5,889/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการชำระเงิน
ราคาแพคเก็จทัวร์ที่จ่ายจริงคือ 3,534 บาท หลังจากหักส่วนที่รัฐสนับสนุน 40% แล้ว
ชำระเงินและจองสิทธิ์ผ่านแอพ "เป๋าตังค์" เท่านั้น

เมื่อชำระเงินค่าทัวร์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางได้ (กรณียกเลิกการจองรายการนำเที่ยว สามารถทำได้ก่อนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งระบุไว้ใน Consent แต่การยกเลิกกรณีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางได้ (เช่น โรคระบาด ศบค สั่งระงับการเดินทางฯ ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะต้องคืนเงินให้กับนักท่องเที่ยวที่จ่าย 60% มาแล้วกับบริษัททัวร์ ตามหลักการ “ยกเลิกทัวร์” ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2551 หมวด 2 มาตรา 28

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าบริการรถตู้ปรับอากาศ VIP คันละ 8 ที่นั่ง (ตามเงื่อนไขโครงการ) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าเจ้าหน้าที่บริษัทฯดูแลตลอดการเดินทาง
• ค่าอาหาร 9 มื้อ
• ค่าเข้าชมทุกสถานที่ ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
• ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน 2 คืน
• ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
• น้ำเปล่าบริการบนรถ วันละ 1 ขวด แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ค่าทิปสำหรับผู้นำเที่ยว พนักงานขับรถ 300 บาท/ท่าน
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ (กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการใช้บริการ)

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ดังต่อไปนี้
• ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิท ครบแล้วทั้ง 2 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
• สำหรับผู้ที่เคยป่วยด้วยโรค โควิท-19 แล้วไม่เกินสามเดือนนับจากการรักษาสิ้นสุด ท่านต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่เคยติดเชื้อมาแล้วภายในเวลาไม่เกินสามเดือน และได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวกครบแล้วทั้ง 2 เข็ม หรือ แอสต้า 1 เข็ม
• รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
• หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
• ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
• การจัดที่นั่งบนรถขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
• เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องดำเนินการจองตามขั้นตอนและวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
47/3 ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
เบอร์โทร
0918589521
อีเมล
bemyselftravel@gmail.com
หมายเหตุ

"(1Be-05 เหนือสุดแดนสยาม ดอยตุง แม่สลอง) 4 วัน 2 คืน" ตาก-เชียงราย

location_on ตาก - เชียงราย
โดย บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

วัดนันทาราม | วัดร่องขุ่น | สิงห์ปาร์ค | วัดห้วยปลากั้ง | ถนนคนเดินเชียงราย | วัดร่องเสือเต้น | วัดมงคลถาวราราม | วนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน | ชมวิวดอยช้างมูบ | พระตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยแม่สลอง |พิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติ | ไร่ชาฉุยฟง | วัดจองคำ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อธิบายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
บริษัททำกรุ๊ปลูกค้า 16 คนต่อกรุ๊ป

ค่าโรงแรม ลักษวรรณบูติก คิดราคาต่อคืนรวมอาหารเช้า
ค่าอาหารกลางวันวันที่3 เป็นร้านอาหารของโครงการหลวง ไม่มีแอพถุงเงิน

1.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดสำหรับมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่บริษัททัวร์และคนขับรถ
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,000*3 = 3,000 บาท
1.2 ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 30 บาท
1.3 ค่าที่พักมัคคุเทศก์และคนขับ 2,000 บาท
3.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่มมักคุเทศก์และคนขับรถ 3,000 บาท

2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆของลูกค้า
2.1 ค่าประกันการเดินทาง คนละ 30 บาท 30*16 = 480 บาท
2.2 ค่าน้ำดื่ม ขนม อุปกรณ์ป้องกัน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ตลอดรายการ 600 บาท
2.3 ค่าตั๋วเข้าชมโครงการหลวงดอยตุง 220 บาท/คน 220*16 = 3,520 บาท

Vat 7 % คนละ 385 บาท 385*16 = 6,160 บาท


รวมค่าใช้จ่ายในหมวดนี้
3,000+30+2,000+3,000+480+600+3,520+6,160 = 18,790 บาท
หารด้วยจำนวนลูกค้า 16 คน/กรุ๊ป 18,790/16 = 1,174 บาท

23.00 ฺBe Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

พบกัน ณ จุดนัดหมาย.............................................................................ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

07.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

แวะทำภารกิจส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง(อาหารหลัก ขนม เครื่องดื่มจัดเป็นเซ็ททานส่วนตัว) เพื่อเดินทางสู่อ.เชียงคำต่อไป (มื้อที่ 1)

08.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

เดินทางสู่ อ.เชียงคำ เที่ยวชมวัดนันทาราม วัดที่มีสถาปัตยกรรมศิลปะไทยใหญ่ แห่งเดียวของอ.เชียงคำ

