14,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

- รายการทัวร์เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ไม่มีการชำระมัดจำ
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- รับชำระด้วยแอฟพลิเคชั้นเป๋าตังเท่านั้น
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนในกรณีที่ไม่ร่วมทริปในบางวัน

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
533 ซ. รังสิต-นครนายก 52 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
เบอร์โทร
0836155571
อีเมล
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมีดังต่อไปนี้
ค่าเบี้ยเลี้ยงไกด์ 2 คน ไกด์ประจำรถตู้คนละคัน
ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักไกด์
แอลกอฮอล์ขวดเล็กคนละ1ขวด+หน้ากากอนามัยสำหรับ5วัน
ค่าปริ๊นท์เอกสาร
เบี้ยเลี้ยงพนักงานไปส่งกรุ๊ปที่สนามบิน
อาหารกล่องและเครื่องดื่มเช้าวันแรกของการเดินทาง
อาหารเช้าที่ร้านบนอัยเยอร์เวง
ถุงเท้าสำหรับเดินบนสะพานกระจกอัยเยอร์เวง
ค่าเข้าวังยะหริ่ง
ค่าเข้าอุโมงค์ปิยะมิตร
น้ำดิ่มและอาหารว่างช่วงบ่ายทุกวัน
ค่าเฉาก๊วยที่เบตง
ค่าผ้าเย็นและค่าเติมเงินซิมมือถือสำหรับสแกนถุงเงิน
ค่าทิปไกด์และคนขับ
ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง

กรุงเทพฯ-ปัตตานี-เบตง-นราธิวาส 5 วัน 4 คืน (Thai Smile) RY002

location_on สมุทรปราการ - นราธิวาส
โดย บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ปัตตานี - ยะลา - เบตง-นราธิวาส (RY 001)
สัมผัสกลิ่นอายเมืองปัตตานี - เบตง-นราธิวาส
5วัน 4 คืน
เดินทาง ธันวาคม 2564 - มกราคม 2565
ราคา ท่านละ 14,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมีดังนี้
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ 2 คน ประจำรถตู้คนละคัน 1500 *5 วัน * 2 คน = 15,000
2 ค่าตั๋วเครื่องบินมัคคุเทศก์ 1 คน (อีก 1 คนรับที่สนามบินหาดใหญ่ ) 2500 บาท
3 ค่าที่พักมัคคุเทศก์ 2 คน 900 * 4 = 3600 บาท
4 ค่าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 2,000 * 4 คน = 8,000
5 ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 *2 คน = 50 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 29150 บาท

ลูกค้า 15 คน เฉลี่ยคนละ 1,943

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1 แอลกอฮอล์ขวดเล็กคนละ1ขวด+หน้ากากอนามัย และผ้าเย็น ค่าพนักงานส่งกรุ๊ป และค่า เอกสาร 53
2 อาหารกล่องและเครื่องดื่มเช้าวันแรกของการเดินทาง 80
4 อาหารเช้าที่ร้านบนอัยเยอร์เวง 130
5 ถุงเท้าสำหรับเดินบนสะพานกระจกอัยเยอร์เวง 30
6 ค่าเข้าอุโมงค์ปิยะมิตร 50
7 ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 25

รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า 368

ภาษี 7 % = 974.77

04.30 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยสมายล์ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่บริษัทราญา เจอร์นีย์รอต้อนรับเพื่อทำการเช็คอินบัตรโดยสาร และสัมภาระ แจกหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้ทุกท่าน (บริการอาหารเช้าแบบกล่อง)
***หมายเหตุ
*เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารควรมาถึงประตูขึ้นเครื่องก่อนเครื่องออกอย่างน้อย20นาที ท่านอาจไม่สามารถเลือกที่นั่งบนเครื่องได้ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน ****
*ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย และมือถือเครื่องที่มีแอปพลิเคชั่นถุงเงิน
ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางหากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่

07.30 Thai Smile Airways

ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile)เที่ยวบินที่ WE 259
สายการบินไทยสมายล์รวมค่าโหลดสัมภาระ 20 กก.ต่อท่าน

08.35 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้VIP รอรับที่สนามบิน

09.30 นายเชิดชาย เกิดทิพย์

รถตู้VIPนำท่านเที่ยวเส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี -ยะลา-เบตง – นราธิวาส

09.45 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

นำท่านเดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และชมตลาดกือดาจีนอ

12.00 ชุมชนท่องเที่ยวบางปู นายคมกริช เจะเซ็ง ประธานชุมชนท่องเที่ยวบางปู

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ที่ชุมชนบางปู
ที่อยู่ 99/3 อำเภอ ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

