9,999/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

✅อัตราค่าบริการนี้รวม
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้
• ที่พัก โรงแรมแอทพิงค์นครริเวอร์ไซด์ จำนวน 2 คืน หรือเทียบเท่า
• ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
• อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
• ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
• ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
• ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

❌อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัมราคา 400 บาท/เที่ยว (หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน)
• หากต้องการห้องพักเดี่ยวชำระเพิ่ม 3,000 บาท ผ่านบริษัททัวร์โดยตรง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
• ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับแอปเป๋าตัง และสำเนาบัตรประชาชน สำหรับทำการจองและออกใบเสร็จรับเงิน
2. ชำระค่าทัวร์ เต็มจำนวน 60% ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์

การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง และคืนเงินได้ทุกกรณี และเงื่อนไขเป็นไปตามโครงการทัวร์เที่ยวไทยกำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้นที่ 17 โซนเอ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
เบอร์โทร
0932649224
อีเมล
holidayclip2016@gmail.com
หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่
ต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ณ จุดเช็คอิน สนามบินดอนเมือง

1. ต้องเป็นผู้ได้รับวัคซีนดังต่อไปนี้
- Sinovac 2 เข็ม
- Sinopharm 2 เข็ม
- Astrazeneca 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
- Pfizer 2 เข็ม
- Moderna 2 เข็ม
- J&J 1 เข็ม (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
- Sputnik V 2 เข็ม
- วัคซีนไขว้ 2 เข็ม

หรือ
2. มีเอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

หรือ
ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ต้องหายจากอาการป่วย มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด ได้รับตรามาตรฐาน SHA เลขที่ E0413

✅สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง
Line : @holidayclip
หรือโทร 093-2649224

(01-HCCNX) เชียงใหม่ แม่กำปอง ดอยอินทนนท์ ม่อนแจ่ม 3วัน 2คืน [ธ.ค.64 - ม.ค.65]

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
โดย บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

✅ สัมผัสบรรยากาศสโลว์ไลฟ์ ณ แม่กำปอง
✅ ชมความสวยงามของซากุระเมืองไทย ณ ขุนช้างเคี่ยน
✅ สักการะวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วัดพระสิงห์ วัดเจดีย์หลวง
✅ เช็คอินม่อนแจ่ม สูดอากาศแสนบริสุทธิ์
✅ ชมทุ่งดอกไม้ฤดูหนาว ณ สวนดอกไม้แม่ริม
✅ สัมผัสความเป็นล้านนา ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองแบบขันโตก พร้อมชมโชว์พื้นเมือง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
2. ค่าห้องมัคคุเทศก์ 1,500+1,500 = 3,000 บาท
3. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 1,800+1,500 = 3,300
4. ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ = 400 บาท
5. ค่าประกันเดินทางมัคคุเทศก์ 10 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 9,710 บาท
ลูกค้า 6 คน เฉลี่ยคนละ 1,618.33 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันเดินทาง 10 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 110 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,728.33 บาท

ภาษี 7% = 656.20

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 2,384.53 บาท

04.30 บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกเเอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน *เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารทุกท่านต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลา 20 นาที ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
***ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแสกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธฺ์ยกเลิกการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้แสกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่**

06.50 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน DD1 (06:50 - 08:00) (ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า)

08.00 เอกรินทร์ ปิคตานา

เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน จ. เชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที)

08.30 บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด

มุ่งหน้าสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม ทั้งต้นไม้ ลำธาร รวมถึงน้ำตก เป็นอีกที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาสัมผัสธรรมชาติ ท่ามกลางวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้าน

พาทุกท่านแวะ ร้านกาแฟระเบียงวิว ร้านกาแฟยอดฮิตที่อยู่ในหมู่บ้านแม่กำปอง ทุกท่านที่มาหมู่บ้านแม่กำปองต้องไม่พลาดร้านนี้ โดยไฮไลท์ของร้านคือระเบียงที่ยื่นออกไปนอกหุบเขามองเห็นวิวหมู่บ้านแม่กำปองจากมุมสูง สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

จากนั้นนำท่านไปยัง วัดคันธาพฤกษา หรือ วัดแม่กำปอง เป็นวัดแห่งเดียวในหมู่บ้านแม่กำปอง จุดเด่นที่น่าสนใจ คือมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ มีวิหารสร้างด้วยไม้สักทอง แกะสลักลวดลายวิจิตรงดงาม นับเป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชน ที่แห่งนี้ยังมี “พระอุโบสถ” ที่เป็นศูนย์รวมศรัทธาประกอบพิธีกรรมต่างๆ และยังได้ชื่อว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ ด้วยตั้งอยู่กลางลำธารแห่งสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน

12.00 บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด

อิสระ รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด

นำท่านเดินทางสู่ ขุนช่างเคี่ยน หรือสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูง ขุนช่างเคี่ยน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ท่านได้ชมความงดงามของ ดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย ซึ่งจะบานสะพรั่งอย่างสวยงามในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างเต็มที่