11.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางถึงวัดร่องขุ่น ชมความงามของวัดซึ่งออกแบบและสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ สร้างขึ้นด้วยแรงปณิธานที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลปะที่งดงามแปลกตา ผสานวัฒนธรรมล้านนา ทั้งลวดลายปูนปั้นประดับกระจกและจิตรกรรรมฝาผนังขนาดใหญ่ ความงดงามของอุโบสถสีขาวประดับด้วยกระจกสีเงินแวววาว และลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรเป็นเอกลักษณ์

12.00 ร้านอาหารลานไม้หอมคน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

13.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านชม
- วัดห้วยปลากั้ง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ ” พบโชคธรรมเจดีย์” รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมผสมผสานระหว่างศิลปะจีนและล้านนา ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆ และเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจากไม้จันทร์หอมองค์ใหญ่ รวมทั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่ และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ
-วัดพระแก้วเชียงราย เป็นวัดที่พระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ระยะหนึ่ง

16.00 ลักษวรรณบูติก หรือเทียบเท่า ( เดอะ เลเจ้นด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา )

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 3 ดาวหรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

17.30 อิ่มปลาเผา

รับประทานอาหารเย็นร้านอิ่มปลาเผา (มื้อที่ 3) จากนั้นนำทุกท่านสู่ถนนคนเดินเมืองเชียงราย ชม ชิม ช๊อป สินค้านานาชนิด

20.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางกลับสู่ที่พัก พร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 ลักษวรรณ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( เดอะเลเจนท์ รีสอร์ทแอนด์สปา )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)

08.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

นำทุกท่านชม
- วัดร่องเสือเต้น ชมความงามของพระอุโบสถสีน้ำเงิน สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ที่มีความสวยงดงามแปลกตา จากฝีมือการรังสรรค์ของ นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อ.เฉลิมชัย โฆษิต
- วัดมงคลถาวราราม (วัดขัวแคร่) วัดที่มีศิลปะงดงามไม่แพ้วัดอื่นๆในเชียงราย ซึ่งหลายท่านยังไม่รู้จัก ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่สีขาวสวยงามมาก
- วนอุทยานแห่งชาติขุนน้ำนางนอน ชมนิทรรศการกำเนิด 13 หมูป่า เที่ยวชมธรรมชาติรอบๆถ้ำ

12.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง(อาหารหลัก ขนม เครื่องดื่ม แบบเซ็ททานส่วนตัว)(มื้อที่ 5)

13.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

นำทุกท่านชม
- จุดชมวิวฐานปฎิบัติการดอยช้างมูบ ที่จะมองเห็นวิวฝั่งประเทศพม่าแบบ 360 องศา
- สวนพฤกษศาสตร์ดอยตุง
- พระตำหนักดอยตุง เยี่ยมชมสวนดอกไม้ที่สวยงามในพื้นที่พระตำหนักฯ

18.00 อิ่มปลาเผา

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

19.30 ลักษวรรณบูติก หรือเทียบเท่า ( เดอะเลเจนท์ รีสอร์ทแอนด์สปา )

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม 3 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน

07.00 ลักษวรรณบูติก หรือเทียบเท่า ( เดอะเลเจนท์ รีสอร์ทแอนด์สปา )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7)

08.00 Be Myself Travel By (นายปรีชา คณฑา)

นำทุกท่านชม
- นมัสการพระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตย์มหาสันติคีรี หรือพระธาตุดอยแม่สลอง
- นำชมพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนคณะชาติภาคเหนือ ประเทศที่อพยพหนีสงครามเข้ามาอาศัยยังดอยแม่สลอง
- แวะซื้อของฝากนานาชนิดบนดอยแม่สลอง
- ไร่ชาฉุยฟง ชมบรรยากาศไร่ชาสุดลูกหูลูกตา พร้อมชิมและซื้อผลิตภัณฑ์ชารสชาติดีจากไร่

11.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเที่ยงแบบเซ็ทบ๊อกซ์ (อาหารหลัก ของหวาน เครื่องดื่ม จัดเป็นชุดแยกทานส่วนตัว) (มื้อที่ 8) หากมีเวลาเหลือจะนำทุกท่านเที่ยวชมไร่เชิงตะวัน

16.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

แวะเที่ยวชม วัดจองคําพระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง นมัสการเจดีย์พุทธคยาจำลองขนาดใหญ่เท่าองค์จริงหนึ่งเดียวในประเทศไทย

18.00 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

รับประทานอาหารเย็นแบบกล่อง (อาหารหลัก ขนม เครื่องดื่ม แยกเป็นเซ็ททานส่วนตัว) (มื้อที่ 9)

18.30 บริษัท บี มายเซลฟ์ ทราเวล จำกัด

เดินทางกลับจ.ตากโดยสวัสดิภาพ