12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

*เงื่อนไขค่าบริการ เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป
-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด รวมน้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
-ค่าที่พักบนเกาะกูด จำนวน 2 คืน มาตรฐาน 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่ารถตู้วีไอพี รวมน้ำมันพร้อมคนขับ
-ค่าเรือสปีดโบ๊ท และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม
-ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 7 มื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
-ค่ามัคคุเทศก์ จำนวน 1 ท่าน
-ค่าประกันอุบัติเหตุรักษาพยาบาล 500,000 บาท และประกันชีวิต 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

*อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม*
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่ม อาหารนอกเหนือรายการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
117/28 หมู่ 12 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง
เบอร์โทร
0813475611
อีเมล
tuliptom_26@hotmail.com
หมายเหตุ

เชียงใหม่-เกาะกูด (มันกู้ดมาก) จังหวัดตราด พักรีสอร์ท 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

location_on เชียงใหม่ - ตราด
โดย แอมฟายน์ ทราเวล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เชียงใหม่-เกาะกูด (มันกู้ดมาก) จังหวัดตราด
พักรีสอร์ท 4 ดาว 3 วัน 2 คืน โดยสายการไทยเวียดเจ็ทแอร์

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1. ค่ามัคคุเทศก์ 1,200 x 3 วัน = 3,600 เฉลี่ยคนละ 450 บาท/8 คน
2.เบ็ดเตล็ด น้ำดื่ม ขนม ผ้าเย็น เจลแอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก ยาสามัญ รวม 2,400 บาท เฉลี่ยคนละ 300 บาท
3.ประกันการเดินทาง รวม 280 บาท เฉลี่ยคนละ 35 บาท
4.ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 2 คืน คืนละ 1,500X2 คืน = 3,000 บาท เฉลี่ยคนละ 375 บาท
รวมราคาเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 9,280 บาท เฉลี่ยคิดต่อคน 1,160 บาท

รวมราคาขายก่อนภาษี 11,682.24
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 817.76

04.30 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

นัดพบ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่

06.45 สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์

เหินฟ้าสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์

08.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

08.30 หจก.ชัชวาล ทราเวลแอนด์ทรานสปอร์ต

จากนั้นเปลี่ยนพาหนะเดินทางเป็น รถตู้

11.00 นายสิทธิ์ รำไพ

นำท่านลง เรือสปีดโบ๊ท สู่ เกาะกูด

12.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

14.00 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัย

17.00 นุชชี่ซีฟู๊ด

บริการอาหารเย็นร้านนุชชี่ซีฟู๊ด

19.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

ที่พัก เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

08.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

09.00 นายสิทธิ์ รำไพ

นำท่านลงเรือ เรือสปีดโบ๊ท รวมข้าวกล่องบนเรือ

17.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

บริการอาหารเย็น เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

18.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

ที่พัก เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

08.00 เกาะกูดอ่าวพร้าวบีช โดย นายสุบิน บุญแดง

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

11.00 นายสิทธิ์ รำไพ

ลง เรือสปีดโบ๊ท เดินทางกลับเข้าฝั่ง จ.ตราด

12.00 ครัวเข้าท่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ครัวเข้าท่า หลังอาหารออกเดินทางสู่ สนามบินนานาสุวรรณภูมิ

19.20 สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์

เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์

20.40 บริษัทแอมฟายน์ทราเวลจำกัด

ถึง สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจมิรู้ลืม.