12,499/ท่าน

เงื่อนไขรายการนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ ชั้นประหยัด รวมถึงภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน (ราคาตั๋วอาจมีการเปลี่ยนแปลง เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564)
 กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ไม่เกิน 7 กิโล ต่อ 1 ท่าน
 ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หากพัก 3 ท่าน เป็นเตียงเสริมเท่านั้น ) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ติดต่อจองรายการนำเที่ยว
ที่อยู่
54/2 ซอย คู็บอน 50 บางชัน คลองสามวา
เบอร์โทร
0887583866
อีเมล
smilethailandtour@hotmail.com
หมายเหตุ

ทัวร์เที่ยวไทย เที่ยวภูเก็ต 3 วัน 2 คืน ดำน้ำสิมิลัน

location_on กรุงเทพมหานคร - ภูเก็ต
โดย สไมล์ไทยแลนน์ทัวร์
คำโปรยรายการนำเที่ยว

ภูเก็ต พังงา ดำน้ำเกาะสิมิลัน 3 วัน 2 คืน
?️ สุดว้าว !! ดำน้ำหมู่เกาะสิมิลัน
?️ เที่ยวชมเกาะเมียง/เกาะปายู/เกาะบางู/้กาะสิมิลัน
?️ จุดชมวิวเขารัง
?️ ชมพระอาทิตย์ตก ณ แหลมพรหมเทพ
?️ เที่ยวย่านเมืองเก่า ชิโนโปรตุกีส
?️ สักการะวัดฉลอง
?️ คาเฟ่สุดชิค Ma Doo bua Cafe
✈️ เดินทาง โดย สายการบิน นกแอร์
ราคา 12,499 บาท / รัฐช่วย 40% จ่ายจริงเพียง 7,500 บาท
✔️ การันตี !! 6 ท่าน ออกเดินทาง
✔️ มีไกด์นำเที่ยว
✔️ อาหาร 7 มื้อ
✔️ ราคานี้รวม อุปกรณ์ดำน้ำ/ผ้าเช็คตัว/กระเป๋ากันน้ำ

รายละเอียดการเดินทาง
0 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ไกด์ ท้องถิ่น 562.50 บาท (4500/)
เบ็ดเตล็ดลูกค้า 100.00 บาท
ภาษี 875 บาท

0 ค่าบริหารดำเนินการ

0

07.10 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

เดินทางโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD520 07:30 → 08:50 หรือ เทียบเท่า

09.00 SC PRINCESS TOUR

เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต โดยรถตู้ VIP เมืองท่องเที่ยวยอดฮิต สำหรับผู้ที่ต้องการมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นทะเลใต้ที่มีความครบและสะดวกสบาย ทั้งที่เที่ยว ชายหาดริมทะเล

12.00 จั๊กจั่น ซีฟู๊ด

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน จั๊กจั่น ซีฟู๊ด (1)

13.00 SC PRINCESS TOUR

นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวเขารัง

นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดฉลอง หรือ “วัดไชยธาราม” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ หลวงพ่อแช่ม แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแต่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ เป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา วัดฉลองแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในภูเก็ตอีกแห่งที่ใครๆที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาวัดแห่งนี้ เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมี และเมตตาธรรมที่สูงส่งของหลวงพ่อทำให้มีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชิโนโปรตุกีส ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อีกหนึ่งกิจกรรมห้ามพลาดเมื่อไปเที่ยวภูเก็ตก็คือการเดินเที่ยวชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่สไตล์ชิโนโปรตุกีสในย่านเมืองเก่าของภูเก็ตนั่นเอง ซึ่งตึกเหล่านี้ถูกสร้างในสมัยที่ชาวจีนและชาวตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาในภูเก็ตเพื่อทำเหมืองแร่ ทำให้เกิดเป็นตึกที่มีการผสมผสานทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว อาคารสวยๆ ที่ควรไปก็มีมากมาย และที่ห้ามพลาดคือไปถ่ายรูปกับหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านสวยงามนั่นเอง โดยย่านเมืองเก่านี้จะสวยงามทั้งกลางวันและกลางคืน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง แหลมพรหมเทพ หนึ่งจุดไฮไลท์สำหรับชมอาทิตย์ตกก่อนใครที่สวยที่สุดในเมืองไทย เป็นแหลมที่อยู่ใต้สุดของเกาะภูเก็ตห่างจากตัวเมืองประมาณ 19 กม.มีลักษณะเป็นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัวสู่ท้องทะเล รอบข้างแวดล้อมด้วยต้นตาลที่ขึ้นแทรกอยู่เรียงรายตาม ต้นหญ้าที่พัดพลิ้วด้านขวาเป็นหาดในหานและเกาะมัน ส่วนด้านซ้ายจะมองเห็นหาดในยะซึ่งเป็นหาดเล็ก ๆ

