13,640/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

แนะนำ การเดินทางเข้า จ.เชียงราย : ต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีน Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, Sputnik V ครบ 2 เข็ม หรือ Sinovac+ Astra Zeneca 2 เข็ม หรือ Astra Zeneca 1 เข็ม หรือ Johnson&Johnson 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ แสดงผลตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Repid Anitgen Test 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง อย่างใดอย่างหนึ่ง หากไม่มีผลตรวจหาเชื้อ และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส ต้องกักตัว 14 วัน

เงื่อนไขการนำเที่ยว
จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน ไม่เกิน 8 ท่าน ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 6 ท่าน/คัน
* ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนโควิค-19 แล้ว 2 เข็ม สามารถแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ มีผลตรวจไม่ติดโควิค-19 ก่อนเดินทาง 72 ชม. เป็นไปตามเงื่อนไขของสาธารณะสุขจังหวัดที่จะเดินทางไปถึง
* รายการทัวร์เมื่อชำระเงินแล้วเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
* ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนเท่านั้น ไม่มีการชำระมัดจำ
* ไม่สามารถเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
* รายการท่องเที่ยวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหมู่คณะ เวลา ระยะทาง ธรรมชาติ ทั้งนี้ยังคงรักษามาตรฐานในการบริการ เพื่อให้ท่านเกิดความสุขในการท่องเที่ยว
* รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
* ไม่สามารถคืนเงินบางส่วน กรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
* เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาล ทัวร์เที่ยวไทย
* การเดินทางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการเดินทางข้ามจังหวัดที่ไปท่องเที่ยวเป็นหลัก
* สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เชียงราย-กรุงเทพ สายการบินไทยสมายล์
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 6 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 8 มื้อ
5.น้ำดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6.ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7.ค่าเข้าชมทุกสถานที่ตามรายการ
8.มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
10.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
11.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดทริป
2.ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด นอกเหนือรายการ
3.ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในตู้เย็นในห้องพัก (ถ้ามี)
4.ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

การชำระเงิน :
1. เมื่อตัดสินใจเดินทางชำระ 60% ของราคาทัวร์ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง ผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น
2. พักเดี่ยว ชำระด้วยเงินสด โดยการโอนเข้าบัญชีบริษัท ท่านละ 1,500.- บาท
3. กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงได้เท่านั้น *

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
190 หมู่ 5 หมู่บ้านวราธรวิลล์ ซอยศรีด่าน 19 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ
เบอร์โทร
021166395
อีเมล
contact@megacruising.com
หมายเหตุ

"ม่วนใจ๋ เจียงฮาย ดอกไม้งาม" เชียงราย (3 วัน 2 คืน)

location_on สมุทรปราการ - เชียงราย
โดย บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

“ม่วนใจ๋ เจียงฮาย ดอกไม้งาม” 3 วัน 2 คืน
เดินทางไปกลับโดยสายการบิน ไทยสมายล์

โอบกอดทะเลหมอก ดอยแม่สลอง จิบชาชั้นดีที่ไร่ชา101 เที่ยงเชิงประวัติศาสต์ ตำนานกองพล93และสุสานนายพลต้วน ซีเหวิน สีสันแห่งดอยตุง สวนดอกไม้งามแม่ฟ้าหลวง อลังการวิวภูเขาดอยช้างมูบ ละมุนรสกาแฟดอยผาฮี้ วัดร่องขุ่นวัดศิลปะแห่งชีวิต สัมผัสธรรมชาติแบบเกษตรผสมผสานครบวงจร สูดโอโซนให้เต็มปอดที่สิงห์ปาร์ค วัดร่องเสือเต้นงดงามเลอค่าสไตล์ไทยประยุกต์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดและมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 2,600+2,000=4,600 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 1,200*3=3,600 บาท
3.ค่ารถมัคคุเทศก์ = 500 บาท
4.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 800+800=1,600 บาท
5.ค่าประกันเดินทางมัคคุเทศก์ 42 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ดลูกค้า
1.ค่าประกันเดินทางลูกค้า 42 บาท
2.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 232 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,998 บาท

