10,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อุดรธานี-บึงกาฬ-นครพนม (ถ้ำนาคี) 3 วัน 2 คืน
ใช้สิทธิโครงการ 6,540 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการทัวร์นี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป/กลับ กรุงเทพ-อุดรธานี/นครพนม ชั้นประหยัด โดยสายการบินไทยสมายล์/นกแอร์/แอร์เอเชีย/ไทยเวียตเจ็ต
2. รถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวตามรายการ
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการทัวร์
4. มื้ออาหารตามที่ระบุในรายการ
6. มัคคุเทศก์คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่าประกันภัยอุบัติเหตุ (ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
8. ค่าที่พักจำนวน 2 คืน

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุอาทิ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหาร ที่สั่งเพิ่มเอง/สั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
3. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการเพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการเดินทาง
- ราคาต่อท่าน สำหรับพักคู่
- รับชำระผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ เท่านั้น
- เมื่อชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้วจะไม่สามารถยกเลิกและไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
- ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้
- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการท่องเที่ยวเพื่อความเหมาะสม
- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีที่ไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน

การสำรอง
- กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนช่องทางอีเมล์ หรือช่องทาง Line: @dplantour
- หลักฐานแสดงการรับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19

เงื่อนไขการเดินทาง
1. ผู้เดินทางจำเป็นต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและสแกนยืนยันสิทธิ์
2. ผู้เดินทางสำรองรายการท่องเที่ยวล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน จองและชำระเงินผ่านระบบแอฟพลิเคชั่น เป๋าตังส์ ก่อนสิทธิจะหมดตามที่โครงการกำหนด
3. ระหว่างเดินทางผู้เดินทางต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DMHTT)

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
เบอร์โทร : 096-8969386
อีเมล์ : dplantour@gmail.com
Line OA : @dplantour

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
1/6 หมู่ 4
เบอร์โทร
0968969386
อีเมล
dplantour@gmail.com
หมายเหตุ

อุดรธานี-บึงกาฬ-นครพนม (ถ้ำนาคี) 3 วัน 2 คืน
ใช้สิทธิโครงการ 6,540 บาท/ท่าน
เดินทาง :
☆ มีนาคม 2565 : 8-10, 12-14, 26-28, 29-31
☆ เมษายน 2565 : 2-4, 5-7, 18-20, 21-23, 24-26
- อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสายการบินขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง
- เดินทางตั้งแต่ 8 ท่าน ขึ้นไป

อุดรธานี-บึงกาฬ-นครพนม (ถ้ำนาคี)

location_on กรุงเทพมหานคร - นครพนม
โดย บริษัท ดีแพลนทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

อุดรธานี-บึงกาฬ-นครพนม (ถ้ำนาคี) 3 วัน 2 คืน
เดินทาง: 8-10, 12-14, 26-28, 29-31 มี.ค 2565
2-4, 5-7, 18-20, 21-23, 24-26 เม.ย. 2565

รับสิทธิโครงการ 6,540 บาท/ท่าน

คำชะโนด | ถ้ำนาคี | เกาะดอนโพธิ์ | ศาลเจ้าปู่อือลือ | วัดป่ากินรี | วัดห้วยหินแหบ
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่2 | วัดพระธาตุท่าอุเทน | วัดพระธาตุพนม | พญาศรีสัตตนาคราช

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

การเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการทำบุญ-ไหว้พระ

05.00 กรุงเทพฯ-อุดรธานี

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก : กรุงเทพฯ-อุดรธานี-บึงกาฬ (-/L/D)
05.00น. พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง
07.10น. เหิรฟ้าสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบินไทยสมายล์/ไทยเวียตเจ็ต
08.15น. ถึงสนามบินอุดรธานี เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
09.00น. นำคณะเดินทางสู่ คำชะโนด ระยะทาง 60 กม.
11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.30น. ออกเดินทางสู่ถ้ำนาคี เดินขึ้นถ้ำนาคี ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง (ขึ้น-ลง)
19.00น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านตาตี๋
20.00น. เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมเรือนไทยเกสต์เฮ้าส์ จ.บึงกาฬ หรือเทียบเท่า

07.10 Nok Air

สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุดรธานี

09.30 Club Van

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศตลอดทริป

19.00 ตาตี๋

อาหารสไตล์ปิ้งย่าง+เมนูอาหารอีสาน

20.00 เรือนไทยเกสต์เฮาส์

เรือนไทยเกสต์เฮ้าส์

07.00 บึงกาฬ-นครพนม

วันที่สอง : บึงกาฬ-นครพนม (B/L/D)
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00น. เดินทางสู่ศาลเจ้าปู่อือลือ เกาะดอนโพธิ์
09.00น. เดินทางสู่ วัดห้วยหินแหบ / วัดป่ากินรี
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00น. เดินทางสู่จังหวัดนครพนม แวะไหว้วัดพระธาตุท่าอุเทน
16.00น. แวะถ่ายภาพกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2
17.30น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเป๋นปลาเป็น
19.00น. พักที่ โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง จ.นครพนม หรือเทียบเท่า

17.30 เป๋นปลาเป็น

ร้านอาหารสไตล์ไทย-อีสาน

19.00 ฟอร์จูน ริเวอร์วิว ริมโขง

ที่พักฟอร์จูน ริเวอร์วิว ริมโขง จ.นครพนม

07.00 ตาตี๋

วันที่สาม : นครพนม-กรุงเทพฯ (B/-/-)
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
08.00น. เดินทางสู่วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม
10.30น. เดินทางสู่สนามบินนครพนม .
13.10น. ถึงสนามบินนครพนม เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
14.30น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์