13,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

* รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
* ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
* ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
* โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
* รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
* ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
ราคานี้รวม
- ค่าเครื่องบินเดินทางไปเชียงใหม่
- ค่ารถไฟ นอนปรับอากาศ เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
- ค่ารถท้องถิ่นบริการนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดทริปการเดินทาง
- ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองเชียงใหม่ จำนวน 3 คืน
- อาหาร 12 มื้อ
- มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
- ประกันอุบัติเหตุการเดินทางบริษัทไทยประกันภัย ทุนประกัน 1 ล้านบาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- อาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมแดนเทวดา

ราคานี้ไม่รวม
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ค่าซักรีด , ค่ามินิบาร์ ฯลฯ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
160/381 หมู่บ้านศรีเทพไทย หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางสมัคร อ.บางปะกง
เบอร์โทร
0819498298
อีเมล
jidapa.14@hotmail.com
หมายเหตุ

รับลมหนาว @เชียงใหม่ เมืองเหนือแบบเหนือความคาดหมาย

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงใหม่
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจที. ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เที่ยวเมืองเหนือแบบเหนือความคาดหมาย ถ่ายรูปสวยๆ กับทุ่งดอกไม้ , เที่ยวชมวัดขุนหลวงวิน , เที่ยวชมแดนเทวดา ไปเครื่องบิน กลับรถไฟนอน
เดินทาง 9 - 12 ธันวาคม 2564 (โครงการทัวร์เที่ยวไทย)
รับจำนวน 20 ท่าน

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1. ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2,980 บาท
2. ค่าตั๋วรถไฟมัคคุเทศก์ 1,580 บาท
3.ค่ามัคคุเทศก์ 4 วัน ๆ ละ 1,200 4,800 บาท
4. ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ 500 บาท
5. ค่าประกันมัคคุเทศก์ 25 บาท
6. ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 3 คืน ๆละ 1,400 = 4,200 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 14,085 บาท
ลูกค้า 20 คน เฉลี่ยคนละ 704 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
* ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
* ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 150 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 879 บาท

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 909 บาท
รวมเป็นเงิน 1,788 บาท

10.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นัดเจอที่สนามบินดอนเมือง SL 508 เวลา 11.50 - 13.00 น.
นำท่านทำการเช็คอินตั๋วโดยสารเครื่องบิน กับสายการบินไทยไล้อ้อนแอร์ ท่านสามารถโหลดกระเป๋าเดินทาง
ได้ 1 ชิ้น ท่านละ 10 กิโลกรัม เมื่อได้บัตรโดยสารแล้ว เราจะพาท่านเข้าบริเวณด้านในสนามบินดอนเมือง เพื่อขึ้น
เครื่องเดินทาง ตามเวลา ไปยีงสนามบินเชียงใหม่ โดยเราจะขึ้นเครื่องเวลา 11.30 ตามที่ระบุ ไว้ในบัตรโดยสาร

11.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ นำท่านรับกระเป๋าเดินทางและ นำท่านเข้าสู๋โปรแกรมการท่องเที่ยวในช่วงวันแร

11.50 Thai Lion air

บินเหิรฟ้าสู่สนามบินเชียงใหม่ ด้วยสายการบินไทยไล้อ้อนแอร์

13.30 โรงแรมแอทนครพิงค์ริเวอร์ไซด์

นำท่านเข้าเก็บกระเป่า ณ โรงแรม แอทพิงค์นคร นิมมานเหมินทร์

14.30 นายเอกรินทร์ ปิดตานา

นำท่านไหว้พระ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดพระสิงห์วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญในประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดินล้านนามานับแต่อดีต เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยล้านนา พญาผายูกษัตริย์องค์ที่ 5 ในราชวงศ์มังรายโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้น ในปีพ.ศ. 1888 พร้อมทั้งสร้างพระเจดีย์สูง 24 ศอกองค์หนึ่ง เพื่อใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา
***นำท่านไหว้พระ ที่ วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา

18.00 ห้องอาหารกาแล

รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ร้านอาหาร กาแล หลังจากนั้นเดินทางเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมแอทนครพิงค์ริเวอร์ไซด์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแอทพิงค์นครริเวอร์ไซด์

08.00 นายเอกรินทร์ ปิดตานา

นำท่านเดินทางไปยังดอยผาหมอน เพื่อชมทุ่งดอกไม้ไฮเดรนเยีย และทุ่งนาข้าวขั้นบันได ใช้เวลาเดินทาง
2 ชั่วโมง เป็นหมู่บ้านที่รายล้อมด้วยวิวทิวเขาเขียวขจี มีบรรยากาศแสนสงบธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ และจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูทำนาจะได้เห็นนาข้าวสีเขียวปลูกสลับกับผักและพืชไร่ ทุ่งดอกไฮเดรนเยียแห่งนี้ ถึงหมู่บ้าน เปลี่ยน รถเพื่อใช้รถโฟล์วีล ขึ้นไปยังแปลงดอกไม้ดอกไฮเดรนเยีย