ภาษี7% = 892.34 บาท

รวมค่าเบ็ตเตล็ดทั้งหมด 2890บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

06.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ D สายการบินไทยสมายล์
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับทุกท่าน

**ควรเตรียมเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
**"ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการเดินทาง หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่"
** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

06.05 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

บริการอาหารว่างแบบกล่อง ที่สนามบิน สำหรับทุกท่าน

08.30 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เหินฟ้าสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง โดยสายการบิน THAI SMILE
เที่ยวบินที่ WE130 (เวลา 08.30-09.55 น.)
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที)
** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

09.55 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ถึงสนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์รวมทุกท่านที่จุดนัดพบ ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ อ.แม่จัน

10.15 หจก. จันทิมา เชียงราย ทัวร์

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว" เส้นทาง : สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - ดอยหมอก ดอกไม้ - ตลาดหมู่บ้านกองพล 93 - สุสานนายพลต้วน ซีเหวิน

11.30 ไร่อิงจันทร์ เชียงราย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ไร่อิงจันทร์ เชียงราย

รายละเอียดร้านอาหาร : เลขที่ 112/2 หมู่ 14 ถนนทางหลวงหมายเลข 1130 ทางขึ้นดอยแม่สลอง ป่าซาง อำเภอแม่จัน เชียงราย 57110

12.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร เดินทางขึ้นสู่ ดอยแม่สลอง แวะชมไร่ชา 101 ที่ปลูกอยู่บนเขาลดหลั่นกันน่าชมยิ่ง ชิมชาอูหลงอันเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านกองพล 93 ก๊กมินตั๋ง ของจีน ที่อพยพถ่อยร่นจากสงครามในประเทศจีน มาตั้งรกรากแนวตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ชมวิวแวะถ่ายรูปรีสอร์ทสวย ดอยหมอก ดอกไม้ นำท่านชม สุสานท่านนายพลต้วน ซีเหวิน ผู้นำกองพล 93 จากนั้นแวะช้อปปิ้ง ตลาดบนดอย ถ่ายรูปกับหลัก กม. 0 ดอยแม่สลอง ได้เวลาพอควรนำท่านลงจากดอยแม่สลอง

17.30 ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา )

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท (พักห้องละ 2 ท่าน)

รายละเอียดที่พัก : เลขที่ 316 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่, อำเภอแม่จัน, ห้วยไคร้, แม่สาย (เชียงราย), ประเทศไทย, 57240

18.30 ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( ภัตตาคารยูนนาน (หจก.จินเป่า กรุ๊ป) )

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ ปุณยมันตรา รีสอร์ท

รายละเอียดร้านอาหาร : เลขที่ 316 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่, อำเภอแม่จัน, ห้วยไคร้, แม่สาย (เชียงราย), ประเทศไทย, 57240

07.00 ปุณยมันตรา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ( โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของ ปุณยมันตรา รีสอร์ท
หลังอาหาร เก็บสัมภาระ อำลาที่พัก เดินทางสู่ ดอยตุง

รายละเอียดที่พัก : เลขที่ 316 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ไร่, อำเภอแม่จัน, ห้วยไคร้, แม่สาย (เชียงราย), ประเทศไทย, 57240

08.00 หจก. จันทิมา เชียงราย ทัวร์

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
เส้นทาง : ดอยตุง - พระตำหนัก - สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง - พระธาตุดอยตุง - ดอยช้างมูบ - ผาฮี้ - ร้านกาแฟ - ห้อยขาผาฮี้ - ไร่ชาฉุยฟง - วัดห้วยปลากั้ง เจ้าแม่กวนอิม - เชียงราย

