8,700/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว
1.เมื่อลูกค้าชำระค่าทัวร์เพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
2.ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน 60% ครั้งเดียว ไม่มีชำระมัดจำก่อน
3.ชำระค่าทัวร์ ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตังค์" เท่านั้น
4.ไม่สามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนวันเดินทางได้
5.โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
6.ไม่สามารถคืนเงินได้บางส่วนในทุกกรณี เช่นกรณีที่ไม่รับประทานอาหารบางมื้อหรือไม่ร่วมทริปในบางวัน


อัตราค่าบริการนี้รวม
1.ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
2.ค่าที่พักแบบ superior room พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรมแกรนด์วิว-แลนด์มาร์ค เบตง จำนวน 2 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
3.ค่าเข้าชมสถานที่ตามโปรแกรม
5.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
6.ประกันอุบัติเหตุ วงเงินคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาทต่อท่าน
7.ค่ามัคคุเทศก์
8.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – หาดใหญ่ (สามารถให้บริษัทช่วยจองให้ได้) และน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
2.ค่ามินิบาร์ในห้องพัก
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
4.ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, โรคระบาด, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
5.ค่าทิปไกด์และคนขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการรับบริการหรือให้เพื่อเป็นสินน้ำใจแก่ผู้ให้บริการ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
89 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง
เบอร์โทร
0819885238
อีเมล
sensestour@gmail.com
หมายเหตุ

กรุงเทพ - เบตง 3 วัน 2 คืน

location_on กรุงเทพมหานคร - ยะลา
โดย บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

เเพ็คเกจทัวร์ กทม. – เบตง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมเที่ยวเก็บครบ สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
วัดช้างให้ จ.ปัตตานี / สะพานข้ามเขื่อนบางลาง / ป้ายโอเคเบตง / หอนาฬิกาเบตง และตู้ไปรษณีย์ใต้สุดแดนไทยและใหญ่ที่สุด / อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ / ขึ้นสกายวอล์ค ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง / เฉาก๊วยเบตง กม.4 / สวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือ สวนหมื่นบุปผา / บ่อน้ำร้อนเบตง / อุโมงค์ปิยะมิตร / วัดพุทธาธิวาส / ป้ายใต้สุดสยาม / ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว จ.ปัตตานี

พักโรงแรม 4 ดาวของเบตง จำนวน 2 คืน - โรงแรมแกรนด์วิว-แลนด์มาร์ค เบตง
พร้อมอาหาร 8 มื้อ ออกเดินทางได้ทุกวัน
ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน new normal เนื่องจากบริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด ได้รับมาตรฐาน SHA+ เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและมัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์และทีมงาน
1.เบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศน์ 1 ท่าน 4 วัน 1,238+1,547+1,547+1,547 = 5,879 บาท
2.เบี้ยเลี้ยงทีมงาน 2 ท่านที่สนามบินดอนเมือง 722 x 2 = 1,444 บาท
3.เบี้ยเลี้ยงทีมงาน 2 ท่านที่หาดใหญ่ -เบตง 4 วัน 722+825+825+825 = 3,197 บาท/ท่าน x 2 คน = 6,394 บาท
4.ค่าที่พักทีมงาน 3 คืน 1,000+1,390+1,390 = 3,780 x 2 ห้อง = 7,560 บาท
5.ค่าอาหารทีมงาน 6,000 บาท
6.ค่าเดินทางไป-กลับ ทีมงานจากกระบี่ 5,000 บาท
7.ค่าประกันการเดินทางทีมงาน 30 x 3 = 90 บาท
8.ค่าเข้าชมสถานที่ของทีมงาน = 130 x 3 คน = 390 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศน์และทีมงาน 32,757 บาท
ลูกค้า 30 คน เฉลี่ยคนละ 1,091.90 บาท


ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1.ค่าเข้าชมสถานที่ 130 บาท
2.ค่าประกันการเดินทาง 30 บาท
3.ค่าอาหารเช้าทะเลหมอกอัยเยอร์เวง 120 บาท
3.ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถ 100 บาท
รวมค่าใช้จ่ายลูกค้า 380 บาท