13.00 ชุมชนท่องเที่ยวบางปู นายคมกริช เจะเซ็ง ประธานชุมชนท่องเที่ยวบางปู

ล่องเรือป่าโกงกางพร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนำเที่ยว
ตำนานบางปู สืบรู้โกงกาง กระยางงามถิ่น ดินแดนอนุรักษ์” คือนิยามที่บ่งบอกถึงพื้นที่ชุมชนบางปู ริมอ่าวปัตตานี โดยที่นี่เป็นแหล่งอยู่อาศัยของปูดำ หอยกัน (กอแล) และนกต่างๆมากมาย ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกางทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยศูนย์กลางอยู่ที่ บ้านบาลาดูวอ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมล่องเรือชมอุโมงต้นโกงกางขนาดใหญ่ วิถีประมงพื้นบ้าน

14.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

จากนั้นเดินทางสู่ วังยะหริ่ง สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นเรือนไม้กึ่งปูนสร้างขึ้นแบบสไตล์ยุโรป ผสมผสาน ศิลปกรรมพื้นเมือง และชวา

15.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

เดินทางสู่มัสยิดกลางปัตตานีที่ออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามมีความโดดเด่นของ สถาปัตยกรรม
คล้ายทัชมาฮาล ประเทศอินเดีย

16.30 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

มุ่งหน้าสู่ มัสยิดกรือแซะ เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองปัตตานี
สถานที่สร้างขึ้นเป็นศาสนสถานในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา
จากนั้นกลับเข้าตัวเมือง

18.00 ห้องอาหารบุหงารายา โรงแรมCS Pattani

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบุหงารายา ภายในโรงแรม CS Pattani
ที่อยู่ 299 ถนน หนองจิก ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

19.00 CS Pattani Hotel

เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรมซีเอสปัตตานี ห้องDeluxe Twin รวมอาหารเช้า
ที่อยู่ 299 ถนน หนองจิก ตำบล รูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี 94000

07.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 นายเชิดชาย เกิดทิพย์

รถตู้VIPนำท่านเที่ยวเส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี -ยะลา-เบตง – นราธิวาส

08.30 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

นำท่านกราบสักการะ หลวงปู่ทวดวัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด กราบสักการะสถูปที่บรรจุอัฐิหลวงปู่ทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวจังหวัดปัตตานีและ ประชาชนทั่วไปเคารพบูชา จากนั้นเดินทางสู่จังหวัดยะลา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง )

12.30 ร้านธารา

อาหารซีฟู๊ด ร้านอาหารธาราซีฟู๊ด
39 ถนน พิพิธภักดี สะเตง อำเภอเมืองยะลา ยะลา 95000

14.30 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

จากนั้นเดินทางเข้าเบตง ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปทิวทัศน์บริเวณสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลาง และเป็นส่วนหนึ่งของป่าฮาลาบาลา ชมวิวทะเลสาบของเขื่อนบางลาง แล้วเดินทางเข้า ตัวเมืองเบตงแวะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ป้ายOK BETONG แล้วนำชมสนามบินเบตง

18.00 ร้านอาหารต้าเหยิน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารต้าเหยิน
253 ถ.สุขยางค์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110 ยะลา

19.00 Grandview Landmark Betong Hotel (บริษัทบ้านโชกุน จำกัด)

เข้าสู่ที่พัก ณ Grandview Landmark Betong Hotel
ที่อยู่: 30 ถ.แกรนด์วิลล่า2 อำเภอเบตง ยะลา 95110

04.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อนำท่านสู่สกายวอล์คอัยเยอร์เวง จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อ.เบตง บนระดับความสูง 2,038 ฟุตจาก ระดับน้ำทะเล ใช้งบประมาณการก่อสร้าง 91 ล้านบาท โครงสร้างอาคารเป็นเหล็กรูปพรรณ มีความสูง45 เมตร สามารถชมวิว ทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง 360 องศา

07.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

รับประทานอาหารเช้าท่ามกลางทะเลหมอก ณ บริเวณอัยเยอร์เวง ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะรับประทาน โจ้ก+ปาท่องโก๋ หรือ ข้าวหมกไก่ แถมด้วยข้าวเหนียวปิ้งแสนอร่อย

