12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตรานี้รวม
1. ค่ารถบัส ปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
2. ค่ารถตู้ไปแม่ฮ่องสอน ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
3. ค่าที่พัก 6 คืน ห้องละ2 ท่าน (พักคนเดียวทุกโรงแรม จ่ายเพิ่ม นอกโครงการ 2,800 บาท)
4. ค่าอาหาร13 มื้อ และอาหารว่างเบรกบ่ายทุกวัน
5. ค่าเข้าชมสถานที่รวมทั้งค่าธรรมเนียมอุทยานฯที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองท่านละ 1,000,000 บาท /ค่ารักษา 500,000 บาท
7. ค่าไกด์+ค่าสตาฟบริการ
8. ค่าอาหารว่าง บริการวันละ1 มื้อ... น้ำดื่มวันละ2ขวดต่อท่าน บริการผ้าเย็น ...กาแฟบนรถ ตลอดการ
เดินทางแจกหน้ากากอนามัย ทุกวัน เจลอัลกอฮอล์ บริการตลอดการเดินทาง
9. รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีต่างๆ

เงื่อนไขการเดินทาง ........... ต้องจองพร้อมจ่ายเต็มจำนวน 7,500 บาท ผ่านแอปเป๋าตัง
1. บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงพาหนะเป็นรถตู้ กรณีที่ลูกคา้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
2. บริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดปัญหา การเมือง,การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ, การจราจรติดขัด ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษัท ฯ
3. บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่งของสูญหายอัน เนื่องจากความประมาทของท่าน, การโจรกรรม
4. เมื่อท่านชำระเงินแลว้ บริษัท สงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินทุกกรณีไม่ว่า บางส่วน หรือทั้งหมด และทางบริษัทฯ
จะถือว่า ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/7 ถนน ประตูลอด ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0858234284
อีเมล
orapinteemtour1@hotmail.com
หมายเหตุ

หนาวแล้ว แอ่วเหนือ....เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน

location_on สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพมหานคร
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรพินท์ทีมทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

หนาวแล้ว แอ่วเหนือ.....เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน
ทุ่งบัวตอง ปางอุ๋ง บ้านรักไทย พระธาตุดอยคำ ผาช่อ
แดนเทวดา
วันที่ 25- 31 ธ.ค. 64 (7วัน 6 คืน)


ใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย.....ท่านจ่ายเพียง 7,500 บาท อีก 5,000 รัฐจ่ายให้!

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าดำเนินการ คิด 1000 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด คิด 2700บาท ได้แก่

-ค่าน้ำดื่มวันละ 2 ขวด/คน , ผ้าเย็นตลอดการเดินทาง , อาหารว่าง ขนม+น้ำผลไม้กล่อง...ตลอด 7 วัน ( 280 บาท)
-ค่าบริการหน้ากากอนามัยทุกวัน เจลแอลกอฮอล์....ตลอด 7 วัน ( 70บาท)
-ค่าห้องพักทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (500 บาท)
-ค่าอาหารทีมงานไกด์และพนักงานขับรถพร้อมผู้ช่วย (500 บาท)
-ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดทริป ตามกรมธรรม์ (25บาท)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ประมาณ 825บาท)
-ค่าไกด์วันละ 1,500/คน จำนวน 2คน เป็นเวลา 7วัน (ประมาณ 500)

01.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับสมาชิกจุดนัดหมาย เดินทางสู่ภาคเหนือ บริการอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมขนม กาแฟ บนรถ......บริการมื้อที่ 1

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันศูนย์อาหารระหว่างเดินทางตามอัธยาศัย

17.30 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ถึงนครสวรรค์ ชมพาสาน ตน้กา เนิดแม่น้า เจา้พระยา แสงสีสะพานเดชาติวงศ

19.00 ภัตตาคารโกยี หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารนพรัตน์ )

รับประทานอาหารเย็นร้านภัตตาคารโกยีหรือเทียบเท่า...........บริการมื้อที่ 2

20.00 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( ไม้หอมการ์เด้นโฮม )

เข้าที่พักโรงแรมแกรนด์ฮิลล์หรือเทียบเท่า พักผ่อน (คืนที่1)

06.00 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ หรือเทียบเท่า ( ไม้หอมการ์เด้นโฮม )

รับประทานอาหารเช้า โรงแรม...........บริการมื้อที่ 3

07.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เดินทางสู่ลำปาง สักการะ พระธาตุลำปางหลวง ชมพิพิธภัณฑ์ธนบดี ต้นกำเนิดชามตราไก่

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันศูนย์อาหารอิสระตามอัธยาศัย

13.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

สักการะพระธาตุดอยคำ ชมสินค้าโอท็อปบ่อสร้าง สันกำแพง

18.00 ห้องอาหารกาแล หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารใบตอง )

รับประทานอาหารเย็นห้องอาหารกาแล สวนอาหารดอกไม้เมืองหนาว...........บริการมื้อที่ 4

20.00 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ )

เข้าที่พักโรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วหรือเชียงใหม่ภูคำ หรือเทียบเท่า พักผ่อน (คืนที่ 2)

05.30 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม...........บริการมื้อที่ 5