ภาษี 7% = 569.15 บาท

รวมเบ็ดเตล็ด 2,041.05 บาท

04.30 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

ทีมงาน Senses Tour คอยต้อนรับท่านที่สนามบินดอนเมือง เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกช่วยท่านดำเนินการลงทะเบียนรับสิทธิในการใช้สิทธิโครงการ โดยการสแกนใบหน้าผ่าน Application กระเป๋าตัง ก่อนท่านเดินทางขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดสงขลา เช็คอินโหลดกระเป๋าสัมภาระ รับ Boarding Pass (Check in แสดงตัวด้วยตัวเองพร้อมกระเป๋าที่ต้องการโหลด) (ลูกค้าจองตั๋วเครื่องบินเอง)

07.30 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

ทีมงาน Senses Tour คอยต้อนรับท่านที่สนามบินนานาชาติหาดใหญ่

08.05 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

คณะเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ทีมงาน Senses Tour นำท่านขึ้นรถตู้ออกเดินทางจากสนามบินไปร้านอาหาร

08.30 ติ่มซำสนามบิน หาดใหญ่ by เจ้เฟิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารติ่มซำสนามบิน หาดใหญ่ by เจ้เฟิร์น

09.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

ออกเดินทางจากร้านอาหารไปวัดช้างให้ จ.ปัตตานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย

12.30 ร้านอาหารไลลา หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารธารา )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไลลา จ.ยะลา

13.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.เบตง

15.00 เดินทางถึงสะพานข้ามเขื่อนบางลาง ชมวิวทิวทัศน์ภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลางกั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง ตัวเขื่อนเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว มีความสูง 85 เมตร มีความสวยงาม และช่วงเช้าบางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ

16.00 แวะถ่ายรูปกับป้ายโอเคเบตง จุดสัญลักษณ์ที่เป็นสัญญาณว่าเราได้เหยียบแผ่นดินเบตงเป็นที่เรียบร้อย

16.30 แวะถ่ายรูป หอนาฬิกาคู่บ้านคู่เมืองเบตง เป็นสิ่งก่อสร้างที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง มีการประดับประดาไฟสีสันต่างได้อย่างสวยงาม ไม่ไกลกันมากจะเป็นที่ตั้งเดิมของตู้ไปรษณีย์ใต้สุดแดนไทยและยังใหญ่ที่สุดอีกด้วย สูง 2.9 เมตร แต่ปัจจุบันได้มีการสร้างตู้ไปรษณีย์ขึ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม มีความสูงประมาณ 9 เมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณศาลาประชาคม ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปได้อย่างสวยงาม

17.00 โรงแรมแกรนด์วิว-แลนด์มาร์ค เบตง

เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 ร้านอาหารบ้านคุณชาย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารครัวสมุย )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบ้านคุณชาย

19.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

แวะชมอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย ที่ขุดทอดโค้งให้รถวิ่งไป-มา ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาวตลอดอุโมงค์ ประมาณ 273 เมตร กว้าง 9 เมตร สูง 7 เมตร
ก่อนเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

04.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

ออกเดินทางจากที่พักไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตงที่เดินทางสะดวกรถขึ้นถึง และมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอัยเยอร์เวงตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้า ณ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ( อาหารจานเดียว เช่นข้าวต้ม ข้าวหมกไก่ โรตี )

08.00 ทานเฉาก๊วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) เจ้าแรกบ้านไม้ดั้งเดิม เป็นร้านเฉาก๊วยต้นตำรับและขึ้นชื่อของอำเภอเบตง เคล็ดลับความอร่อยของเฉาก๊วยเบตงคือทำจากต้นเฉาก๊วยแห้งที่สั่งนำเข้ามาจากนครกวางโจว ของจีนใช้เวลาต้มนานกว่า 3 ชั่วโมง ไม่ใส่ผงวุ้น ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใส่สีผสมอาหาร สีของเฉาก๊วยเป็นสีธรรมชาติจริงๆ

