12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขโครงการรัฐ
1. รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2. ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
3. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
4. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
5. รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น
6. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
7. ผู้ใช้สิทธิ์ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง โครงการทัวร์เที่ยวไทย เรียบร้อยแล้ว

อัตราค่าบริการนี้รวม
+ ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพ-อุดรธานี-กรุงเทพ
+ ค่าที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า โรงแรมตามที่ระบุในรายการ
+ ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว 1 คัน
+ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
+ ค่ากิจกรรมต่างๆ ที่ระบุในรายการ
+ ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวชำนาญการ 1 ท่าน คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
+ ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
+ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
x ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด, มินิบาร์, ฯลฯ
x ค่าใช้จ่ายรถออกนอกเส้นทาง
x ค่า UPGRADE ห้องพัก ในกรณีที่ลูกค้าต้องการ
x ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ น้ำใจจากท่านคือกำลังใจของผู้ให้บริการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
19/29 หมู่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง
เบอร์โทร
0827829444
อีเมล
bluewavetravel@outlook.com
หมายเหตุ

เที่ยวอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ หินสามวาฬ วัดภูทอก 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - บึงกาฬ
โดย บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวอีสาน อุดร หนองคาย บึงกาฬ ชมแหล่งธรรมชาติสุดอันซีน หินสามวาฬ บึงโขงหลง I วิวสวยงามสุดบรรยาย สกายวอร์ค วัดผาตากเสื้อ วัดภูทอก วัดป่าภูก้อน I สักการะวัดดัง วัดพระธาตุบังพวน วัดโพธิ์ชัย พระธาตุหล้าหนอง วัดอาฮงศิลาวาสสะดือแม่น้ำโขง I ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินบึงกาฬ & ตลาดท่าเสด็จ

เดินทาง พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 ราคาท่านละ 12,500 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน 2500 + 2500 = 5,000 บาท
2. เบี้ยเลี้ยง 1500*3 = 4,500 บาท
3. ค่าห้องพัก 1100+800 = 1,900 บาท
4. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
5. ภาษี ณ ที่จ่าย 3% 139.18 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 11,564.18 บาท
ลูกค้า 8 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,445.52 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตร็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าชุดห่วงใยโควิด (แมส+แอลกอฮอล์) 50 บาท
3. ค่าน้ำ ขนม ของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่าย 175 บาท

ค่าภาษี
1. ค่าภาษี 7% = 817.76 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,438.28 บาท

05.30 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ็ท โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก นำท่านเช็คอิน โหลดสัมภาระ เรียบร้อยแล้ว เตรียมพร้อมออกเดินทาง

07.30 สายการบินไทยเวียดเจ็ท

ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี โดย เที่ยวบิน VZXXX มีบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

08.40 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมมัคคุเทศก์ ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเกร็ดความรู้ต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง

09.30 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี ออกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

11.00 วัดป่าภูก้อน

นำท่านสู่ วัดป่าภูก้อน พุทธสถานท่ามกลางธรรมชาติ นำท่านชม พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลี ความยาว 20 เมตร มีลักษณะอ่อนช้อยงดงามหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย

12.00 ร้านสุจิตตาปลาเผา

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านสุจิตตาปลาเผา

14.00 วัดผาตากเสื้อ

นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดปฏิบัติธรรม อยู่บนยอดเขาสูง มีทิวทัศน์สวยงามมองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว และวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง มีการจัดทำ SKY WALK ริมหน้าผาเป็นทางเดินกระจกรูปวงกลม สำหรับชมวิว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 ได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุมาประดิษฐาน เป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