06.30 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

เดินทางโดยรถตู้ชมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง นำท่านชมเมืองปาย
** ชมสะพาน “ปายอินเลิฟ” บ้าน“ สันติชล ” หมู่บา้นจีนฮ่อ

12.00 สันติชลจีนยูนาน หรือเทียบเท่า ( ครัวสายน้ำปาย )

รับประทานอาหารกลางวันร้านอาหารสันติชลจีนยูนนาน...........บริการมื้อที่ 6

13.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

**วัดน้ำฮู.... คอฟฟี่ อินเลิฟ เสาหลักกิโล ปาย
**พระธาตุแม่เย็น สักการะพระพุทธรูปองคใ์หญ่บนเนินเขาจุดชมวิวปาย

17.00 โรงแรมไดมอนด์ เดอ ปายซิตี้ หรือเทียบเท่า ( บุระลำปายรีสอร์ท )

เข้าที่พัก โรงแรมไดมอนด์ เดอ ปายซิตี้หรือเทียบเท่า เก็บสัมภาระแล้วไปเที่ยว....

18.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

ถนนคนเดินเมืองปาย……ที่ฮอตสุดๆๆเชิญช็อปปิ้ง และรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ได้เวลานัดหมาย กลับโรงแรม พักผ่อน (คืนที่ 3)

06.00 โรงแรมไดมอนด์ เดอ ปายซิตี้ หรือเทียบเท่า ( บุระลำปายรีสอร์ท )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม.........บริการมื้อที่ 7

07.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

อำลาปาย รถตู้นำท่านสู่แม่ฮ่องสอน ชมวิว @ กิ่วแม่ปาน จากนั้นชม ปางอุ๋ง พระตำหนักปางตอง
หมู่บ้านจีนยูนนาน “บ้านรักไทย”ชมไร่ชา สินค้าจากเมืองจีน มีบริการล่องเรือเก๋งจีนกลางน้ำ เชิญซื้อ
บัตรล่องเรือตามอัธยาศัย

12.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

ชมภูโคลน แร่ธาตุธรรมชาติบำรุงผิว 1 ใน 3 แห่งของโลก
สักการะพระธาตุดอยกองมูชม วัดจองคำ วัดจองกลาง

17.30 โรงแรมใบหยก

เข้าที่พักโรงแรมใบหยก เก็บสัมภาระ (คืนที่ 4)

18.30 ร้านอาหารไข่มุก

รับประทานอาหารเย็นร้านไข่มุกหรือเทียบเท่า..........บริการมื้อที่ 8 อิ่มแล้วเดินเที่ยวถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ก่อนกลับ พักผ่อนโรงแรม (คืนที่ 4)

06.00 โรงแรมใบหยก

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม.........บริการมื้อที่ 9

07.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

ออกจากโรงแรม เดินทางสู่ดอยเสือเฒ่า Amezing กะเหรี่ยงคอยาว กะเหรี่ยงหูยาว

11.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

ชมทุ่งบัวตอง บานสะพรั่งเต็ม ดอยแม่อูคอและสองข้างทางแม่สะเรียง

12.00 ร้านอินทิรา

รับประทานอาหารกลางวันร้านอินทิราแม่สะเรียง.........บริการมื้อที่ 10 อำลาแม่ฮ่องสอนสู่เชียงใหม่

14.00 ธีรภัทร์ ทิพย์รัตน์

ชม...ผาช่อ ประติมากรรมธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติแม่วางอลังการแบ้คกรานด์ ต้องห้ามพลาด!

18.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

นำท่านสู่กาดมากมาย ถนนนิมมาน รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย ช็อปปิ้งสินคา้มากมาย

20.00 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ )

เข้าที่พักโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า (คืนที่ 5)

07.00 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ )

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม.....บริการมื้อที่ 11

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เช็คเอ้าท์ เดินทางชม Amezing แดนเทวดา แลนด์มาร์คใหม่ ต้องห้ามพลาด! จากน้ั้น เดินทางสู่กาดทุ่งเกวียน

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

15.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ขอพรศาลพระเจ้าตากสิน เมืองตาก แล้วเดินทางสู่สุพรรณบุรี

18.00 ร้านกุ้งเป็น หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารนพรัตน์ )

รับประทานอาหารเย็นร้านอาหารกุ้งเป็น.....บริการมื้อที่ 12

21.00 โรงแรม SD Avenue

ถึงกรุงเทพฯ เข้าที่พักโรงแรมเอสดีอะเวนิวหรือเทียบเท่า พักผ่อน(คืนที่6)

07.00 โรงแรม SD Avenue

รับประทานอาหารเช้าโรงแรม.....บริการมื้อที่ 13

08.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

เช็คเอ้าท์เดินทางสู่ตลาดดอนหวาย ซื้ออของฝากขึ้นชื่อแห่งนครปฐม

12.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

14.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

ซ้ือขนมหวาน ของฝากจากเพชรบุรี

18.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

อิสระรับประทานอาหารเย็น ระหว่างเดินทาง

22.00 ห้างหุ้นส่วนจำกัดอรพินท์ทีมทัวร์

กลับถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพและประทับใจ. (โปรแกรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)