12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

1. กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อเช็ควันเวลาเดินทางที่ท่านต้องการ “ ว่ายังว่างและรับได้ “ และ ยังเหลือสิทธิ์จองได้ ผ่านโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง และช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/อีเมล์) เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ท่าน
3. ส่ง สำเนาบัตรประชาชน พร้อมชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน (ไม่มีการชำระมัดจำ) เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และออกใบรับเงินให้แก่ท่าน
4. หลังจากคณะเดินทางกลับ เรียบร้อยแล้วทางบริษัท จะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วัน
5. บัตรประชาชนตัวจริงถือไปในวันเดินทาง
6. หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ครบโดสตามชนิดวัคซีน (ซิโนแวค (Sinovac) , ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) , ไฟเซอร์ (Pfizer) , โมเดอร์นา (Moderna) , สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ได้รับวัคซีนชนิดจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม) ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 7 วัน ที่รับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 3 วัน หรือผลตรวจ ATK ที่ยืนยันผลเป็นลบจากสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 2 วัน
(โปรดเช็คเมื่อจองอีกครั้ง เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนตามคำสั่งจังหวัด)
7. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
8. หากงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
10. ท่านต้องปฎิบัติตามมาตรการหรือประกาศการเดินทางข้ามจังหวัด
11. ท่านต้องให้ความร่วมมือในการสแกนใบหน้าจำนวน 2 ครั้ง (วันแรก และ วันสุดท้าย) โดยต้องยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ของบริษัทฯ
12. ท่านต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการถ่ายภาพหมู่คณะ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ภาพ ไว้สำหรับกรณีไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ หรือสแกนได้แต่ไม่ครบจำนวนตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางไว้สำหรับให้บริษัทฯ นำไปประกอบการเบิกจ่ายกับ ททท.
13. ท่านต้องยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ / หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ที่หน่วยรัฐที่เกี่ยวข้องร้องขอสอบถามและการดำเนินการเบิกจ่ายของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ให้เรียบร้อยเสร็จสิ้น
14. ท่านรับทราบและยินยอมว่าในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าท่านไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ททท. อาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการ “ ทัวร์เที่ยวไทย “ ของท่าน ท่านตกลงยินยอมคืนเงินที่ได้รับไปแล้วให้บริษัทฯ ภายใน 7 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของ ททท. ถือเป็นที่สุด
15. เมื่อท่านตกลงชำระเงินกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
2/2 ซอยหมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
เบอร์โทร
0841600210
อีเมล
newviewtour@hotmail.com
หมายเหตุ

เที่ยว 5 เกาะสวย ณ ทะเลเมืองตราด 4 วัน 2 คืน

location_on พิจิตร - ตราด
โดย นิววิวทัวร์ แอนด์ ออร์แกไนเซอร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จ.พิจิตร | ซิตี้ทัวร์ | เกาะกูด | น้ำตกคลองเจ้า | หาดคลองเจ้า | เขาเรือรบ | ต้นมะค่ายักษ์ | เกาะรัง | เกาะยักษ์เล็ก | เกาะยักษ์ใหญ่ | เกาะกระดาด | เกาะขายหัวเราะ | อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล | ชุมชนริมน้ำจันทบูร | จ.พิจิตร

เดินทาง มค 64 ราคาท่านละ 12,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1400*4 = 5600 บาท
2. ค่าเดินทางและอื่นๆมัคคุเทศก์ กทม-พิจิตร-กทม 4775 บาท
3. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 2000+2000 = 4000 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 14400 บาท
ลูกค้า 45 คน เฉลี่ยคนละ 320

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 500

รวมค่าใช้จ่าย

ภาษี 7% = 795

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1640 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

23.00 ณรงค์ทัวร์

คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จังหวัดพิจิตร) มัคคุเทศก์ คอยให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกคณะ
ออกเดินทางสู่ จังหวัดตราด โดยรถบัส VIP ปรับอากาศ 50 ที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ชม.)

