6,000/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และ
เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. ผู้ร่วมเดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019 ครบ 2 เข็มก่อนวันเดินทางตามโปรแกรม
4. กรุณาจองและชำระเงินล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วันผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะ
นั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม
1. รถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ 2 ชั้น ท่องเที่ยวตามรายการ
2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการ พร้อมบริการอาหารมื้อระหว่างวันจำนวน 9 มื้อ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
5. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณี
ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจาก
การเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง
1. ตรวจสอบโปรแกรมการเดินทางและสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ “ทัวร์เที่ยวไทย” ของ ททท.
2. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
3. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการชำระผ่านทางแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
4. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทางบริษัทฯก่อนการเดินทาง7วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
116/1 หมู่ที่ 1 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง
เบอร์โทร
0818874675
อีเมล
chooboonsomchat@gmail.com
หมายเหตุ

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ID Line : Venus116

สัมผัสลมหนาวเหนือสุดแดนสยาม ชมปราสาทไม้หอมฮิโนกิ วัดบ้านเด่นฯ แดนเทวดา(4D2N)

location_on พิษณุโลก - เชียงใหม่
โดย ชูบุญทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สัมผัสลมหนาวเหนือสุดแดนสยาม ชมปราสาทไม้หอมฮิโนกิ เที่ยววัดบ้านเด่นฯ ท่องแดนเทวดา แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอ.แม่แตง

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด/คน
-ค่าไกด์ 150บาท/คน
-ค่าอาหารว่างระหว่างเดินทาง 200 บาท/คน
-ค่าประกันการเดินทาง 45บาท/คน
-ค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 55บาท/คน
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดโดยประมาณ 450บาท/คน

21.00 หจก.ชูบุญทัวร์

ต้อนรับคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายโดยทีมงานชูบุญทัวร์ด้วยความอบอุ่น ตรวจสอบแท็กสัมภาระและที่นั่งบนรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้นวีไอพีจากทีมงาน ใหญ่ ชูบุญ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว (SHA THAILAND) รับเช็คอินลูกค้าเข้าสู่บริการทัวร์เที่ยวไทยผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง จากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย เพลิดเพลินกับสื่อความบันเทิงครบครัน อาทิ ดูหนัง ฟังเพลง ชมภาพยนต์ ร้องคาราโอเกะ บนรถมีไวไฟ ที่ชาร์จแบต
น้ำดื่ม กาแฟ และโอวันตินร้อน ไว้คอยบริการทุกท่านตลอดการเดินทาง

07.30 ร้านลานไม้หอม

ทำภารกิจส่วนตัวพร้อมรับประทานอาหารเช้า (บริการบุฟเฟ่ต์อาหารเช้า มื้อที่ 1)

08.30 หจก.ชูบุญทัวร์

เที่ยวชมวัดร่องขุ่น พุทธสถานงานสถาปัตยกรรมและงานศิลปะอุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตรอลังการตามด้วยลวดลายอ่อนช้อย โดยสีขาวหมายถึงพระบริสุทธิคุณ ส่วนกระจกหมายถึงพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้าที่ส่องแสงโชติช่วงชัชวาล ทางเดินเข้าอุโบสถที่เป็นสะพานทอดยาวนั้นก็หมายถึงการเดินข้ามวัฏสงสารมุ่งสู่พุทธภูมิ

10.30 หจก.ชูบุญทัวร์

นำพาคณะทุกท่านเดินทางสู่วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะจีนผสมล้านนา เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะเหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์

12.00 สวนอาหารเอกโอชา

อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเที่ยง ณ สวนอาหารเอกโอชา บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่2)

13.30 หจก.ชูบุญทัวร์

เดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดอยนางนอน มีสภาพเป็นพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาหินปูนสูงชันเงียบสงบ โดยมี ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ เชื่อกันว่ามีความยาวมากที่สุดในประเทศไทยเนื่องจาก มีความยาวกว่า 7 กิโลเมตร ปากถ้ำเป็นห้องโถงกว้างมากภายในถ้ำจะพบกับความงามของ เกล็ดหินสะท้อนแสง หินงอก หินย้อย ธารน้ำและถ้ำลอด ถ้ำหลวงยังรอคอยความท้าทายการสำรวจจากนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา เพราะสำรวจไปได้ไม่ถึงที่หมายก็ต้องล่าถอยออกมาด้วยพบกับอุปสรรคความยากลำบาก ภายในถ้ำและยังมีถ้ำเล็กๆ อีก 3 แห่งในบริเวณเดียวกัน สามารถเดินเข้าไปชมความงามในบริเวณที่ทางการจัดไว้

16.00 โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน

เช็คอินเข้าที่พัก ณ โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน ทั้งนี้ทางคณะสามารถเดินเลือกซื้อเลือกชม และเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งสินค้าทั้งจากภายในประเทศและจากประเทศเพื่อนบ้าน ณ ตลาดชายแดนแม่สาย ได้ตามอัธยาศัย 18.00น. บริการอาหารเย็น(มื้อที่3) 20.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หากลูกค้าท่านใดชื่นชอบการเดินเที่ยวยามค่ำคืนสามารถเดินเที่ยว เดินชิมอาหารร้านรถเข็นริมทางตลอดทั้งสองฟากฝั่งทางช่วงหน้าด่านชายแดนแม่สาย

