11,990/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ (หากอายุ 76 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทางคุ้มครอง 50%) ในกรณีเด็กเริ่มคุ้มครองตั้งแค่อายุ 6 เดือนเป็นต้นไป
 ค่า Vat 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)


ขั้นตอนและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ “ทัวร์เที่ยวไทย”
1. ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน นักท่องเที่ยว 1 คน ใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ผู้ที่ได้รับ โดยสิทธิ์จะได้รับการยกเว้นภาษีต่าง ๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 40 % สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท
2. สามารถจองโปรแกรมที่ท่านสนใจพร้อมวันที่เดินทางและข้อมูลส่วนตัว ที่ผูกกับแอพฯ “เป๋าตัง” ได้แก่ ชื่อ,เลขที่บัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์ กับทางบริษัททัวร์ และส่งสำเนาบัตรประชาชน ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการจอง
3. หลังจากนั้น พนักงานขายจะทำการจองผ่านระบบแล้ว จะมี POP UP แสดงในแอพฯ “เป๋าตัง” ของลูกค้าและแจ้งให้ชำระเงินหลังหักส่วนลด 40%(แต่ไม่เกิน 5,000 บาท) เต็มจำนวน
4. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุลผู้เดินทาง โปรแกรม วันเดินทาง ราคา หากถูกต้อง ให้ชำระเงิน ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่จอง
5. หลังชำระเงินแล้วถือว่าการจองเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถยกเลิก/คืนเงินได้ทุกกรณี ยกเว้นตามนโยบาย/มาตรการของรัฐ

หมายเหตุ :
*วันเดินทางจริงลูกค้าต้องนำโทรศัพท์ที่มีแอพฯ “เป๋าตัง” ผูกกับเบอร์ที่ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยติดตัวตลอดการเดินทาง
**สแกนหน้า 2ครั้งกับถุงเงินของหัวหน้าทัวร์ ณ จังหวัดเริ่มต้นของการเดินทางและเช้าวันสุดท้ายของวันเดินทาง
***ต้องเดินทางตามเส้นทางที่กำหนดเท่านั้นไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้
****ไม่สามารถใช้สิทธิแทนกันได้
*****ใช้สิทธิก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19
1. ผู้ร่วมเดินทาง ต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดการเดินทาง
2. ก่อนขึ้น รถทุกครั้ง ทางบริษัทฯ จะมีมาตรการวัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์
3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
4. มาตราการเว้นระยะห่างที่นั่งบนรถโค้ช / รถตู้
5. ไกด์และพนักงานขับรถ ได้รับการฉีดวัคซีน และมีการตรวจ Covid แล้ว
6. ขออนุญาตสงวนสิทธิ์รับลูกทัวร์ที่ฉีดวัคซีน AZ 2 เข็ม / Sinovac หรือ Sinopharm 2 เข็ม หรือในกรณีที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ 2 เข็ม ต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชม.ก่อนการเดินทาง จึงจะสามารถเดินทางได้ หรือเพิ่มเติมตามมาตรการที่จังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกำหนด
7. กรุณากรอกแบบฟอร์ม ต.๘-คค (ทางบริษัทฯจัดเตรียมไว้ให้) และส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่ บนรถสิ่งที่ควรนำไปด้วย ยาประจำตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

หมายเหตุ :
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
133/19 ถนนราชปรารภ มักกะสัน ราชเทวี 10400
เบอร์โทร
0905190277
อีเมล
info@easyvacation.co.th
หมายเหตุ

เดินทางตู้ละ 8 ท่าน

(NEW) EZT_DNA231 ขึ้นเหนือเที่ยว 2 ดอย เชียงใหม่-เชียงราย

location_on กรุงเทพมหานคร - เชียงราย
โดย บริษัท อีซี่ เวเคชั่น จำกัด
คำโปรยรายการนำเที่ยว