จากนั้นนำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงที่สำคัญที่สุดหนึ่งของเชียงใหม่ โดยพระธาตุดอยสุเทพนั้นสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย โดยสร้างตามศิลปะแบบล้านนา องค์เจดีย์เป็นทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุม ปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน ได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยครูบาศรีวิชัย ผู้เป็นที่ศรัทธาของชาวเหนือในช่วงรัชกาลที่ 5 เป็นพระธาตุประจำปีผู้ที่เกิดปีมะแม

18.00 ร้านอาหารเบญจรงค์ขันโตก

รับประทานอาหารเย็น แบบขันโตก พร้อมชมโชว์พื้นเมือง ณ ร้านอาหารเบญจรงค์ขันโตก

19.00 โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

06.30 โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 เอกรินทร์ ปิคตานา

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่มียอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย พาท่านเข้าสักการะ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ จุดที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน จุดสูงสุดแดนสยาม อันเป็นที่ตั้งของ กู่พระอัฐิเจ้าอินทวิชานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 และเป็นองค์สุดท้าย ซึ่งเป็นพระบิดาของเจ้าดารารัศมี พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระองค์มีความรักและหวงแหนผืนป่าเป็นอย่างมาก จึงได้รับสั่งให้นำอัฐิของท่านมาไว้บนยอดดอยอินทนนท์

จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (พระธาตุประจำปีชวด) สักการะพระบรมธาตุเจคีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยจอมทองอันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุ ส่วนพระเศียรเบื้องขวา ปัจจุบันถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข

13.30 ร้านอาหารครัวเฟื่องฟ้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวเฟื่องฟ้า

14.30 บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด

พาท่านสักการะ พระพุทธสีหิงค์ ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวงแห่งเดียวที่อยู่ในเขตกำแพงเมือง ตัวองค์พระประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ ซึ่งมีความงามด้วยศิลปากรรมแบบล้านนาที่ปราณีตบรรจง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดผู้ที่เกิดปีมะโรง

นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงแห่งนี้เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี พ.ศ. 2088 ความสูงของเจดีย์ลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของความสูงเดิม แต่ก็ยังคงรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าประทับใจ

นำเดินทางสู่ถนนคนเดินที่โด่งดังที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่ ถนนคนเดินวัวลาย ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จำหน่ายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของทานเล่น ของที่ระลึก และอีกมากมาย ถือว่าเป็นอีก 1 เสน่ห์ที่ไม่ควรพลาด เมื่อมาเยือนเชียงใหม่
***พีเรียดที่เดินทางไม่ตรงกับวันเสาร์ จะพาท่านเดิน Walking Street Nimman Six แทน *เนื่องจากถนนวัวลายเปิดเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น*

อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินวัวลาย หรือ Walking Street Nimman Six

18.30 โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

07.00 โรงแรมแอท พิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 เอกรินทร์ ปิคตานา

นำท่านเช็คเอ้าท์จากโรงแรม และออกเดินทางจากพาเดินทางไปยัง ม่อนแจ่ม เป็นพื้นที่บนสันเขาสูงประมาณ 1,350 เมตร นับเป็นจุดชมวิวที่สามารถขึ้นไปสัมผัสลมหนาว ชมวิวธรรมชาติที่กว้างไกลสุดตา พร้อมเก็บภาพกับดอกไม้นานาชนิด และพลาดไม่ได้พาท่านแวะถ่ายรูปที่ ม่อนแจ่ม Skywalk จุดชมวิวไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาด รวมไปถึงสะพานไม้ไผ่ยาวกว่า 100 เมตร ให้ท่านได้อิสระเก็บบรรยากาศทุกอณู สูดอากาศกันอย่างเต็มปอด

จากนั้นให้ท่านได้แวะคาเฟ่บรรยากาศสุดชิล Jungle De Cafe ร้านกาแฟที่โดดเด่นด้วยทั้งรสชาติ และวิวสุดอลังการท่ามกลางธรรมชาติ และยังได้ชมน้ำตกแบบเพลิดเพลิน รับรองว่าทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้เป็นอย่างดี

นำท่านไปเพลิดเพลินไปกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาว สวนดอกไม้แม่ริม ซึ่งทุกหน้าหนาวนั้น ดอกไม้ต่างๆ จะบานสะพรั่งสวยงาม
(เนื่องจากสภาพอากาศ และการปลูกดอกไม้ของแต่ละสวนอาจมีเวลาไม่เท่ากัน ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสวนที่เข้าชม โดยจะตรวจสอบ ณ วันที่คณะเดินทางไปถึง โดยเลือกสวนที่สวยที่สุด ณ เวลานั้นให้ท่านได้เข้าชม)

13.30 ร้านอาหารก๋องคำ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารก๋องคำ

15.30 บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด

หลังจากอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปแวะซื้อของฝากที่ กาดวโรรส หรือกาดหลวงแหล่งซื้อของฝากของเมืองเชียงใหม่ ทั้งไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลไม้แปรรูปต่างๆ ให้ท่านได้เลือกจับจ่ายใช้สอยกันอย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สนามบินเชียงใหม่

18.10 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9 (18.10 - 19:15) (ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมน้ำหนักกระเป๋า)

19.15 บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด

เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