง
เดินทางไป ยัง สนามบินเชียงใหม่

12.00 ภูเก็ตเดสติเนชั่น

รับประทานข้าวสอย เชียงใหม่--ลูกค้าชำระค่าอาหารเอง

14.00 บจก. ภูเก็ตเดสติเนชั่น

ชม สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง อำเภอแม่ริม ถ่ายรูป สวนดอกไม้ บ้านนาเฟาวเวอร์ ลูกค้าจ่ายค่าเข้า 50 บาทให้ กับทางสวนโดยตรง

17.00 บ้านสวนชมจันทร์ แม่แตงเชียงใหม่

บ้านสวนชมจันทร์ แม่แตงเชียงใหม่

20.00 สายการบินแอร์เอเชีย

ถึงสนามบินเชีบงใหม่ เดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ณ สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเที่ยวบิน FD3168(22.10/23.59) ไป ยัง ภูเก็ต สายการบินแอร็เอเชีย ถึง ภูเก็ต โดยสวัสดิภาพ เวลา 23.59