16.30 วัดพระธาตุบังพวน

นำท่านสักการะ วัดพระธาตุบังพวน เป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคายมาช้านาน เจดีย์พระธาตุบังพวน เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยม สร้างด้วยศิลาแลงอิฐดินเผา ลักษณะเป็นสถูปแบบอินเดียรุ่นเดียวกับองค์พระปฐมเจดีย์ มีพระปรางค์เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมต่อกันมี 7 ชั้น เหนือขึ้นไปเป็นที่ตั้งฉัตรและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ และยังมีกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา หมายถึงการจำลองสถานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์ หลังจากตรัสรู้แล้ว จำนวน ๗ แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์, มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง ๗ สิ่ง และเป็นสถานที่สำคัญเกี่ยวกับพญานาค คือ “สระมุจลินท์” หรือ “สระพญานาค” สระน้ำโบราณที่มีบันทึกในหนังสือใบลานที่เขียนเป็นภาษามคธ เรียกชื่อว่า “สระมังคละน้ำเที่ยงหมัน” ที่มีตำนานเล่าว่าหลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ ได้เกิดมีสายน้ำพวยพุ่งออกมาจากพื้นดินซึ่งเชื่อว่าเป็นปากปล่องภูพญานาคที่เฝ้าปกปักรักษาพระธาตุบังพวน จึงมีการขุดสระน้ำขึ้นตามมาในภายหลัง

18.30 ร้านแดงแหนมเนือง

บริการอาหารเย็น ณ ร้านแดงแหนมเนือง ลิ้มรสอาหารขื้นชื่อเมืองหนองคาย

19.30 โรงแรม รอยัล นาคารา หนองคาย หรือเทียบเท่า ( โรงแรม อมันตรา หนองคาย )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม รอยัล นาคารา หนองคาย ที่พักใจกลางเมือง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

07.00 โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย หรือเทียบเท่า ( โรงแรม อมันตรา หนองคาย )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายนพพล ศิริโภค

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศแบบวีไอพี บริการตลอดทริป

08.00 วัดโพธิ์ชัย

นำท่านนมัสการหลวงพ่อพระใส ณ วัดโพธิ์ชัย ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายและจังหวัดใกล้เคียงให้เคารพนับถือ ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 3 เข้าปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์สำเร็จ ได้อัญเชิญจากเมืองเวียงจันทน์มาประดิษฐานที่วัดหอก่องและในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้อัญเชิญหลวงพ่อพระใสแห่รอบเมืองหนองคายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำขอพรหลวงพ่อพระใสในทุกๆปี

09.00 ตลาดท่าเสด็จ

นำท่านสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือเรียกว่า“ตลาดอินโดจีน” เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ เพราะก่อนที่จะมีการสร้างสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว ประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำ จะต้องใช้เรือในการสัญจรไปมา ในปี 2498 เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัย จังหวัดหนองคาย พระองค์ได้เสด็จขึ้นจากเรือพระที่นั่ง ณ ตลาดท่าเรือ แห่งนี้ ภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อจาก “ตลาดท่าเรือ” เป็น “ตลาดท่าเสด็จ” ตลาดท่าเสด็จนอกจากจะเป็นแหล่งซื้อของฝากแล้ว ตลาดนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าที่อยู่ในแถบอินโดจีน เช่น จีน เวียดนาม และยุโรปตะวันออก มีทั้งผลิตภัณฑ์มากมาย ได้แก่ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว ผ้าทอท้องถิ่น

10.00 พระธาตุหล้าหนอง

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระธาตุหล้าหนอง หรือเรียกว่า “พระธาตุกลางน้ำ” เป็นที่เคารพศรัทธายิ่งของชาวหนองคาย ปัจจุบันองค์พระธาตุจมอยู่กลางแม่น้ำโขงห่างจากฝั่งไทย 180 เมตร องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำ

11.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

12.00 ร้านธาราแลนด์ ไคสี

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านธาราแลนด์ ไคสี ร้านสวยยอดฮิต บรรยากาศดี ริมแม่น้ำโขง

13.00 วัดอาฮงศิลาวาส

นำท่านแวะ วัดอาฮงศิลาวาส ชมสะดือแม่น้ำโขง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ ด้วยเหตุที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาว ประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาค ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาที่วัดอาฮงและแก่งอาฮงอย่างไม่ขาดสาย