สัมผัสลมหนาวก่อนใคร พร้อมเที่ยวบนดอยยอดนิยม ณ 2 จังหวัดใหญ่ภาคเหนือ

-"บ้านแม่กำปอง" หมู่บ้านสุดชิค จุดหมายเช็คอิน ผู้มาเยือนเมืองเชียงใหม่
-“วัดพระธาตุดอยคำ” บนบานทันใจ วิวสวยอลังฯ
-"วัดบ้านเด่นฯ" พลังศรัทธาคนเมืองและชาวเขา ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาที่งดงาม
-"โครงการหลวงเกษตรอ่างขาง" ยิ่งสูงยิ่งหนาว สวนสวย พืชเมืองหนาวหายาก
-"วัดท่าตอน”สวยงาม ทั้งวิว และ พระเจดีย์
-"ดอยแม่สลอง"ธรรมชาติกับประวัติศาสตร์
-"ไร่ชาวังพุดตาล"ไร่ชาเรียงรายเป็นขั้นบันไดไว้ตามไหล่เขาอย่างสวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี
-"วัดร่องเสือเต้น" วิหารอ่อนช้อย ทรงคุณค่า รังสรรค์ฝีมือด้วยศิลปินชาวบ้าน ลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

โปรดพิจารณาความคุ้มค่า

ค่าใช้จ่ายมัคคุเทศก์
1.พาหนะ 8,789 บาท
ค่าเครื่องบินไกด์ 1 = 2149+2249=4,389 บ.
ค่าตั๋วรถทัวร์ไกด์2 ,3 (1600*2คน) =3200 บ.
ค่าแท็คซี่ไกด์ 400 บ.*3 คน =1200 บ.

2.ที่พัก 3,100 บาท
ที่พักไกด์ 2/3 เดินทางล่วงหน้า =800 บ.
ที่พักคืนแรก 1,200 บ.
ที่พักคืนที่ 2 1,100 บ.

3.ค่าอาหาร 2,200 บาท
ค่าอาหารไกด์ 2,3 เดินทางล่วงหน้า 200 บ.*2 คน=400 บ.
ค่าอาหารไกด์ระหว่าทำทัวร์ (120บ*5มื้อ)*3คน =1800 บ.

4.ค่าเบี้ยเลี้ยงไกด์ 14,100 บาท
เบี้ยเลี้ยงไกด์ 2,3 เดินทางล่วงหน้า 300 บ.*2คน= 600บ.
เบี้ยเลี้ยงไกด์ระหว่างทำทัวร์ 1500บ.*3คน *3วัน = 13,500 บ.

5. ประกันไกด์ 30 บ.*3 คน = 90 บาท
ยอดรวมค่าใช้จ่าย,มัคคุเทศก์ 28,279 บาท

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
1.ค่าธรรมเนียม 60 บ.*16 คน 960 บาท
2.ค่าประกัน 30บ.*16 คน 480 บาท
2.1.ค่ารถสองแถวแม่กำปอง ท่านล่ะ20 บาท
2.2.ค่าธรรมเนียมดอนอ่างขาง ท่านละ 40 บาท
(ไม่มีถุงเงิน)
3.ทิปโรงแรม 200บ.*2 โรงแรม 400 บาท
4.ทิปคนขับ 500 บ. * 2คน 1,000 บาท
5.ค่าเครื่องดื่มและของว่าง 100 บ.*16 คน 1,600 บาท
6.ค่าอุปกรณ์ทำทัวร์ 80 บ.*16 คน 1,280 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดรวม 5,720 บาท


ค่าใช้จ่ายไกด์ 28,279 บาท
ค่าเบ็ดเตล็ด 5,720 บาท
รวม 33,999 บาท
เฉลี่ย/คน 1,889 บาท
ค่าVAT 7 % 787 บาท

ค่าใช้จ่ายไกด์+ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด +VAT 7% = 2,676 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

04.30 อีซี่ เวเคชั่น

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) (กรุณานำบัตรประชาชนไปแสดงด้วย)

06.50 หนุ่มสาวทัวร์

ออกเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ .เที่ยวบินที่ DD1 DMK-CNX 06.50-08.00 น.

