9,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลด 20 กก.
2. ค่าโรงแรมที่พัก 4-5 ดาว ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ
4. ค่าพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ ค่าเรือ ฯลฯ
5. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงประกันภัยทางทะเล และอาหารเป็นพิษ
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิป

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ @Jubileetravel (1 ท่าน/1 สิทธิ์) เบอร์โทร 089-123-2338, 084-088-9909
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตัง” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
10. ราคาอาจจะมีการปรับขึ้น ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
จูบิลี่ แทรเวิล 658 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร
0891232338, 0840889909, 0808095648, 0898232152
อีเมล
jubilee.tour11@gmail.com, www.jubileetravel.co.th
หมายเหตุ

*** เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (SIC)

ภูเก็ตดี๊ดี 3 วัน 2 คืน บิน WE

location_on สมุทรปราการ - ภูเก็ต
โดย บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

*** เดินทางด้วยรถเก๋งหรือรถตู้ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (SIC)
ค่าทัวร์รวม......
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต สายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ำหนักโหลด 20 กก. และอาหารว่าง
- โรงแรมดี 4-5 ดาว บนหาดป่าตอง ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากในภูเก็ต 2 คืน
- ท่องทะเล เกาะพีพี อ่าวมาหยา ปิเละลากูน เกาะไข่ ดำน้ำชมปะการัง โดยเรือ speedboat
- ประกันการเดินทาง รวมประกันภัยทางทะเล และอาหารเป็นพิษ วงเงิน 1,000,000 บาท
- ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ณ ฮิพ 108 โรงเตี๊ยม
".ความสุขของท่านคือ งานของเรา...จูบิลี่ แทรเวิล"

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป รวมค่ารถ 450 บาท
3. ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ซองเอกสาร TAG โปรแกรม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 675 บาท

ภาษี 7% = 649 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,324 บาท

หมายเหตุ
- ใช้ Land Operator ที่ภูเก็ต : Phuket Destination Co.,ltd

07.30 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” และวัดอุณหภูมิ ก่อนเช็คอิน

09.25 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

เหินฟ้าสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE285 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชม.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

10.55 Phuket Destination Co., Ltd.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต ... นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศ VIP ... เดินทางสู่ "วัดพระผุด" พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ... เดินทางต่อไปยัง "ย่านเมืองเก่า" ถ่ายภาพสุดชิคกับบรรยากาศของตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีส

12.00 ร้านฮิพ 108 โรงเตี๊ยม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านฮิพ 108 โรงเตี๊ยม

14.00 Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า ( Hotel Indigo Phuket Patong หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL )

เข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort (4 ดาว) เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ เดินเล่นชายหาด หรือใช้ Facility ภายในโรงแรม เช่น ฟิตเนส นวดสปา ว่ายน้ำ หรือขี่จักรยาน ฯลฯ

18.00 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

07.00 Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า ( Hotel Indigo Phuket Patong หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

07.30 Phuket Destination Co., Ltd.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ โดยรถตู้ปรับอากาศ ... ถึงท่าเรือ มีบริการชา กาแฟ ขนม

09.00 Phuket Destination Co., Ltd.

ออกเดินทางโดย Speed Boat มุ่งหน้าสู่ "เกาะพีพี" เดิมชาวทะเลเรียกหมู่เกาะนี้ว่า "ปูเลาปิอาปิ" คำว่า "ปูเลา" แปลว่าเกาะ คำว่า "ปิอาปิ" แปลว่าต้นไม้ทะเลจำพวกแสม และโกงกาง ต่อมาเรียกว่า "ต้นปีปี" ซึ่งภายหลังกลายเสียงเป็น "พีพี" ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอาณาจักรแห่งบุปผาใต้สมุทร นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวหมู่เกาะนี้ส่วนใหญ่มาเพื่อดำน้ำดูปะการังดอกไม้ทะเล และปลาหลากสีสันที่สวยงาม พร้อมชม "อ่าวมาหยา" สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง“เดอะบีช” ภาพยนตร์สัญชาติอังกฤษ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นอ่าวที่ผู้คนทั่วโลกต่างพูดถึงเดินทางต่อไปยัง อ่าวโล๊ะชามะเที่ยวชมความงดงามของเกาะ ... เดินทางต่อไปยัง "อ่าวปิเละลากูน" เล่นน้ำ สนุกสนานเพลิดเพลินหรือเลือกถ่ายภาพกับเรือหางยาวเป็นที่ระลึก ... **รับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค** ... เดินทางต่อไปยัง "อ่าวลิง" ชมความน่ารักของลิงและเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำที่หาดอันสวยงาม ... จากนั้นเดินไปยัง "เกาะไข่" เป็นเกาะไข่นอก ซี่งเป็นเกาะที่สวยงาม และมีฝูงปลามากมาย หาดทรายขาวสะอาด ... จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า ( Hotel Indigo Phuket Patong หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL )

เดินทางกลับสู่โรงแรม Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort ... ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

07.00 Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort หรือเทียบเท่า ( Hotel Indigo Phuket Patong หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

อิสระรับประทารอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 Phuket Destination Co., Ltd.

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ "มาดูบัวคาเฟ่" คาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ที่มีจุดเด่นเป็นสวนบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียหรือบัวกระด้งเหมาะแก่การเก็บภาพสวยๆ ... จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ระหว่างทางให้แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

16.05 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

เหินฟ้าสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE218 (ใช้เวลาบิน 1.30 น.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

17.30 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....พร้อมความประทับใจ