12.00 ร้านอาหารเฟื่องฟ้า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเฟื้องฟ้า อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

13.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านเข้าร้านกาแฟแสนเก่ไก๋ คาเฟ่โรงบ่ม เก๊าไม้ล้านนา ตั้งอยู่ใน อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เป็นคาเฟ่บรรยากาศร่มรื่น มีจุดถ่ายภาพมากมาย โดยเฉพาะอาคารที่พักซึ่งดัดแปลงจากโรงบ่มใบยาสูบมีไม้เลื้อยปกคลุมทั้งหลัง ตั้งเรียงรายท่ามกลางสนามหญ้า โอบล้อมด้วยสวนสวยเขียวชอุ่ม จนกลายเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมมาโพสต์ท่าถ่ายรูปชิคๆ

14.30 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านเดินทางไปแม่วาง ไปวัดหลวงขุนวิน ว่ากันว่า พระพุทธองค์เคยทรงเสด็จมายังบริเวณที่ตั้งของ วัดหลวงขุนวิน นี้ เล่าว่ามีชาวลัวะ 2 คน คือ ขุนสาบและขุนสระเมิง ได้กราบทูลขอพระเกศาธาตุ พระพุทธองค์เลยทรงประทานให้ แล้วสร้างพระเจดีย์ครอบไว้บนยอดเตี้ยๆ ที่ชื่อว่า พระธาตุม่อนเปี้ยะ พระพุทธองค์ก็ทรงเสด็จมาเพื่อประทับรอยพระบาท แต่เนื่องจากหินก้อนเล็กไปเลยมีแค่รอยฝ่าพระบาทเท่านั้นค่ะ ส่วนส้นและนิ้วพระบาทจะหายไป ซึ่งพระพุทธบาทที่ไม่เต็มรอยเพราะแหว่งไปนั้น ตรงกับภาษาพื้นเมืองที่เรียกว่า หวิดไป เมืองนี้เลยมีชื่อว่า เมืองหวิด ต่อมาได้ชื่อว่า เมืองวิน นั่นเองค่ะ

18.00 ร้านโอ๋กะจู๋

รับประทานอาหารค่ำ ร้าน โอ๋กะจู่

19.00 โรงแรมแอทนครพิงค์ริเวอร์ไซด์

นำท่านเข้าที่พักโรงแรมแอทพิงค์นคร ริเวอร์ไซด์ โรงแรมระดับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมแอทนครพิงค์ริเวอร์ไซด์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมแอทพิงค์นครริเวอร์ไซด์

09.00 นายเอกรินทร์ ปิดตานา

นำท่านเดินทางไปยังอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
เพื่อนำท่านเดินทางไปเที่ยวยังสวนดอกไม้แห่งใหม่ หรือ เรียกอีกอย่างว่า แดนเทวดา มีความสวยงาม

12.00 แดนเทวดา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแดนเทวดา

13.13 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านไปยังวัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือที่เรียกกันว่า วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง ภายในวัดมีพื้นที่กว้าง และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แต่ก่อนภายในวัดมี ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี ขนาดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเป็นมงคล จึงได้นำชื่อมาตั้งเป็นชื่อวัด แล้ววัดยังตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณซึ่งเรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน” นับตั้งแต่นั้นมา

17.00 เจี่ยท่งเฮง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร เจี่ยท้องเฮง สาขาฟ้าฮ่าม

18.00 โรงแรมแอทนครพิงค์ริเวอร์ไซด์

เดินทางกลับเข้าที่พัก โรงแรมแอทนครพิงค์ ริเวอร์ไซด์ พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมแอทนครพิงค์ริเวอร์ไซด์

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.00 นายเอกรินทร์ ปิดตานา

นำท่านเที่ยว สวนดอกไม้ เพื่อถ่ายรูปได้อย่างสำราญใจ

11.30 ห้องอาหารศิริปันนา

รับประทานอาหาร กลางวัน แบบบุปเฟต์ ณ โรงแรม ศิริปันนา

13.00 เจที.ทัวร์ แอนด์ ออแกไนซ์

นำท่านเดินทาง ไปถ่ายรูปกับร้านคาเฟ่เก๋ๆ รอบเมืองเชียงใหม่ กับร้าน LOVE AT FIRST BITE เพื่อให้ท่านได้ซื้อเค้กกับบ้าน ร้านนี้จะเป็นเค้กที่ทำสด อร่อยและมีชื่อเสียงมานานหลายสิบปี
***หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง กาดฉ่ำฉา ถนนคนเดินแบบใหม่ ที่มีของขายหลายชนิด

17.00 การรถไฟแห่งประเทศไทย

เดินทางกลับด้วยรถไฟ ตู้นอน ปรับอากาศ ชั้น 2 รับประทานอาหารเย็นบนรถไฟ พักผ่อนบนรถ เดินทาง