6,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่ารถท้องถิ่น ขึ้นอุโมงค์ปิยะมิตร + สกายวอล์ค + ค่ารถมอเตอร์ไซด์จากลานจอดรถใหญ่สู่ที่ตั้งสกายวอล์ค ทั้งขาไปและขากลับ
3. ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน (พักคนเดียวทุกโรงแรม จ่ายเพิ่มนอกโครงการ 1,500 บาท)
4. ค่าอาหาร 9 มื้อ บริการน้ำดื่ม วันละ 2 ขวดต่อท่าน และ แถมบริการอาหารว่างเบรกบ่ายทุกวัน /บริการผ้าเย็น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
5. ค่าเข้าชมสถานที่ ทุกสถานที่ ที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษา 500,000 บาท
7. ค่าไกด์ + ค่าทีมงาน
8. รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากทัวร์บริการ
2. ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ในห้องพัก ค่าซักรีด และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
เงื่อนไขการเดินทาง ... การจอง จองพร้อมชำระเงินมัดจำผ่าแอปเป๋าตัง 4,140 บาท (60%) ที่เหลือรัฐจ่ายตรงกับบริษัททัวร์
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพาหนะเป็นรถตู้ตลอดการเดินทางกรณีที่มีลูกค้าจองทัวร์ไม่ถึง 25 ท่านกรณีลูกค้าเดินทาง 25-40 ท่าน ออกเดินทางโดยรถบัส
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหา การเมือง,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ ซึ่งอยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายอันเนื่องจากความประมาทของท่าน, การโจรกรรม
4. เมื่อท่านชำระค่ามัดจำแล้ว บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมด และทางบริษัทฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
5. รับเฉพาะท่านที่ฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดวัคซีน ส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีด ต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR หรือผลตรวจ ATK ที่รับรองโดยสถานพยาบาลหรือห้องปฏิบัติการก่อนเดินทาง 3 วัน (ทัวร์มีหน้ากากอนามัย – เจลอัลกอฮอล์ บริการตลอดการเดินทาง)
เอกสารทำประกัน สำเนาบัตรประชาชน คนละ 1 ใบ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/7 ถนน ประตูลอด ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0858234284
อีเมล
orapinteemtour1@hotmail.com
หมายเหตุ

เบตง โอเคยิ่งกว่าใคร

location_on นครศรีธรรมราช - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินท์ทีมทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อะเมซิ่ง.... เบตง OK ยิ่งกว่าใคร
สกายวอล์คกระจก กลางทะเลหมอก!
อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย – ตู้ไปรษณีย์สูงใหญ่ที่สุดในโลก
อัศจรรย์อุโมงค์ปิยะมิตร พระธาตุเจดีย์สง่างามบนเนินเขา
สวนหมื่นบุปผาดอกไม้เมืองหนาว บ่อน้ำแร่ร้อน

รัฐจ่ายให้ 40 % จ่ายเองแค่ 60%

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าดำเนินการ คิด 890 บาท จ่ากต้นทุน 5,990 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิด 780 บาท ได้แก่

-ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด/คน , ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง , อาหารว่าง ขนม+น้ำผลไม้กล่อง
-ค่าบริการหน้ากากอนามัยทุกวัน เจลแอลกอฮอล์
-ค่าห้องพักทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย
-ค่าอาหารทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย
-ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป ตามกรมธรรม์
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-ค่าไกด์วันละ 1,500/คน จำนวน 2คน เป็นเวลา 3วัน

05.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ออกเดินทางจากสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช รับสมาชิกที่จุดนัดหมาย นำท่านสู่ปัตตานี-ยะลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถ(อาหารกล่องร้านข้าวมันไก่บางน้ำเปรี้ยว) .....บริการมื้อที่ 1

10.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงปัตตานี ขอพร เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ชมศาลเจ้า และชมมัสยิดกรือเซะ ก่อนเข้าสู่ตัวเมืองยะลา

12.00 ร้านอาหารธารา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารลาภปาก )

อาหารทะเล เซ็ตโต๊ะๆละ 8คน พร้อมน้ำดื่ม...บริการมื้้อที่ 2

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางสู่ อำเภอเบตง นำท่านชม.... • จุดชมวิวสะพานฆอแยฮาลาบาลาเขื่อนบางลาง • เช็คอินเบตง กับ ป้าย O.K. BETONG

17.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือ เทียบเท่า

17.20 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

หลังเช็คอินห้องพัก นำท่านเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูปกับ • หอนาฬิกา .... ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก..... สตรีทอาร์ต Amezing นกนางแอ่น เต็มเสาไฟฟ้า

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน(กิตติ) หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารรวงข้าว )

ร้านอาหารจีนต้นตำหรับเบตง เซ็ตโต๊ะๆละ 8 ท่าน พร้อมน้ำดื่ม..บริการมื้อที่ 3 อิสระเดินชมแสงสี ก่อนกลับโรงแรม พักผ่อน (คืนที่ 1)

04.00 จำเริญ นวลเจริญ

ออกจากรีสอร์ตโดยรถท้องถิ่น 6 ล้อ เดินทางสู่ ลานจอดรถอัยเยอร์เวง เปลี่ยนเป็นรถปิ๊กอัพท้องถิ่นและต่อมอเตอร์ไซต์สู่จุดชมวิว “ สกายวอล์คเบตง” ชมวิวทะเลหมอก บนสะพานกระจก

08.30 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม บริการมื้อที่ 4

09.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์ลอดภูเขาแห่งแรกของไทย รูปปั้นไก่เบตงยักษ์ วัดพุทธาวาส พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ

12.00 ร้านอาหารบ่อน้ำร้อน หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารรวงข้าว )

อาหารเช้าเซ็ตโต๊ะๆละ 8 ท่าน พร้อมน้ำดื่ม...บริการมื้อที่ 4 จากนั้น ลงแช่เท้าบ่อน้ำร้อน พักผ่อนร่างกายสักครู่ก่อนเที่ยวชมต่อ

13.30 จำเริญ นวลเจริญ

เดินทางชม อุโมงค์ปิยะมิตร

15.30 จำเริญ นวลเจริญ

สวนหมื่นบุปผา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หมื่นบุปผา

18.00 ร้านครัวสมุย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารรวงข้าว )

อาหารไทยเซ็ตโต๊ะๆละ 8 ท่าน พร้อมน้ำดื่ม..บริการมื้อที่ 5

19.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

โรงแรมพักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน

07.00 โรงแรมแกรนด์แมนดาริน หรือเทียบเท่า ( โรงแรมโมเดิร์นไืทย )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม...บริการมื้อที่ 7

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางจากตัวเมืองเบตง สู่ตัวเมืองยะลา ชมเมืองที่สะอาดและมีผังเมืองสวยที่สุด

11.00 ร้านอาหารลาบปาก หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธารา )

อาหารไทยและอีสาน เซ็ตโต๊ะๆละ 8 ท่าน พร้อมน้ำดื่ม...บริการมื้อที่ 8

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

นำท่านชมวัดหน้าถ้ำ “วัดคูหาภิมุข” ชมวัดช้างไห้ กราบหลวงปู่ทวด แล้วเดินทางกลับ

18.00 ร้านทิวทัศน์@ไฮเวย์ พัทลุง

อาหารไทยเซ็ตโต๊ะๆละ 8 ท่าน พร้อมน้ำดื่ม..บริการมื้อที่ 9

22.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

กลับถึงนครศรีธรรมราช โดยสวัสดิภาพ และ ประทับใจ