17,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ราคาต่อท่าน สำหรับที่พัก 2 ท่านต่อห้องพัก
2. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
3. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
4. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
5. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
6. เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
7. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
9. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
9.1. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ

อัตรานี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน
1.1. ดอนเมือง-ตรัง ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเซีย
1.2. สุราษฯ-ดอนเมือง ชั้นประหยัด โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเซีย
***รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง***
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง นำเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่นหากมีตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 8 มื้อ
6. ที่พัก โรงแรมที่พักตามรายการนำเที่ยว จำนวน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
7. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
8. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3.ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือจากรายการที่แจ้งไว้
4.ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การ นําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

รอบการเดินทาง 8 ท่านเดินทางได้ทันที รับสูงสุด 18 ท่าน เที่ยวปลอดภัย จองด่วนก่อนเต็ม
รอบต่อไปที่ให้บริการ
✅✅✅ 9 - 12 ธค 64 เปิดจอง 6 ท่านเดินทาง

✅✅✅ 16 -19 ธค 64 เปิดจอง 6 ท่านเดินทาง

✅✅✅ 21 - 24 ธค 64 เปิดจอง 6 ท่านเดินทาง

✅✅✅ 6 - 9 มค 65 เปิดจอง 6 ท่านเดินทาง
พักหรู 5 ดาว พร้อมบ้านพักบนแพภูผาวารี
เที่ยวตรังอาหาร จัดเต็มทุกมื้อ ให้คุณอิ่มอร่อย
เที่ยวทะเลลอดถ้ำมรกต เที่ยวสี่เกาะเมืองตรัง

" (001-ใต้)"เขื่อนเชี่ยวหลาน พักแพภูผาวารี เที่ยวทะเลตรัง ถ้ำมรกต เที่ยว4เกาะ 4วัน3คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - สุราษฎร์ธานี
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

4วัน3คืน เขื่อนเชี่ยวหลาน X ตรัง
✅ เที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลาน กุ้ยหลินเมืองไทย พร้อมพักแพภูผาวารี พักห้องละ2ท่าน พร้อมอาหาร ล่องเรือ และกิจกรรมทางน้ำ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น และ ตก
✅ เที่ยวเมืองตรัง พักโรงแรมเรือรัษฎา 2 คืน ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย พร้อมชิมติ่มซำขึ้นชื่อเมืองตรัง อาหารเมืองตรังสุดอร่อย หมูย่างเมืองตรัง พร้อมเค้กเมืองตรัง ได้ชิมแน่นอน!
✅ ลอดท้องมังกร ถ้ำเลเขากอบ Unseen เมืองห้วยแก้ว พร้อมเที่ยวเมืองกันตัง แช่น้ำพุร้อนกันตัน
✅ อร่อยกับอาหารทะเลสุดพิเศษ หาดปากเมง ขอทะเลสดๆ
✅ พิเศษ One Day Trip เที่ยวถ้ำมรกต เที่ยว4เกาะ เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะแหวน พร้อมดำน้ำชมปะการังสุดสวย พร้อมเล่นน้ำกับ ปลานีโม่ และปลาสวยงามอื่นๆมากมาย
✅ ราคานี้ คุ้มที่สุดกับเที่ยวบิน รวมเที่ยวบิน แอร์เอเชียและน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม/ท่าน
✅ อาหาร 9 มื้อไม่ต้องจ่ายเพิ่ม

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

* ค่าเรือ ทะเลตรัง ดอท คอม เป็นผู้ให้บริการ ใบอนุญาตเลขที่ 43/00540
นั่งเรือหางยาว พร้อมไกด์ท้องถิ่น 1 คน โดยสารลำละ 10 ท่าน/ลำ One Day Tripพร้อม ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ
โดยทางบริษัทจัดทำประกันภัยท่องเที่ยวทางน้ำเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์เพิ่มเติม
* ค่ารถวันกลับ มีค่าเพิ่มเติมส่งรถกลับตรัง

** ที่พักคืนสาม แพภูผาวารี รวมอาหาร เที่ยง เย็น เช้า และเรือเข้าสู่แพ พร้อมล่องเรือชมกุ่ยหลิน
** เครื่องบิน Airasia ทางบริษัทฯ ซื้อตั๋วโดยสาร พร้อมน้ำหนักสัมภาระไปและกลับ ให้กับลูกค้า พร้อมค่าธรรมการชำระเงิน และ ภาษีสนามบิน

