10,743/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน และ ไม่เกิน 12 ท่าน โดยรถตู้ VIP นั่งคันละ 6 ท่าน ตามมาตรการเว้นระยะห่าง
* ผู้ร่วมเดินทางต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนวันเดินทาง
* ผู้เดินทางไม่สามารถขอเลื่อนการเดินทางได้
* การยกเลิกการเดินทางโดยผู้เดินทางเอง ทำได้ โดย ยกเลิกมากกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง รับเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้วคืน 100% หัก ค่าใช้จ่ายตามจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี). ยกเลิก 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง รับเงินค่าทัวร์คืน 50% ของยอดเงินที่จ่ายไปแล้ว หลังจากหัก ค่าใช้จ่ายตามจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี). ยกเลิก 0-14 วันก่อนการเดินทาง ไม่ได้รับเงินคืน
* กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายตามจริงของบริษัททัวร์ (ถ้ามี) โดยค่าใช้จ่ายของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถที่ใช้เดินทาง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่ผู้เดินทางได้ทราบ
* เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับผู้เดินทางที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้น และ รับชำระด้วยแอพพลิเคชั่น เป๋าตังค์ เท่านั้น
* สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านดครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าตรวจสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพเป๋าตังค์ บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
* ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
* ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
* โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน การล่าช้าของรถไฟ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้ทางบรษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
* ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ โดยสารการบิน ไทย สไมล์ (non-refund)
* ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP นำเที่ยาตามรายการ
* ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
* ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 7 มื้อ
* น้ำดื่มขวดเล็กบนรถ รวาม 6 ขวด ต่อท่าน ต่อโปรแกรม
* ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรม
* มัคคุเทศก์นำเที่ยวอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
* ค่าประกันนอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000)
* ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
* ทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
* ค่าอาหารที่นอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์
* ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ำแข็ง ซอฟท์ดริ๊งค์ ในทุกๆมื้อ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภายนอกเข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวดซึ่งผู้เดินทางต้องชำระเอง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
* ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ในโรงแรม และที่นอกเหนือจากทางบริษัททัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่ 50/230 หมู่ 6 เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เบอร์โทร 091-451-9369
email: dosm@iasiathailand.com

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
50/230 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
เบอร์โทร
0914519369
อีเมล
dosm@iasiathailand.com
หมายเหตุ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อนวันเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ครบจำนวนที่กำหนด
* เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มค. 2565

ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน คิดแล้วไปให้ถึง

location_on สมุทรปราการ - ภูเก็ต
โดย ไอเอเชีย (ประเทศไทย)
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เปิดประสบการณ์พร้อมมุมมองใหม่กับการเที่ยวภูเก็ต แบบเข้าถึงทัั้งวัฒนธรรมเก่าแก่ ชิมอาหารหลากหลายทั้งอาหารถิ่น และอาหารทะเล พักผ่อนในโรงแรมบริเวณชายหาดป่าตอง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ต และ ค่ามัคคุเทศก์
-ค่าม้คคุเทศก์รวม 3 วัน 3200 บาท หารด้วนจำนวนลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยจ่ายคนละ 533 บาท
-ค่าประกันการเดินทาง 60 บาท ต่อท่าน
-ค่าน้ำดื่ม และผ้าเย็นบริการตลอดการเดินทาง 150 บาท ต่อท่า่น
-ค่าบริการเจ้าหน้าที่เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันเดินทาง 150 บาท ต่อท่าน

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท เอ็น พี ไลเชอร์ จำกัด

พบลูกค้าที่สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อช่วยท่านดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิในการใช้สิทธิโครงการ โดยการสเเกนใบหน้าผ่าน Application กระเป๋าตัง ก่อนท่านเดินทางขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดภูเก็ต โดยสายการบิน ไทย สไมล์