09.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

เดินทางสู่ ดอยตุง เที่ยวชม พระตำหนักดอยตุง
ที่สร้างด้วยเงินส่วนพระองค์ของสมเด็จย่า เป็นบ้านหลังแรกและหลังเดียวของสมเด็จย่า สถาปัตยกรรมล้านนาผสมสวิสซ์ชาเล่ย์ และสวนไม้ดอกโดยรอบพระตำหนัก จากนั้นชมสวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง สวนดอกไม้ที่ได้รับรางวัลระดับโลก
จากนั้นนำท่านสู่พระธาตุดอยตุง ที่ตั้งของสององค์เจดีย์คู่บนดอยดินแดง จุดสูงสุดของดอยตุง ภายในบรรจุพระรากขวัญเบี้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้าด้านซ้าย) ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อกันว่าเป็นพระธาตุองค์แรกของล้านนา เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีกุน พร้อมกับชมทัศนียภาพเหนือขุนเขาแบบ 360 องศา

10.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านสู่ สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง ดอยช้างมูบ
สวนรุกขชาติที่จะทำให้คุณตกหลุมรักเมืองไทยและเชียงรายเมื่อแรกพบ ไม่เพียงเป็นดอยสูงสุดของเทือกเขานางนอนที่มีระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้น หากในอดีตพื้นที่แห่งนี้คือดงฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่สุดท้ายด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูผืนป่าแถบนี้ให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง โครงการพัฒนาดอยตุงฯ จึงได้พัฒนาพื้นที่บนดอยช้างมูบให้เป็นสวนรุกขชาติ รวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมือง และพันธุ์ไม้ป่าหายาก กุหลาบพันปีจากหลายประเทศ ต้นนางพญาเสือโคร่ง กล้วยไม้พื้นเมือง รองเท้านารี ฯลฯ นำมาปลูกอยู่ในสวนอย่างเป็นธรรมชาติกลางป่าสน โดยจัดเส้นทางการเดินลัดเลาะตามไหล่เขา มีลานสำหรับพักผ่อน และชมทิวทัศน์ได้รอบตัว โดยเฉพาะตอนเช้าและเย็นยามพระอาทิตย์ขึ้นและตกนั้น วิวจากบนยอดดอยจะสวยจนทำให้คุณแทบหยุดหายใจ

11.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านสู่ ผาฮี้ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า ที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่สามารถเดินชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านได้แบบสบายๆ บ้านแต่ละหลังจะปลูกเรียงลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา ท่ามกลางภูเขาและป่าไม้ที่เขียวขจี วิวเบื้องหน้าคือ ทิวเขาที่สลับซับซ้อน ของดอยผาหมีและดอยตุง และชิมกาแฟห้อยขาผาฮี้ ราคาหลักสิบ วิวหลักล้าน ได้เวลาพอควรลงจากดอย

13.00 ร้านอาหารยูนนาน ฉิง หอเยียน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารยูนนาน ฉิง หอเยียน

รายละเอียดร้านอาหาร : ตลาดพลอย 5, ตำบล แม่สาย อำเภอแม่สาย, เชียงราย 57130

14.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร นำท่านแวะชม ไร่ชา ที่นับว่าสวยที่สุดในขณะนี้ ณ ไร่ชาฉุยฟง ให้ท่านได้ถ่ายรูปและลองชิมชาชั้นดีชนิดต่างๆ หรือ สั่งเครื่องดื่ม นั่งชมไร่ชาอย่างชิวๆ ตามอัธยาศัย
ได้เวลาพอควร นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง ชมสถาปัตยกรรมประยุกต์ ผสมระหว่างไทยและจีน ขึ้นชม “พบโชคธรรมเจดีย์” สูง 9 ชั้น ภายในประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้จันทร์หอม ด้านนอกยอดเขาอีกลูกเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแม่กวนอิมสูง 69 เมตร

18.00 โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย (พักห้องละ 2 ท่าน)

รายละเอียดที่พัก : เลขที่ 183 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100

19.00 ร้านอาหาร​ หลู้ลำ เชียงราย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร​ หลู้ลำ เชียงราย
หลังอาหาร นำท่านกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

รายละเอียดร้านอาหาร : เลขที่ 188/8 หมู่ที่ 20 ถนน แควหวาย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

07.00 โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา

รับประทานอาหารเช้า ณ หัองอาหารของ โพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา
หลังอาหาร เก็บสัมภาระ อำลาที่พัก เดินทางท่องเที่ยวต่อ

รายละเอียดห้องอาหาร : เลขที่ 183 อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100