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*4 = 4800 บาท
2. ค่าเครื่องบิน 2200+2200
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ ตรัง 2 คืน(พักแยก) และ แพ 500(ที่พักไกด์) =1200+500
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 +50(ปก ดำน้ำ)=85บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*3 คน =900บาท
7 ค่าเข้าอุทยานและเข้าสถานที่ต่างๆ ของมัคคุเทศก์ 270 บาท (40+50+120)+10+50
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 13655 บาท
ลูกค้า 16 คนเฉลี่ย = 854 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1200*4 = 4800 บาท
2. ค่าเครื่องบิน 2200+2200
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ ตรัง 2 คืน(พักแยก) และ แพ 500(ที่พักไกด์) =1200+500
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 +50(ปก ดำน้ำ)=85บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*3 คน =900บาท
7 ค่าเข้าอุทยานและเข้าสถานที่ต่างๆ ของมัคคุเทศก์ 270 บาท (40+50+120)+10+50
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 13655 บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 759 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
หมูย่างตรัง แจกลูกค้าแบบกล่อง ครึ่งกิโล = 250 บาท / กล่อง ทาน2ท่าน = 125
- ค่าเครื่องดื่ม ขนมเค้กเมืองตรัง กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 120 บาท
ค่าเข้าอุทยานหาดเจ้าไหม 40+ประกันอุบัติเหตุดำน้ำ50+อาหารกล่อง120 =210 บาท
ค่าเหมารถชมเมือง รถกบ 500 / 6 =85 บาท
ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ และเทศบาล รัชชประภา 50 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1484 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1253 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2737 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

00.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟา ทราเวล)
คณะพร้อมกันสนามบินดอนเมือง เคาเตอร์สายการบิน ไทยแอร์ เอเชีย อาคารผู้โดยสาร 2 ผู้โดยสารขาออก (Terminal 2) ชั้น 3 ประตู 9-10
✅ เจ้าหน้าที่คอยให้บริการเช็คอิน นำโหลดสัมภาระ หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็กอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาทีและผู้โดยสารพร้อม ณ.ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 20 นาที
***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)***

07.50 สายการบินแอร์เอเชีย

เดินทางสู่ตรัง โดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3235 ระยะเวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 35นาที น้ำหนักสัมภาระติดตัว 7 กก/ต่อท่าน
✅***(รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง)***
✅ตั๋วชั้นประหยัด ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันและไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบิน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และไม่มีบริการอาหาร

08.30 สมชัย แถวแก้ว รถตู้ VIP

ถึงสนามบินตรัง ไกด์หรือเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยช่วยเหลือดำเนินการเตรียมเอกสาร เข้าจังหวัดตรัง
✅นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง)
✅6 ท่านบริการด้วย รถตู้ 1 คัน
✅8 ท่านบริการด้วย รถตู้ 1 คัน
✅12 ท่านบริการด้วย รถตู้ 2 คัน
✅16 ท่านบริการด้วย รถตู้ 2 คัน

10.00 ร้านพงษ์โอชา3 หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารสีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู๊ดตรัง )

รับประทานอาหารกลางวันด้วย set ติ่มซำ ร้านพงษ์โอชา3 หรือ อาหารเมืองตรัง ร้าน สีฟ้า ไลฟ์สไตล์

11.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหาร รถตู้นำเที่ยว นำพาทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ ดังต่อไปนี้
✅ เที่ยวห้วยแก้ว 'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้ จ.ตรัง คือ งานศิลปะจากเศษไม้และรากไม้เทพทาโร  ที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมประมาณวันละ 500 คน รองรับอาเซียน ทำคำสอนพระพุทธเจ้า เป็น ไทย อังกฤษ จีน 
✅ "ถ้ำลอด หรือ ถ้ำมังกร " ถ้ำเลเขากอบ ที่เที่ยวตรัง นั่งเรือผจญภัยลอดถ้ำ แบบ Unseen ถ้ำเลเขากอบ ตั้งอยู่ใน ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงดงามสุดๆ เลยค่ะ ภายในจะมีถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตรเลยค่ะ ในถ้ำจะมีทางน้ำใต้ดินไหลผ่าน ต้องใช้เรือล่องลอดตามลำน้ำเข้าไปข้างใน เพื่อไปชมหินงอกหินย้อย
✅ วัดเขาพระยอด อ. ห้วยยอด จ. ตรัง

