15,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขการเดินทาง
1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 16 ท่าน ไม่เกิน 24 ท่าน
2. รถบัส30ที่ First Class ไป-กลับกรุงเทพ-เชียงใหม่ , เชียงราย-กรุงเทพ จาก Eagle the tour
3. ใช้รถตู้VIPนั่ง คันละ 8 ท่าน/คัน (ช่วงเชียงใหม่-เชียงราย)
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
5. ขอเลื่อนการเดินทาง ไม่สามารถทำได้
5. การยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถทำได้ ขึ้นกับเงื่อนไขบริษัทฯ
6. กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์ ที่จ่ายไปแล้ว 100% หัก ค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงของบริษัททัวร์(ถ้ามี)
7. ค่าใช้จ่ายจริงของบริษัททัวร์ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน / รถไฟ / รถที่ใช้เดินทาง , ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ โดยทาง บริษัทฯ จะแสดงหลักฐานให้แก่นักท่องเที่ยวให้ทราบ
8. เงื่อนไขส่วนลด 40% สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยเท่านั้นและรับชำระด้วยแอฟพลิเคชั่น เป๋าตัง เท่านั้น
9. สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย ผู้เดินทางต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์ในวันเดินทาง โดยใช้แอพ เป๋าตัง บนมือถือเครื่องที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น หากผู้เดินทางไม่ได้สแกนยืนยันสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก การเดินทางทันที และไม่สามารถรับเงินคืนได้ทุกกรณี
10. ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
11. ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน
12. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการท่องเที่ยวที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การล่าช้าของรถไฟ,การนัดหยุดงาน ,ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
14. ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินในนามบุคคล ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทย เท่านั้น ตามเลขบัตรประชาชน

อัตรานี้รวม
1. ค่าโดยสาร รถบัส30ที่ First Class ไป-กลับกรุงเทพ-เชียงใหม่ , เชียงราย-กรุงเทพ จาก Eagle the tour พร้อมประกันภัยการเดินทาง
2.ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 10 ที่นั่ง (นั่งคันละ 8 ท่าน) นำเที่ยวตามรายการ
3.ค่าที่พัก โรงแรมตามโปรแกรมทัวร์ พักห้องละ 2 ท่าน จำนวน 3 คืน
4.ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการโปรแกรมท่องเที่ยวจำนวน 11 มื้อ
5. นำ้ดื่มขวดเล็กบนรถ รวม 6 ขวด/ท่าน/ทริป
6. ค่ายานพาหนะและค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
7. มัคคุเทศก์นําเที่ยวอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (วงเงิน 1,000,000 บาท) (หากอายุเกิน 76 ปี ขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 50%)
9. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (VAT)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ทิปมัคคุเทศก์เเละคนขับรถ ท่านละ 400 บาท ชำระวันเดินทาง
2. ค่่าใช้จ่ายส่วนตัว
3. ค่าอาหารมื้อที่นอกเหนือรายการ
4. ทางโรงแรมและร้านอาหาร ขอสงวนสิทธิ์ในการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้ําแข็ง ซอฟท์ดริ้งค์ ในทุกๆ มื้อ การนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาดื่มเพิ่มในมื้ออาหารมีการคิดค่าบริการเปิดขวด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
6. ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร ที่นอกเหนือจากทางทัวร์จัดให้

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1737/54 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
เบอร์โทร
0891094455 0634469887 0958165225 025125568
อีเมล
sitta.lap@gmail.com
หมายเหตุ

-

" (001-CNX-CRI)" ทัวร์ เชียงใหม่ แม่แตง ม่อนแจ่ม แม่กำปอง เชียงราย สิงห์ปาร์ค ไร่ฉุยฟง

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย ซอฟต์แวร์ ไฟล
คำโปรยรายการนำเที่ยว