08.15 รถตู้ปรับอากาศ (ราเชนทร์ คมสาคร)

ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ ณ สนามบินเชียงใหม่ เปลี่ยนการเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ

08.30 อีซี่ เวเคชั่น

เดินทางสู่ บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านเก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง มีอายุมากกว่า 100 ปี ลักษณะสำคัญของหมู่บ้าน คือ มีลำห้วยไหลผ่านหมู่บ้านหลายสาย ซึ่งเป็นลำห้วยสาขาของห้วยแม่กำปอง ตั้งแต่ในอดีตบริเวณใกล้ลำห้วยจะพบดอกไม้ชนิดหนึ่งมีสีเหลืองแดงผสมกัน มีขนาดเล็ก ชาวบ้านเรียกชื่อดอกไม้นี้ว่า “ดอกกำปอง”

12.00 ร้านอาหารสวนอาหารบัว หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเจี่ยทงเฮ็ง ฟ้าฮ่าม )

บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหารสวนอาหารบัว

13.00 อีซี่ เวเคชั่น

เดินทาขึ้นสู่ “วัดพระธาตุดอยคำ” วัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน หลวงพ่อทันใจ เช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ โดยจะถวายดอกมะลิเพื่อแก้บน (ความเชื่อส่วนบุคคล) และ บนวัด มีจุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่อีกด้วย จากนั้นเข้าชม" วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" เชียงใหม่ ชมสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของคนเมืองและชาวเขา ตกแต่งด้วยศิลปะล้านนาที่งดงาม นอกจากนั้นยังแวดล้อมด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงาม และที่ตั้งของวัดยังอยู่ในเขตเมืองเก่าโบราณ ที่เรียกว่า เมืองแกน ชาวบ้านเลยเรียกชื่อวัดนี้เต็มๆ ว่า "วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน" และภายในวัดยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิด 12 ราศี ตามความเชื่อของชาวล้านนา อีกด้วย

18.00 ร้านอาหารหมอกหลวง เชียงดาว

บริการอาหารค่ำ(2) ณ ร้านอาหารหมอกหลวง เชียงดาว

19.00 โรงแรมแทนเจอรีน ฝาง

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมแทนเจอรีน ฝาง

07.00 โรงแรมแทนเจอรีน ฝาง

ตื่นรับอรุณพร้อมบริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 รถตู้ปรับอากาศ (ราเชนทร์ คมสาคร)

หลังอาหารอำลาที่พัก เก็บสัมภาระบนรถตู้คันเดิม

08.05 อีซี่ เวเคชั่น

นำท่านชม โครงการหลวงเกษตรอ่างขาง สถานีที่สำคัญ ในการวิจัยพืชเขตหนาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม้ผลเขตหนาว พืชผัก สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ กุหลาบสายพันธุ์ต่าง ๆ สมุนไพร ชาจีน ลินินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรบนพื้นที่สูง เป็นแหล่งวิชาการและเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นสถานที่ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เกษตรกร นักศึกษาจากสถาบันและหน่วยงานต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา โดยมีส่วนราชการต่าง ๆร่วมดำเนินงานในรูปของคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง จากนั้น นำชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาที่ บ้านขอบด้งนอแล พร้อมชมทิวทัศน์อันสวยงามบนยอดดอย

12.00 เจ๊เหมยสุกี้ยูนนานและอาหารจีน

บริการอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหารเจ๊เหมยสุกี้ยูนนานและอาหารจีน

13.00 อีซี่ เวเคชั่น

นำท่านชม "พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)" ภายในอาคาร แฝงแนวคิดในการออกแบบที่สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ควบคู่กับการประหยัดพลังงาน จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนือแบบบูรณาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“วัดท่าตอน” วัดที่มีความสวยงาม ทั้งวิว และ พระเจดีย์ เป็นวัดประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน เป็นวัดที่มีทิวทัศน์งดงาม อยู่บนไหล่เขา หากเราขับรถขึ้นไปก็จะเรียงรายด้วยศาสนวัตถุสิ่งก่อสร้าง เริ่มจากชั้นที่1 ไปเรือยๆ ตามถนนทอดยาวขึ้นเขาเป็นชั้น ๆ รวม 9 ชั้น