08.00 นายเชิดชาย เกิดทิพย์

รถตู้VIPนำท่านเที่ยวเส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี -ยะลา-เบตง – นราธิวาส

08.30 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

ออกเดินทางต่อ แวะชมสะพานแขวนไม้ปูแตซู ข้ามแม่น้ำปัตตานี เป็นสะพานที่สร้างตั้งแต่สมัยสงคราม เพื่อใช้ลำเลียงสรรพาวุธ ปัจจุบันชาวบ้านใช้สัญจรไปมา

10.30 สวนดอกไม้เมืองหนาว หรือสวนหมื่นบุปผา

นำชมสวนดอกไม้เมืองหนาว หรือสวนหมื่นบุปผา ซึ่งเป็นพระราชดำหริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
ที่อยู่ หมู่บ้านปิยะมิตร 2 หมู่ 2 ต.ตะเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

12.00 ครัวสมุย (คุณมงคล พันธนุพงศ์)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ครัวสมุย
3 ถนนพัฒนา ตำบล เบตง อำเภอเบตง ยะลา

14.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

จากนั้นนำชม อุโมงค์ปิยะมิตรซึ่งเป็นอุโมงค์ประวัติศาสตร์ในการรบของโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลายา มีความ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางออก 9 ทาง ปัจจุบัน เหลือเพียง 6 ทาง ใช้เวลาในการขุดประมาณ 3 เดือน เพื่อใช้เป็น ฐานปฏิบัติการ ฐานหลบภัยทาง อากาศ และสะสมเสบียง และ ท่านจะได้ชมต้นไม้พันปีซึ่งเป็นต้นไทรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งของสถานที่นี้ด้วย

16.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

นำกราบพระมหาธาตุเจดีย์ ณ วัดพุทธาธิวาส วัดสวยตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบตง พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะบูชา
3 สิ่งคือ พระมหาธาตุเจดีย์ พระพุทธธรรมประกาศ พระพุทธธรรมกายและวิหารหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

18.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย(คุณไชยยศ แก้วห่อทอง)

รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย
27 ถ.สฤษดิ์เดช อำเภอเบตง ยะลา

19.00 Grandview Landmark Betong Hotel (บริษัทบ้านโชกุน จำกัด)

เข้าพักที่ Grandview Landmark Betong Hotel
ที่อยู่: 30 ถ.แกรนด์วิลล่า2 อำเภอเบตง ยะลา 95110

07.00 เซ้งติ่มซำ

รับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ร้านเซ้ง ติ่มซำ
ที่อยู่: เลขที่ 264-266 หมู่ - หมู่บ้าน ถ. สุขยางค์ ตำบล เบตง ยะลา 95110

08.00 นายเชิดชาย เกิดทิพย์

รถตู้VIPนำเที่ยว รถตู้VIPนำท่านเที่ยวเส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี -ยะลา-เบตง – นราธิวาส
นำท่านเดินทางสู่จังหวัด นราธิวาส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
จังหวัดปลายสุดด้ามขวานไทยมีทิวเขาสันกาลารีซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนไทย-ติดกับชายแดน รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย

12.30 ร้านอาหารมันตรา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมันตรา นราธิวาส
ที่อยู่ 353 ถนนภูผาภักดี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

13.30 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

จากนั้นเดินทางสู่มัสยิดวาดีลฮูเซ็น ,มัสยิดตะโละมาเนาะ หรือ อีกชื่อหนึ่งคือ มัสยิด 300 ปี สร้างขึ้นโดย นายวันฮูเซ็น อัส-ซานาวี ผู้อพยพมาจากบ้านสะนอยานยา จังหวัดปัตตานีเมื่อ พ.ศ. 2167 สถานที่อันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทางศาสนา และมีสถาปัตยกรรมอันสะท้อนความหลากหลายทาง วัฒนธรรมของพื้นที่ ผ่านกาลเวลามายาวนานนับร้อยปี โดดเด่นด้วยสถาปัตกรรมอาคารไม้ตะเคียนทั้งหลัง ผสมผสานศิลปะไทย จีน และมลายูเข้าด้วยกันอย่างมีเอกลักษณ์

15.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

เดินทางสู่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยง สร้างขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 บนเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 300ไร่ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เป็นตำหนักที่ประทับแรมของ พระบาทสม เด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินินาถ พร้อมด้วยพระบรมนุวงศ์ เมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมายังจังหวัดชายแดนภาค ใต้