โปรแกรมทัวร์เที่ยวไทย ❤❤ รับ 16-24 ท่าน
เชียงใหม่ เชียงราย 6 วัน 3 คื น เดินทาง ธค 2564 - มค 2565
✅เดินทางด้วย เดินทางด้วยรถบัส30ที่ First Class ไป-กลับกรุงเทพ-เชียงใหม่ , เชียงราย-กรุงเทพ จาก Eagle the tour
✅เส้นทางท่องเที่ยว เชียงใหม่-เชียงรายใช้รถตู้ VIP นั่งคันละ 8 ท่าน/คัน
เที่ยว เต็มว้น 4 วันเต็ม พร้อมที่พักระดับดี 3 คืน อาหาร 11 มื้อ
>Hmong Hilltribe Lodge Standard พัก2ท่านต้อห้อง หรือเทียบเท่า 1 คืน
>wintree city หรือ stay with nimman พัก2ท่านต้อห้อง หรือเทียบเท่า 1 คืน
>The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa ห้อง Superior พัก2ท่านต้อห้อง หรือโรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย เทียบเท่า 1 คืน

✅ไฮไลท์ โปรแกรม ไหว้พระ อิ่มใจ และชมความสวยงามของ ศิลปะล้านนา
✅วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
✅พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” ดอยม่อนแจ่ม ทะเลหมอกยามเช้า เมื่อมองจากจุดชมวิวม่อนแจ่ม ผ่อนคลายและพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติ เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยว พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา วิวภูเขา นาข้าว พร้อมอากาศที่เย็นสบายๆ สัมผัสอากาศหนาวเย็น พร้อมที่พักที่มีแฟกซิลิตี้ พร้อมแม้อยู่ท่ามกลางหุบเขา ในกลิ่นอาย มีกลิ่นอายสไตล์ม้ง อย่างชัดเจน เสมือนท่านได้พักกาย ณ บ้านชาวม้ง
พาท่านสัมผัส และ กลับสู่ธรรมชาติอีกครั้ง
✅ชิลล์ หนึ่งวันกับหมู่บ้านในป่าใหญ่ “แม่กำปอง”
✅เที่ยวเชียงราย ไร่ฉุยฟง สิงห์ปาร์ค วัดร่องขุน วัดร่องเสือเต้น
✅เที่ยวตัวเมืองเชียงใหม่ ช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

อาหาร 11 มื้อ
วันที่ 1 (เดินทาง)
วันที่ 2 ( เช้าโกปี๋ อาหารเช้า / setอาหารจีน / BBQ อาหารไทย ณ รีสอร์ท)
วันที่ 3 ( เช้าบุฟเฟ่รีสอร์ท / ร้านอาหารโป่งแยงแอ่งดอย setอาหารชุด โต๊ะละ 8 ท่าน / ร้านคำดารา หรือเทียบเท่า โต๊ะละ 8 ท่าน )
วันที่ 4 ( เช้าบุฟเฟ่โรงแรม / ร้านอาหารโต๊ะละ 8ท่าน / ร้านลีลาวดี โต๊ะละ8ท่าน )
วันที่ 5 (เช้าบุฟเฟ่โรงแรม / เที่ยว ภูภิรมย์ สิงห์ปาร์ค 8ท่าน/โต๊ะ / ❌ตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินเชียงราย )
วันที่ 6 เดินทางกลับ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

✅ค่ารถบัสขาไป เหมาชำระแบบ 30 ที่ แบบ First Class ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด (Eagle The Tour) รวมน้ำมัน 30,000 บาท ลูกค้า 24 ท่าน = 1250 บาท
✅ค่ารถบัสขากลับ เหมาชำระแบบ 30 ที่ แบบ First Class ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด (Eagle The Tour) รวมน้ำมัน 30,000 บาท ลูกค้า 24 ท่าน = 1250 บาท
✅ที่พักวันแรก HILLTRIBE LODGE พร้อมอาหารเย็น และเช้า