08.00 ณรงค์ทัวร์

ออกเดินถึง จังหวัดตราด แวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊ม พร้อมล้างหน้าแปรงฟัน

08.30 ร้านนำโชค

อาหารเช้า ณ ร้านนำโชค

09.30 ซิตี้ทัวร์

เดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก

10.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

ออกเดินทางจากท่าเรือแหลมศอก โดย เรือเหมาส่วนตัว Speed Boat 15 ที่นั่ง เดินทางสู่ สีฟ้า รีสอร์ท เกาะกูด ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

12.30 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

เข้าเช็คอินที่พัก 2 คืน สีฟ้ารีสอร์ท บรรยากาศธรรมชาติ ชายหาดส่วนตัว สถานที่หาดทรายสีขาวทอดยาวและมีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม

13.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

13.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

ฟรี!!!!! กิจกรรมในรีสอร์ท เช่น พายเรือคายัค อุปกรณ์ดำน้ำชายหาด สระว่ายน้ำและฟิตเนส สะพานไม้ทอดยาวสำหรับดูพระอาทิตย์ตก

15.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของรีสอร์ท โดยรถสองแถวเหมาแบบส่วนตัว (3 ชั่วโมง) แบบ ฟินน์ อินน์ เป็นพาหนะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ บนเกาะ
จุดที่ 1 น้ำตกคลองเจ้าน้ำตกแห่งประวัติศาสตร์
จุดที่ 2 หาดคลองเจ้าหาดทรายขาวน้ำทะเลใสร่มรื่นในทิวมะพร้าว
จุดที่ 3 เขาเรือรบแนวหินรูปร่างคล้ายเรือรบบนลานหินกว้าง
จุดที่ 4 ต้นมะค่ายักษ์อายุเก่าแก่กว่า 500 ปี
ได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่รีสอร์ท เพื่อให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

อาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (หรือริมทะเล ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) บริการท่านด้วยเมนูซีฟู้ดทะเลเผา

07.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตัวลงเรือเดินทางสู่เกาะน้อยใหญ่ของเกาะกูดชมความงามของทะเลแสนงาม

09.10 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

สุด Exclusive! ล่องเรือ Speed Boat แบบส่วนตัว 5 เกาะ ตลอดวัน (09.10-16.00 น.)
เกาะที่ 1 เกาะรัง เกาะเล็กๆที่มีสีสันท้องทะเลอันสวยงาม
เกาะที่ 2 เกาะยักษ์เล็ก เกาะหินตั้งเรียงรายอยู่ไม่ห่างกัน
เกาะที่ 3 เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะหินตั้งเรียงรายอยู่ไม่ห่างจากเกาะยักษ์เล็ก
เกาะที่ 4 เกาะกระดาด
เกาะที่ 5 เกาะขายหัวเราะ เกาะเล็กๆ แบบที่ใครหลายคนเคยเห็นในหนังสือการ์ตูน

16.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

เดินทางกลับรีสอร์ท เพื่อให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

อาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท ชุดเมนูไทยซีฟู้ด

07.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท และ คืนห้องพัก

11.00 บริษัท สีฟ้ารีสอร์ท จำกัด

ออกจาก สีฟ้า รีสอร์ท เกาะกูด โดยเรือเหมาส่วนตัว Speed Boat 15 ที่นั่ง เดินทางสู่ท่าเรือแหลมศอก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

11.03 ร้านแดง ซีฟู้ด

อาหารกลางวัน ณ ร้านแดง ซีฟู้ด หนึ่งในร้านดังของจังหวัดตราด ตั้งอยู่ริมน้ำ อาหารทะเลสดใหม่

13.00 ณรงค์ทัวร์

เดินทางโดยรถบัส VIP ปรับอากาศ สู่ จังหวัดจันทบุรี

14.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

แวะชม อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ประจำมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี

15.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

แวะชม ชุมชนริมน้ำจันทบูร อันเก่าแก่ริมแม่น้ำจันทบุรีตรงข้ามอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

23.00 บริษัท นิววิวกรุ๊ป จำกัด

เดินทางถึงจังหวัดพิจิตร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจแห่งวันพักผ่อนเดินทาง