09.35 บริษัท ภูเก็ตกู๊ดวิลล์ จำกัด

ต้อนรับลูกทัวร์ ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ดำเนินการช่วยลูกทัวร์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ของโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยการสแกนใบหน้าของลูกทัวร์ผ่านแอปเป๋าตังเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ของแต่ละท่าน หลังจากนั้นเดินทางไปยัง วัดพระทอง เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัดพระทอง ซึ่งวัดพระทองเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ และเก่าแก่ในจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งของวัดจะอยู่ทางทิศเหนือของเกาะภูเก็ต ผู้คนส่วนใหญ่นิยมมาสักการะบูชาเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตหรือจะเป็นช่วงเดินทางกลับ ลูกทัวร์จะใช้เวลาอยู่ที่นี้ประมาณ 15 - 20 นาที

12.00 ร้าน วันจันทร์

รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร วันจันทร์ ร้านอาหารพื้นเมืองชื่อดังของจังหวัดภูเก็ตที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ในอาคารสไตล์โคโลเนียล ดึงดูดผู้มาเยือนด้วยอาหารที่เป็นรสชาติต้นตำรับแท้ๆของคนท้องถิ่น อิ่มอร่อยไปกับเมนูแนะนำ น้ำพริกกุ้งเสียบเมนูขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต หมูฮ้อง แกงปูใบชะพลูทานคู่กับเส้นหมี่ และเมนูอื่นๆอีกมากมาย นอกจาก อิ่มอร่อยไปกับมื้อเที่ยงแล้ว ท่านยังได้ชม การตกแต่งภายในร้านด้วยสไตล์ คลาสสิคสวยๆ

15.00 Seaview Patong Hotel

นำท่านเดินทางไปเช็คอินที่โรงแรม Patong Seaview Hotel ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหาดป่าตองโรงแรมซีวิว ป่าตอง (Seaview Patong) ได้มาตรฐาน SHA PLUS ตั้งอยู่ในทำเลเงียบสงบชานเมืองป่าตอง ซึ่งท่านสามารถเดินไปยังแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงยามค่ำคืนได้ โรงแรมมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง 2 แห่ง และให้บริการห้องพักพร้อมวิวทะเลหรือสระว่ายน้ำ

17.00 กะหลิมริมเล

รับประทานอาหารเย็นที่ ร้านอาหาร กะหลิมริมเล เป็นร้านอาหารติดริมทะเล โดดเด่นในเรื่องเมนูตำ และ ยำ อีกทั้งยังมีเมนูซีฟู๊คคอยให้บริการ จุดเด่นของทางร้านตั้งอยู่บนหาดกะหลิม มีบรรยากาศสุดชิล สามารถมองเห็นวิวและรับลมชมบรรยากาศไปพร้อมๆกัน


นำท่านเดินทางไปยังที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 Seaview Patong Hotel

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 บริษัท ภูเก็ตกู๊ดวิลล์ จำกัด

นำท่านมุ่งหน้าไปยัง จุดชมภูมิทัศน์แหลมพันวา เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลวิชิต โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที บริเวณนี้จะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ท่านสามารถเดินชมน้ำทะเลที่ ใสสะอาดและยังคงความเป็นธรรมชาติ บริเวณนี้มีระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ มีหญ้าทะเล แนวปะการัง และป่าชายเลนเป็นต้น

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง สวนสาธารณะสะพานหิน เป็นสวนสาธารณะริมทะเลของจังหวัดภูเก็ต ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ที่นี่เป็นสวนที่มีบรรยากาศดีมีท่านสามารถเดินชมป่าโกงกาง เพื่อศึกษาธรรมชาติ อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกายของชาวภูเก็ต

12.00 ทุ่งคา กาแฟ

เดินทางไปยังต่อไปยัง เขารัง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 15 นาที เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร ทุ่งคา กาแฟ เขารัง เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่บน เขารัง บรรยากาศดี ท่านสามารถมองเห็นวิวเมืองภูเก็ต และอิ่มอร่อยไปกับเมนู ยำยอดมะพร้าว แกงส้มกุ้งสับปะรด น้ำพริกปลาชิงช้าง ปูนิ่มผัดน้ำมะขาม และอื่นๆ