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดมัคคุเทศก์
1 ค่าเบี้ยเบี้ยงมัคคุเทศก์ 1000*5 = 5000 บาท
2.ค่าตั๋วรถไฟ ไกด์ (0 ลูกค้าเหมา)
3 ค่าเดินทางมัคคุเทศก์ =500 บาท
4 ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 600+600+600=1800 พักแยก
5 ค่าประกันการเดินทาง มัคคุเทศก์= 35 บาท
6 ค่าที่ตรวจ ATK มัคคุเทศก์และ พขร ก่อนออกเดินทาง 300*4 คน =1200 บาท
7 ค่าบำรุงสถานที่ สวนดอกไม้ม่อนแจ่ม 40+น้ำพุร้อนสันกำแพง=40+ค่าบำรุงการเข้าชมพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 40 =
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงอาหารมัคคุเทศก์ = 1000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ = 15765 บาท
ลูกค้า 18 คนเฉลี่ย = 876 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
- ค่าประกันการเดินทาง 35 บาท/คน
- ค่าทำโปรแกรมทัวร์ ซอง ค่าเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัย แจกลูกค้า = 100 บาท
- ค่าเครื่องดื่ม ขนม กาแฟ /น้ำดื่ม 6 ขวดต่อคน = 100 บาท
- เครื่องดืม เบอเกอรี่ ชุดอาหารเย็น วันเดินทาง ไปและกลับ ชุดละ 100 บาท X2 ชุด =200
- ค่าเหมารถ 4WD เพื่อเดินทางขึ้นจุดชมวิว กิ่วฝิ่น คันละ6ท่าน ใช้4คัน=800X4/24=140
- ค่าบำรุงสถานที่ สวนดอกไม้ม่อนแจ่ม 40+น้ำพุร้อนสันกำแพง=40+ค่าบำรุงการเข้าชมพื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 40 = 120 บาท
ค่ารถรางสิงห์ปาร์ค =. 150 บาท
รวมค่าใช้จ่าย = 1250 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 1113 บาท
รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั้งหมด = 2363 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

18.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

นัดหมายคณะโดยพร้อมเพียงกัน ณ จุดนัดหมาย กรุงเทพฯ มหานคร
** จุดนัดหมายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งก่อนการเดินทาง**
สำหรับกรุ๊ปเหมา สามารถนัดรับได้ 1 จุดนัดหมาย ภายในเขตกรุงเทพมหานคร

20.00 ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด (Eagle The Tour)

เดินทางด้วย เดินทางด้วยรถบัส30ที่ First Class ไป-กลับกรุงเทพ-เชียงใหม่
*** นั่ง 16-24 ท่าน/รอบ ***
✅ ฟาฟา ทราเวล เตรียมชุดขนม ของว่าง น้ำผลไม้ ให้ทุกท่านก่อนออกเดินทาง
✅ รถบัสชั้นเดียวความยาว 15 เมตร มี 30 ที่นั่ง แถวละ 3 ที่นั่ง
✅ เบาะนวดสามารถปรับเอนได้ 150 องศา
✅ ประตูลม 2 ประตู หน้าและกลาง พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง
✅ TV USB คาราโอเกะ

ใช้ระยะเวลาเดินทาง สู่เชียงใหม่ 10 ชั่วโมง พักผ่อนตามอัธยาศัย

06.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ถึงจังหวัดเชียงใหม่ พาทุกท่านทำภารกิจส่วนตัว ณ จุดพักรถ
ทุกท่านในการกรอกข้อมูล และ ลงทะเบียน QR Code สำหรับเข้าเมืองเชียงใหม่ CM-CHANA

07.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

*** การเดินทาง ระหว่าง เชียงใหม่ - เชียงราย เนื่องจากต้องขึ้นดอย เราจะใช้บริการรถตู้ VIP ในการท่องเที่ยวตลอด 4 วัน 3 คืน สำหรับรถ BUS First Class จะไปรอรับทุกท่าน ในวันเดินทางกลับ ที่เชียงราย***
✔️ นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน
✔️ โปรดสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการเดินทาง และ งดรับประทานอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่มในระหว่างการเดินทาง

07.30 ร้าน โกปี๊ นิมมาน เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า ( Wintree City Resort Chiang Mai หรือ Stay with Nimman Chiang Mai )