15.00 หินสามวาฬ

นำท่านเดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่ม ก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ นำท่านขึ้นสู่ หินสามวาฬ อายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬ สามารถยืนชมทัศนียภาพ ของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และภูเขาเมืองปากกระดิ่ง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน อิสระให้ท่านถ่ายภาพแห่งความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางสู่ กำแพงภูสิงห์ นำคณะกราบนมัสการ หลวงพ่อพระสิงห์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของภูสิงห์ ณ ลานสิงห์ หมอบ ซึ่งมีก้อนหินลักษณะคล้ายสิงห์กำลังหมอบอยู่

15.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่น เดินทางขึ้นหินสามวาฬ

18.00 ร้านครัวผู้ว่า 2000 บึงกาฬ

บริการอาหารเย็น ณ ร้านครัวผู้ว่า 2000 บึงกาฬ

19.00 ถนนคนเดินบึงกาฬ

นำท่านช้อปปิ้งเพลินเพลินเดินเลือกซื้อของที่ ถนนคนเดินบีงกาฬ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง มีสินค้าหลากหลาย อาทิ งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และยังมีลานกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรีอีกด้วย เปิดให้บริการทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 16.00-21.00 น

20.00 THE ONE HOTEL BUENGKAN

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE ONE HOTEL BUENGKAN ที่พักในตัวเมือง ห้องพักแสนสะดวกสบาย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

07.00 THE ONE HOTEL BUNGKAN

บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายนพพล ศิริโภค

นำคณะขึ้นรถตู้ปรับอากาศวีไอพี บริการตลอดทริป

08.30 วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก)

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) มีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้งภูทอก ภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยว ภูทอกมี 2 ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อย ส่วนที่นักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชมได้คือภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไปและยังไม่เปิดให้เข้าชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอก คือสะพานไม้ และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก โดยใช้เพียงแรงงานคนสร้างบันได เวียนไปมารอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 5 ปีเต็ม จากชั้น 1 ถึง 7 จะมีบันไดให้เดินจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 3 เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแบบสะพานเวียนรอบเขา ซึ่งจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปเรื่อยๆ บันไดที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอกนี้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษ ให้พ้นโลกแห่งโลกียะ สู่โลกแห่งโลกุตระ หรือโลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามและมุ่งมั่น

11.30 บึงโขงหลง และ ศาลปู่อือลือนาคราช

เดินทางสู่ บึงโขงหลง (เดินทางประมาณ 30 นาที) แวะเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ พืชน้ำนานาชนิด นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในฤดูหนาว อาทิ ห่านป่า นกยาง นกกระเต็น เป็นจุดพักผ่อนชมวิวมองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านขอพร ศาลปู่อือลือนาคราช ตำนานพญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง เชื่อว่าเกิดจาการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ซึ่งชาวบ้านมักจะบนบานศาลกล่าวหรือขอพรจากท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกครั้งที่ออกไปหาปลาในบึง หรือแม้แต่เรื่องหน้าที่การงาน เรื่องต่างๆ เพื่อให้สมปรารถนา

12.00 ครัวคุณเพชร บึงโขงหลง

บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวคุณเพชร บึงโขงหลง ทานข้าวพร้อมสัมผัสบรรยากาศบึงใหญ่ วิวดี อากาศเย็นสบาย

14.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี (เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

16.30 ร้านของฝากวีทีแหนมเนือง

เดินทางถึง อุดรธานี หากมีเวลานำท่านแวะ ร้านของฝากวีทีแหนมเนือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี อาทิ แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย ฯลฯ

17.00 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี นำท่านเช็คอิน โหลดสัมภาระ เคาน์เตอร์สายการบินเวียดเจ็ท (VZ)

19.00 สายการบินไทยเวียดเจ็ท

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน VZXXX มีบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่อง

20.10 บริษัท บลู เวฟ ทราเวล 2020 (ไทยแลนด์) จำกัด

เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม