12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ ภูเก็ต ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ไทย สมายล์ แอร์เวย์ รวมอาหารว่างและเครื่องดิ่ม น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7กก และน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20 กก
ที่นั่งมีจำกัด อาจสำรองที่นั่งไม่ได้ ในบางวัน หรือ บางเที่ยวบิน กรุณาสำรอง ล่วงหน้า อย่างน้อย
2. รถตู้ หรือ รถเก่ง ปรับอากาศตามรายการ
3. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ อาหารเช้า รวม5มื้อ
4. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @phuketdestination
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
บริษัท ภูเก็ต เดสติเนชั่น จำกัด 43/40 หมู่ 6 ถนนพระภูเก็ตแก้ว ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทร
0897291552
อีเมล
phuketdestination@gmail.com
หมายเหตุ

ภูเก็ต Stay and Play @Red Mountain & Loch Palm Golf Glub

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท ภูเก็ต เดสติเนชั่น จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สนาม กอล์ฟ พร้อม ที่พัก แพคเก็จทัวร์กอล์ฟภูเก็ต 2 สนาม 3 รอบ Loch Palm Golf Club and Red Mountain Golf Club

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคา รวม ตั๋วเครื่องบิน และ รวม ค่า Green Fee ถึง 2 สนาม 3 รอบ ออกรอบ ทั้ง 3 วันสนาม RedMountain Golf club จัดเป็นสนามที่เล่นยาก ติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

00.00 บจก.ภูเก็ตเดสติเนชั่น

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จุดนัดพบบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอินสายการบินไทยสมาบล์(we) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.45 สายการบินไทยสายล์

บัตรโดยสารชั้นประหยัด รวมสัมภาระ และอุปกรณ์ก๊อฟ ไม่เกิน 20 กิโล
สามารถ เลือก เที่ยวบิน WE201 BKK HKT 0745 - 0910
WE203 BKK HKT 0810 - 0935
WE285 BKK HKT 0925-1055
ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที ถึงสนามบินภูเก็ต
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต รับสัมภาระ

10.00 นายอนุสรณ์ ขันตีสระพังหลวง

รอต้อนรับคณะ ณ สนามบินภูเก็ต
รอให้ บริการ ด้วยรถ ตู้ หรือ รถเก๋ง ขึ้นอยู่ กับจำนวนผู้เดินทาง
นำท่านเดินทางสู่เรด เมาเท่น กอล์ฟ คลับ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 45 นาที

11.30 Red Mountain Golf Club

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 Red Mountain Golf Club

ออรอบ ที่ สนามกอล์ฟ เรด เมาน์เทน กอล์ฟ คลับ 18 หลุม ออกแบบโดย Jonathan Morrow.สร้างขึ้นบนเนื้อที่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ให้ความรู้สึกและความทรงจำที่ดี นักกอล์ฟได้เพลิดเพลิน และ เจอกับอุปสรรค์ในรูปแบบที่หลากหลาย เนินสูง ที่ราบ บังเกอร์ทราย น้ำ ลม หิน และอีกหลายรูปแบบ
เร๊ดเมาท์เท่นกอล์ฟคอร์ส มีสภาพคอร์สที่ถูกโอบล้อมด้วยเนินเขาและป่าไม้ ทำให้ผู้เล่นสนุกกับเกมส์มากขึ้นในทุกๆช๊อตของกอล์ฟ
เร๊ดเมาท์เท่นกอล์ฟคอร์สภูเก็ต เป็นสนามชั้นนำ 72 พาร์ มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 7,200 หลา

18.00 โรงแรม ทินิดี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (TNDP)

เข้า เช็คอิน ณ ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ตเป็นสถานที่สำหรับคนรักกีฬากอล์ฟและนักท่องเที่ยวที่ต้องการความผ่อนคลายอย่างแท้จริง
หลังจากเช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อน ตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรม ทินิดี กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

รับประทานอาหารเช้า

08.00 LOCH PALM GOLF CLUB

ออกรอบ ที่ สนามกอล์ฟ ล็อก ปาล์ม กอล์ฟ คลับ 18 หลุม,

12.00 สนามกอล์ฟ ล็อก ปาล์ม กอล์ฟ คลับ 18 หลุม,

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่ายอิสระ ตามอัธยาศัย

08.00 Red Mountain Golf Club

ออกรอบ ที่ Red Mountain golf Club 18 หลุม

12.00 Red Mountain Golf Club

รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 อนุสรณ์ ขันตีสระพังหลวง

เช็คเอาท์ จาก ที่พัก
เดินทางไป สนามบินภูเก็ต

16.00 สายการบินไทยสายล์

เดินทางชั้นประหยัด ด้วยเที่ยวบิน
รวมสัมภาระและถุงgolf 20 กิโล

เที่ยวบินที่สามารถเลือกเดินทาง
WE 216 HKT D BKK 1620 1745
WE 218 HKT D BKK 1910 2035
WE 212 HKT D BKK 1935 2100

ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