พาทุกท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเช้าโกปี๊ นิมมาน หรือ เทียบเท่า เสิร์ฟความอร่อยให้ทุกท่าน ด้วยอาหารเช้า แบบ All day breakfast ร้านอาหารเช้าโกปี๊ นิมมาน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ จากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ
รถตู้ VIP นำพาทุกท่าน นมัสการพระธาตุประจำปีมะแม พระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่
▶️พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้ จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ ✔️ คณะทัวร์ เมื่อมาถึงยังวัดแล้วกรุณาสำรวมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางวัด ใช้เวลาในการถ่ายรูปและทำบุญตามกำลังศรัทธา ประมาณ 1 ชั่วโมง
▶️พระธาตุดอยคำ กราบขอพรหลวงพ่อทันใจ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ให้ท่านได้นมัสการ อธิษฐานขอพร หลวงพ่อทันใจ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากด้านให้โชคลาภอย่างรวดเร็วกับคนที่มาขอพร ✔️ คณะทัวร์ เมื่อมาถึงยังวัดแล้วกรุณาสำรวมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางวัด ใช้เวลาในการถ่ายรูปและทำบุญตามกำลังศรัทธา ประมาณ 30-45 นาที

12.00 TULOU Restaurant ภัตตาคารตูลู่ หรือเทียบเท่า ( Wintree City Resort Chiang Mai )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีนตูลู่ ทางคณะทัวร์ได้จัดเตรียม Set อาหารจีนให้กับทุกท่านได้ชิม และลองความอร่อย

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาทุกท่านชมความงามของ “วัดเด่นสะหลีเมืองแกน” อ.แม่แตง วัดเด่นสะหลีเมืองแกน หรือที่ชาวบ้านเรียกันสั้นๆ ว่า “วัดบ้านเด่น” ตั้งอยู่ที่ ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
✔️ คณะทัวร์ เมื่อมาถึงยังวัดแล้วกรุณาสำรวมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางวัด ใช้เวลาในการถ่ายรูปและทำบุญตามกำลังศรัทธา ประมาณ 1 ชั่วโมง
✔️ท่านครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล มาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จากที่ ไม่เคยมีต้นโพธิ์เลยสักต้นเดียว ก็มีต้นโพธิ์ขึ้นมากมาย และด้วยความที่ชาวเมืองเหนือเรียกต้นโพธิ์ว่า “ต้นสะหลี” ซึ่งมีความหมายว่าเป็นมงคลดี ก็เลยเอามาตั้งเป็นชื่อวัดเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วัด อีกทั้งวัดตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าในสมัยโบราณที่ชื่อว่าเมืองแกน ชาวบ้านก็เลยเรียกชื่อวัดนี้เต็ม ๆ ว่า “วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน”
✔️ ครูบาเจ้าเทือง นาถสีโล เกจิดังแห่งภาคเหนือที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนี้ จึงพัฒนาจากวัดเล็ก ๆ ให้มีความใหญ่โตสวยงาม ทรงคุณค่าในงานพุทธศิลป์ถิ่นล้านนา รูปแบบการก่อสร้างนั้น เป็นแบบล้านนาประยุกต์ ที่ผสมผสานกับแนวคิดของท่านครูบาเจ้าเทืองเอง ที่ครูบาเรียกว่า “แนวสถาปนึก” คือคิดจะใส่อะไร ก็ใส่ จะทำอะไร ก็ทำ และต้องมีความมั่นคง ท่านครูบาเจ้าเทืองต้องการให้เป็นการผสมผสานระหว่าง วัดบ้านกับวัดป่า เพราะมีความเชื่อที่ว่าศาสนาอยู่ได้เพราะปฏิบัติ การแบ่งแยกไม่ใช่เรื่องสำคัญ โดยยึดหลักการสร้างตามบุญ คงเพราะการสร้างตามบุญนี่เอง ที่ทำให้จนกระทั่งทุกวันนี้ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จึงมีขนาดสิ่งปลูกสร้างใหญ่และยังคงสร้างไม่แล้วเสร็จในหลาย ๆ ส่วน

✔️ เมื่อได้เวลาอันสมควร คณะทัวร์เดินทางสู่ อำเภอแม่ริม เพื่อเข้าสู่ที่พัก ระหว่างทาง ผ่านจุดชมวิวชื่อว่า แดนเทวดา ❌(ค่าบัตรเข้าชม ลูกค้าชำระเอง80บาท) ▶️ ท่านใดไม่เข้าสามารถรอได้ที่ร้านกาแฟ ใช้เวลาในการถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ประมาณ 30 นาที