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยวพาทุกท่าน เที่ยวเมืองกันตัง เมืองที่สำคัญของ จ.ตรัง
✅ สถานีรถไฟกันตังที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต มีสถานที่ถ่ายรูปที่คลาสสิค ย้อนยุกในรูปแบบ รถไฟฝั่งอันดามัน สวยงามมาก
✅ บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี ผู้เคยเป็นเจ้าเมืองตรัง และนำความเจริญมาสู่ อ.กันตัง และเมืองตรัง และยังเป็นบิดาแห่งยางพาราไทย
✅ สวนตำหนักจันทน์ ที่นี่นอกจากจะเป็นสวนสาธารณะให้พักผ่อนหย่อนใจแล้วยังมีคุณค่าทางประวัติศาตร์ เคยรับเสร็จรัชกาลที่ 6 เมื่อเสร็จประพาสเมืองกันตัง และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ควนตำหนักจันทร์ได้ใช้เป็นที่ตั้งทัพของกองกำลังทหารญี่ปุ่น
วิวที่นี่สามารถมองเห็นเมืองกันตัง และแม่น้ำกันตังชัดเจน
✅ วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เป็นบ่อน้ำพุร้อมธรรมชาติมีอุณหภูมิเฉลี่ย40-70 องศา เหมาะสำหรับการแช่ตัวเพื่อการพักผ่อนและสุขภาพ

17.00 ครัวลำพู ร้านอาหารทะเล สูตรเมืองกันตัง หรือเทียบเท่า ( สีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู้ด ตรัง หรือ โรงแรมเรือรัษฎา )

รับประทานอาหารเย็น ณ ครัวลำพู ร้านอาหารทะเล สูตรเมืองกันตัง หรือ สีฟ้า ไลฟ์สไตล์ฟู้ด ตรัง หรือ โรงแรมที่พัก

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านนั่งรถกบ ชมเมืองตรังถ่ายรูปสถานที่สำคัญๆ ของเมือง จากนั้นพาทุกท่าน เดินช้อปปิ้ง ณ ตลาดถนนคนเดินเมืองตรัง (ในกรณีตลาดไม่เปิด พาทุกท่านชมเมืองเก่า)
*** การนั่งรถกบ ชมเมือง อาจเปลื่ยนให้ทุกท่านได้นั่งในวันพรุ่งนี้ ในกรณี ตลาดถนนคนเดิน ไม่เปิดในวันนี้**

19.00 โรงแรมเรือรัษฎา

พักโรงแรมเรือรัษฎา โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดใน อ.เมืองตรัง พักห้องมาตรฐาน ห้องละ 2 ท่าน

07.00 โรงแรมเรือรัษฎา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 สมชัย แถวแก้ว รถตู้ VIP

รถตู้ VIP นำพาทุกท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากเมง
✅ โปรแกรมทัวร์ วันนี้เป็นวันพิเศษ เป็นโปรแกรมทัวร์ เที่ยวเต็มวันทะเลเมืองตรัง 4 เกาะ ถ้ำมรกต เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน ลงชื่อทุกท่านเพื่อทำประกันภัย และเปลี่ยนเสื้อผ้า ทำภารกิจส่วนตัวพร้อมลงเรือ
สำหรับท่านที่ต้องการเช่าตี
*** ทางทัวร์ จัดเตรียมอาหารกล่องแบบ แพ็ค เพื่อนำไปรับประทาน เกาะกระดานแบบปิคนิค
✅ และพิเศษจัดเตรียม หมูย่างเมืองตรัง(1กล่อง ทาน 2ท่าน แบบครึ่งกิโลกรัม) ให้ทุกท่านได้ชิมหมูย่างเมืองตรัง

09.30 ทะเลตรัง ดอท คอม

เริ่มออกเดินทางไปยัง “เกาะมุก” เพื่อชื่นชมความมหัศจรรย์ภายใน
✅ “ถ้ำมรกต” Unseen
✅ มุ่งหน้าสู่ “เกาะกระดาน” ซึ่งเป็นหมู่เกาะที่สวยที่สุดในทะเลตรัง เกาะแห่งนี้ เป็นเกาะแรกที่จัดงาน “วิวาห์ใต้สมุทรของจังหวัดตรัง” หาดทรายที่นี่จะขาวสวยเนียน คณะทัวร์จะพักผ่อน ถ่ายรูป เล่นน้ำ ตามอัธยาศัย บนเกาะแห่งนี้

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รับประทานอาหารแบบ “ปิคนิค” บนชายหาดเกาะกระดาน พร้อมพิเศษ หมูย่างเมืองตรัง 2 ท่านต่อ1กล่อง (น้ำหนัก 500กรัม)