19.00 โรงแรม วรบุรี ภูเก็ต รีสอต แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( Peach Hill Resort หรือ Andaman Cannacia Resort & Spa หรือ Peach Hill Resort หรือ Andaman Cannacia Resort & Spa )

นำทุกท่านเดินทาง ถึง โรงแรม

06.00 โรงแรม วรบุรี ภูเก็ต รีสอต แอนด์ สปา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

07.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

เดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ เพื่อเช็คอินรับประทานอาหารว่าง ที่ทางท่าเรือเตรียมรับรอง

09.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท ซีสตาร์ อันดามัน จำกัด )

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน โดยเรือสปีดโบ้ท เพลิดเพลินกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลอันดามัน
เดินทางถึงจุดดำน้ำ จุดที่ 1 เกาะ 5 เกาะ 6 อิสระดำน้ำชมปะการัง และปลาสวยงามหลากหลายชนิด
หลังจากนั้น นำท่านพักผ่อนบนชายหาดขาวบริสุทธิ์ที่ เกาะเมียง (เกาะ 4) และอิสระถ่ายภาพชมธรรมชาติที่ หาดเจ้าหญิงหรือหาดเล็ก

บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง

นำท่านออกเดินทางดำน้ำ ณ เกาะบางู (เกาะ 9) เป็นจุดไฮไลท์อีกจุด ของนักดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) เกาะที่เป็นสัญลักษณ์ของสิมิลัน ที่รู้จักในชื่อ โดนัลดัคเบย์ อิสระให้ท่านได้ขึ้นจุดชมวิว หินเรือใบ พักผ่อนถ่ายภาพตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางจาก อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน พร้อมความประทับใจ

18.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด หรือเทียบเท่า ( บริษัท ซีสตาร์ อันดามัน จำกัด )

เดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ รับประทานอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

19.00 โรงแรม วรบุรี ภูเก็ต รีสอต แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( Peach Hill Resort หรือ Andaman Cannacia Resort & Spa )

นำทุกท่านเดินทาง ถึง โรงแรม

07.00 โรงแรม วรบุรี ภูเก็ต รีสอต แอนด์ สปา หรือเทียบเท่า ( Peach Hill Resort หรือ Andaman Cannacia Resort & Spa )

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

09.00 บริษัท เอสซี พริ๊นเซส ทัวร์ จำกัด

หลังจากนั้นนำทุกท่านสัมผัสการวิวสระบัวแสนสวยและมาทานบัววิคตอเรียที่แรกและที่เดียวในภูเก็ต Ma Doo Bua Café ที่เหมาะแก่การหนีความวุ่นวายให้เราได้มารื่นรมย์ไปกับบรรยากาศของสระบัว และลิ้มรสชาติของเมืองภูเก็ตผ่านอาหารและเครื่องดื่มสไตล์พื้นเมืองฟิวชั่ว นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเครื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย

นำท่านแวะซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น น้ำพริกกุ้งเสียบขนมเต้าส้อ มะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น หมูหยอง เป็นต้น

15.00 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

ดินทางโดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD525 (15:30 → 17:00)