เดินทางออกจาก ร้านอาหาร ทุ่งคา กาแฟ เขารัง ไปยัง พิพิธภัณฑ์ไทยหัว ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เพื่อชมวัฒนธรรมพื้นเมืองและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ตในอดีต ที่นี่เป็นศูนย์รวมของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ถนนถลาง ชิโนโปรตุกิส เป็นย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ต ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโปรตุกีส บริเวณถนนถลาง และ ซอยรมณีย์ เยี่ยมเยือนแหล่งวัฒนธรรมในสมัยอดีตที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงถึงวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองในปัจจุบัน

17.00 ร้าน หมี่ต้นโพธิ์ สาขา 2

รับประทานอาหารที่ ร้านอาหาร หมี่ต้นโพธิ์ เป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดภูเก็ต เมนูแนะนำของทางร้านคือ หมี่ฮกเกี้ยน เจ้าต้นตำหรับ ใช้วัตถุดิบสดใหม่ และปรุงอย่างพิถีพิธันเพื่อบริการแก่ผู้มาใช้บริการ การันตีความอาหารด้วยรางวัล มิชลิน ให้ท่านได้อิ่มอร่อยไปกับเมนู หมี่ต้นโพธิ์ใส่ไข่ สะเต๊ะหมู ถุงทองปู และอื่นๆ

18.00 Seaview Patong Hotel

นำท่านเดินทางกลับไปยังที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

08.00 Seaview Patong Hotel

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 บริษัท ภูเก็ตกู๊ดวิลล์ จำกัด

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นเก็บสัมภาระเพื่อเช็คเอาท์จากโรงแรมแล้ว มุ่งหน้าไปยังร้านขายของฝาก พรทิพย์ ร้านขายของฝากชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต เป็นร้านขนาดใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที มีของสินค้าของฝากให้เลือกซื้อกับบ้านอย่างมากมาย อาทิ เช่นขนมพื้นเมืองภูเก็ต อาหารทะเลแปรรูป จุดเด่นของที่คือ น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำปลาหวาน เกลือเคย ไตปลาแห้ง มีรสชาติล่ำ น่าชวนให้ลิ้มลอง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง บ้านย่ามุก ย่าจันทร์ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที เป็นบ้านของ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร สองวีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง ซึ่งรู้จักกันในนามของคุณหญิงมุก และคุณหญิงจัน สามารถเข้าสักการะศาลบ้านย่า และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

12.00 ร้าน มาดูบัว

รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ มาดูบัว ภูเก็ต เป็นคาเฟ่และร้านอาหาร ที่มีจุดเด่น ด้วยสวนบัวขนาดใหญ่และสีสันสวยงาม และร่มรื่นด้วยต้นไม้ ล้อมรอบ อิ่มอร่อยไปกับเมนู ปลากะพงทอดน้ำปลา ทอดมันภูเก็ต ปูนิ่มผัดผงกะหรี่ แกงส้มปลามงยอดมะพร้าว กุ้งอบวุ้นเส้น ผักเหมียงผัดไข่ และปิดท้ายด้วยของหวานอร่อยๆ อย่าง บัวลอยไม่ลอยเก้อ

เดินทางออกจาก ร้านคาเฟ่ มาดูบัว ภูเก็ต ไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ไกด์และผู้ขับรถทำการส่งลูกทัวร์ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต กล่าวอำลาทักทาย พร้อมชี้ทำการสแกนเช็คเอาท์จากจังหวัดภูเก็ต จากนั้นเดินทางออกจากภูเก็ตด้วยสายการบิน ไทย สไมล์ ไปยัง กทม

จบโปรแกรมทัวร์