12,900/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

● ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบิน การจัดที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
● ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน โรงแรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
● ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
● ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
● ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
● ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวม
● ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
● ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
● ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
15/28 ถนนผดุงภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
เบอร์โทร
0902135253
อีเมล
jointour108@gmail.com
หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยว ขึ้นอยู่ตามความจำเป็นสภาพอากาศการจราจร แล้วแต่ในกรณีระหว่างวันเดินทาง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

(เบตง8) เชียงใหม่ - หาดใหญ่ - เบตง 4 วัน 3 คืน โปรแกรมที่ฮอตสุดๆ เที่ยวเต็ม เที่ยวครบ

location_on สงขลา - ยะลา
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ทัวร์เบตง 4วัน 3คืน บินตรงโดยสายการบิน Air Asia
- เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง, ตู้ไปรษณีย์โบราณ
- บ่อน้ำร้อน, อุโมงค์ปิยมิตร, สวนดอกไม้
- ชมร้านเฉาก๊วยเบตง(วุ๊นดำ ก.ม.4) ต้นตำหรับอร่อยระดับตำนาน
- ขึ้นสกายวอล์ค ( Sky Walk เบตง ) ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง
พิเศษ...ลิ้มรส เมนูชื่อดังของเบตง ไก่เบตง, เคาหยก, ผักน้ำผัดน้ำมันหอย และ ปลานิลสายน้ำไหล

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ราคาทัวร์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ค่าทัวร์พยายามกระจายให้ถึงชุมชนคนท้องถิ่นตลาดร้านค้า

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

13.00 ไทยแอร์เอเชีย

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เช็คอินท์รับบอร์ดดิ้งพาส

15.00 ไทยแอร์เอเชีย

เหิรฟ้าออกเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา

17.30 กีรติ แสงศรี

คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับตรงประตูทางออก นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

18.00 Golden Crown Grand หรือเทียบเท่า ( Sing Golden Place Hotel )

นำคณะเช็คอินท์เข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

08.00 กีรติ แสงศรี

รับคณะเดินทางสู่ อ.เบตง แวะท่องเที่ยวตลอดทาง นำท่านแวะจังหวัดปัตตานี เดินทางสู่วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมีขนาดเท่าองค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม จากนั้นนำคณะเข้าสู่ตัวเมืองปัตตานี แวะสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แล้วให้ทุกท่านแวะทานราดหน้าชื่อดัง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานสู่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาก็นำมาผลิตไฟฟ้านำจ่ายให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้อีกด้วย ให้ท่านถ่ายรูป

12.00 กีรติ แสงศรี

จากนั้นนำคณะเข้าสู่ตัวเมืองปัตตานี แวะสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว แล้วให้ทุกท่านแวะทานราดหน้าชื่อดัง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ เขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานสู่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาก็นำมาผลิตไฟฟ้านำจ่ายให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้อีกด้วย ให้ท่านถ่ายรูป

17.00 ฮัลโหลโฮเทล หรือเทียบเท่า ( ศรีเบตงโฮเทล หรือ แกรนด์แมนดารินโฮเทล )

คณะเดินทางถึง อ.เบตง เช็คอินท์เข้าสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนจัดเก็บสัมภาระ

18.00 ฮ่งกี่เบตง หรือเทียบเท่า ( หวายร้อยลี้ หรือ ครัวสมุย )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ท้องถิ่น

07.00 108ทัวร์

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 กีรติ แสงศรี

นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) อร่อยระดับตำนาน ความพิเศษของเฉาก๊วยที่นี่คือกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ สังเกตได้จากเขม่าควันที่จับตัวอยู่รอบบ้าน เพราะกรรมวิธีการทำนั้นเริ่มจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง และการต้มหญ้าเฉาก๊วยก็ต้องใช้เวลาในการต้มนาน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำ แล้วจึงนำน้ำเฉาก๊วยที่ผ่านการกรองแล้วผสมกับแป้งนำมาเคี่ยวต่ออีกครั้ง เพื่อให้เหนียวจนเข้าเนื้อ แล้วจึงตักใส่ภาชนะ ตั้งพักให้เย็นจนเนื้อเฉาก๊วยจับตัว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ เที่ยงให้คณะรับประทานอาหารท้องถิ่นเบตง ดั้งเดิม ณ ร้านที่อยู่หน้าบ่อน้ำพุร้อน บ่อน้ำร้อนเบตงเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น

13.00 กีรติ แสงศรี

นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ที่เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพักพิง ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว หากแต่ห้องหับและร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้ยังคงถูกจารึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึงอดีตแห่งการต่อสู้อันเจ็บปวด ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัดภายในอุโมงค์มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ นำท่านแวะ ถ่ายรูปกับป้ายใต้สุดสยาม ป้ายกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย มีเอกลักษณ์ลายเส้นแผนที่ประเทศไทยสีทองโดดเด่นสลักบนป้ายหินอ่อน รายล้อมไปด้วยธรรมชาติและไม้ดอกไม้ประดับอันงดงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

18.00 หวายร้อยลี้ หรือเทียบเท่า ( ฮ่งกี่เบตง หรือ ครัวสมุย )

บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

19.00 ฮัลโหลโฮเทล หรือเทียบเท่า ( ศรีเบตงโฮเทล หรือ แกรนด์แมนดารินโฮเทล )

นำคณะเข้าสู่ที่พัก (พักที่เดิม คืนที่ 2)

04.00 กีรติ แสงศรี

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนา ๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) และท่านสามารถชม Skywalk อัยเยอะร์เวง แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ที่เป็นจุดไฮไลท์คือชั้น 3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านได้ตื่นตา ตื่นใจ พร้อมพบกับวิวสุดธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยียบอยู่บนกระจก จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปสวยๆกับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป เดินทางสู่น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม คือ น้ำตก “วังเวง” หรือ "อัยเยอร์เค็ม" เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวง จึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริการ อาหารเช้าอาหารกล่องบนรถ

13.00 กีรติ แสงศรี

คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ แวะให้ทุกท่านได้ช๊อปปิ้งตลาดกิมหยง พร้อมรับประทานอาหารเที่ยงร้านในตลาด จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ยอดเขาคอหงส์ เที่ยวชมบรรยากาศของเมืองหาดใหญ่ และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ พระพรหมสี่หน้า , เจ้าแม่กวนอิม ,เจดีย์สแตนเลส จากนั้นนำคณะเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่

15.30 ไทยแอร์เอเชีย

เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่บริการเช็คอินท์โหลดสัมภาระ รับบอร์ดดิ้งพาส

17.40 ไทยแอร์เอเชีย

ออกเดินทางจากหาดใหญ่ สู่สนามเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA

19.40 ไทยแอร์เอเชีย

ออกเดินทางจากหาดใหญ่ สู่สนามเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA