12,500/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล์ (WE) รวมน้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. และอาหารว่างบนเครื่อง
2. ค่าพาหนะ รถตู้ VIP ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
3. ค่าโรงแรมที่พัก ตามระบุในรายการ ห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหาร ตามระบุในรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และค่ากิจกรรมต่างๆ ตามระบุในรายการ
6. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยว และทีมงานอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าบริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ฯลฯ ระหว่างการเดินทาง
8. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
9. ค่าประกันการเดินทาง ครอบคลุมถึงอาหารเป็นพิษ
• จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000 บาท
• ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษ 100,000 บาท
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือจากรายการ ค่ามินิบาร์ในห้อง
ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์
1. กรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เดินทางที่ผูกกับแอป “เป๋าตัง” ของผู้เดินทางมายังไลน์ @Jubileetravel (1 ท่าน/1 สิทธิ์)
2. แผนกรับจองแจ้งยืนยันโปรแกรม พร้อมจำนวนเงินที่ท่านต้องชำระผ่าน “เป๋าตัง”
3. บริษัทจะดำเนินการรับเงินค่าทัวร์ผ่าน “เป๋าตัง” ของท่าน เฉพาะในส่วนที่เหลือจากรัฐจ่ายให้ท่าน 40% (ไม่เกิน 5,000 บาท) พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน รวม VAT 7% แต่ทั้งนี้ต้องดำเนินการก่อน 23.59 น. ของวันที่ใช้สิทธิ์
4. เมื่อใช้สิทธิ์แล้ว ท่านไม่สามารถยกเลิกการเดินทางในทุกกรณี ยกเว้น รัฐประกาศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้
5. ผู้เดินทางต้องมุ่งปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงหลักฐานการรับวัคซีน และผลตรวจโควิดจากสถานพยาบาลตามที่แต่ละที่จังหวัดกำหนด
6. ผู้เดินทางต้องเดินทางตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิก หรืองดบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐ
7. บริษัทขอความร่วมมือ ถ่ายภาพหมู่ในบางจุดท่องเที่ยว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายในส่วนที่รัฐจ่ายให้
8. บริษัทไม่รับผิดชอบค่าเสียหาย หรือ ยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน ฯลฯ
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางขั้นต่ำ ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
จูบิลี่ แทรเวิล 658 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวง-เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทร
0891232338, 0840889909, 0808095648, 0898232152
อีเมล
jubilee.tour11@gmail.com, www.jubileetravel.co.th, ID LINE : @jubileetravel
หมายเหตุ

เชียงใหม่ ไดสุกิ! เจ้า (PREMIUM) 3 วัน 2 คืน บิน WE

location_on สมุทรปราการ - เชียงใหม่
โดย บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

จุดเด่น ...
✅ ห้วยตึงเฒ่า ชมหุ่นฟางยักษ์ คิงคอง 3 พ่อแม่ลูก และสัตว์ป่านานาชนิด
✅ แดนเทวดา ที่เดียวเที่ยวครบ พบทุกบรรยากาศ
✅ ฮิโนกิแลนด์ แดนไม้หอมสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ "หนึ่งเดียวในไทย"
✅ ชมซากุระบาน เที่ยวปีละครั้ง (ธ.ค.-ม.ค.)
✅ อาบน้ำแร่ แช่ออนเซน ณ บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง
✅ แม่กำปอง หมู่บ้านสโลว์ไลฟ์ท่ามกลางธรรมชาติ
✅ ดอยอ่างขาง โครงการเกษตรหลวงแห่งแรกในไทย ชมพืชพันธุ์เมืองหนาวหลากหลาย
✅ ขอพรพระทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ
✅ ลิ้มลองอาหารมิชลิน สุกี้ยูนนาน และอาหารพื้นเมือง
✅ พักดี 5 ดาว ในเมืองเชียงใหม่

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ามัคคุเทศก์

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงมัคคุเทศก์ วันละ 1,550 บาท (รวมหักที่จ่าย 3% แล้ว) 1550*3 = 4,650 บาท
2. ค่าห้องพักมัคคุเทศก์ 950 บาท
3. ค่าอาหารมัคคุเทศก์ 750 บาท
4. ค่าประกันการเดินทางมัคคุเทศก์ 25 บาท

รวมค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์ 6,375 บาท
ลูกค้า 6 ท่าน เฉลี่ยคนละ 1,062.50 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดลูกค้า
1. ค่าประกันการเดินทาง 25 บาท
2. ค่าน้ำ ขนม และของบริการบนรถระหว่างทาง 300 บาท
3. ค่าเบ็ดเตล็ด เช่น ซองเอกสาร TAG โปรแกรม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ 300 บาท
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป 200 บาท
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 300 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 1,125 บาท

ภาษี 7% = 821 บาท

รวมค่าเบ็ดเตล็ดทั้งหมด 3,008.50 บาท

หมายเหตุ :
1. จองสายการบินไทยสมายล์ (WE) ผ่าน BSP บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด
2. ค่าเข้าอุทยาน รวมค่าที่จอดรถ

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

05.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 สายการบินไทยสมายล์ (WE) เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระก่อนออกเดินทาง *เชิญท่านลงทะเบียนเช็คชื่อ สแกน QR Code ตามนโยบายโครงการ “ทัวร์เที่ยวไทย” และวัดอุณหภูมิ ก่อนเช็คอิน

07.25 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 102 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

08.45 บจ.สแตนดาร์ดทัวร์

ถึงสนามบินเชียงใหม่ หลังรับสัมภาระ ไกด์นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

09.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางไปยัง ***ห้วยตึงเฒ่า อ่างเก็บน้ำที่มองเห็นวิวพระธาตุดอยสุเทพได้ชัดเจน ***ชม หุ่นฟางยักษ์คิงคอง 3พ่อแม่ลูก และสัตว์ป่าอื่นๆ อาทิ กูปรี กวางสมัน สิงโต และช้าง ฯลฯ เชิญท่านพักผ่อนหย่อนใจ นั่งเรือถีบ พายเรือ หรือให้อาหารฝูงแกะ ฯลฯ (ไม่รวมในค่าทัวร์)

11.00 แดนเทวดา

เดินทางต่อไปยัง*** แดนเทวดา ที่เดียวเที่ยวครบ.... พบทุกบรรยากาศ จุดเช็คอินเชียงใหม่ “ห้ามพลาด” ท่านจะได้พบกับความอลังกาลของธรรมชาติจากฝีมือมนุษย์ อาทิ น้ำตก ลำธาร หน้าผา ทุ่งดอกไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี บ้านไม้โบราณ สกายวอล์ค (skywalk) และตลาดย้อนยุค ฯลฯ

12.00 แดนเทวดา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ แดนเทวดา (ปิ่นโต โอชา แบบส่วนตัวๆ ท่านละ 1 เถา)

13.30 ฮิโนกิแลนด์

ออกเดินทางต่อไปยัง "ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki Land)" อาณาจักรไม้ฮิโนกิ สไตล์ญี่ปุ่นโบราณหนึ่งเดียวในไทย” มีเนื้อที่ 83 ไร่ มูลค่า 1,200 ล้านบาท *** ทางเข้าโดดเด่นด้วย ‘โคมแดงยักษ์’ แบบวัด ‘อาซากุ’ เขียนคำว่า “โชคดี” ด้วยอักษรญี่ปุ่น ตามด้วย***เสาโทริอิเรียงราย แบบวัดฟูชิมิอินาริ ที่เมืองเกียวโต จำนวน 88 คู่ *** มาถึงไฮไลท์คือ ปราสาทฮิโนกิ สร้างด้วยไม้หอมทั้งหลัว สูง 4ชั้น มูลค่า 96 ล้านบาท มีชุดกิโมโนและชุดยูกาตะให้เช่าถ่ายรูปถึง 5,000 ชุดพร้อมบริการอื่นๆมากมาย ... จนได้เวลาอันควร เดินทางต่อไปยังฝาง

18.00 โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ หรือเทียบเท่า ( Ton Fang Forest Camp & Baan Nai Cafe )

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์

20.00 โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรม ต้นฝาง โฮเต็ล )

พักค้างคืน ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์

06.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ หรือเทียบเท่า ( โรงแรม ต้นฝาง โฮเต็ล )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บจ.สแตนดาร์ดทัวร์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