10.30 เดินทางชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือเรียกว่า "สวนหมื่นบุปผา" เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์

12.00 ร้านอาหาร บ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบ่อปลานิลสายน้ำไหล (โกหงิ่ว)

13.00 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

ออกเดินทางไปบ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ภายในบ่อน้ำร้อนเบตงมีสระน้ำขนาดใหญ่ สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อน เพื่อให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทั้งบ่อน้ำร้อนบ่อใหญ่ บ่อแช่น้ำร้อนใหม่ และอาคารธาราบำบัด โดยเชื่อกันว่าน้ำแร่แห่งนี้ สามารถบรรเทารักษาโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ โรคปวดเมื่อย โรคเหน็บชา โรคผิวหนัง เป็นต้น

14.00 เดินทางไป อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายา (จคม.) สร้างขึ้น สำหรับเป็นฐานปฏิบัติการต่อสู้ทางการเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 ใช้หลบการโจมตีทางอากาศและสะสมเสบียง ในปัจจุบันได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในอดีต การไปชมอุโมงค์ปิยะมิตร ต้องเดินเท้าเข้าไป ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจะถึงตัวอุโมงค์ โดยจัดทำเป็นเส้นทางเดินแบบบันไดตลอดเส้นทางภายใต้ร่มเงาของพรรณไม้กำบังแดดได้เป็นอย่างดี ทางเข้าอุโมงค์มีหลายทาง โดยเรียกชื่อ อุโมงค์ที่ 1 2 3 4 5 6 โดยมีทางออกทั้งหมด 6 ทางกระจายไปตามจุดต่างๆ จะเลือกเข้าชมอุโมงค์ไหนและออกตรงจุดไหนก็ได้ แต่แนะนำให้ไปออกที่ทางออกอุโมงค์ ที่ 1 ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสำหรับเดินไปชมต้นไทรพันปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการเที่ยวอุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์มีความกว้าง 50-60 ฟุต ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถจุคนได้เกือบ 200 คน ภายในมีสถานีวิทยุของ จคม. ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง มีซอกมีมุมให้เลี้ยวลัดเลาะ ภายในอุโมงค์มีการติดตั้งไฟฟ้าตลอดแนว อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัด บริเวณภายนอกอุโมงค์มีการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ด้วย

16.00 เดินทางถึง วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวงเมืองเบตง ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา นอกจากนั้นยังมีพระพุทธธรรมกายมงคลประยุรเกศานนท์สุพพิธาน พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

17.00 ออกเดินทางไป ป้ายใต้สุดสยาม ป้ายประเทศไทยกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยม

18.00 ร้านอาหารครัวสมุย หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารบ้านคุณชาย )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวสมุย

19.00 โรงแรมแกรนด์วิว-แลนด์มาร์ค เบตง

เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 โรงแรมแกรนด์วิว-แลนด์มาร์ค เบตง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

08.00 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

Check - out ออกจากที่พัก และดำเนินการสแกนใบหน้าผ่าน Application กระเป๋าตัง ก่อนเดินทางกลับ

08.20 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

ออกเดินทางจาก อ.เบตง ไปศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานีมาตั้งแต่โบราณ เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า "ศาลเจ้าซูก๋ง" ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่หลิมกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชนเสมอมามิได้ขาด

12.30 ร้านอาหารครัวมาดาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวมาดาม จ.ปัตตานี

13.30 กิตติพงศ์ เหนือคลอง

ออกเดินทางจากร้านอาหารไปสนามบินนานาชาติหาดใหญ่

15.30 บริษัท เซนเซสทัวร์ จำกัด

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ ทีมงาน Senses Tour คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกช่วยท่าน เช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ รับ Boarding Pass (Check in แสดงตัวด้วยตัวเองพร้อมกระเป๋าที่ต้องการโหลด) ก่อนท่านเดินทางขึ้นเครื่องบินไปสนามบินดอนเมือง