18.00 โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน

บริการอาหารเย็น (มื้อที่3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หากลูกค้าท่านใดชื่นชอบการเดินเที่ยวยามค่ำคืนสามารถเดินเที่ยว เดินชิมอาหารร้านรถเข็นริมทางตลอดทั้งสองฟากฝั่งทางช่วงหน้าด่านชายแดนแม่สาย

07.00 โรงแรมปิยะพรพาวิลเลี่ยน

บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 4)

08.00 หจก.ชูบุญทัวร์

ออกเดินทางจากอำเภอแม่สาย มุ่งหน้าสู่อำเภอไชยปราการ จ.เชียงใหม่

11.30 ครัวข้าวหอม ไชยปราการ

บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)

13.00 ฮิโนกิแลนด์

เที่ยวชมปราสาทไม้หอม ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land) อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอไชยปราการ โดยเนรมิตพื้นที่กว่า 83 ไร่ สร้างเป็นเมืองจำลองแบบญี่ปุ่นขนานแท้ โดดเด่นด้วยการประดับตกแต่งอย่างโคมแดงขนาดยักษ์แบบวัดอาซากุสะที่โตเกียว เสาแดงโทริอิเหมือนวัดฟูชิมิอินาริที่เกียวโต ตลอดจนสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ก็ได้สร้างจำลองให้เหมือนกับประเทศญี่ปุ่นจนถือได้ว่าเมืองจำลองของปราสาทไม้ในประเทศญี่ปุ่น

14.30 หจก.ชูบุญทัวร์

เดินทางสู่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

15.30 หจก.ชูบุญทัวร์

นำพาคณะทุกท่านเดินทางสู่วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน หรือ วัดบ้านเด่น เดิมชื่อ วัดหรีบุญเรือง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของ อ.แม่แตง ภายในวัดมีพื้นที่กว้าง และมีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่สวยงาม ลักษณะรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ แต่ก่อนภายในวัดมี ต้นโพธิ์ หรือ ต้นสะหรี ขนาดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายเป็นมงคล จึงได้นำชื่อมาตั้งเป็นชื่อวัด แล้ววัดยังตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าสมัยโบราณซึ่งเรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดว่า “วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน”

17.00 อิมม์โฮเทล ท่าแพ จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( ซีเอชโฮเทล เชียงใหม่ )

เช็คอินเข้าที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน

18.00 ร้านเรือนแพ

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6)

07.00 อิมม์โฮเทล ท่าแพ จ.เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( ซีเอชโฮเทล เชียงใหม่ )

บริการอาหารเช้า(มื้อที่4)  ณ โรงแรมที่พัก

09.00 หจก.ชูบุญทัวร์

นำท่านสู่วัดป่าดาราภิรมณ์ วัดที่สร้างจากศรัทธาของชาวบ้านและเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ทายาทของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 ได้ถวายที่ดินดังกล่าวซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานพระตำหนักเจ้าดารารัศมีให้แก่วัดเพื่อเป็นสปายะในการบำเพ็ญกรรมฐาน และมีพระสงฆ์ได้เข้ามาบำเพ็ญกรรมฐาน ณ ที่แห่งนี้

10.30 แดนเทวดา2020 แม่แตง

เดินทางสู่แดนเทวดา สวนสไตล์ทรอปิคอล สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ที่ ได้เนรมิตอลังการงานสร้างที่ให้บรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้พืชพันธุ์นานาชนิด อีกทั้งยังมีมุมน้ำตกจำลองที่ให้ความรู้สึกเสมือนน้ำตกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ของเชียงใหม่ที่สวยงามและเหมาะกับการพักผ่อน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นอย่างยิ่ง

12.00 ม่อนระมิงค์ หรือเทียบเท่า ( แดนเทวดา2020 แม่แตง )

บริการอาหารเที่ยง(มื้อที่ 8)

14.30 หจก.ชูบุญทัวร์

เลือกซื้อเลือกชมของฝากขนม ผ้าทอ เครื่องจักรสาน และอาหารป่า ณ กาดทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

16.30 หจก.ชูบุญทัวร์

สักการะองค์พระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของ คนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน ฐานเป็นบัวลูกแก้ว ส่วนองค์เป็นทรงกลมแบบล้านนาภาย นอกบุด้วยทองจังโก ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ มีลายสลักดุนเป็นลวดลายประจำยามแบบต่างๆ ลักษณะเจดีย์ แบบนี้ได้ส่งอิทธิพลให้พระธาตุหริภุญไชย และพระบรมธาตุจอมทอง

18.00 ร้านครัวรันเวย์ จ.ลำปาง

บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9) จากนั้นเดินทางกลับ

23.00 หจก.ชูบุญทัวร์

เดินทางถึงพิษณุโลกโดยสวัสดิภาพ