13.00 ทะเลตรัง ดอท คอม

เรือนำเที่ยวนำพาทุกท่าน ท่องเที่ยวต่อ
✅ ดำน้ำบริเวณ “อ่าวไผ่” เป็นจุดดำน้ำที่สำคัญของเกาะกระดาน ชมความงาม ของ ปะการังแข็ง ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และ ฝูงปลามากมาย โดยเฉพาะปลาการ์ตูนที่อยู่คู่กับปะการัง
✅ เดินทางไปยัง “เกาะแหวน” หนึ่งเดียวของทะเลตรัง ที่นักดำน้ำหลงไหล ชมความงามของโลกใต้ทะเล และจุดดำน้ำลึกที่ไม่ควรพลาด
✅ จากนั้นออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะเชือก” ซึ่งเป็นเกาะหินปูนสองเกาะติดกัน เป็นแหล่งความสมบูรณ์ของการดำน้ำตื้น พร้อมความสวยงามของ ปะการังแข็ง กัลปังหา ปลานีโม่ และปลาสวยงามอื่นๆมากมาย
✅ จากนั้นออกเดินทางกลับ สู่ “ท่าเรือปากเมง”

16.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ทุกท่านสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนออกเดินทางกลับ

17.00 ปากเมงซีฟู้ด หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเรือรัษฎา )

พาทุกท่านรับประทานอาหารเย็น Set อาหารแบบซีฟู้ด ที่ร้านอาหารทะเลสดๆ อ่าวปากเมงซีฟู้ด ในกรณีร้านอาหารไม่สามารถให้บริการได้ ทางทัวร์ จะพาทุกท่านรับประทาน ที่ห้องอาหารเรือรัษฎา แทน

18.00 โรงแรมเรือรัษฎา

พักโรงแรมเรือรัษฎา โรงแรมที่ใหญ่ที่สุดใน อ.เมืองตรัง พักห้องมาตรฐาน ห้องละ 2 ท่าน

07.00 โรงแรมเรือรัษฎา

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 สมชัย แถวแก้ว รถตู้ VIP

ออกเดินทางสู่เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน ระยะทางประมาณ 250 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 4 ชั่วโมง

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านไปยังท่าเรือ ออกเดินทางจากเขื่อนรัชชประภาด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่ พร้อมเสื้อชูชีพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เพื่อไปยัง แพภูผาวารี

13.00 บริษัท กุ้ยหลิน เชี่ยวหลานสุราษฎร์ ทัวร์ จำกัด

อาหารกลางวัน ณ แพภูผาวารี

14.00 แพภูผาวารี

✅ เช็คอินเข้าสู่ที่พัก แพภูผาวารี ที่พักสำหรับคืนนี้
ห้องพักสไตล์โมเดิร์น ห้องแอร์ + ห้องน้ำในตัว ( เครื่องปรับอากาศมีให้บริการ 17.00 น. – 09.00 น.)
สามารถ พายเรือแคนนู และเล่นน้ำหน้าห้องพักได้
*** พักห้องละ 2 ท่าน ***

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

✅ ชมกุ้ยหลินเมืองไทย นั่งเรือชมพระอาทิตยตกดิน

18.00 แพภูผาวารี

✅ ยามเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่าน นั่งเรือชมหมอกยามเช้า อันสวยงามของกุ่ยหลินเมืองไทย

07.00 แพภูผาวารี

รับประทานอาหารเช้า จากนั้น ตามอัธยาศัย ณ แพห้องพัก

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

เก็บสัมภาระพร้อมเช็คเอ้าท์ ออกจากที่พัก จากนั้นพาทุกท่านไปยังเขื่อนรัชชประภาด้วยเรือหางยาวขนาดใหญ่ พร้อมเสื้อชูชีพ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

10.00 สมชัย แถวแก้ว รถตู้ VIP

รถตู้ VIP พาทุกทานออกเดินทางนำเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์
พาทุกท่านชม สันเขื่อนรัชชประภา สะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์)
จากนั้นออกเดินทางกลับสู่สนามบิน สุราษฎร์ธานี ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

12.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงร้านขายของฝากหน้าสนามบิน ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝากจากสุราษฯ และสามารถรับประทานอาหารได้ตามอัธยาศัย
(*มื้อนี้ไม่ได้รวมในโปรแกรมทัวร์*)

13.00 สายการบินแอร์เอเชีย

ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี เช็คอินสัมภาระ
รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 20กิโลกรัม ตามกฎสายการบิน ไม่รวมที่นั่งและอาหารบนเครื่อง

14.55 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai Air Asia สุราษฯ-ดอนเมือง 14.55 - 15.50 FD 3240

15.50 บริษัทซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงสนามบินดอนเมือง
บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด (ฟาฟาทราเวล) พาทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