10,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - อุดรธานี พร้อมคณะ
• ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
• ค่าที่พัก ห้องละ 2 - 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าอาหาร 6 มื้อที่ระบุในรายการ
• ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
• ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
• ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ตามความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจอง ใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย ผ่าน www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย
• กรณียืนยันการเดินทาง จองสิทธิ์ ชำระส่วนที่เหลือ 60%ทันที

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
63/294 หมู่บ้านสัมมากร ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด
เบอร์โทร
0800851100
อีเมล
greattravelworld@gmail.com
หมายเหตุ

บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด (สาขาอุทัยธานี)
กรุ๊ปเหมา บริการรถรับ- ส่งสนามบิน ฟรี!
สำหรับผู้เดินทางเริ่มจาก อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง อยุธยา
สอบถามรายละเอียด โทร. 080-085-1100

สุดแดนอีสาน..อุดร บึงกาฬ หนองคาย 3 วัน 2 คืน

location_on สมุทรปราการ - อุดรธานี
โดย บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สายมู..ห้ามพลาด! ! อีสานเหนือ ท่องดินแดนอันลี้ลับ
สักการะ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง
เยือนถ้ำนาคา อุทยานแห่งชาติภูลังกา
ชมแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ ณ เขาสามวาฬ
เยือนภูกทอก ขึ้นบันไดเวียนชมทัศนียภาพโดยรอบ
ชมวิว ณ วัดผาตากเสื้อ จะมองเห็นวิวแม่น้ำโขงที่กั้น ไทย-ลาว
สักการะ "หลวงพ่อพระใส" พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ณ วัดโพธิ์ชัย
ชมความสวยงาม และวิวทิวทัศน์ ณ วัดป่าภูก้อน
เยือนสถานที่ศักดิสิทธิ์แห่งดินแดนพญานาค "คำชะโนด"

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ = 4, 000 บาท
2 เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
3. ค่ารถมัคคุเทศกฺ์ 500 บาท
4. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 800+ 800 = 1,600 บาท
5. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 35 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมีคคุเทศก์ 9,135 บาท
ลูกค้ากรุ๊ปละ 9 คน เฉลี่ยคนละ 1,015 บาท

ค่าใช้จ่าเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท

ยอดรวม 1150 บาท

05.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทางและผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

07.05 สายการบิน THAI VIETJET

บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ200 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)

08.30 หจก.นิลผกา

เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี (8-9 ท่าน) นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดบึงกาฬ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 3 ชั่วโมง)
พร้อมบริการอาหารว่าง บนรถระหว่างเดินทาง

12.00 ครัวคุณเพชร หาดสมบูรณ์

พร้อมบริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 ) ณ ครัวคุณเพชร หาดสมบูรณ์

13.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้น คณะถ่ายภาพคู่กับ ศาลปู่อือลือนาคราช พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง

15.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง ถ้ำนาคา เป็นถ้ำที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ค่ะ โดยตั้งอยู่ใกล้กับ วัดถ้ำชัยมงคล ความสวมงามของที่นี่ก็คือ รูปทรงของหินขนาดใหญ่ ที่มีรูปร่างคล้ายกับ งูยักษ์ หรือ พญานาค และทำให้ถ้ำแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติ และเรื่องลึกลับ

17.00 THE ONE HOTEL BUENGKAN หรือเทียบเท่า ( M GRAND HOTEL )

นำท่านเดินทางเช็คอิน เข้าที่พัก THE ONE HOTEL BUENGKAN หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

18.00 Riverside Buengkarn หรือเทียบเท่า ( M GRAND HOTEL )

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ ร้านอาหาร Riverside Buengkan

05.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ โดยรถของชาวบ้านท้องถิ่น หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี

07.00 THE ONE HOTEL BUENGKAN หรือเทียบเท่า ( M GRAND HOTEL )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)

08.30 หจก.นิลผกา

คณะเช็คเอ๊าท์ พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวสู่ จังหวัดหนองคาย นำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี (8-9 ท่าน)

09.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

พาท่านเดินทางสู่ วัดอาฮงศิลาวาส (แก่งอาฮง) สักการะพระพุทธควานันท์ศาสดา วัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เป็นจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุด ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจุดสะดือแม่น้ำโขง
หลังจานั้น นำท่านเดินทางไปยัง วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก ตั้งอยู่ในบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ

10.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หนองคาย (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) จากนั้นนำท่านไปยัง วัดผาตากเสื้อ และ SKYWALK เป็นวัดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม มองจากบนผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทย-ลาว ภายในวัดมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

12.00 ร้านอาหารครัวบุญชู

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) ณ ร้านอาหารครัวบุญชู หนองคาย

13.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จากเดิมชื่อ “วัดผีผิว” เนื่องจากวัดนี้เคยใช้เป็นที่เผาผีหรือเผาศพ และว่ากันว่ามีผีดุ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดโพธิ์ชัย ในสมัยรัตนโกสินทร์แล้วจึงยกฐานะขึ้นมาเป็น พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2524 ปัจจุบันเป็นสถานที่ประดิษฐาน “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยทองสุกอันเป็นเนื้อทองคำถึง 92 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีพระพุทธลักษณะอันงดงามอย่างมาก

15.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ มีต้นไม้ ลำธาร สัตว์ป่า และต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่าภูก้อน งดงาม ตระการตาแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ

17.00 BELLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ( BROWN HOUSE HOTEL )

พาท่านเช็คอินสู่ ที่พัก BELLE GRAND HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

18.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเพลิดเพลิน ถนนคนเดินอุดรธานี ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานหัตถกรรม งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่วนของลานกิจกรรมมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี เปิดให้บริการวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.
** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว อิสระตามอัธยาศัย **

18.00 BELLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ( ฺBROWN HOUSE HOTEL หรือ ร้านอาหารแม่หยา )

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 BELLE GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า ( ฺBROWN HOUSE HOTEL )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

08.00 หจก.นิลผกา

คณะเช็คเอ๊าท์ จากที่พัก หลังจากนั้น พาท่านเดินทางท่องเที่ยว มุ่งสู่ จังหวัดอุดรธานี

08.30 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง เกาะคำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์ สถานที่แห่งนี้ปรากฏในตำนานพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคราชปู่ศรีสุทโธ และองค์แม่ศรีปทุมมานาคราชเทวี และสิ่งลี้ลับต่างๆ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจรวมศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน

12.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อาคารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล แบบยุโรป และแวะซื้อของฝาก
**อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่น ระหว่างเดินทางกลับสู่ จ.อุดรธานี**

13.00 บริษัท เกรททราเวลเวิลด์ จำกัด

ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี เช็คอิน พร้อมโหลดสัมภาระ

15.05 สายการบิน Vietjet Air

บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ205 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) เวลา 16.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