17.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

จากนั้นเดินทางสู่ หาดนราทัศน์ เป็นชายหาดที่มีความสวยงาม โค้งหาดยาวต่อเนื่องประมาณ 5 กิโลเมตร
มองเห็นได้ไกลจนสุดลูกหูลูกตาจรดกกับปลายแหลมปากแม่น้ำบางนราทางทิศใต้ เป็นหาดที่มีความสวยงาม
หาดทรายขาว ร่มรื่นด้วยทิวสนมากมาย บรรยากาศเป็นส่วนตัว ทำให้หาดนราทัศน์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนราธิวาส

19.00 ร้านอาหารมังกรทอง

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารมังกรทอง นราธิวาส
ที่อยู่: 44 4136 ตำบล บางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

20.00 โรงแรมใจดีจริงจริง

เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมใจดีจริงจริง
ที่อยู่ 9 11 ซอย ร่วมสันติ ตำบล บางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

07.00 ร้านน้ำชาต้นมะยม คุณสุภาพิชญ์ ชินอรรถพร

รับประทานอาหารเช้าแบบท้องถิ่น ณ ร้านน้ำชาต้นมะยม

07.50 นายเชิดชาย เกิดทิพย์

รถตู้VIPนำเที่ยว รถตู้VIPนำท่านเที่ยวเส้นทาง หาดใหญ่ - ปัตตานี -ยะลา-เบตง – นราธิวาส

08.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

นำท่านไปสัมผัสวิถียามเช้าของคนเมืองนราที่ ตลาดเช้าเทศบาล ตลาดเช้าคึกคักผู้คนยิ้มแย้มต้อนรับผู้มาเยือน มีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน ของสดและของแห้งมากมายขายมากมาย
จากนั้นออกเดินทางสู่อำเภอตากใบ เมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์อยู่ติดชายแดนไทย-มาเลเซีย(ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)

10.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

เข้าชมวัดชลธาราสิงเห (วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย) ตั้งอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำตากใบ ท่านพระครูโอภาสพุทธคุณ (พุด) เป็นผู้เริ่มก่อตั้งวัดนี้ และต้องไปขอที่ดินจากพระยากลันตันเพื่อที่จะสร้างวัด เมื่อ พ.ศ.2416 สมัยนั้นดินแดนตากใบยังเป็นของรัฐกลันตัน วัดนี้มีส่วนเกี่ยวพันกับกรณีแบ่งแยกดินแดนตากใบระหว่างประเทศสยาม (ไทย) กับประเทศมลายู ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในขณะนั้น (สมัยรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2452) โดยฝ่ายสยามได้มีการยกเอาพระพุทธศาสนา วัดและศิลปะในวัด เป็นเครื่องต่อรองการแบ่งปันเขตแดน อังกฤษจึงยอมรับเหตุผล โดยให้นำเอาแม่น้ำโก-ลกตรงบริเวณที่ไหลผ่านเมืองตากใบ (แม่น้ำตากใบ) เป็นเส้นแบ่งเขตแดน วัดนี้จึงรู้จักในอีกนามหนึ่งว่า “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย”

11.00 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

จากนั้นเดินทางสู่สะพานคอยร้อยปี มีความยาว 345 เมตร เดิมเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามผ่านแม่น้ำตากใบจากแผ่นดินใหญ่ไปสู่ เกาะยาว จังหวัดนราธิวาส แต่ปัจจุบันได้มีการสร้างสะพานปูนแข็งแรงแล ะ สวยงามทอดยาวขนาบไปกับสะพานไม้อันเก่ากลายเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของชาวบ้าน ชื่อของสะพานมาจากที่ว่าเมื่อก่อนชาวบ้านเกาะยาวจะเดินทางมายังฝั่งที่ว่าการอำเภอต้องใช้เรือ กว่าจะมีการสร้างสะพานระหว่างเกาะยาวไปยังฝั่งที่ว่าการอำเภอต้องคอยถึง 100 ปี จึงเป็นสาเหตุให้เรียกสะพานดังกล่าวว่า “สะพานคอย 100 ปี”

12.30 สวนอาหารริมน้ำ

สวนอาหารริมน้ำ นราธิวาส
ที่อยู่ 45/6 ถ.นราธิวาส-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000.

13.30 บริษัท ราญา เจอร์นีย์ จำกัด

เดินทางไปสนามบินจ.นราธิวาส

16.35 Thai Smile Airways

เดินทางกลับโดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE295 นราธิวาส - สุวรรณภูมิ 16.35- 18.05