18.00 โรงแรมแม่สลอง วิลล่า

เดินทางถึงที่พักโรงแรมแม่สลอง วิลล่า

19.00 แม่สลองวิลล่า

หลังจัดเก็บสัมภาระ บริการอาหารค่ำ(5) ณ ห้องอาหารภายในที่พัก

07.00 โรงแรมแม่สลอง วิลล่า

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

08.00 รถตู้ปรับอากาศ (ราเชนทร์ คมสาคร)

หลังอาหารอำลาที่พัก พร้อมเก็บสัมภาระบนรถตู้คันเดิม

08.05 อีซี่ เวเคชั่น

ชมบรรยากาศโดยรอบของ ดอยแม่สลอง สัมผัมความหนาวเย็น ป่าเขา และธรรมชาติ ดอยแม่สลองเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศ เย็นสบายตลอดปี รายได้หลักมาจากการปลูกชาอู่หลง -ให้ท่าน"นมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี" สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จย่า” ตั้งอยู่เป็นจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแม่สลอง ท่านสามารถชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยเฉพาะในยามเย็น ขณะเดียวกัน องค์พระธาตุยังเด่นเป็นสง่า มองเห็นแต่ไกลเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างของดอยแม่สลอง -นำท่านชม "สุสานนายพลต้วน" บรรจุร่างนายพลต้วนซีเหวิน อยู่ภายในศาลาเก๋งจีนขนาดใหญ่ สีขาว พื้นปูหินอ่อน ด้านหลังแท่น บรรจุศพ มีภาพถ่าย เก่าแก่เกี่ยวกับประวัติและผลงาน ด้านหน้าเป็นลาดเนิน มีตัวอักษร "ต้วน" ภาษาจีน สามารถมองเห็นบ้านสันติคีรีในหุบต่ำลง ไปเบื้องล่าง เป็นจุดชม ทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่ดีจุดหนึ่ง -จากนั้นเดินทางสู่"ไร่ชาวังพุดตาล"ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งได้ปลูกชาเรียงรายเป็นขั้นบันไดไว้ตามไหล่เขาอย่างสวยงาม โอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี ท่านสามารถพักผ่อนกินบรรยากาศอันหนาวเย็นและที่สำคัญได้มาสัมผัสวิถีชาวบ้านที่ตื่นแต่เช้าออกมาเก็บชากัน มาเรียนรู้กระบวนการรักษาคุณภาพของชา

12.00 โอโซนฟาร์ม หรือเทียบเท่า ( ร้านอาหารเฮือนจั๋นคำ )

บริการอาหารกลางวัน(7) แบบสเต็กหรือสปาเก็ตตี้ ท่านละ 1 รายการ ณ โอโซนฟาร์ม หลังอาหาร ท่านสามารถเลือกถ่ายรูปกับมุมสวยๆของฟาร์ม พร้อมเรียนรู้ขั้นตอนการปลูกเมล่อน,เชอรี่ไต้หวัน,มะเดื่อฝรั่ง หรือเลือกซื้อผลิดภัณฑ์จากทางฟาร์มได้ตามอัธยาศัย (ลงเลขผู้เสียภาษีใหม่ด้วย)

13.00 อีซี่ เวเคชั่น

นำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ชมวิหารสีน้ำเงินอันอ่อนช้อย ทรงคุณค่า รังสรรค์ฝีมือด้วยศิลปินชาวบ้าน “นายพุทธา กาบแก้ว หรือ สล่านก” ซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ปี พ.ศ. 2554 ไฮไลท์ของวัดร่องเสือเต้นอยู่ที่ "พระอุโบสถ" ภายนอกออกแบบด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ใช้โทนสีน้ำเงินตัดกับสีทอง ส่วนภายในเต็มไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ โดดเด่นด้วยลายเส้นอันอ่อนช้อย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเลือกซื้อของฝากก่อนเดินทางเข้าสู่สนามบินเชียงราย

19.45 หนุ่มสาวทัวร์

เดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบิน.นกแอร์ .เที่ยวบินที่ DD 107 CEI-DMK 19.45-21.00 น.

21.00 อีซี่ เวเคชั่น

เดินทางถึง ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ(ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