15.30 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทางกลับสู่ แม่ริม

17.00 HMONG HILLTRIBE LODGE

พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ✩✩✩ ”ม่อนแจ่ม”✩✩✩ ถึงรีสอร์ทที่พัก อ.แม่ริม อยู่ในโซนหุบเขา และ ท้องนา
✅ รีสอร์ทที่ออกแบบมาให้เน้นธรรมชาติบำบัด พาทุกท่านสูดกลิ่นอายการพักผ่อน สไตส์ ชาวม้ง
✅ รีสอร์ทกลางขุนเขา ใกล้ม่อนแจ่ม พร้อมกลิ่นอายสไตล์ม้ง คืนสู่ธรรมชาติ
✅ ภายในรีสอร์ท จะมีสระว่ายน้ำ มุมถ่ายรูป และจุดพักผ่อน ในอากาศที่เย็นสบาย ตลอดทั้งปี สำหรับรีสอร์ทนี้ จะมีเครื่องทำความอุ่น เตียงนุ่ม ผ้าหุ่มอุ่น น้ำร้อน ตู้เย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกครบ แต่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอากาศเย็นตลอดปี

อิสระ ในการพักผ่อน ของท่าน ณ รีสอร์ทที่พัก ท่านสามารถว่ายน้ำ (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วย) หรือถ่ายรูป เก็บบรรยากาศ
✅รีสอร์ทอยู่กลางหุบเขา ห่างจากตัวเมือง และรถตู้ของบริษัทไม่ได้พักที่นี่ กรุณาเตรียมสิ่งของท่านลงจากรถให้เรียบร้อย เนื่องจากรถไม่สามารถนำมาส่งให้ท่านได้
✅สัญญาณโทรศัพท์และInternet อาจไม่ค่อยดี ส่วน WIFI มีให้บริการที่บริเวณ Lobbyรีสอร์ท
✅กรุณาเตรียม ขนม เครื่องดื่ม อาหารว่าง ยา ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น ให้เรียบร้อยก่อนเข้าพักในรีสอร์ท

18.30 HMONG HILLTRIBE LODGE

รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ทที่พัก (BBQ / อาหารไทย) หลังจากรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 HMONG HILLTRIBE LODGE

รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ทที่พัก
▶️ ช่วงเช้าอากาศจะดีมาก ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น สามารถออกจากห้องพักมาชมพระอาทิตย์ขึ้น กระทบกับทุ้งนาข้าว มีภาพภูเขาเป็นฉากหลังสวยงามมาก ในบางวันอาจมีทะเลหมอกจางๆ

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

ทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม
✔️ ช่วงเช้าพาทุกท่าน พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” สัมผัสลมหนาว ชมทะเลหมอก ท่านสามารถ จิบกาแฟอุ่นๆ ท่ามกลางวิวสวยๆ พาทุกท่าน ชมวิวและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสันเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร จากนั้นพาทุกท่านแวะถ่ายรูป สวนดอกไม้ที่สวยงาม ชมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย พาทุกท่านชม และไร่สตอร์เบอรี่ สด
✔️ พาทุกท่าน ชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะไม้ประจำถิ่น และไม้ที่กำลังจะสูญพันธุ์ เพื่อจัดปลูกขยายพันธุ์และศึกษาวิจัย
✅ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติ
▶️สมควรแก่เวลา ออกเดินทางต่อเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ✩✩✩✩✩ ปิดความทรงจำดีดี พาคุณสัมผัส อีกมุมมองของ ”ม่อนแจ่ม” ในครั้งนี้ ช่วงบ่ายของวันนี้จะเป็นการช๊อปปิ้ง ในตัวเมือง และไหว้พระเสริมบารมี

12.00 ร้านอาหารโป่งแยงแอ่งดอย หรือเทียบเท่า ( กาแล เชียงใหม่ )