08.00 หจก. จันทิมา เชียงราย ทัวร์

รายละเอียดค่าเดินทาง "รถตู้นำเที่ยว"
เส้นทาง : วัดร่องขุ่น - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องเสือเต้น - พิพิธภัณฑ์บ้านดำ - วัดพระแก้ว - ช้อปปิ้งของฝาก – สนามบินแม่ฟ้าหลวง

08.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

เดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และชมส่วนอื่นภายในวัดที่สวยงาม ซึ่งมีเวลาให้ท่านได้ชมและเก็บภาพอย่างเต็มที่
จากนั้นนำท่านสู่ สิงห์ปาร์ค หรือ ไร่บุญรอด ที่มีอาณาเขตถึงกว่า 8,000 ไร่ ปลูกพืชผักหลากหลายชนิด รวมถึงชาอูหลงชั้นดี และช้อปปิ้งของฝากที่ไร่บุญรอด นำท่านสู่สถานีเครื่องเล่นของไร่สิงห์ปาร์ค
(ค่าเครื่องเล่นและค่ารถพ่วงชมไร่ ไม่รวมในรายการ เช่น กระโดดหอ ปั่นจักระยาน ฯลฯ)

12.00 ร้านท่าน้ำ ภูแล

รับประทานอาหาร ณ ร้านท่าน้ำ ภูแล

รายละเอียดร้านอาหาร : 341 หมู่ 4 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100

13.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

หลังอาหาร เดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น สร้างสรรค์ผลงานโดย “สล่านก” ศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย ซึ่งเป็นศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย เคยทำงานสร้างวัดร่องขุ่นกับอาจารย์เฉลิมชัย ต่อมาต้องการสร้างผลงานในแบบของตน ชมพระอุโบสถสีน้ำเงิน และรูปปั้นลายต่าง ๆ ที่งดงามยิ่ง

14.00 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ (ไม่รวมค่าเข้าสถานที่)
สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติ ที่มีฝีมือทางด้าน จิตรกรรมปฏิมากรรม ได้สร้างงานด้านศิลปะไว้มากมาย ทั้งทางด้านภาพเขียน และ ด้านปฏิมากรรม หลายชิ้นลักษณะ ของบ้านดำจะเป็นกลุ่ม บ้านศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ” บ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม นอกจากไม้แกะสลักแล้วยังประดับด้วยเขาสัตว์ เช่น เขาควาย เขากวาง และยังมีกระดูกสัตว์ เช่น กระดูกช้าง เป็นต้น เปิดให้เข้าชมเข้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น

รายละเอียดสถานท่องเที่ยว : 333 ม.13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

15.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

นำท่านสู่ วัดพระแก้ว ซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ที่ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 1897 ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกน เป็นเจ้าเมือง ฟ้าได้ผ่าองค์เจดีย์องค์หนึ่งและได้พบพระพุทธรูปลงรักปิดทอง ต่อมาจึงได้ทราบว่าเนื้อในขององค์พระเป็นหยกเขียว ในวัดพระแก้วแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเชียงรายคือ พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปองค์สัมฤทธิ์ ปางมารวิชัย สร้างในสมัยสกุลช่างปาละ เป็นองค์พระสัมฤทธิ์ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย
แวะให้ท่านได้ ช้อปปิ้งของฝากจากเชียงราย อาทิ หมูยอ ไส้อั่ว น้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ฯลฯ ฝากคนที่คุณรัก และชมหอนาฬิกาสีทองอร่ามของเชียงราย
สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินแม่ฟ้าหลวง
(อิสระอาหารมื้อเย็น ไม่รวมในรายการ)

18.30 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

คณะเดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง เตรียมเช็คอินสัมภาระ และบัตรโดยสาร เคาร์เตอร์สายการบินไทยสไมล์
** ควรเตรียมเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ ก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที
** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

20.45 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการไทยสไมล์
เที่ยวบินที่ WE137 (20:45-22:10 น.)
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที) ** โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง

22.10 บริษัท เมก้าครูซซิ่ง จำกัด

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ และ โดยสวัสดิภาพ .... สวัสดี