6,480/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

* รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
* ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
* ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
* โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับสำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
* รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่นเป๋าตัง เท่านั้น
* ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วทริปในบางวัน

ราคานี้รวม
- รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น เดินทางไปกลับ กาญจนบุรี - เพชรบูรณ์
- ค่ารถท้องถิ่นขึ้นภูทับเบิก และเที่ยวใน อ.เขาค้อ
- อาหาร 10 มื้อ
- ที่พักภูทับเบิก 1 คืน , เขาค้อ 1 คืน
- มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางบริษัทไทยประกันภัย ทุนประกัน 1 ล้าน
- อาหารว่างและเครื่องดื่มบริการตลอดการเดินทาง
- มะขามหวาน ของฝากจากเพชรบูรณ์ ท่านละ 1 กก.

ราคานี้ไม่รวม
**ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เกิดขึ้น เช่น ค่ามินิบาร์ , ค่าซักรีด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
160/381 หมู่บ้านศรีเทพไทย หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางสมัคร อ.บางปะกง
เบอร์โทร
0819498298
อีเมล
jidapa.14@hotmail.com
หมายเหตุ

รับลมหนาว ชมทะเลหมอก @ ภูทับเบิก & เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

location_on กาญจนบุรี - เพชรบูรณ์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจที. ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

รับลมหนาว และชมทะเลหมอก @ ภูทับเบิก & เขาค้อ ชมทุ้งกังหันลมบนยอดเขา กับอากาศเย็นๆ และทุ่งดอกไม้สวยๆ

เดินทางพฤศจิกายน - 31 มกราคม 2565
(โครงการทัวร์เที่ยวไทย)

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ จาก จ.ฉะเชิงเทรา - จ.กาญจนบุรี = 1,000 บาท
2. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 2 คืน = 1,500 บาท
3. ค่ามัคคุเทศก์ 4 วันๆ ละ 1,200 บาท = 4,800 บาท
4. ค่าผู้ช่วยมัคคุเทศก์ = 2,400 บาท
5. ค่าประกันการเดินทาง 2 คน ๆ ละ 25 บาท = 50 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 9,750 บาท
ลูกค้า 35 คน เฉลี่ยคนละ 279 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล้ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 บาท

รวมเป็นเงิน 433 บาท

*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% 454 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 887 บาท

16.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

พบกันที่จุดนัดพบ ทีมงานเจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ลงทะเบียนเช็คอินท์ และ Scan ใบหน้า โครงการทัวร์เที่ยวไทย

17.00 นายพัฒนเดช ขันธโมลีกุล

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคเหนือตอนล่าง ด้วยรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง

19.00 บ้านอาหารศรีสุวรรณ นครปฐม

รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านบ้านอาหารศรีสุวรรณ อ.ศาลายา จ.นครปฐม หลังจากนั้นออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเพชรบูรณ์ พักผ่อนบนรถ

07.00 โรงแรมเมาเท่นสวิสเซอร์แลนด์

เดินทางถึงอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทำภาระกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเขาค้อสวิตเซอร์แลนด์

08.00 นายอนุชา ฤทธิ์คง

นำท่านขึ้นรถท้องถิ่น เพื่อทำการท่องเที่ยวไปยัง วัดผาซ่อนแก้ว มีการสร้างเจดีย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็น ที่สืบพระศาสนาให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติและคนรุ่นหลัง ได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ความพิเศษของเจดีย์ คือ ลวดลายการตกแต่งด้วยถ้วยกระเบื้อง หินสีต่างๆ ดูงดงามแปลกตาและบริเวณใต้ฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา

10.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางขึ้นภูทับเบิก ด้วยรถท้องถิ่น ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากเส้นทางขึ้นเขาและคดเดี้ยว

12.00 ไร่สุวิทย์ รีสอร์ท

เดินทางถึงไร่สุวิทย์รีสอร์ท รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 ไร่สุวิทย์ รีสอร์ท

เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย พักห้องละ 2 – 4 ท่าน

18.00 ไร่สุวิทย์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น แก้หนาวด้วยชุดหมูกะทะร้อนๆๆๆ หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ไร่สุวิทย์ รีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า

08.00 นายอนุชา ฤทธิ์คง

อำลาที่พัก เดินทางกลับลงภูทับเบิกกลับอำเภอเขาค้อ

10.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงทุ่งกังหันลม อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเข้ามาในบริเวณแคมป์สนเพื่อไปยังเส้นทางท่องเที่ยวหลักบนเขาค้อ จะสามารถมองเห็นกำหันลมโดดเด่นได้อย่างง่ายได้ เนื่องจากจุดที่ตั้งของโครงการทุ่งกังหันลม อยู่บนเนินเขาสูง บนระดับความสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 1,050 เมตร ตระหง่านบนที่ราบยอดเขาเนื้อที่ 350 ไร่ จึงสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกล

12.00 ร้านอาหารไร่จันทร์แรม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารไร่จันทร์แรม

13.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

สักการะ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของเขาค้อ ลักษณะเป็นเจดีย์สีขาว สถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ บริเวณยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐธาตุของพระพุทธเจ้า ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา โดยพระบาทสมเด็จ พระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่เขาค้อ เพื่อเป็นสิริมงคล
***นำท่านเดินทางขึ้นจุดมุมสูงที่อนุสาวรีย์ผู้เสียสละ เขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเรือน ทหาร ตำรวจ ทหาร ผู้พลีชีพในการสู้รบเพื่อปกป้องพื้นที่ในเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ และเลย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511-2525 เพื่อเทิดทูนวีรกรรมของเหล่านักรบเพื่อชาติ วัสดุทำจากหินอ่อนเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 24 เมตร อันหมายถึง การปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพลเรือน ตำรวจ ทหาร ในปี พ.ศ. 2524
*** พาท่านลงมาชิมกาแฟ เครื่องดื่มกับวิว แสนงามของเขาค้อ ก่อน นำท่านเข้าพักผ่อน โรงแรมที่

17.00 ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท

เดินทางเข้าที่พักโรงแรมไร่แสงจันทร์ รีสอร์ท พักห้องละ 2 - 4 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท

รับประทานอาหารเย็น ที่ห้องอาหารไร่จันทร์แรม หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายพัฒนเดช ขันธโมลีกุล

อำลาที่พัก ออกเดินทาง พร้อมกับของฝากมะขามหวานสดจากไร่ ของดีเมืองเพชรบูรณ์ ท่านละ 1 กก.

10.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

สักการะพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมือง ของเพชรบูรณ์ ตำนานพระอุ้มพระดำน้ำ

12.00 บุญเจริญ ไก่ย่างวิเชียรบุรี

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบุญเจริญไก่ย่าง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบุรณ์ที่มีชื่อเสียงด้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

13.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

ออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรี บริการอาหารเย็นบนรถ

23.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงที่หมาย จังหวัดกาญจนบุรี โดยสวัสดภาพพร้อมรอยยิ้มและความประทับใจกับทีมงานเจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์