อาหารกลางวัน ร้านอาหารโป่งแยงแอ่งดอย setอาหารชุด โต๊ะละ 8 ท่าน

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ช่วงบ่าย วันสบายๆ ที่เชียงใหม่ คณะทัวร์พาทุกท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าของฝาก ตลาดวโรรส 'กาดหลวง' เชียงใหม่ ซื้อของฝาก (ซื้อสินค้าของฝากในวันนี้ ลูกค้ามีเวลาแพ็คสินค้าได้สะดวก)
✅ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ตามอัธยาศัย ทางทัวร์ให้ระยะเวลาทุกท่านได้เลือกชมสินค้าและจับจ่ายซื้อสินค้า 1.30 ชั่วโมง
✅ พาทุกท่าน เที่ยว ชมเมืองเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ไหว้พระตัวเมืองเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
✅ พาทุกท่าน แวะจุดท่องเทียว One Nimman ทุกท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า หรืออาหาร ตามอัธยาศัย

18.00 ร้านคำดารา หรือเทียบเท่า ( กาแล เชียงใหม่ )

รับประทานอาหารเย็น ร้านคำดารา หรือเทียบเท่า โต๊ะละ 8 ท่าน

19.00 Wintree City Resort Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Icon park hotel หรือ Stay with Nimman Chiang Mai )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Wintree City Resort Chiang Mai หรือ Stay with Nimman Chiang Mai หรือ Icon park hotel เชียงใหม่ 1 คืน พัก 2 ท่าน/ห้อง ห้อง standard room

07.00 Wintree City Resort Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( Stay with Nimman Chiang Mai หรือ Icon park hotel )

รับประทานอาหารเช้า

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน
✅หลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จ คณะทัวร์เดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน ระยะทางประมาณ 1 ชั่วโมง

09.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

“บ้านแม่กำปอง” หมู่บ้านเล็กในป่าใหญ่ เมื่อถึงหมู่บ้าน พาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง
✅จุดชมวิวกิ่วฝิ่น “กิ่วฝิ่น” 1,517 เมตร ยอดดอยที่สวยที่สุดในลำปาง รอยต่อระหว่าง เชียงใหม่-ลำปาง ตั้งอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ จซ.7 ในเขตพื้นที่ “อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน” ห่างจาก “แม่กำปอง” เพียง 4 กิโลเมตร ระยะเดินเท้าประมาณ 300 เมตร ชมความสวยงาม ทิวเขาและทะเลหมอก
✅ Unseen ทัวร์แม่กำปอง ไหว้พระที่ “วัดคันธาพฤกษา (วัดแม่กำปอง)” เป็นวัดที่คู่หมู่บ้านแม่กำปองที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ล้านนาโบราณ ชมความงดงามของโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลัง มีลายแกะสลักที่สวยงาม รายล้อมด้วยธรรมชาติสีเขียว ชมวิวทิวทัศน์สวยงาม วัดแม่กำปอง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ สัมผัสกับ "#โบสถ์กลางสายน้ำธรรมชาติ" อันเป็นความร่มรื่น สงบเย็น เป็นเอกลักษณ์ เสมือนตัดขาดจากโลกภายนอก
✅ ชมความงามของ น้ำตกแม่กำปอง เลือกซื้อของฝาก และถ่ายรูป ชิมกาแฟ ร้านค้าชุมชนของหมู่บ้านแม่กำปอง

12.00 iGarden แม่กำปอง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น iGarden แม่กำปอง หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน พาทุกท่าน เดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง

14.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่าน มายั้งน้ำพุร้อนสันกำแพง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่ กิจกรรม ภายใน น้ำพุร้อนสันกําแพง
✔️ใช้เวลา ณ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง 30 นาที
✅ โซนสำหรับแช่เท้า ฟรี
สำหรับโซนอื่นๆ ** ลูกค้าชำระเอง** ❌❌❌❌❌❌
อัตราค่าบริการน้ำแร่
1. อาบน้ำแร่แบบตักอาบ 20 บาท
2. อาบน้ำแร่แบบแช่ตัว 65 บาท
3. อาบน้ำแร่แบบแช่รวม กลุ่มหรือคณะของท่านเอง (ชั่วโมงละ) 500 บาท
4. สระว่ายน้ำแร่ a. เด็ก 35 ต่างชาติ 50 b. ผู้ใหญ่ 55 ต่างชาติ 100 บาท
5. ห้องพักพร้อมอ่างแช่ออนเซน 2 ท่าน ชม.ละ 300 บาท

