8,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต สายการบินแอร์เอเชีย (FD) รวมถือขึ้นเครื่อง 7 กก.
2. ค่าโรงแรมที่พัก 3-4 ดาว ตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
3. ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ
4. ค่าพาหนะ รถตู้ปรับอากาศ ค่าเรือ ฯลฯ
5. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงประกันภัยทางทะเล และอาหารเป็นพิษ
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
3. ค่าทิป

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ @Jubileetravel (1 ท่าน/1 สิทธิ์) เบอร์โทร 089-123-2338, 084-088-9909
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตัง” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
10. ราคาอาจจะมีการปรับขึ้น ในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
จูบิลี่ แทรเวิล 658 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร
0891232338, 0840889909, 0808095648, 0898232152
อีเมล
jubilee.tour11@gmail.com, www.jubileetravel.co.th
หมายเหตุ

*** เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (SIC)

ภูเก็ตสบ๊ายสบาย 3 วัน 2 คืน บิน FD

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

*** เดินทางด้วยรถเก๋งหรือรถตู้ ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (SIC)
ค่าทัวร์รวม......
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต สายการบินแอร์เอเชีย (FD)
- โรงแรมดี 3-4 ดาว บนหาดป่าตอง ชายหาดที่มีชื่อเสียงมากในภูเก็ต 2 คืน
- ท่องทะเล เกาะเกาะรายา เกาะเฮ เกาะไม้ท่อน ดำน้ำชมปะการัง โดยเรือ speedboat
- ประกันการเดินทาง รวมประกันภัยทางทะเล และอาหารเป็นพิษ วงเงิน 1,000,000 บาท
".ความสุขของท่านคือ งานของเรา...จูบิลี่ แทรเวิล"

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป รวมค่ารถ 450 บาท
3. ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ซองเอกสาร TAG โปรแกรม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ 200 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 675 บาท

ภาษี 7% = 529 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 1,204 บาท

หมายเหตุ
- ใช้ Land Operator ที่ภูเก็ต : Phuket Destination Co., Ltd. หรือเทียบเท่า

07.30 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 สายการบินแอร์เอเชีย (FD) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” วัดอุณหภูมิ บริการเจลล้างมือ ก่อนเช็คอิน

09.45 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เหินฟ้าสู่ จ.ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3029 (ใช้เวลาบิน 1.30 ชม.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

11.15 Phuket Destination Co., Ltd.

ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จ.ภูเก็ต ... นำท่านนั่งรถตู้ปรับอากาศ VIP ... เดินทางสู่ "วัดพระผุด" พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ ... เดินทางต่อไปยัง "ย่านเมืองเก่า" ถ่ายภาพสุดชิคกับบรรยากาศของตึกสไตล์ชิโนโปรตุกีส

13.00 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

รับประทานอาหารกลางวัน แบบอาหารกล่อง บนรถ

14.00 DEEVANA PLAZA Phuket Patong หรือเทียบเท่า ( Patong Bay Hill หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL หรือ The Royal Paradise Hotel & Spa Patong Phuket )

เข้าเช็คอิน ณ โรงแรม DEEVANA PLAZA Phuket Patong (4 ดาว) เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย เล่นน้ำ เดินเล่นชายหาด หรือใช้ Facility ภายในโรงแรม เช่น ฟิตเนส นวดสปา ว่ายน้ำ หรือขี่จักรยาน ฯลฯ

18.00 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

07.00 DEEVANA PLAZA Phuket Patong หรือเทียบเท่า ( Patong Bay Hill หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL หรือ The Royal Paradise Hotel & Spa Patong Phuket )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 Phuket Destination Co., Ltd.

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฉลอง โดยรถตู้ปรับอากาศ

09.30 Phuket Destination Co., Ltd.

เดินทางออกจากท่าเรือ ด้วยเรือ speedboat มุ่งหน้าสู่ เกาะไม้ท่อน ให้ท่านได้สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการัง (ไม่ได้ลงหาดเกาะไม้ท่อน) เดินทางสู่ เกาะเฮ ให้ทุกท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือทำกิจกรรม water sport อีกมากมาย (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในค่าทัวร์) เดินทางต่อไปยัง เกาะเรยา เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน ... **รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารริ๊นเซสเรสเตอรองค์** ... เดินทางต่อไปยัง อ่าวปะตก เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำที่หาดอันสวยงาม ถ่ายภาพประทับใจ ให้ท่านอิสระพักผิอนตามอัธยาศัย ... จากนั้นนำท่านไปดำน้ำ ดูปะการังและฝูงปลาอีกมากมายที่ อ่าวสยาม ... จนได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

17.00 DEEVANA PLAZA Phuket Patong หรือเทียบเท่า ( Patong Bay Hill หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL หรือ The Royal Paradise Hotel & Spa Patong Phuket )

เดินทางกลับสู่โรงแรม DEEVANA PLAZA Phuket Patong ... ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

07.00 DEEVANA PLAZA Phuket Patong หรือเทียบเท่า ( Patong Bay Hill หรือ HOLIDAY INN EXPRESS PHUKET PATONG BEACH CENTRAL หรือ The Royal Paradise Hotel & Spa Patong Phuket )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก ... อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

อิสระรับประทารอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 Phuket Destination Co., Ltd.

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP สู่ "มาดูบัวคาเฟ่" คาเฟ่สไตล์ไทยร่วมสมัย ที่มีจุดเด่นเป็นสวนบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียหรือบัวกระด้งเหมาะแก่การเก็บภาพสวยๆ ... จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ระหว่างทางให้แวะซื้อของฝากและของที่ระลึก

16.20 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3022 (ใช้เวลาบิน 1.30 น.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

18.05 บจก. จูบิลี่ แทรเวิล

เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ........ พร้อมความประทับใจ