08.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางไปยัง ดอยอ่างขาง ผ่านโค้งลำไส้ แวะชมทะเลหมอก ต่อไปยัง***บ้านนอแล สุดเขตแดนไทย-พม่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชนเผ่าปะหล่องเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศพม่าที่อพยพหนีภัยสงครามมาตั้งถิ่นฐานในไทย แวะเลือกซื้อสตรอเบอรี่ ณ ไร่สตรอเบอรี่บ้านนอแลต่อไปยัง ***ไร่ชา 2000 ไร่ชาแบบขั้นบันไดในหุบเขา เดินทางต่อไปยัง *** โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของไทย ชมความสวยงามของไม้เมืองหนาว อาทิ สวน80 สวนบ้วย สวนผักเมืองหนาว และสวนบอนไซฯลฯ ชมซากุระ (ญี่ปุ่น &ไต้หวัน) สีชมพูบานสะพรั่งสองข้างทางในระหว่างทาง (ขึ้นกับสภาพอากาศในแต่ละปี)

12.00 เจ๊เหมย สุกี้ยูนนาน หรือเทียบเท่า ( ร้านครัวข้าวหอม )

รับประทานอาหารกลางวัน ณ เจ๊เหมย ลิ้มลองสุกี้ยูนนาน ขาหมู หมันโถทอด

13.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

นำท่านเดินทางไปยัง***สวนสนบ่อแก้ว แวะเช็คอินถ่ายภาพกับป่าสนที่เรียงรายเป็นทิวแถวทอดยาวแบบในซีรี่ย์เกาหลี ต่อไปยัง***วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน เดิมชื่อวัด“หรีบุญเรือง” เป็นวัดสวยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปล้านนาประยุกต์ ภายในวัดมีถ้ำศักสิทธิ์ นมัสการเกจิอาจารย์ดัง
ครูบาเทือง นาถศรีโล จากนั้นเดินทางสู่อ.เมือง เชียงใหม่

18.00 ร้านเฮือนสุนทรี หรือเทียบเท่า ( ฮ้านถึงเจียงใหม่ หรือ ร้านอาหารกาแล )

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านเฮือนสุนทรี (มิชลิน) อาหารพื้นเมือง

20.00 โรงแรม Dusit D2 Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Holiday Inn Chiangmai หรือ โรงแรม Siripanna Villa Resort & Spa, Chiang Mai )

พักค้างคืน ณ โรงแรม Dusit D2 Chiang Mai (5 ดาว)

06.00 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า

07.00 โรงแรม Dusit D2 Chiang Mai หรือเทียบเท่า ( โรงแรม Holiday Inn Chiangmai หรือ โรงแรม Siripanna Villa Resort & Spa, Chiang Mai )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 บจ.สแตนดาร์ดทัวร์

นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

08.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางสู่ "แม่กำปอง" หมู่บ้านเล็กๆในป่าใหญ่ สัมผัสกับธรรมชาติและชีวิตความเป็นอยู่แบบสโลว์ไลฟ ท่ามกลางแมกไม้ สายธาร น้ำตก และขุนเขา ชมวิถีชุมชนกว่า 100 ปี *** Unseen โบสถ์กลางลำธาร ณ วัดคันธพฤกษา ***ชมน้ำตกแม่กำปอง อิสระให้ท่านได้เช็คอินกับคาเฟ่เก๋ๆ ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย มีให้ท่านได้เลือกทานหลากหลาย

12.30 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางลงมายัง ***บ่อนำ้พุร้อนสันกำแพงน้ำแร่ธรรมชาติ ในพื้นที่กว่า 75 ไร่ ให้ท่านได้แช่เท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้า ต้มไข่่หรือ อาบนำ้แร่แช่ออนเซน (ไม่รวมในค่าทัวร์)

จากนั้นนำท่านไปนมัสการ หลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ บริเวณ ดอยคำ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ พระธาตุดอยคำ ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ... แวะซื้อของฝาก (หากมีเวลาพอ) ... ได้เวลาอันควรออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่

17.50 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 165 (ใช้เวลาบิน 1.20 ชม.) (สายการบินและเวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)

19.10 บริษัท จูบิลี่ แทรเวิล จำกัด

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.......