15.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

ออกเดินทาง สู่จังหวัดเชียงราย ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

18.00 ร้านลีลาวดี

รับประทานอาหารเย็นแบบชุด Set 8ท่าน/โต๊ะ ร้านลีลาวดี

19.00 The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย )

เข้าสู่โรงแรมที่พัก The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa ห้อง Superior พัก2ท่านต้อห้อง หรือเทียบเท่า

07.00 The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa หรือเทียบเท่า ( โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย )

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 คณาเชษฐ์ สุภาแจ่ม รถตู้ VIP

นำทุกท่านเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ โดยใช้รถนั่งปรับอากาศประเภท รถตู้ VIP 10 ที่นั่ง ( แถวละ 3 ที่นั่ง) กำหนดให้นั่งคันละ 8 ท่าน เที่ยวเมืองเชียงราย
✅ วัดร่องขุน
✅ วัดร่องเสือเต้น
✅ ไร่ชาฉุยฟง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
> คาเฟ่สวย ในไร่ชา ลูกค้าซื้อเครื่องดื่มและขนมตามอัธยาศัย
> เลือกซื้อกันเยอะแยะมากมาย ทั้งใบชาสด

12.00 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด สาขา 00001 (ร้านภูภิรมย์)

รับประทานอาหาร ภูภิรมย์ ภายในสิงห์ปาร์ค set menu 8 ท่าน SET ใหญ่มาตรฐานจากทางร้านอาหาร (** Set เมนูอาหารอาจเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบในแต่ละช่วงเวลา)

13.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน รถตู้นำเที่ยว พาทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชม สิงห์ปาร์คเชียงราย ( บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด)
ช่วงบ่าย กิจกรรมท่องเที่ยว สิงห์ปาร์ค
✅ พาทุกท่านนั่งรถ Farm Tour By Tram(รถราง) ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบัตร พร้อมจุดแวะพัก 4 จุด รวมเข้าแปลงดอกไม้ ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-1.30 ชั่วโมง
15.00 - 16.00 ) กิจกรรมตามอัธยาศัย ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องเล่นและกิจกรรมจาก สิงห์ปาร์ค โดยชำระค่าบริการตามอัธยาศัย โดยมีราคาดังต่อไปนี้ ** สำหรับราคาค่าบริการ ตรวจสอบได้ที่จุดจำหน่ายบัตร

16.00 บริษัท ซอฟต์แวร์ ไฟล จำกัด

รถตู้นำเที่ยวเดินทางพาทุกท่าน ถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก จะมีทุกวันเสาร์ ​สถานที่รวบรวมของที่ระลึก สินค้าแฮนด์เมด มีของตกแต่งบ้าน ของพื้นเมือง วางขายมากมาย หรือสลับเข้าชม กาดสันโค้งถนนคนม่วน
*** ลูกค้า เลือกร้านอาหารเพื่อรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

20.00 ดั้บเบิ้ลยูคาร์โก้เซอร์วิส จำกัด (Eagle The Tour)

เดินทางด้วย เดินทางด้วยรถบัส30ที่ First Class ไป-กลับกรุงเทพ-เชียงใหม่
*** นั่ง 16-24 ท่าน/รอบ ***
ถึงกรุงเทพ 07.00 น. ณ จุดนัดหมาย
✅ ฟาฟา ทราเวล เตรียมชุดขนม ของว่าง น้ำผลไม้ ให้ทุกท่านก่อนออกเดินทาง
✅ รถบัสชั้นเดียวความยาว 15 เมตร มี 30 ที่นั่ง แถวละ 3 ที่นั่ง
✅ เบาะนวดสามารถปรับเอนได้ 150 องศา
✅ ประตูลม 2 ประตู หน้าและกลาง พร้อมห้องน้ำ 1 ห้อง
✅ TV USB คาราโอเกะ

ใช้ระยะเวลาเดินทาง สู่กรุงเทพฯ 10 ชั่วโมง พักผ่อนตามอัธยาศัย